Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
Algemeen
Relevante bepalingen
Hoofdstuk 1. Sanctiemaatregelen
Bestuurlijke boete
Aard, ernst en duur overtreding
Last onder dwangsom
Hoofdstuk 2. Procedure
Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidslijn Sanctiemaatregelen Vaste Boekenprijs 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidslijn Sanctiemaatregelen Vaste Boekenprijs 2011
Algemeen
De Wet op de vaste boekenprijs (hierna: Wvbp) kent in artikel 15 aan het Commissariaat de bevoegdheid toe om de in artikel 17 genoemde sanctiemaatregelen te treffen. Op grond daarvan kan het Commissariaat onder afweging van de betrokken belangen reageren op een overtreding van een bij of krachtens de Wvbp en de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) gesteld voorschrift. Het Commissariaat kan overgaan tot het opleggen van een bestraffende sanctie met de bedoeling de overtreder in zijn belangen te treffen en kan daarnaast een herstelsanctie (last onder dwangsom) treffen ten einde een overtreding te voorkomen en/of een herhaling en/of voortzetting van die overtreding te voorkomen.
Aan deze Beleidslijn ligt de aan het rechtszekerheids- en het gelijkheidsbeginsel ontleende bedoeling ten grondslag een inzicht te geven in de criteria die in geval van overtreding van de bij of krachtens de Wvbp en Awb gestelde voorschriften bij het opleggen van sanctiemaatregelen zullen worden gehanteerd. Bij bestraffende sancties kunnen tevens doeleinden van specifieke en generale preventie voorliggen.
Aan de in deze Beleidslijn gehanteerde terminologie komt, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bepaald, dezelfde betekenis toe als welke daaraan op grond van het bij of krachtens de Wvbp en de Awb bepaalde toekomt.
Onder een overtreding wordt in deze Beleidslijn verstaan een gedraging in strijd met een bij of krachtens de Wvbp of de Awb gesteld voorschrift.
Relevante bepalingen
Een overzicht van de bepalingen van de Wvbp met betrekking tot de bevoegdheden van het Commissariaat tot het opleggen van sanctiemaatregelen is als bijlage aangehecht.
1.1 Bij een overtreding kunnen aan de overtreder, met inachtneming van het bij of krachtens de Wvbp of Awb bepaalde, de navolgende sancties worden opgelegd:
a. bestuurlijke boete;
b. last onder dwangsom.
1.2 Bij de beoordeling van de vraag of en, zo ja, welke sanctiemaatregel dient te worden getroffen, houdt het Commissariaat rekening met de ernst van de overtreding en de spoedeisendheid en in geval van een bestuurlijke boete tevens met de mate waarin de overtreding aan de belanghebbende kan worden verweten. Het Commissariaat houdt bij de beoordeling rekening met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd.
1.3 Voor de vaststelling van de hoogte van de bestuurlijke boete maakt de wetgever een onderscheid tussen overtreding van artikel 5:20 Awb en overtredingen van de Wvbp . In geval van overtreding van artikel 5:20 Awb kan het Commissariaat een boete van ten hoogste € 4.500,– opleggen. In geval van overtreding van een of meer bij of krachtens de Wvbp gestelde voorschriften kan het Commissariaat een boete van ten hoogste € 90.000,– opleggen. Bij de vaststelling van de hoogte van de boete wordt in beide gevallen uitgegaan van de helft van het boetemaximum. Het Commissariaat beoordeelt aan de hand van de in artikel 1.10 genoemde boeteverhogende en boeteverlagende omstandigheden of van dit uitgangspunt moet worden afgeweken.
1.4 Het Commissariaat verdeelt overtredingen van het bij of krachtens de Wvbp bepaalde, gelet op de aard van de geschonden norm, in twee typen (type A en type B).
