Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IIIbis
Artikel IIIa
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XIXa
Artikel XX
Artikel XXI
Artikel XXIbis
Artikel XXIa
Artikel XXIb
Artikel XXII
Artikel XXIII
Artikel XXIV
Artikel XXV
Artikel XXVI
Artikel XXVII
Artikel XXVIII
Artikel XXIX
Artikel XXIXa
Artikel XXX
Artikel XXXI
Artikel XXXII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Belastingplan 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 23 december 2010 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2011)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het voor het jaar 2011 wenselijk is fiscale maatregelen te treffen in het kader van inkomensbeleid, constructie- en fraudebestrijding, (innovatief) ondernemerschap alsmede de woningmarkt;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel IIIbis
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel IIIa
[Wijzigt de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel VI
[Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]
Artikel IX
[Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]
Artikel X
[Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]
Artikel XI
[Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]
Artikel XII
[Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]
2.
Artikel IX, onderdelen B en C, vindt geen toepassing ten aanzien van personenauto’s die vóór 1 januari 2011 voor het eerst in gebruik zijn genomen.
1.
Artikel 16b van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 vindt bij het begin van het kalenderjaar 2011 geen toepassing op de in artikel IX, onderdeel A, genoemde bedragen in de tabellen van artikel 9, eerste lid, van die wet.
2.
[Vervallen.]
Artikel XV
[Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]
Artikel XVI
Artikel 81a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 vindt bij het begin van het kalenderjaar 2011 geen toepassing op het in artikel 25 van die wet genoemde bedrag.
1.
Het in artikel 25 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 genoemde bedrag wordt met ingang van 1 januari 2012 verhoogd met zes percent van dat bedrag.
2.
Het eerste lid vindt toepassing nadat artikel 81a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 bij het begin van het kalenderjaar 2012 is toegepast.
1.
Het in artikel 25 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 genoemde bedrag wordt met ingang van 1 januari 2013 verhoogd met twaalf percent van dat bedrag.
2.
Het eerste lid vindt toepassing nadat artikel 81a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 bij het begin van het kalenderjaar 2013 is toegepast.
Artikel XIX
[Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]
1.
Het toe te passen tarief op renovatie en herstel van woningen als bedoeld in post 21 van Tabel I, onderdeel b, van de Wet op de omzetbelasting 1968 , is het tarief dat van kracht is op het tijdstip waarop het belastbare feit zich voordoet.
2.
Het toe te passen tarief op kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, onderdeel m, van de Wet op de omzetbelasting 1968, is het tarief dat van kracht is op het tijdstip waarop het belastbare feit zich voordoet.
Artikel XX
[Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]
Artikel XXI
[Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]
Artikel XXIa
Bij verzekeringen waarbij de laatste prolongatiedatum of datum van stilzwijgende verlenging, of bij afwezigheid van die datum de ingangsdatum van de verzekering, vóór 1 maart 2011 ligt, is het assurantiebelastingtarief van 9,7% van toepassing op de premies die na 28 februari 2011 vervallen.
Artikel XXII
In afwijking van artikel 13, eerste lid, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer wordt in geval van verkrijging van een woning binnen twaalf maanden na een vorige verkrijging in 2011 van dezelfde woning door een ander, de waarde verminderd met het bedrag waarover ter zake van de vorige verkrijging was verschuldigd hetzij overdrachtsbelasting welke niet in mindering heeft gestrekt van schenk- of erfbelasting, hetzij omzetbelasting welke in het geheel niet op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 in aftrek kon worden gebracht.
Artikel XXIII
[Wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.]
Artikel XXIV
[Wijzigt het Belastingplan 2009.]
Artikel XXV
[Wijzigt het Belastingplan 2010.]
1.
De accijns op sigaretten wordt met ingang van 1 maart 2011 zodanig verhoogd dat de totale accijns voor de meest gevraagde prijsklasse sigaretten € 11,68 per 1 000 stuks hoger zal liggen dan het accijnsbedrag voor deze prijsklasse op 28 februari 2011. Indien met ingang van 1 maart 2011 het aldus berekende accijnsbedrag lager is dan het bedrag dat overeenkomt met 57 percent van de kleinhandelsprijs van de meest gevraagde prijsklasse van sigaretten, berekend per 1 000 stuks, geldt het laatstbedoelde bedrag.
2.
