Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
Sociale voorzieningen
Sociale verzekeringen
Volksverzekeringen
Werknemersverzekeringen
In de praktijk voorkomende pensioenen en uitkeringen
Inleiding
Ziektewetuitkeringen
Loondoorbetalingen wegens ziekte
AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, AAW-uitkeringen, Bijstandsuitkeringen, Oorlogs- en Verzetspensioenen (WBP-pensioenen, WBPZO-pensioenen en WIV-pensioenen), Vervolgingsuitkeringen (WUV-uitkeringen) en Oorlogsuitkeringen (WUBO-uitkeringen en AOR-uitkeringen)
WAO-uitkeringen
WW-uitkeringen
Toeslagen ingevolge de Toeslagenwet
Australië
Bangladesh
Belarus 1)
België
Brazilië
Bulgarije
Canada (Protocol Trb 1997, 258 nog beoordelen)
China
Denemarken 1957
Denemarken 1996 2)
Bondsrepubliek Duitsland
Filippijnen
Finland 1970
Finland 1995 3)
Frankrijk
Georgië
Griekenland
Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Hongarije
Ierland
India
Indonesië (zie Trb. 2002, nr. 32)
Israël
Italië
Japan
Joegoslavië 4)
Kazachstan 5)
Korea, zie Trb 1998, 272
Letland
Luxemburg
Maleisië, zie Trb 1997, 13
Malta (zie Protocol, Trb 1995, 224)
Marokko
Mexico
Nieuw-Zeeland
Nieuw Zeeland na inwerkingtreding 2e Protocol, zie Trb 2002, 46)
Nigeria
Noorwegen
Oekraïne 6)
Oostenrijk
Pakistan
Polen
Roemenië
Singapore
......Sovjet-Unie 7)
Spanje
Sri Lanka
Suriname
Thailand
Tsjechoslowakije 8)
Tunesië
Turkije
Venezuela 9) (zie Protocol Trb 1995, 252)
Verenigde Staten van Amerika
Vietnam
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika (Protocol Trb 1999, 27 heeft geen gevolgen)
Zweden
Zwitserland
Belastingregeling voor het Koninkrijk
Vervallen aanschrijving
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk
De directeur-generaal voor Fiscale Zaken heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
Inleiding
Mij is gebleken, dat er behoefte bestaat aan nadere informatie omtrent de behandeling van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK). Het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel kan worden verdeeld in twee groepen:
-de sociale voorzieningen en
-de sociale verzekeringen.
Sociale voorzieningen
De sociale voorzieningen geven recht op een uitkering indien men geen inkomen heeft en over geen of een besheiden vermogen beschikt. De uitkeringen uit hoofde van de sociale voorzieningen worden volledig gefinancierd uit de algemene middelen. Er vindt geen heffing van premies plaats. Tot de sociale voorzieningen behoren:
- de Algemene Bijstandswet ;
- de Toeslagenwet ;
- de Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers ;
-de Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen ;
-de Wet Sociale Werkvoorziening ;
-de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (tot 1 januari 1997);
-het Besluit bijstandverlening zelfstandigen .
Tot de sociale voorzieningen kunnen ook worden gerekend de pensioenen en uitkeringen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 , de Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers , de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 , de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945 , de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet en de Algemene oorlogsongevallenregeling.
De buitengewone pensioenen en uitkeringen worden volledig gefinancierd uit de algemene middelen. Zij kunnen formeel niet worden aangemerkt als sociale voorzieningen. In karakter zijn zij daarmee vergelijkbaar, aangezien de Staat der Nederlanden zich in het verleden moreel gedrongen heeft gevoeld de slachtoffers van de oorlog en van het verzet in financieel opzicht te ondersteunen.
Sociale verzekeringen
Bij de sociale verzekeringen ligt het accent op het verzekeringselement. De uitkering staat in het algemeen los van het overige inkomen en vermogen van de verzekerde. De uitkeringen worden met uitzondering van die ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet vrijwel geheel gefinancierd door middel van het heffen van premies, die gestort worden in fondsen die zijn belast met de uitvoering van de sociale verzekeringen.
De sociale verzekeringen kunnen worden verdeeld in:
-volksverzekeringen en
-werknemersverzekeringen.
Volksverzekeringen
Tot de volksverzekeringen behoren:
-de Algemene Ouderdomswet ;
-de Algemene Weduwen- en Wezenwet (op 1 juli 1996 vervangen door de Algemene nabestaandenwet);
-de Algemene nabestaandenwet (op 1 juli 1996 in de plaats getreden van de Algemene Weduwen- en Wezenwet);
-de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ;
-de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet ;
-de Algemene Kinderbijslagwet .
Werknemersverzekeringen
Tot de werknemersverzekeringen behoren:
-de Ziektewet (op 1 maart 1996 grotendeels geprivatiseerd);
-de Werkloosheidswet ;
-de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ;
-de Ziekenfondswet .
In de praktijk voorkomende pensioenen en uitkeringen
In de praktijk komen onder de werking van de belastingverdragen en de BRK regelmatig de navolgende pensioenen en uitkeringen voor:
-Pensioenen ingevolge de Algemene Ouderdomswet (AOW-pensioenen);
-Pensioenen ingevolge de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW-pensioenen);
-Uitkeringen ingevolge de Algemene nabestaandenwet (Anw-uitkeringen);
-Uitkeringen ingevolge de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW-uitkeringen);
-Uitkeringen ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO-uitkeringen);
-Uitkeringen ingevolge de Ziektewet (Ziektewetuitkeringen);
-Uitkeringen ingevolge de Algemene Bijstandswet (Bijstandsuitkeringen);
-Buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (WBP-pensioenen);
-Buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers (WBPZO-pensioenen);
-Buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (WIV-pensioenen);
-Uitkeringen ingevolge de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (WUV-uitkeringen);
-Uitkeringen ingevolge de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945 (WUBO-uitkeringen);
-Uitkeringen ingevolge de Wet Algemene Oorlogsongevallenregeling (AOR-uitkeringen);
-Uitkeringen ingevolge de Werkloosheidswet (WW-uitkeringen)
-Toeslagen ingevolge de Toeslagenwet (TW-toeslagen).
Met betrekking tot de ziektewetuitkeringen merk ik nog op, dat als gevolg van de privatisering van de Ziektewet sedert 1 maart 1996 het aantal gevallen dat nog een uitkering op grond van die wet wordt genoten zeer beperkt zal zijn (zie ook het hierna opgenomen onderdeel loondoorbetalingen wegens ziekte)
Inleiding
Bij zijn arrest van 4 juli 1989, nr. 25 660 (BNB 1989/274), heeft de Hoge Raad beslist dat uitkeringen krachtens de WAO en AAW niet zijn aan te merken als pensioen krachtens de wettelijke sociale verzekering voor de toepassing van artikel 20, tweede lid, van het Nederlands-Oostenrijkse belastingverdrag van 1 september 1970 (boekwerk I.F.Z. nr. 170.00.00), aangezien in de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving uitkeringen ter zake van invaliditeit of arbeidsongeschiktheid nimmer als pensioen worden aangeduid. Voor zijn opvatting vindt de Hoge Raad steun in het Commentaar op artikel 18 van het OESO-belastingmodelverdrag 1977. Aldaar worden krachtens sociale verzekeringswetgeving gedane uitkeringen in verband met bedrijfsongevallen niet onder pensioenen gerangschikt.
