{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Winst uit onderneming
3. Dividenden
4. Interest en royalty’s
5. Ingetrokken regeling(en)
6. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Belastingverdragen, India

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Belastingverdragen, India
De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
Dit besluit geeft de gevolgen weer van het lidmaatschap van de OESO van Slovenië voor de toepassing van het belastingverdrag tussen Nederland en India als gevolg van de in dit verdrag opgenomen meestbegunstigingsclausule. Voorts is dit besluit een samenvoeging en actualisering van eerdere beleidsbesluiten over de gevolgen van deze meestbegunstigingsclausule.
1. Inleiding
Op 17 februari 2005 is het belastingverdrag tussen India en Slovenië in werking getreden. Op 21 juli 2010 is Slovenië lid geworden van de OESO. In dit besluit geef ik de gevolgen weer die deze gebeurtenissen hebben voor de toepassing van het belastingverdrag tussen Nederland en India. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om tot een samenvoeging en actualisering van eerdere beleidsbesluiten te komen over de gevolgen van de meestbegunstigingsclausule in het belastingverdrag tussen Nederland en India.
het Verdrag: het Verdrag tussen Nederland en India tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het vermogen van 30 juli 1988 (Trb. 1988, 122)
2. Winst uit onderneming
In het Verdrag is een meestbegunstigingsclausule opgenomen met betrekking tot een beperking van de aftrek van hoofdkantoorkosten door een vaste inrichting op grond van de nationale wetgeving van de staat waarin de vaste inrichting is gevestigd (artikel 7, derde lid, onderdeel a).
De meestbegunstigingsclausule in artikel 7 bepaalt dat indien één van de verdragsluitende staten een belastingverdrag overeenkomt met een andere staat waarin de beperking van de aftrek van hoofdkantoorkosten wordt versoepeld (of tenietgedaan), toepassing daarvan zich niet eerder uitstrekt tot de relatie India - Nederland, dan nadat de versoepeling van de aftrekbeperking als zodanig is opgenomen in het Verdrag. Aan de meestbegunstigingsclausule in artikel 7 van het Verdrag komt dus geen automatische werking toe.
3. Dividenden
Het Protocol bij het Verdrag bevat een meestbegunstigingsclausule met betrekking tot de artikelen 10, 11 en 12 (Artikel IV, tweede lid). Deze bepaling vindt toepassing, indien India na de ondertekening van het Verdrag in een verdrag met een andere staat die lid is van de OESO met betrekking tot zijn belastingheffing aan de bron het tarief verlaagt beneden het tarief waarin het Verdrag voorziet of indien India een beperktere reikwijdte overeenkomt voor de bronheffingbepalingen van de artikelen 10, 11 en 12.
In het verdrag dat India is overeengekomen met Slovenië en dat op 17 februari 2005 in werking is getreden, is een tarief voor deelnemingsdividenden opgenomen van 5 percent. Daarbij is sprake van een deelnemingsdividend, indien een lichaam onmiddellijk ten minste 10 percent van het kapitaal bezit van het lichaam dat de dividenden betaalt.
Op 21 juli 2010 is Slovenië lid geworden van de OESO. Op grond van de meestbegunstigingsclausule in het Protocol bij het Verdrag heeft deze gebeurtenis tot gevolg dat met terugwerkende kracht tot en met 21 juli 2010 een tarief van 5 percent van toepassing is op deelnemingsdividenden, die worden uitgekeerd door een lichaam dat inwoner is van Nederland aan een lichaam dat inwoner is van India. De tekst van de relevante verdragsbepaling uit het verdrag tussen India en Slovenië is opgenomen in de bijlage .
Op grond van de meestbegunstigingsclausule blijft op portfoliodividenden (indien een lichaam minder dan 10 percent van het kapitaal bezit van het lichaam dat de dividenden betaalt) in de relatie Nederland - India een tarief van 10 percent van toepassing. Dit tarief is ontleend aan het verdrag tussen India en Duitsland van 19 juni 1995 en is van toepassing sinds 1 april 1997. Hierin brengt het verdrag tussen India en Slovenië dus geen verandering.
Het verdrag tussen India en Slovenië heeft geen gevolgen voor de zogenoemde Dividend Distribution Tax die India heft van lichamen die zijn gevestigd in India over de uitdeling van winst door deze lichamen aan aandeelhouders in Nederland. India is van mening dat deze belasting moet worden gezien als een aanvullende heffing op de Indiase winstbelasting en dat India derhalve geen bronbelasting heft over dividenden. De Indiase Dividend Distribution Tax kan daarom voor de toepassing van het Verdrag niet worden aangemerkt als een bronheffing als bedoeld in artikel 10 (dividenden) en komt niet in aanmerking voor verrekening op de voet van artikel 23, derde lid, van het Verdrag en evenmin voor een tegemoetkoming wegens in het buitenland geheven bronbelasting op deelnemingsdividenden bij dooruitdeling ( artikel 11 Wet op de dividendbelasting 1965).
4. Interest en royalty’s
De meestbegunstigingsclausule in het Protocol bij het Verdrag heeft ook gevolgen voor de toepassing van de artikelen 11 (interest) en 12 (royalty’s) van het Verdrag, omdat India na ondertekening van het Verdrag ook ter zake van interest en royalty’s gunstiger bepalingen is overeengekomen met OESO-lidstaten. De relevante leden van de artikelen 11 en 12 zoals deze als gevolg van de meestbegunstigingsclausule voor de toepassing van het Verdrag moeten worden gelezen, zijn opgenomen in de bijlage .
5. Ingetrokken regeling(en)
De volgende besluiten zijn ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit:
het besluit van 22 juni 1998 , nr. IFZ98/644M1;
het besluit van 18 november 1999, nr. IFZ1999/2261M.
6. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 21 juli 2010.
Dit besluit wordt met de bijlage in de Staatscourant gepubliceerd.
Den Haag, 28 februari 2012
De
Staatssecretaris