De accijns op rooktabak wordt met ingang van 1 maart 2011 zodanig verhoogd dat de totale accijns voor de meest gevraagde prijsklasse rooktabak € 4,93 per kilogram hoger zal liggen dan het accijnsbedrag voor deze prijsklasse op 28 februari 2011.
3.
Bij ministeriële regeling worden met ingang van 1 maart 2011 de tarieven van de accijns, bedoeld in artikel 35, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet op de accijns gewijzigd. De wijziging geschiedt zodanig dat voor sigaretten en rooktabak van de meest gevraagde prijsklasse het specifieke gedeelte van de accijns 50% bedraagt van de som van de totale accijns en de omzetbelasting. Daarbij dient het bedrag van de totale accijns gelijk te blijven aan het bedrag van de totale accijns dat na de verhoging van de accijns verschuldigd zou zijn zonder de wijziging. De wijziging van de bedragen die in artikel 35, eerste lid, onderdelen b en c, zijn opgenomen als de ten minste te betalen accijns voor 1 000 stuks sigaretten respectievelijk 1 kilogram rooktabak, geschiedt zodanig dat deze accijns na de wijziging van de tarieven gelijk is aan het totale bedrag van de accijns voor 1 000 stuks sigaretten respectievelijk 1 kilogram rooktabak van de meest gevraagde prijsklasse. Bij de wijziging vindt afronding plaats van het procentuele gedeelte van de accijns op honderdsten van een percent.
4.
Indien een wijziging van de meest gevraagde prijsklasse van sigaretten onderscheidenlijk rooktabak als bedoeld in artikel 35a van de Wet op de accijns in het kalenderjaar 2010 heeft plaatsgevonden, treedt in afwijking van het vierde lid van artikel 35a van de Wet op de accijns de in het eerste lid van artikel 35a van de Wet op de accijns bedoelde ministeriële regeling tot wijziging van de tarieven in werking met ingang van 1 maart 2011.
Artikel XXVII
[Wijzigt deze wet.]
Artikel XXVIII
[Wijzigt de Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek.]
Artikel XXIX
[Wijzigt de Belastingwet BES.]
Artikel XXIXa
Voor het verlenen van toegang tot muziekuitvoeringen en toneeluitvoeringen, daaronder begrepen opera’s, operettes, dansen, pantomimes, revues, musicals en cabarets, alsmede lezingen, en optredens door uitvoerende kunstenaars die op of na 1 januari 2011 plaatsvinden en ter zake waarvan vóór deze datum de vergoeding is ontvangen, blijven post 14, onderdeel d, onderscheidenlijk post 17, van Tabel I, onderdeel b, van de Wet op de omzetbelasting 1968 , zoals deze bepalingen luidden op 31 december 2010, van toepassing.
Artikel XXX
Ingeval de samenloop van wetten die in 2010 in het Staatsblad zijn of worden gepubliceerd en wijzigingen aanbrengen in één of meer belastingwetten, niet of niet juist is geregeld, of indien als gevolg van die samenloop onjuistheden ontstaan in de aanduiding van artikelen, artikelonderdelen, verwijzingen en dergelijke in de desbetreffende wetten, kunnen die wetten op dit punt bij ministeriële regeling worden gewijzigd.
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2011, met dien verstande dat:
a. artikel I, onderdelen A, B, F, G en H, eerst toepassing vindt nadat artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij het begin van het kalenderjaar 2011 is toegepast;
b. artikel IV, onderdelen A en B, eerst toepassing vindt nadat artikel 20a, tweede lid, onderscheidenlijk artikel 20b, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 bij het begin van het kalenderjaar 2011 is toegepast;
c. artikel IV, onderdelen D en E, eerst toepassing vindt nadat artikel 22d van de Wet op de loonbelasting 1964 bij het begin van het kalenderjaar 2011 is toegepast.
2.
De artikelen XIX, onderdeel B, onder 4, en XIXA, eerste lid, werken terug tot en met 1 oktober 2010.
3.
In afwijking van het eerste lid treden de artikelen XXIV en XXV, onderdelen B, C, D en E, in werking met ingang van 31 december 2010.
4.
In afwijking van het eerste lid treden artikel XXI, onderdeel B, en artikel XXIA in werking met ingang van 1 maart 2011.
Artikel XXXII
Deze wet wordt aangehaald als: Belastingplan 2011.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 23 december 2010
De Staatssecretaris van Financiën,
De Minister van Financiën,
Uitgegeven de negenentwintigste december 2010
De Minister van Veiligheid en Justitie,