Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel IXa
Artikel X
Artikel Xa
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXI
Artikel XXII
Artikel XXIII
Artikel XXIV
Artikel XXIVa
Artikel XXIVb
Artikel XXV
Artikel XXVI
Artikel XXVII
Artikel XXVIII
Artikel XXIX
Artikel XXX
Artikel XXXa
Artikel XXXI
Artikel XXXII
Artikel XXXIII
Artikel XXXIV
Artikel XXXIVa
Artikel XXXV
Artikel XXXVI
Artikel XXXVII
Artikel XXXVIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Belastingplan 2015

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 17 december 2014 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het voor het jaar 2015 en volgende wenselijk is een aantal fiscale maatregelen te treffen die voortvloeien uit het regeerakkoord, de Begrotingsafspraken 2014 en de koopkrachtbesluitvorming en dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2015 wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen of technische reparaties aan te brengen die niet later dan 1 januari 2015 in werking moeten treden;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel V
[Vervallen]
Artikel VI
Onze Minister van Financiën zendt binnen vier jaar na de inwerkingtreding van artikel IV, onderdeel K, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van artikel 31a, tweede lid, onderdeel g, zevende lid en achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964.
Artikel VII
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]
Artikel IX
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]
Artikel IXa
[Wijzigt de Wet op de kansspelbelasting.]
Artikel X
[Wijzigt de Successiewet 1956.]
Artikel Xa
[Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]
Artikel XI [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]
Artikel XII
[Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]
Artikel XV
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]
Artikel XVII
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]
Artikel XVIII
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]
Artikel XIX
[Wijzigt de Invorderingswet 1990.]
Artikel XX
[Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]
Artikel XXI
[Wijzigt de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.]
Artikel XXII
[Wijzigt de Pensioenwet.]
Artikel XXIII
[Wijzigt de Wet verplichte beroepspensioenregeling.]
Artikel XXIV
[Wijzigt de Verzamelwet pensioenen 2014.]
Artikel XXIVa
[Wijzigt de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen.]
Artikel XXIVb
[Wijzigt de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen.]
Artikel XXV
[Wijzigt de Wet op het kindgebonden budget.]
Artikel XXVI
[Wijzigt de Wet op de rechtsbijstand.]
Artikel XXVII
[Wijzigt de Mijnbouwwet.]
Artikel XXVIII
[Wijzigt de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel XXIX
[Wijzigt het Belastingplan 2010.]
Artikel XXX
[Wijzigt het Belastingplan 2011.]
Artikel XXXa
[Wijzigt de Wet uitwerking autobrief.]
Artikel XXXI
[Wijzigt de Fiscale verzamelwet 2013.]
Artikel XXXII
[Wijzigt het Belastingplan 2014.]
Artikel XXXIII
[Wijzigt de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II.]
Artikel XXXIV
Artikel 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag vindt bij het begin van het kalenderjaar 2015 geen toepassing op de bedragen, genoemd in de artikelen 18, 28, 59, eerste lid, onderdeel a, tweede en derde aandachtsstreepje, en onderdeel c, tweede en derde aandachtsstreepje, en artikel 60, eerste lid, derde aandachtsstreepje, van die wet .
Artikel XXXIVa
Voor zover een renteperiode waarover ingevolge de artikelen 30h en 30ha van de Algemene wet inzake rijksbelastingen met betrekking tot een naheffingsaanslag ter zake van dividendbelasting belastingrente in rekening wordt gebracht, onderscheidenlijk met betrekking tot een teruggaafbeschikking ter zake van dividendbelasting belastingrente wordt vergoed, is gelegen vóór 1 januari 2013, is in afwijking van artikel 30hb, eerste lid, van die wet de regeling inzake het rentepercentage van de heffingsrente van artikel 30f, vijfde lid, van die wet, zoals dat luidde op 31 december 2012, van toepassing.