Het oordeel van de Hoge Raad houdt naar mijn mening tevens in dat WAO- en Waz-uitkeringen niet onder artikel 19 (particulier pensioenartikel) maar evenals de AAW-uitkeringen onder artikel 22 (restartikel) van het Nederlands-Oostenrijkse belastingverdrag vallen. Artikel 19, waarin wordt gesproken van "pensioenen en andere soortgelijke beloningen", mist toepassing, omdat de strekking van een WAO-uitkering dezelfde moet zijn als die van een pensioen, te weten: oudedagsvoorziening en voorziening voor weduwen en wezen. Een invaliditeitsuitkering valt naar het oordeel van de Hoge Raad conform het commentaar op artikel 18 van het OESO-modelverdrag 1977 qua strekking niet onder "pensioen" en derhalve naar mijn oordeel ook niet onder "andere soortgelijke beloningen".
Het vorenstaande houdt in dat wanneer in het desbetreffende belastingverdrag een specifieke regeling voor WAO-uitkeringen ontbreekt de woonstaat over die uitkeringen het heffingsrecht heeft indien in dat belastingverdrag een restartikel is opgenomen dat overeenkomt met artikel 22 van het Nederlands-Oostenrijkse belastingverdrag.
Met betrekking tot AAW-uitkeringen stel ik mij op het standpunt dat deze uitkeringen als publiekrechtelijke periodieke uitkeringen die geen verband houden met een vroegere dienstbetrekking bij het ontbreken van een specifieke regeling daarvoor onder het restartikel vallen indien in het desbetreffende belastingverdrag een restartikel is opgenomen dat overeenkomt met artikel 22 van het Nederlands-Oostenrijkse belastingverdrag. Dit betekent dat in die situaties de woonstaat het heffingsrecht heeft over AAW-uitkeringen.
Met betrekking tot uitkeringen op grond van de Anw , welke wet op 1 juli 1996 in de plaats is getreden van de AWW, stel ik mij, gelet op het hiervoor vermelde arrest van de Hoge Raad, op het standpunt dat, aangezien de strekking van een Anw-uitkering dezelfde is als die van een AWW-pensioen (voorziening voor weduwen/weduwnaars en wezen) die uitkering onder de werking van de belastingverdragen op dezelfde wijze behandeld dient te worden als een AWW-pensioen.
Naar aanleiding van bovenvermeld arrest van de Hoge Raad is het Nederlandse verdragsbeleid er sindsdien op gericht de sociale zekerheidsbepaling zodanig te formuleren dat de hiervoor beschreven beperking zich niet meer voordoet en dat derhalve alle pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van die bepaling vallen.
Ziektewetuitkeringen
Ziektewetuitkeringen volgen het verdragsregime van de inkomsten uit dienstbetrekking of dat van directeursbeloningen, omdat ze in de plaats treden van de beloning die door de werknemer of directeur zou zijn genoten. In dit verband zij verwezen naar de uitspraak van het Hof Amsterdam van 21 maart 1986, nr. 1781/84, opgenomen in het Vakstudie Nieuws van 14 februari 1987, punt 8. Kent het desbetreffende belastingverdrag een aparte verdragsbepaling voor sociale verzekeringsuitkeringen c.q. sociale zekerheidsuitkeringen, dan hangt het van de formulering van die bepaling af of op ziektewetuitkeringen die bepaling van toepassing is of het dienstbetrekkingartikel of het directeurenartikel.
Loondoorbetalingen wegens ziekte
Bij de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (Wulbz) (Stb. 1996, 134), welke wet bij Besluit van 19 februari 1996, Stb. 141, op 1 maart 1996 in werking is getreden, zijn het Burgerlijk Wetboek, de Ziektewet en enkele andere wetten gewijzigd.
Op grond van het bepaalde in het gewijzigde artikel 1638c van het Burgerlijk Wetboek (BW) betaalt de werkgever gedurende het eerste ziektejaar het loon door (70% van het loon, of meer als dat in de CAO is geregeld, maar altijd ten minste het minimumloon).
Het loon wordt bij ziekte van de werknemer 52 weken doorbetaald, maar nooit langer dan het contract duurt. De eerste twee ziektedagen kunnen voor rekening van de werknemer komen.
De ZW blijft bestaan als "vangnet" voor werknemers die geen werkgever (meer) hebben. Daarbij gaat het ondermeer om werknemers die in het eerste ziektejaar hun baan verliezen, uitzendkrachten, vrijwillig verzekerden, thuiswerkers en stagiaires en zieke werklozen. Verder is ziekengeld mogelijk bij ziekte als gevolg van zwangerschap en bevalling, bij faillissement van de loondoorbetalende werkgever, bij ziekte in de eerste drie jaar na het in dienst nemen van een (voormalig) arbeidsongeschikte en bij ziekte door orgaandonatie.
De kring van verzekerden voor de ZW is dezelfde als die van vóór 1 maart 1996, zij het echter dat de werknemers die in dienstbetrekking arbeid verrichten bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte gedurende 52 weken geen recht op ziekengeld op grond van de ZW hebben, omdat zij ingevolge het bepaalde in het gewijzigde artikel 1638c BW aanspraak kunnen maken op loondoorbetaling door hun werkgever.
Op ziektegevallen die op 1 maart 1996 nog liepen blijven de bepalingen van de ZW en het BW , zoals die vóór 1 maart 1996 golden, van toepassing.
De wijzigingen die met ingang van 1 maart 1996 in de ZW en in artikel 1638c van het BW zijn aangebracht hebben tot gevolg dat in de praktijk het aantal gevallen dat nog een uitkering op grond van de ZW wordt genoten zeer beperkt zal zijn.
Loondoorbetalingen wegens ziekte volgen het verdragsregime van de inkomsten uit dienstbetrekking of dat van directeursbeloningen, omdat ze op grond van artikel 1638c van het BW door de werkgever worden betaald. Kent het desbetreffende belastingverdrag een aparte verdragsbepaling voor sociale verzekeringsuitkeringen c.q. sociale zekerheidsuitkeringen, dan mist die bepaling toepassing omdat de loondoorbetaling niet als een sociale verzekeringsuitkering c.q. een sociale zekerheidsuitkering kan worden aangemerkt. Immers, zij berust op artikel 1638c van het BW.
AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, AAW-uitkeringen, Bijstandsuitkeringen, Oorlogs- en Verzetspensioenen (WBP-pensioenen, WBPZO-pensioenen en WIV-pensioenen), Vervolgingsuitkeringen (WUV-uitkeringen) en Oorlogsuitkeringen (WUBO-uitkeringen en AOR-uitkeringen)
Deze pensioenen en uitkeringen zijn publiekrechtelijke periodieke uitkeringen. Ze kunnen niet worden aangemerkt als overheidspensioen, omdat het geen betalingen zijn ter zake van diensten die destijds aan de overheid zijn bewezen. Ook kunnen deze pensioenen en uitkeringen niet worden gelijkgesteld met particuliere pensioenen, omdat er geen verband bestaat met een vroegere dienstbetrekking. Verder kunnen deze inkomsten evenmin als inkomsten uit een tegenwoordige dienstbetrekking worden aangemerkt: het is immers niet een dienstbetrekking waaraan het recht op pensioen of uitkering wordt ontleend.
Voornoemde pensioenen en uitkeringen vallen onder het restartikel. Kent het desbetreffende belastingverdrag echter een aparte verdragsbepaling voor sociale verzekeringsuitkeringen c.q. sociale zekerheidsuitkeringen, dan hangt het van de formulering van die bepaling af of op bovengenoemde pensioenen en uitkeringen die bepaling van toepassing is of het restartikel. Ontbreken beide bepalingen in het desbetreffende belastingverdrag, dan blijft de nationale wetgeving in stand; in Nederland zal dan steeds over die pensioenen en uitkeringen loon- en (eventueel) inkomstenbelasting moeten worden geheven.