Bij overtredingen van het type A gaat het om het niet nakomen van de verplichting om een prijs, een opheffingsuitverkoop of een opruiming tijdig bij het Commissariaat te melden. Tevens gaat het daarbij om voorschriften ten aanzien van mededelingen van verkopers omtrent eventuele kosten die verband houden met dienstverleningen en leveringen van bijzondere aard.
Overtredingen van het type B hebben betrekking op het vaststellen en toepassen van vaste prijzen, bijzondere prijzen, boekenclubprijzen en kortingen.
Het Commissariaat onderscheidt overtredingen in de volgende typen:
type A:
o artikel 4; artikel 6, eerste lid, onderdeel b; artikel 6, eerste lid, onderdeel c; artikel 6, derde lid; Wvbp;
type B:
1.5 Voor de vaststelling van de hoogte van de bestuurlijke boete hanteert het Commissariaat, met inachtneming van het in artikel 18 Wvbp neergelegde boetemaximum (€ 90.000,–), drie categorieën met bijbehorende bandbreedten. De hieronder weergegeven plaatsing van een overtreding in een categorie is ingegeven door de aard, ernst en voorzover relevant de duur van de overtreding.
    type A type B
I Lichte overtreding van € 0,– tot € 1.000,– van € 0,– tot € 5.000,–
II Ernstige overtreding van € 1.000,– tot € 5.000,– van € 5.000,– tot € 25.000,–
III Zeer ernstige overtreding van € 5.000,– tot € 10.000,– van € 25.000,– tot € 45.000,–
1.6 Een lichte overtreding is een overtreding waarbij sprake is van een of meer van de volgende omstandigheden:
de betrokkene heeft met zijn handelwijze de concurrentie tussen uitgevers en/of importeurs en/of verkopers niet of slechts in beperkte mate verstoord;
de overtreding heeft betrekking op één uitgave;
de overtreding heeft betrekking op minder dan 500 exemplaren van één of enkele uitgaven;
de overtreding heeft betrekking op een incourante uitgave en vindt plaats op een moment dat deze uitgave niet in de publiciteit staat;
het ongeoorloofde aanbod wordt op lokale schaal en/of in maximaal één medium met ten hoogste regionaal bereik in de publiciteit gebracht;
de overtreding vindt plaats in minder dan 10 vestigingen;
de overtreding vindt plaats gedurende minder dan één week;
andere omstandigheden die de overtreding naar oordeel van het Commissariaat tot een lichte overtreding maken.
1.7 Een ernstige overtreding is een overtreding waarbij sprake is van een of meer van de volgende omstandigheden:
de betrokkene verstoort met zijn handelwijze de concurrentie tussen uitgevers en/of importeurs en/of verkopers in meer dan beperkte mate;
de overtreding heeft betrekking op een of meer courante uitgaven en vindt plaats op een moment dat deze uitgaven niet extra in de publiciteit staan;
de overtreding heeft betrekking op 500 of meer exemplaren maar minder dan 10.000 exemplaren van één of meer uitgaven;
het ongeoorloofde aanbod wordt op regionale schaal en/of in maximaal twee media met ten hoogste regionaal bereik in de publiciteit gebracht;
de overtreding vindt plaats in 10 of meer vestigingen maar minder dan 100 vestigingen;
de overtreding vindt plaats gedurende ten minste één week maar minder dan twee weken;
de overtreding heeft betrekking op enkele (maximaal vijf) titels;
andere omstandigheden die de overtreding naar oordeel van het Commissariaat ernstig maken.
1.8 Een zeer ernstige overtreding is een overtreding waarbij sprake is van een of meer van de volgende omstandigheden:
de betrokkene verstoort met zijn handelwijze de concurrentie tussen uitgevers en/of importeurs en/of verkopers in aanzienlijke mate;
de overtreding heeft betrekking op een ofmeer courante uitgaven en vindt plaats op een moment dat de uitgave(n) extra in de publiciteit staat, bijvoorbeeld bij verschijnen van een vermoedelijke bestseller;
de overtreding heeft betrekking op 10.000 of meer exemplaren van één of meer uitgaven;
het ongeoorloofde aanbod wordt op landelijke schaal en/of in meerdere media in de publiciteit gebracht;
de overtreding vindt plaats in 100 of meer vestigingen;
de overtreding vindt plaats gedurende meer dan twee weken;
de overtreding heeft betrekking op meerdere (meer dan vijf) titels;
andere omstandigheden die de overtreding naar oordeel van het Commissariaat zeer ernstig maken.