Artikel XXXV
Met betrekking tot beschikkingen als bedoeld in artikel 28c, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 met een dagtekening vóór 1 januari 2015 eindigt de termijn, bedoeld in het derde lid van dat artikel, in afwijking van genoemd derde lid, zes weken na de datum van inwerkingtreding van deze wet.
Artikel XXXVI
Ingeval de samenloop van wetten die in 2014 in het Staatsblad zijn of worden gepubliceerd en wijzigingen aanbrengen in een of meer belastingwetten, niet of niet juist is geregeld, of indien als gevolg van die samenloop onjuistheden ontstaan in de aanduiding van artikelen, artikelonderdelen, verwijzingen en dergelijke in de desbetreffende wetten, kunnen die wetten op dit punt bij ministeriële regeling worden gewijzigd.
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2015, met dien verstande dat:
b. artikel I, onderdelen R en S, eerst toepassing vindt nadat artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij het begin van het kalenderjaar 2015 is toegepast;
c. indien artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij het begin van het kalenderjaar 2016 wordt toegepast: artikel II, onderdelen G en I, eerst toepassing vindt nadat artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij het begin van genoemd kalenderjaar is toegepast;
d. indien artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij het begin van het kalenderjaar 2017 wordt toegepast: artikel III eerst toepassing vindt nadat artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij het begin van genoemd kalenderjaar is toegepast;
f. artikel IV, onderdeel H, eerst toepassing vindt nadat artikel 22d van de Wet op de loonbelasting 1964 bij het begin van het kalenderjaar 2015 is toegepast;
g. indien artikel 22d van de Wet op de loonbelasting 1964 bij het begin van het kalenderjaar 2016 wordt toegepast: artikel VII, onderdeel B, eerst toepassing vindt nadat genoemd artikel 22d bij het begin van genoemd kalenderjaar is toegepast;
h. indien artikel 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag bij het begin van het kalenderjaar 2017 wordt toegepast: artikel XVII, onderdelen A en B, eerst toepassing vindt nadat artikel 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag bij het begin van genoemd kalenderjaar is toegepast;
i. artikel XXIX toepassing vindt voordat artikel II van het Belastingplan 2010 wordt toegepast;
j. artikel XXX toepassing vindt voordat artikel III, onderdeel A, van het Belastingplan 2011 wordt toegepast;
k. artikel XXXII, onderdelen A en B, eerst toepassing vindt nadat artikel IX, onderdeel a, van het Belastingplan 2014 bij het begin van het kalenderjaar 2015 is toegepast.
2.
In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdelen D en F, en artikel IV, onderdelen E en G, in werking op het tijdstip waarop het bij koninklijke boodschap van 7 maart 2014 ingediende voorstel van wet houdende regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg ( Wet langdurige zorg ) (Kamerstukken 33 891 ) tot wet is of wordt verheven en die wet in werking treedt, met dien verstande dat:
3.
In afwijking van het eerste lid treedt artikel XI in werking op het tijdstip waarop het bij koninklijke boodschap van 8 februari 2012 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) (Kamerstukken 33 168 ) tot wet is of wordt verheven en die wet in werking treedt.
4.
Artikel IX, onderdeel A, werkt terug tot en met 31 december 2013.
5.
Artikel XV, onderdeel H, en artikel XIX, onderdeel I, werken terug tot en met 1 april 2014.
6.
Artikel XV, onderdelen A, B en C, werkt terug tot en met 1 juli 2014.
7.
In afwijking van het eerste lid treedt artikel XV, onderdelen Fa, Ga, Gb, Gc, Gd, Ia, Ib en Id, in werking op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip.
8.
In afwijking van het eerste lid treedt artikel XV, onderdeel F, onder 3, en onderdeel Ic, in werking op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip.
Artikel XXXVIII
Deze wet wordt aangehaald als: Belastingplan 2015.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 17 december 2014
De Minister van Financiën,
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de negenentwintigste december 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,