WAO-uitkeringen
WAO-uitkeringen worden weliswaar toegekend ter zake van een vroegere dienstbetrekking maar vallen in verband met het hiervoor besproken arrest van de Hoge Raad van 4 juli 1989, nr. 25 660, niet onder het particuliere pensioenartikel maar onder het restartikel. Kent het desbetreffende belastingverdrag evenwel een aparte verdragsbepaling voor sociale verzekeringsuitkeringen c.q. sociale zekerheidsuitkeringen, dan hangt het van de formulering van die bepaling af of op WAO-uitkeringen die bepaling van toepassing is of het restartikel.
Indien het sociale zekerheidsartikel toepassing mist en het desbetreffende belastingverdrag geen restartikel kent, dan blijft de nationale wetgeving in stand; in Nederland zal dan steeds over die WAO-uitkeringen loon- en (eventueel) inkomstenbelasting moeten worden geheven.
WW-uitkeringen
Met betrekking tot de werkloosheidsuitkeringen die op grond van de Werkloosheidswet van 1987 worden toegekend dient voor de toepassing van de door Nederland gesloten belastingverdragen onderscheid te worden gemaakt tussen werkloosheidsuitkeringen waarbij:
a. de dienstbetrekking niet is verbroken;
b. de dienstbetrekking wel is verbroken.
De onder a. vallende WW-uitkeringen volgen het verdragsregime van de inkomsten uit dienstbetrekking of dat van directeursbeloningen, omdat het dienstverband is blijven bestaan en ze derhalve in de plaats treden van de beloning die door de werknemer of directeur zou zijn genoten. Kent het desbetreffende belastingverdrag een aparte verdragsbepaling voor sociale verzekeringsuitkeringen c.q. sociale zekerheidsuitkeringen, dan hangt het van de formulering van die bepaling af of op dit soort WW-uitkeringen die bepaling van toepassing is of het dienstbetrekkingartikel of het directeurenartikel.
Op de onder b. vallende WW-uitkeringen is het restartikel van toepassing. Kent het desbetreffende belastingverdrag echter een aparte verdragsbepaling voor sociale verzekeringsuitkeringen c.q. sociale zekerheidsuitkeringen, dan hangt het van de formulering van die bepaling af of op dit soort WW-uitkeringen die bepaling van toepassing is of het restartikel. Ontbreken beide bepalingen in het desbetreffende belastingverdrag, dan blijft de nationale wetgeving in stand; in Nederland zal dan steeds over dit soort WW-uitkeringen loon- en (eventueel) inkomstenbelasting moeten worden geheven.
Aanvullingen die door de voormalige werkgever op dit soort WW-uitkeringen worden gedaan volgen het regime van die uitkeringen.
Toeslagenwet van Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk">
Toeslagen ingevolge de Toeslagenwet
Deze wet biedt een minimumgarantie aan uitkeringsgerechtigden ingevolge de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet , de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen , de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering , de Werkloosheidswet en de Ziektewet . De uitkeringen krachtens voornoemde wetten worden op het voor betrokkenen geldende sociale minimum gebracht door het verlenen van een toeslag op die uitkeringen.
Voor de toepassing van de belastingverdragen dienen naar mijn oordeel de toeslagen, afhankelijk van waarop zij worden verleend, het regime te volgen van respectievelijk de AAW-uitkeringen, de WAO-uitkeringen, de WAMIL-uitkeringen, de WW-uitkeringen en de ZW-uitkeringen.
Als gevolg van de wijziging van de ZW per 1 maart 1996 zal in de praktijk het aantal gevallen waarin een toeslag op de ZW-uitkering wordt verleend, zeer beperkt zijn.
Australië
Het verdrag met Australië kent geen restartikel, maar wel een gecombineerd pensioen , lijfrente- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).
In artikel 18, eerste lid, van het verdrag wordt gesproken van 'pensioenen toegekend krachtens de bepalingen van een publiekrechtelijke regeling inzake sociale zekerheid'. Deze formulering leidt ertoe, dat in verband met het arrest van de Hoge Raad van 4 juli 1989, nr. 25 660, bijstandsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, oorlogsuitkeringen, AAW uitkeringen en WAO uitkeringen alsmede werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, niet onder de werking van artikel 18, eerste lid, vallen. Dit betekent, dat door het ontbreken van een restartikel in het verdrag de nationale wetgeving in stand blijft en Nederland derhalve over voornoemde uitkeringen betaald aan inwoners van Australië loon en (eventueel) inkomstenbelasting mag heffen. Nederland mag ook over werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Australië loon en (eventueel) inkomstenbelasting heffen, aangezien voor die uitkeringen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.
AOW pensioenen, AWW pensioenen, Anw-uitkeringen, oorlogspensioenen en verzetspensioenen betaald aan inwoners van Australië zijn op grond van artikel 18, eerste lid, in Australië belastbaar.
Met betrekking tot WAO-uitkeringen en AAW-uitkeringen is vóór voornoemd arrest door mij het standpunt ingenomen dat die uitkeringen op grond van artikel 18, eerste lid, van het verdrag in Australië belastbaar waren. In verband hiermede keur ik goed, dat genieters van een WAO-uitkering en een AAW-uitkering die op of voor 1 juli 1990 in Australië woonden ter zake van hun uitkering niet in Nederland maar in Australië belastbaar zijn.
In het verleden is door mij met betrekking tot vervolgingsuitkeringen en oorlogsuitkeringen het standpunt ingenomen dat die uitkeringen op grond van artikel 18, eerste lid, van het verdrag in Australië belastbaar waren. Gelet op het bijzondere karakter van die uitkeringen keur ik goed, dat inwoners van Australië die vanuit Nederland een vervolgingsuitkering of een oorlogsuitkering ontvangen ter zake van die uitkering(en) niet in Nederland maar in Australië belastbaar zijn.
Samengevat zijn aan inwoners van Australië betaalde
Bangladesh
Het verdrag met Bangladesh kent een restartikel (art. 22) alsmede een gecombineerd pensioen-, lijfrente- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).
Gelet op de formulering van artikel 18, derde lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Bangladesh onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen in Nederland belastbaar zijn. Dit is ook het geval met de loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW), omdat voor die betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.
Samengevat zijn aan inwoners van Bangladesh betaalde
1) van Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk">
Belarus 1)
Het verdrag met Belarus kent een restartikel (art. 21) alsmede een gecombineerd pensioen-, lijfrente- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).
Gelet op de formulering van artikel 18, derde lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Belarus onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen in Nederland belastbaar zijn. Dit is ook het geval met de loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW), omdat voor die betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.
Samengevat zijn aan inwoners van Belarus betaalde
België
Het verdrag met België kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 22) opgenomen.
Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van België op grond van het restartikel belastbaar in België. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van België zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16).
Samengevat zijn aan inwoners van België betaalde
Brazilië
Het verdrag met Brazilië kent een gecombineerd pensioen-, lijfrente- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18). Ook kent het verdrag een restartikel (art. 22) dat echter de inkomsten die niet afzonderlijk zijn geregeld ter belastingheffing laat aan de bronstaat indien die inkomsten daaruit afkomstig zijn.
Gelet op de formulering van artikel 18, derde lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen betaald aan inwoners van Brazilië in Nederland belastbaar zijn. Dit is ook het geval met de loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW), omdat voor die betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.
Samengevat zijn aan inwoners van Brazilië betaalde
Bulgarije
Het verdrag met Bulgarije kent een restartikel (art. 22) alsmede een gecombineerd pensioen- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).
Gelet op de formulering van artikel 18, derde lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen betaald aan inwoners van Bulgarije in Nederland belastbaar zijn. Dit is ook het geval met de loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW), omdat voor die betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.