1.9 Bij de vaststelling van de hoogte van de boete binnen de bij de overtreding horende bandbreedte van het in artikel 1.5 weergegeven schema wordt uitgegaan van het midden van die bandbreedte. Daarna wordt de hoogte van de boete binnen de bandbreedte van de desbetreffende boetecategorie aan de hand van de in 1.6, 1.7 en 1.8 genoemde omstandigheden verhoogd of verlaagd.
1.10 De op grondslag van artikel 1.9 vast te stellen hoogte van de boete, kan worden verhoogd of verlaagd naar de mate van de verwijtbaarheid van de overtreding.
Het Commissariaat legt geen boete op indien de belanghebbende aannemelijk maakt dat hem van de overtreding geen verwijt kan worden gemaakt.
Door de aanwezigheid van de hieronder weergegeven boeteverhogende en boeteverlagende omstandigheden kan buiten de berekeningsmethodiek en/of de bandbreedte van de desbetreffende boetecategorie worden getreden.
Boeteverhogende omstandigheden zijn onder meer:
de omstandigheid dat sprake is van recidive van overtreding van eenzelfde aard binnen een periode van vijf jaar;
de omstandigheid dat de overtreder in het verleden genoegzaam op de hoogte is gebracht van de toepassing van regelgeving;
de omstandigheid dat er sprake is van grove onachtzaamheid of (voorwaardelijk) opzet.
Boeteverhogende omstandigheden kunnen leiden tot het opleggen van een boete ter hoogte van twee keer de maximale boete die op grond van de bij de desbetreffende boetecategorie horende bandbreedte kan worden opgelegd.
Boeteverlagende omstandigheden kunnen onder meer zijn:
het Commissariaat heeft niet eerder uitleg gegeven aan de geschonden norm;
de omstandigheid dat de overtreding heeft plaatsgevonden hoewel de overtreder voorzorgsmaatregelen had getroffen;
de omstandigheid dat de overtreder inmiddels adequate maatregelen heeft genomen ter voorkoming van herhaling van de overtreding.
1.11 De in artikel 1.3 tot en met artikel 1.10 neergelegde berekeningsmethodiek voor de bepaling van de hoogte van boetes fungeert als leidraad en niet als dwingend voorschrift. In naar het oordeel van het Commissariaat bijzondere gevallen kan van die methodiek worden afgeweken.
1.12 Het Commissariaat kan in geval van overtreding dan wel klaarblijkelijk gevaar voor overtreding van een of meer bij of krachtens de Wvbp gestelde voorschriften een last onder dwangsom opleggen. Bij het bepalen van de termijn waarop aan de last moet worden voldaan en de hoogte van de dwangsom houdt het Commissariaat rekening met de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de last onder dwangsom. Het Commissariaat houdt daarbij rekening met de omstandigheden waaronder de overtreding is of wordt gepleegd, zoals neergelegd in artikel 1.6 tot en met artikel 1.8.
2.1 Het Commissariaat kan ambtshalve of op verzoek van een belanghebbende overgaan tot een onderzoek aangaande mogelijke overtreding van en tot bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens de Wvbp en Awb door middel van sanctiemaatregelen. Hoofstuk 5 van de Awb is van toepassing.
2.2 Alvorens het Commissariaat tot bestuursrechtelijke handhaving overgaat, kan het Commissariaat informatie inwinnen bij de belanghebbende(n). Aan een verzoek om informatie moet worden voldaan op de wijze die door het Commissariaat is aangegeven.
