Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Wettelijk kader
Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel Aanbieden beleggingsinstellingen onder verschillende namen 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregel van de Stichting Autoriteit Financiële Markten inzake het aanbieden van beleggingsinstellingen of icbe’s onder verschillende namen (Beleidsregel Aanbieden beleggingsinstellingen of icbe’s onder verschillende namen 2013)
Wettelijk kader
Ingevolge artikel 1:107, tweede lid, onder a, ten achtste, Wet op het financieel toezicht (Wft) worden beleggingsinstellingen of icbe’s die worden beheerd door beheerders van beleggingsinstellingen of van icbe’s waaraan een vergunning is verleend, ingeschreven in het register. Vanuit verschillende instellingen is de vraag naar voren gekomen of een beleggingsinstelling of icbe, die is ingeschreven in het register, ook kan worden aangeboden onder andere namen. Een van de redenen om dit te doen is tussenpersonen in staat te stellen hun eigen naam aan de beleggingsinstelling of icbe te verbinden.
Ten aanzien van het aanbieden van beleggingsinstellingen of icbe’s onder verschillende namen is het beleid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) reeds in een eerder stadium bekend gemaakt 1 . Deze beleidsregel kan worden aangemerkt als een technische en beleidsneutrale omzetting in het kader van de implementatie van de Richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen in Nederland (AIFM-richtlijn).
Dit is een beleidsregel als bedoeld in artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De bevoegdheid van de AFM tot het vaststellen van deze beleidsregel is gebaseerd op artikel 4:81, eerste lid, Awb.
Beleidsregel De AFM heeft geen bezwaar tegen het feit dat een beleggingsinstelling of een icbe (al dan niet via tussenpersonen) onder verschillende namen wordt geïntroduceerd. Om te voorkomen dat verwarring over de naamsvoering ontstaat, acht de AFM het van belang dat de (potentiële) belegger kan weten dat de deelnemingsrechten van de beleggingsinstellingen of van de icbe onder meerdere namen worden aangeboden en dat de beheerder van de beleggingsinstelling of van de icbe de volledige verantwoordelijkheid over de instelling blijft dragen. Aan het aanbieden van beleggingsinstellingen of icbe’s onder verschillende namen stelt de AFM derhalve de volgende eisen:
Voordat een beleggingsinstelling of icbe onder verschillende namen wordt aangeboden, wordt de AFM in kennis gesteld van het voornemen hiertoe; de AFM wordt daarbij op de hoogte gebracht van de namen waaronder de beleggingsinstelling of de icbe, of indien sprake is van een subfonds van een paraplufonds, het subfonds wordt aangeboden, waarna deze namen in het register worden vermeld;
De beheerder van de beleggingsinstelling of icbe blijft verantwoordelijk voor het aanbieden van de rechten van deelneming in de beleggingsinstelling of de icbe door tussenpersonen;
De inhoud van het prospectus dat via de tussenpersoon wordt aangeboden, behoudens de naam, is identiek aan de inhoud van het prospectus dat door de beheerder van de beleggingsinstelling of van de icbe wordt aangeboden;
De voorwaarden van de beleggingsinstelling of de icbe, ongeacht de naam waaronder de instelling wordt aangeboden zijn identiek;
De voorafgaande voorwaarden maken onderdeel uit van een overeenkomst met de tussenpersonen die hun naam aan de beleggingsinstelling of de icbe hebben verbonden.
Slotbepalingen
De bekendmaking van deze beleidsregel geschiedt door publicatie in de Staatscourant.
De beleidsregel treedt in werking met ingang van de datum van publicatie in de Staatscourant.
De Beleidsregel Aanbieden beleggingsinstellingen onder verschillende namen (nr 06-13, Staatscourant 2006, 251) wordt ingetrokken.
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Aanbieden beleggingsinstellingen onder verschillende namen 2013.
Amsterdam, 9 oktober 2013
Bestuurslid,
1
1 Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 06-13 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 12 december 2006 inzake het aanbieden van beleggingsinstellingen onder verschillende namen (Beleidsregel Aanbieden beleggingsinstellingen onder verschillende namen), Staatscourant 2006, 251.
Bestuurslid,