Samengevat zijn aan inwoners van Bulgarije betaalde
Canada (Protocol Trb 1997, 258 nog beoordelen)
Het verdrag met Canada kent een gecombineerd pensioen , lijfrente- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18), waarin voor de bronstaat het heffingsrecht met betrekking tot pensioenen en andere uitkeringen betaald krachtens zijn sociale zekerheidsstelsel wordt ingeperkt tot maximaal 15% van het brutobedrag van die pensioenen en uitkeringen. Ook kent het verdrag een restartikel (art. 21a) waarin is bepaald dat inkomsten verkregen door een inwoner van Canada waarvoor in het Verdrag geen afzonderlijke regeling is getroffen slechts in Canada belastbaar zijn (art. 21a, lid 1), tenzij die inkomsten afkomstig zijn uit Nederland. In dat geval mogen die inkomsten ook in Nederland worden belast, zij het echter tot maximaal 25% van het brutobedrag van die inkomsten (art. 21a, lid 2).
Gelet op de formulering van artikel 18, eerste lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen betaald aan inwoners van Canada in Nederland belastbaar zijn tot maximaal 15% van het brutobedrag van die pensioenen en uitkeringen. Daarentegen zijn loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) volledig in Nederland belastbaar. Voor die betalingen geldt derhalve geen inperking van het heffingsrecht tot 15%.
Samengevat zijn aan inwoners van Canada betaalde
China
Het verdrag met China kent een gecombineerd pensioen- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18). Ook kent het verdrag een restartikel (art. 22) waarin is bepaald dat inkomsten verkregen door een inwoner van China waarvoor in het verdrag geen afzonderlijke regeling is getroffen slechts in China belastbaar zijn (art. 22, lid 1), tenzij die inkomsten afkomstig zijn uit Nederland. In dat geval mogen die inkomsten in Nederland worden belast (art 22, lid 3).
De formulering van artikel 18, lid 2, van het verdrag is zodanig dat in verband met het arrest van de Hoge Raad van 4 juli 1989, nr. 25 660, de werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, de bijstandsuitkeringen, de oorlogsuitkeringen, de vervolgingsuitkeringen, de AAW-uitkeringen en de WAO-uitkeringen daar niet onder vallen. Die uitkeringen vallen onder artikel 22, lid 3, waardoor die uitkeringen betaald aan inwoners van China in Nederland belastbaar zijn. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van China zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16). Ook zijn op grond van artikel 18, lid 2, in Nederland belastbaar de aan inwoners van China betaalde AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, oorlogspensioenen en verzetspensioenen.
Samengevat zijn aan inwoners van China betaalde
Denemarken 1957
Het verdrag met Denemarken van 1957 kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel zijn in het verdrag een restartikel (art. 4) en een artikel inzake overheidssalarissen, (overheids)pensioenen en lijfrente en opgenomen.
Gelet op de formulering van artikel 15, par. 1 en 4, van het verdrag vallen AOW pensioenen, AAW uitkeringen, WAO uitkeringen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, oorlogspensioenen en verzetspensioenen onder de werking van artikel 15, par. 1, waardoor deze aan inwoners van Denemarken betaalde pensioenen en uitkeringen in Nederland belastbaar zijn.
Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AWW pensioenen, Anw-uitkeringen en bijstandsuitkeringen vallen niet onder de werking van artikel 15, par. 1, maar onder de werking van het restartikel, waardoor deze aan inwoners van Denemarken betaalde pensioenen en uitkeringen in Denemarken belastbaar zijn.
In het verleden is door mij, zij het ten onrechte, met betrekking tot vervolgingsuitkeringen en oorlogsuitkeringen het standpunt ingenomen dat die uitkeringen op grond van artikel 4 in Denemarken belastbaar waren. In verband met het vertrouwen dat hieraan kan worden ontleend en gelet op het bijzondere karakter van die uitkeringen keur ik goed, dat inwoners van Denemarken die vanuit Nederland een vervolgingsuitkering of een oorlogsuitkering ontvangen ter zake van die uitkeringen niet in Nederland maar in Denemarken belastbaar zijn.
Nederland mag over werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex artikel 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Denemarken loon en (eventueel) inkomstenbelasting heffen, aangezien voor die uitkeringen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 13) of het directeurenartikel (art. 16) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.
Samengevat zijn aan inwoners van Denemarken betaalde
2) van Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk">
Denemarken 1996 2)
Het verdrag met Denemarken van 1996 kent een restartikel (art. 21) alsmede een gecombineerd pensioen-, lijfrente- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).
Gelet op de formulering van artikel 18, derde lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen betaald aan inwoners van Denemarken in Nederland belastbaar zijn. Dit is ook het geval met de loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW), omdat voor die betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.
Samengevat zijn aan inwoners van Denemarken betaalde
Bondsrepubliek Duitsland
Het verdrag met de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) kent een restartikel (art. 16) alsmede een gecombineerd pensioen , lijfrente- en sociaal verzekeringsartikel (art. 12).
Gelet op de formulering van artikel 12, derde lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW pensioenen, AWW pensioenen, Anw-uitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, oorlogsuitkeringen, AWW uitkeringen en WAO uitkeringen onder de werking van die bepaling, waardoor deze aan inwoners van de BRD betaalde pensioenen en uitkeringen in Nederland belastbaar zijn. Bijstandsuitkeringen zijn geen uitkeringen krachtens de wettelijke sociale verzekering, waardoor deze uitkeringen niet onder de werking van artikel 12, derde lid, maar onder de werking van het restartikel vallen. Dientengevolge zijn bijstandsuitkeringen betaald aan inwoners van de BRD belastbaar in de BRD. Daarentegen zijn loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die gedaan worden aan inwoners van de Bondsrepubliek Duitsland op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 10) in Nederland belastbaar.
In het verleden is door mij, zij het ten onrechte, met betrekking tot vervolgingsuitkeringen en oorlogsuitkeringen het standpunt ingenomen dat die uitkeringen op grond van artikel 16 in de BRD belastbaar waren. In verband met het vertrouwen dat hieraan kan worden ontleend en gelet op het bijzondere karakter van die uitkeringen keur ik goed, dat inwoners van de BRD die vanuit Nederland een vervolgingsuitkering of een oorlogsuitkering ontvangen ter zake van die uitkeringen niet in Nederland maar in de BRD belastbaar zijn.
Samengevat zijn aan inwoners van de BRD betaalde
Filippijnen
Het verdrag met de Filippijnen kent geen sociaal zekerheidsartikel en evenmin een restartikel.
Door het ontbreken van een restartikel en een sociaal zekerheidsartikel blijft op alle pensioenen en uitkeringen betaald krachtens de Nederlandse sociale zekerheid de Nederlandse nationale wetgeving in stand, waardoor deze aan inwoners van de Filippijnen betaalde pensioenen en uitkeringen in Nederland aan de loon- en (eventueel) inkomstenbelasting zijn onderworpen. Met betrekking tot de werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, en de ziektewetuitkeringen is dit mede in overeenstemming met het bepaalde in het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16). Loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) gedaan aan inwoners van de Filippijnen zijn op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) in Nederland aan de loon- en (eventueel) inkomstenbelasting onderworpen
Samengevat zijn aan inwoners van de Filippijnen betaalde
Finland 1970
Het verdrag met Finland van 1970 kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 23) opgenomen.
Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Finland op grond van het restartikel belastbaar in Finland. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Finland zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 16) of het directeurenartikel (art. 17).
Samengevat zijn aan inwoners van Finland betaalde
3) van Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk">
Finland 1995 3)
Het verdrag met Finland van 1995 kent een restartikel (art. 21) alsmede een gecombineerd pensioen-, lijfrente- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).
Gelet op de formulering van artikel 18, derde lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen betaald aan inwoners van Finland in Nederland belastbaar zijn. Bij wijze van overgangsregeling is in onderdeel IX van het protocol bepaald dat, in afwijking van het bepaalde in artikel 18, derde lid, van het verdrag, termijnen van sociale verzekeringspensioenen die op de datum van inwerkingtreding van het onderhavige verdrag reeds zijn ingegaan, belastbaar zijn in Finland. Dit betekent dat AOW-pensioenen, AWW-pensioenen en Anw-uitkeringen, betaald aan inwoners van Finland belastbaar zijn in Finland indien die pensioenen en uitkeringen op de datum van inwerkingtreding van het onderhavige verdrag reeds waren ingegaan.