2.3 Indien de informatie wordt gevraagd aan de vermoedelijke overtreder met het doel een bestuurlijke boete op te leggen, wordt aan de vermoedelijke overtreder meegedeeld dat hij niet verplicht is tot antwoorden. Dit laat onverlet dat de verplichting van de vermoedelijke overtreder om op grond van artikel 5:20 Awb inlichtingen te verstrekken, blijft bestaan indien het gaat om informatie die onafhankelijk van de wil van de vermoedelijke overtreder bestaat.
2.4 Indien het Commissariaat vaststelt dat een overtreding als bedoeld in artikel 17, eerste lid, Wvbp is begaan, maakt het Commissariaat daarvan een rapport op als bedoeld in artikel 5:48 Awb .
2.5 Het Commissariaat stelt de belanghebbende(n) bij aangetekend schrijven in kennis van zijn voornemen tot het opleggen van de sanctie en van de gronden waarop dit voornemen berust. Daarbij wordt tevens het in artikel 2.4 genoemde rapport aan de overtreder toegezonden. In geval van een voornemen om een bestuurlijke boete op te leggen, wordt aan de overtreder meegedeeld dat hij niet verplicht is tot antwoorden.
2.6 Het Commissariaat stelt de belanghebbende(n) bij de in artikel 2.5 bedoelde kennisgeving in de gelegenheid op een binnen vier weken te houden hoorzitting zijn zienswijze op het voornemen ten aanzien van de sanctiemaatregel naar voren te brengen. Ingeval een belanghebbende zijn zienswijze alleen schriftelijk wil toelichten, stelt het Commissariaat hem daartoe in de gelegenheid gedurende vier weken na de kennisgeving als bedoeld in artikel 2.5. Het Commissariaat kan, indien daartoe gronden zijn, deze termijn op verzoek van de belanghebbende(n) verlengen met twee weken. In dat geval wordt de in artikel 2.9 genoemde beslistermijn opgeschort met ingang van de dag waarop het Commissariaat uitstel verleent tot de dag waarop de zienswijze is ontvangen, met dien verstande dat de beslistermijn maximaal twee weken wordt opgeschort.
2.7 Schriftelijke stukken kunnen uiterlijk tot tien dagen voor de datum van de hoorzitting bij het Commissariaat worden ingediend.
2.8 Van het verhandelde op de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt, zo mogelijk gelijktijdig met de beslissing van het Commissariaat, aan de belanghebbende(n) toegezonden.
2.9 Het Commissariaat beslist binnen de termijn zoals neergelegd in artikel 5:51, eerste lid, Awb . In bijzondere omstandigheden kan het Commissariaat de beslissing éénmaal met zes weken verdagen. Van een dergelijke verdaging geeft het Commissariaat kennis aan belanghebbenden voor afloop van de in de eerste volzin bedoelde termijn.
2.10 Het Commissariaat doet zijn beslissing onverwijld bij aangetekend schrijven aan belanghebbende(n) toekomen.
2.11 Gelijksoortige vermoedelijke overtredingen die zijn begaan door dezelfde belanghebbende kunnen gevoegd door het Commissariaat worden behandeld, waarbij voor elke overtreding afzonderlijk een sanctie kan worden opgelegd.
2.12 Indien een handelwijze leidt tot overtreding van meer dan één bepaling, kan het Commissariaat bepalen dat voor overtreding van slechts één van die bepalingen een boete wordt opgelegd. In dat geval wordt een boete opgelegd voor de overtreding die tot de hoogste bestuurlijke boete leidt.
3.1 Deze beleidslijn is vastgesteld op 14 juni 2011 en treedt in werking op 1 juli 2011.
3.2 De Beleidslijn Sanctiemaatregelen Vaste Boekenprijs 2009 vervalt met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Beleidslijn Sanctiemaatregelen Vaste Boekenprijs 2011.
3.3 Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat (www.cvdm.nl).
Commissariaat voor de Media,
voorzitter,
commissaris.