Voor de overige pensioenen en uitkeringen krachtens de sociale zekerheid is geen overgangsregeling getroffen, waardoor ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, bijstandsuitkeringen, verzetspensioenen, oorlogspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Finland op grond van artikel 18, derde lid, van het verdrag in Nederland belastbaar zijn.
Loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW), zijn ook in Nederland belastbaar, omdat voor die betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.
Samengevat zijn aan inwoners van Finland betaalde
Frankrijk
Het verdrag met Frankrijk kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 22) opgenomen.
Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Frankrijk op grond van het restartikel belastbaar in Frankrijk. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Frankrijk zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16).
Samengevat zijn aan inwoners van Frankrijk betaalde
Griekenland
Het verdrag met Griekenland kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 23) opgenomen.
Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Griekenland op grond van het restartikel belastbaar in Griekenland. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Griekenland zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 16) of het directeurenartikel (art. 17).
Samengevat zijn aan inwoners van Griekenland betaalde
Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Het verdrag met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (V.K.) kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 21) opgenomen.
Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van het V.K. op grond van het restartikel belastbaar in het V.K. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van het V.K. zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16).
Samengevat zijn aan inwoners van het V.K. betaaldeart. 1638c BW
ZW-uitkeringen: belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)
Loondoorbetalingen ex: belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)
WW-uitkeringen: belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)
AOW pensioenen: belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)
AWW pensioenen: belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)
Anw uitkeringen: belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)
Bijstandsuitkeringen: belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)
Oorlogspensioenen: belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)
Verzetspensioenen: belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)
Oorlogsuitkeringen: belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)
Vervolgingsuitkeringen: belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)
AAW-uitkeringen: belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)
WAO-uitkeringen: belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)

In het verdrag met het V.K. is een "remittance base" bepaling opgenomen (art. 27, lid 1). Die bepaling leidt ertoe, dat Nederland aan non domiciled residents in het V.K. slechts vrijstelling voor de hiervoor vermelde pensioenen en uitkeringen verleent voor zover die pensioenen en uitkeringen naar het V.K. zijn overgemaakt of aldaar zijn ontvangen.
Hongarije
Het verdrag met Hongarije kent een restartikel (art. 22) en een gecombineerd pensioen en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).
In artikel 18, derde lid, van het verdrag wordt gesproken van "pensioenen uitbetaald krachtens de bepalingen van een regeling inzake sociale zekerheid van een van de Staten". Deze formulering leidt ertoe, dat in verband met het arrest van de Hoge Raad van 4 juli 1989, nr. 25 660, werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, bijstandsuitkeringen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, WAO-uitkeringen en AAW uitkeringen niet onder de werking van artikel 18, derde lid, vallen maar onder de werking van artikel 22, eerste lid, waardoor deze aan inwoners van Hongarije betaalde uitkeringen in Hongarije belastbaar zijn.
AOW pensioenen, AWW pensioenen, Anw-uitkeringen, oorlogspensioenen en verzetspensioenen vallen wel onder de werking van artikel 18, derde lid, waardoor deze aan inwoners van Hongarije betaalde pensioenen en uitkeringen in Nederland belastbaar zijn.
Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Hongarije zijn op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeuren-artikel (art. 16) in Nederland belastbaar.
Samengevat zijn aan inwoners van Hongarije betaalde
Ierland
Het verdrag met Ierland kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 20) opgenomen.
Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Ierland op grond van het restartikel belastbaar in Ierland. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex artikel 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Ierland zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 14) of het directeurenartikel (art. 15).
Samengevat zijn aan inwoners van Ierland betaaldeart. 1638c BW
ZW-uitkeringen: belastbaar in Nederland (art. 14 of art. 15)
Loondoorbetalingen ex: belastbaar in Nederland (art. 14 of art. 15)
WW-uitkeringen: belastbaar in Nederland (art. 14 of art. 15), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in Ierland (art. 20)
AOW pensioenen: belastbaar in Ierland (art. 20)
AWW pensioenen: belastbaar in Ierland (art. 20)
Anw uitkeringen: belastbaar in Ierland (art. 20)
Bijstandsuitkeringen: belastbaar in Ierland (art. 20)
Oorlogspensioenen: belastbaar in Ierland (art. 20)
Verzetspensioenen: belastbaar in Ierland (art. 20)
Oorlogsuitkeringen: belastbaar in Ierland (art. 20)
Vervolgingsuitkeringen: belastbaar in Ierland (art. 20)
AAW-uitkeringen: belastbaar in Ierland (art. 20)
WAO-uitkeringen: belastbaar in Ierland (art. 20)

In het verdrag met Ierland is een "remittance base" bepaling opgenomen (art. 2, derde lid), doch die bepaling mist met betrekking tot de hiervoor genoemde pensioenen en uitkeringen genoten door inwoners van Ierland toepassing in verband met het arrest van de Hoge Raad van 26 januari 1977, nr. 18 010 (BNB 1977/111).
India
Het verdrag met India kent geen restartikel, maar wel een gecombineerd pensioen , lijfrente en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).
In artikel 18, derde lid, van het verdrag wordt gesproken van 'pensioenen uitbetaald krachtens de bepalingen van een sociaal zekerheidsstelsel van een van de Staten'. Deze formulering leidt ertoe, dat in verband met het arrest van de Hoge Raad van 4 juli 1989, nr. 25 660, werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, bijstandsuitkeringen, AAW uitkeringen, WAO-uitkeringen, oorlogsuitkeringen en vervolgingsuitkeringen niet onder de werking van artikel 18, derde lid, vallen. Dit betekent, dat door het ontbreken van een restartikel in het verdrag de nationale wetgeving in stand blijft en Nederland derhalve over voornoemde aan inwoners van India betaalde uitkeringen loon en (eventueel) inkomstenbelasting mag heffen. Nederland mag ook over werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van India loon en (eventueel) inkomstenbelasting heffen, aangezien voor die uitkeringen en betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) het recht tot belastingheffing aan Nederland toekomt.
AOW pensioenen, AWW pensioenen, Anw-uitkeringen, oorlogspensioenen en verzetspensioenen vallen wel onder de werking van artikel 18, derde lid, waardoor deze aan inwoners van India betaalde pensioenen en uitkeringen ook in Nederland belastbaar zijn.
Samengevat zijn aan inwoners van India betaalde
Indonesië (zie Trb. 2002, nr. 32)
Het verdrag met Indonesië kent geen sociaal zekerheids-artikel en evenmin een restartikel.
Door het ontbreken van een restartikel en een sociaal zekerheidsartikel blijft op alle pensioenen en uitkeringen betaald krachtens de Nederlandse sociale zekerheid de Nederlandse nationale wetgeving in stand, waardoor deze aan inwoners van Indonesië betaalde pensioenen en uitkeringen in Nederland aan de loon- en (eventueel) inkomstenbelasting zijn onderworpen. Met betrekking tot de werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, en de ziektewetuitkeringen is dit mede in overeenstemming met het bepaalde in het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16). Loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) gedaan aan inwoners van Indonesië zijn op grond het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeuren-artikel (art. 16) in Nederland aan de loon- en (eventueel) inkomstenbelasting onderworpen
Samengevat zijn aan inwoners van Indonesië betaaldeart. 1638c BW
ZW-uitkeringen: belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)
Loondoorbetalingen ex: belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)
WW-uitkeringen: belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16 of Nederl. nat. wetg.)
AOW pensioenen: belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)
AWW pensioenen: belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)
Anw uitkeringen: belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)
Bijstandsuitkeringen: belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)
Oorlogspensioenen: belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)
Verzetspensioenen: belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)
Oorlogsuitkeringen: belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)
Vervolgingsuitkeringen: belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)
AAW-uitkeringen: belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)
WAO-uitkeringen: belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

De bepalingen van dit verdrag en het protocol blijven van toepassing tot het uit 2002 daterende verdrag in werking treedt.
Israël
Het verdrag met Israël kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 24) opgenomen.
Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Israël op grond van het restartikel belastbaar in Israël. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Israël zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 17) of het directeurenartikel (art. 18).
Samengevat zijn aan inwoners van Israël betaaldeart. 1638c BW
ZW-uitkeringen: belastbaar in Nederland (art. 17 of art.18)
Loondoorbetalingen ex: belastbaar in Nederland (art. 17 of art.18)
WW-uitkeringen: belastbaar in Nederland (art. 17 of art. 18), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in Israël (art. 24)
AOW pensioenen: belastbaar in Israël (art. 24)
AWW pensioenen: belastbaar in Israël (art. 24)
Anw uitkeringen: belastbaar in Israël (art. 24)
Bijstandsuitkeringen: belastbaar in Israël (art. 24)
Oorlogspensioenen: belastbaar in Israël (art. 24)
Verzetspensioenen: belastbaar in Israël (art. 24)
Oorlogsuitkeringen: belastbaar in Israël (art. 24)
Vervolgingsuitkeringen: belastbaar in Israël (art. 24)
AAW-uitkeringen: belastbaar in Israël (art. 24)
WAO-uitkeringen: belastbaar in Israël (art. 24)

In het verdrag met Israël is een "remittance base" bepaling opgenomen (art. 6), doch die bepaling mist met betrekking tot de hiervoor genoemde pensioenen en uitkeringen genoten door inwoners van Israël toepassing in verband met het arrest van de Hoge Raad van 26 januari 1977, nr. 18 010 (BNB 1977/111).
Italië
Het verdrag met Italië kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 22) opgenomen.
Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, ANW-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Italië op grond van het restartikel belastbaar in Italië. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Italië zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16).
Samengevat zijn aan inwoners van Italië betaalde
Japan
Het verdrag met Japan kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 23) opgenomen.
Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Japan op grond van het restartikel belastbaar in Japan. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Japan zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 16) of het directeurenartikel (art. 17).
Samengevat zijn aan inwoners van Japan betaaldeart. 1638c BW
ZW-uitkeringen: belastbaar in Nederland (art. 16 of art.17)
Loondoorbetalingen ex: belastbaar in Nederland (art. 16 of art.17)
WW-uitkeringen: belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in Japan (art. 23)
AOW pensioenen: belastbaar in Japan (art. 23)
AWW pensioenen: belastbaar in Japan (art. 23)
Anw uitkeringen: belastbaar in Japan (art. 23)
Bijstandsuitkeringen: belastbaar in Japan (art. 23)
Oorlogspensioenen: belastbaar in Japan (art. 23)
Verzetspensioenen: belastbaar in Japan (art. 23)
Oorlogsuitkeringen: belastbaar in Japan (art. 23)
Vervolgingsuitkeringen: belastbaar in Japan (art. 23)
AAW-uitkeringen: belastbaar in Japan (art. 23)
WAO-uitkeringen: belastbaar in Japan (art. 23)

In het verdrag met Japan is een "remittance base" bepaling opgenomen (art. 6), doch die bepaling mist met betrekking tot de hiervoor genoemde pensioenen en uitkeringen genoten door inwoners van Japan toepassing in verband met het arrest van de Hoge Raad van 26 januari 1977, nr. 18 010 (BNB 1977/111).
4) van Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk">
Joegoslavië 4)
Het verdrag met Joegoslavië kent een restartikel (art. 21) alsmede een gecombineerd pensioen- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).
In artikel 18, vierde lid, van het verdrag wordt gesproken van "pensioenen en andere soortgelijke uitkeringen betaald aan een natuurlijke persoon in het kader van de publiekrechtelijke regelingen inzake sociale zekerheid in Nederland". Deze formulering leidt ertoe, dat in verband met het arrest van de Hoge Raad van 4 juli 1989, nr. 25 660, werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, bijstandsuitkeringen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen niet onder deze bepaling maar onder artikel 21, lid 1 vallen. Dientengevolge zijn die uitkeringen betaald aan inwoners van Joegoslavië in Joegoslavië belastbaar. Daarentegen zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Joegoslavië in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16).
AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, oorlogspensioenen en verzetspensioenen vallen wel onder artikel 18, lid 4, waardoor deze pensioenen en uitkeringen betaald aan inwoners van Joegoslavië in Nederland belastbaar zijn.
Samengevat zijn aan inwoners van Joegoslavië betaalde
5) van Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk">
Kazachstan 5)
Het verdrag met Kazachstan kent een restartikel (art. 21) alsmede een gecombineerd pensioen- , lijfrente- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).
Gelet op de formulering van artikel 18, derde lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Kazachstan onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen in Nederland belastbaar zijn. Dit is ook het geval met de loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW), omdat voor die betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.
Samengevat zijn aan inwoners van Kazachstan betaalde
Korea, zie Trb 1998, 272
Het verdrag met Korea kent geen restartikel, maar wel een gecombineerd pensioen , lijfrente- en sociaal zekerheidsartikel (art. 19).
In artikel 19, derde lid, van het verdrag wordt gesproken van "pensioenen, uitbetaald krachtens de bepalingen van een publiekrechtelijke regeling inzake sociale zekerheid van een van de Staten". Deze formulering leidt ertoe, dat in verband met het arrest van de Hoge Raad van 4 juli 1989, nr. 25 660, werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, bijstandsuitkeringen, AAW uitkeringen, WAO-uitkeringen, oorlogsuitkeringen en vervolgingsuitkeringen niet onder de werking van artikel 19, derde lid, vallen. Dit betekent, dat door het ontbreken van een restartikel in het verdrag de nationale wetgeving in stand blijft en Nederland derhalve over voornoemde uitkeringen betaald aan inwoners van Korea loon en (eventueel) inkomstenbelasting mag heffen. Nederland mag ook over werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte die betaald/gedaan worden aan inwoners van Korea loon en (eventueel) inkomstenbelasting heffen, aangezien aan Nederland voor die uitkeringen het recht tot belastingheffing toekomt op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 16) of het directeurenartikel (art. 17).
AOW pensioenen, AWW pensioenen, Anw-uitkeringen, oorlogspensioenen en verzetspensioenen vallen wel onder artikel 19, derde lid, waardoor deze pensioenen en uitkeringen betaald aan inwoners van Korea in Nederland belastbaar zijn.
Samengevat zijn aan inwoners van Korea betaalde
Letland
Het verdrag met Letland kent een restartikel (art. 22) alsmede een gecombineerd pensioen-, lijfrente- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).
Gelet op de formulering van artikel 18, derde lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Letland onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen in Nederland belastbaar zijn. Dit is ook het geval met de loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW), omdat voor die betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.
Samengevat zijn aan inwoners van Letland betaalde
Luxemburg
Het verdrag met Luxemburg kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 21) opgenomen.
Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Luxemburg op grond van het restartikel belastbaar in Luxemburg. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Luxemburg zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 16) of het directeurenartikel (art. 17).
Samengevat zijn aan inwoners van Luxemburg betaalde
Maleisië, zie Trb 1997, 13
Het verdrag met Maleisië kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel kent het verdrag een restartikel (art. 22) dat echter de inkomsten die niet afzonderlijk in het verdrag zijn geregeld ter belastingheffing laat aan de bronstaat indien die inkomsten daaruit afkomstig zijn.
Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Maleisië op grond van het restartikel belastbaar in Nederland. Dit is ook het geval met betrekking tot werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW), omdat voor die uitkeringen en betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.
Samengevat zijn aan inwoners van Maleisië betaalde
Malta (zie Protocol, Trb 1995, 224)
Het verdrag met Malta kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 23) opgenomen.
Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Malta op grond van het restartikel belastbaar in Malta. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Malta zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 16) of het directeurenartikel (art. 17).
Samengevat zijn aan inwoners van Malta betaaldeart. 1638c BW
ZW-uitkeringen: belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17)
Loondoorbetalingen ex: belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17)
WW-uitkeringen: belastbaar in Nederland (art. 16 of art. 17), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in Malta (art. 23, lid 1)
AOW pensioenen: belastbaar in Malta (art. 23, lid 1)
AWW pensioenen: belastbaar in Malta (art. 23, lid 1)
Anw uitkeringen: belastbaar in Malta (art. 23, lid 1)
Bijstandsuitkeringen: belastbaar in Malta (art. 23, lid 1)
Oorlogspensioenen: belastbaar in Malta (art. 23, lid 1)
Verzetspensioenen: belastbaar in Malta (art. 23, lid 1)
Oorlogsuitkeringen: belastbaar in Malta (art. 23, lid 1)
Vervolgingsuitkeringen: belastbaar in Malta (art. 23, lid 1)
AAW-uitkeringen: belastbaar in Malta (art. 23, lid 1)
WAO-uitkeringen: belastbaar in Malta (art. 23, lid 1)

In het verdrag met Malta is een "remittance base" bepaling opgenomen (art. 2, lid 5). Die bepaling leidt ertoe, dat Nederland aan non domiciled residents in Malta slechts vrijstelling voor de hiervoor vermelde pensioenen en uitkeringen verleent voor zover die pensioenen en uitkeringen naar Malta zijn overgemaakt of aldaar zijn ontvangen.
Zodra het op 18 juli 1995 gesloten protocol tot wijziging van de Nederlands-Maltese belastingovereenkomst van 18 mei 1977 in werking is getreden, zijn alle hiervoor genoemde pensioenen en uitkeringen als gevolg van het bepaalde in het nieuwe artikel 19, derde lid, in Nederland belastbaar. Dit is ook het geval met betrekking tot de loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex artikel 1638c BW), omdat voor die betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 16) of het directeurenartikel (art. 17) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.
Marokko
Het verdrag met Marokko kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 22) opgenomen.
Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Marokko op grond van het restartikel belastbaar in Marokko. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan zijn aan inwoners van Marokko zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 16) of het directeurenartikel (art. 17).
Samengevat zijn aan inwoners van Marokko betaalde
Mexico
Het verdrag met Mexico kent een gecombineerd pensioen- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18), waarin voor de bronstaat het heffingsrecht met betrekking tot pensioenen en andere betalingen gedaan krachtens zijn sociale zekerheidsstelsel wordt ingeperkt tot maximaal 17,5% van het brutobedrag van die pensioenen en betalingen. Ook kent het verdrag een restartikel (art. 21) dat echter de inkomsten die niet afzonderlijk in het verdrag zijn geregeld ter belastingheffing laat aan de bronstaat tot maximaal 17,5% van het brutobedrag van die inkomsten indien die inkomsten daaruit afkomstig zijn.
Gelet op de formulering van artikel 18, derde lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen betaald aan inwoners van Mexico in Nederland belastbaar zijn tot maximaal 17,5% van het bruto-bedrag van die pensioenen en uitkeringen. Daarentegen zijn loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) volledig in Nederland belastbaar. Voor die betalingen geldt derhalve geen inperking van het heffingsrecht tot 17,5%.
Samengevat zijn aan inwoners van Mexico betaalde
Nieuw-Zeeland
Het verdrag met Nieuw-Zeeland kent geen restartikel. Wel kent het verdrag een gecombineerd overheids en sociaal zekerheidsartikel (art. 19).
In artikel 19, tweede lid, onderdeel a, van het verdrag wordt gesproken van "pensioenen betaald krachtens het stelsel van sociale zekerheid van een van de Staten". Deze formulering leidt ertoe, dat in verband met het arrest van de Hoge Raad van 4 juli 1989, nr. 25 660, werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, bijstandsuitkeringen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, WAO-uitkeringen en AAW uitkeringen niet onder de werking van artikel 19, tweede lid, onderdeel a, vallen. Dit betekent, dat door het ontbreken van een restartikel in het verdrag de nationale wetgeving in stand blijft en Nederland derhalve over voornoemde aan inwoners van Nieuw-Zeeland betaalde uitkeringen loon en (eventueel) inkomstenbelasting mag heffen. Nederland mag ook over werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Nieuw-Zeeland loon en (eventueel) inkomstenbelasting heffen, aangezien aan Nederland voor die uitkeringen en betalingen het recht tot belastingheffing toekomt op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16).
AOW pensioenen, AWW pensioenen, Anw-uitkeringen, oorlogspensioenen en verzetspensioenen betaald aan inwoners van Nieuw-Zeeland zijn op grond van artikel 19, tweede lid, onderdeel a, in Nederland belastbaar, tenzij die inwoners tevens onderdaan zijn van Nieuw-Zeeland. In dat geval zijn voornoemde pensioenen en uitkeringen op grond van artikel 19, tweede lid, onderdeel b, in Nieuw-Zeeland belastbaar.
In het verleden is door mij met betrekking tot vervolgingsuitkeringen en oorlogsuitkeringen het standpunt ingenomen dat die uitkeringen op grond van artikel 19, tweede lid, onderdeel a, in Nederland belastbaar zijn, tenzij betrokkenen onderdaan zijn van Nieuw-Zeeland, in welk geval deze uitkeringen belastbaar zijn in Nieuw-Zeeland. Gelet op het bijzondere karakter van die uitkeringen keur ik goed, dat inwoners van Nieuw-Zeeland die de Nieuwzeelandse nationaliteit bezitten en vanuit Nederland een vervolgingsuitkering of een oorlogsuitkering ontvangen ter zake van die uitkering(en) niet in Nederland maar in Nieuw-Zeeland belastbaar zijn.
Samengevat zijn aan inwoners van Nieuw-Zeeland betaalde
Nigeria
Het verdrag met Nigeria kent een gecombineerd overheids- en sociaal zekerheidsartikel (art. 19). Ook kent het verdrag een restartikel (art. 22) dat echter de inkomsten die niet afzonderlijk in het verdrag zijn geregeld ter belastingheffing laat aan de bronstaat indien die inkomsten daaruit afkomstig zijn.
Gelet op de formulering van artikel 19, tweede lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen betaald aan inwoners van Nigeria in Nederland belastbaar zijn. Dit is ook het geval met de loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW), omdat voor die betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.
Samengevat zijn aan inwoners van Nigeria betaalde
Noorwegen
Het verdrag met Noorwegen kent een restartikel (art. 21) en een gecombineerd pensioen , lijfrente- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).
In artikel 18, vierde lid, van het verdrag wordt gesproken van "pensioenen uitbetaald krachtens de bepalingen van een publiekrechtelijke regeling inzake sociale zekerheid van een van de Staten". Deze formulering leidt ertoe, dat in verband met het arrest van de Hoge Raad van 4 juli 1989, nr. 25 660, werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, bijstandsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, oorlogsuitkeringen, WAO-uitkeringen en AAW-uitkeringen niet onder de werking van artikel 18, vierde lid, vallen maar onder de werking van artikel 21, eerste lid, waardoor deze uitkeringen betaald aan inwoners van Noorwegen in Noorwegen belastbaar zijn. De werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Noorwegen zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekking-artikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16).
AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, oorlogspensioenen en verzetspensioenen betaald aan inwoners van Noorwegen zijn op grond van artikel 18, vierde lid, in Noorwegen belastbaar.
Samengevat zijn aan inwoners van Noorwegen betaalde
6) van Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk">
Oekraïne 6)
Het verdrag met Oekraïne kent een restartikel (art. 22) alsmede een gecombineerd pensioen-, lijfrente- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).
Gelet op de formulering van artikel 18, derde lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van de Oekraïne onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen in Nederland belastbaar zijn. Dit is ook het geval met de loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW), omdat voor die betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.
Samengevat zijn aan inwoners van de Oekraïne betaalde
Oostenrijk
In het verdrag met Oostenrijk is een restartikel (art. 22) opgenomen alsmede een gecombineerd overheids en sociaal verzekeringsartikel (art. 20).
Gelet op de formulering van artikel 20, tweede lid, van het verdrag vallen alleen AOW pensioenen, AWW pensioenen en Anw-uitkeringen onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen betaald aan inwoners van Oostenrijk in Nederland belastbaar zijn. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen en vervolgingsuitkeringen kunnen niet onder de werking van artikel 20, tweede lid, worden gebracht, aangezien het geen pensioenen en uitkeringen zijn krachtens de wettelijke sociale verzekering. Zij vallen onder de werking van het restartikel, waardoor deze pensioenen en uitkeringen betaald aan inwoners van Oostenrijk in Oostenrijk belastbaar zijn.
WAO uitkeringen en AAW uitkeringen kunnen in verband met het arrest van de Hoge Raad van 4 juli 1989, nr. 25 660, evenmin onder de werking van artikel 20, tweede lid, worden gebracht. Dit betekent, dat WAO-uitkeringen en AAW uitkeringen betaald aan inwoners van Oostenrijk onder de werking van het restartikel vallen, waardoor deze uitkeringen in Oostenrijk belastbaar zijn.
Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Oostenrijk kunnen in verband met het arrest van de Hoge Raad van 4 juli 1989 evenmin onder de werking van artikel 20, tweede lid, worden gebracht. Zij vallen onder de werking van het dienstbetrekkingartikel (art. 16) of het directeurenartikel (art. 17), waardoor zij in Nederland belastbaar zijn.
Samengevat zijn aan inwoners van Oostenrijk betaalde
Pakistan
Het verdrag met Pakistan kent geen restartikel en evenmin een sociaal zekerheidsartikel.
Door het ontbreken van een restartikel en een sociaal zekerheidsartikel blijft op alle pensioenen en uitkeringen betaald krachtens de Nederlandse sociale zekerheid aan inwoners van Pakistan de Nederlandse wetgeving in stand, waardoor deze pensioenen en uitkeringen in Nederland aan de loon en (eventueel) inkomstenbelasting zijn onderworpen. Met betrekking tot de werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken,en de ziektewetuitkeringen is dit mede in overeenstemming met het bepaalde in het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16). Loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) gedaan aan inwoners van Pakistan zijn op grond het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) in Nederland aan de loon- en (eventueel) inkomstenbelasting onderworpen.
Samengevat zijn aan inwoners van Pakistan betaalde
Polen
Het verdrag met Polen kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 22) opgenomen.
Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Polen op grond van het restartikel belastbaar in Polen. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan zijn aan inwoners van Polen zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16).
Samengevat zijn aan inwoners van Polen betaalde
Roemenië
In het verdrag is een restartikel (art. 23) opgenomen alsmede een gecombineerd pensioen en sociaal zekerheidsartikel (art. 19).
In artikel 19 van het verdrag wordt gesproken van "Pensioenen, daaronder begrepen pensioenen toegekend krachtens de bepalingen van een publiekrechtelijke regeling inzake sociale zekerheid". Deze formulering leidt ertoe, dat in verband met het arrest van de Hoge Raad van 4 juli 1989, nr. 25660, werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, bijstandsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, oorlogsuitkeringen, WAO-uitkeringen en AAW uitkeringen niet onder de werking van artikel 19 vallen maar onder de werking van artikel 23, waardoor deze uitkeringen betaald aan inwoners van Roemenië in Roemenië belastbaar zijn.
AOW pensioenen, AWW pensioenen, Anw-uitkeringen, oorlogspensioenen en verzetspensioenen betaald aan inwoners van Roemenië zijn op grond van artikel 19 eveneens in Roemenië belastbaar.
Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Roemenië zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 16) of het directeurenartikel (art. 17).
Samengevat zijn aan inwoners van Roemenië betaalde
Singapore
Het verdrag met Singapore kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel zijn in het verdrag een restartikel (art. 21) en een pensioenartikel (art. 18) opgenomen.
De uitdrukking "pensioen" in artikel 18, eerste lid, van het verdrag omvat blijkens het bepaalde in het derde lid van dat artikel periodieke betalingen gedaan ter zake van bewezen diensten of als vergoeding voor bekomen letsel. Dit betekent, dat WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Singapore onder de werking van artikel 18, eerste lid, vallen en derhalve belastbaar zijn in Singapore. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Singapore zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16). Daarentegen zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, oorlogsuitkeringen en AAW-uitkeringen betaald aan inwoners van Singapore op grond van het restartikel belastbaar in Singapore.
Samengevat zijn aan inwoners van Singapore betaaldeart. 1638c BW
ZW-uitkeringen: belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)
Loondoorbetalingen ex: belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)
WW-uitkeringen: belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in Singapore (art. 21)
AOW pensioenen: belastbaar in Singapore (art. 21)
AWW pensioenen: belastbaar in Singapore (art. 21)
Anw uitkeringen: belastbaar in Singapore (art. 21)
Bijstandsuitkeringen: belastbaar in Singapore (art. 21)
Oorlogspensioenen: belastbaar in Singapore (art. 21)
Verzetspensioenen: belastbaar in Singapore (art. 21)
Oorlogsuitkeringen: belastbaar in Singapore (art. 21)
Vervolgingsuitkeringen: belastbaar in Singapore (art. 21)
AAW-uitkeringen: belastbaar in Singapore (art. 21)
WAO-uitkeringen: belastbaar in Singapore (art. 18, leden 1 en 3)

In het verdrag met Singapore is een "remittance base" bepaling opgenomen (art. 4), doch die bepaling mist met betrekking tot de hiervoor genoemde pensioenen en uitkeringen genoten door inwoners van Singapore toepassing in verband met het arrest van de Hoge Raad van 26 januari 1977, nr. 18 010 (BNB 1977/111). (zie Protocol Trb 1996, 90)
7) van Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk">
......Sovjet-Unie 7)
Het verdrag met de Sovjet Unie kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 16) opgenomen.
Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van de Sovjet-Unie op grond van het restartikel belastbaar in de Sovjet-Unie. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van de Sovjet-Unie zijn in Nederland belastbaar op grond van artikel 12, eerste lid (dienstbetrekkingbepaling) of op grond van artikel 12, vijfde lid (directeurenbepaling).
Samengevat zijn aan inwoners van de Sovjet-Unie betaalde
Spanje
Het verdrag met Spanje kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 23) opgenomen.
Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Spanje op grond van het restartikel belastbaar in Spanje. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Spanje zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 16) of het directeurenartikel (art. 17).
Samengevat zijn aan inwoners van Spanje betaalde
Sri Lanka
Het verdrag met Sri Lanka kent geen restartikel en evenmin een sociaal zekerheidsartikel.
Door het ontbreken van een restartikel en een sociaal zekerheidsartikel blijft op alle pensioenen en uitkeringen betaald krachtens de Nederlandse sociale zekerheid de Nederlandse nationale wetgeving in stand, waardoor deze pensioenen en uitkeringen betaald aan inwoners van Sri Lanka in Nederland aan de loon en (eventueel) inkomstenbelasting zijn onderworpen. Met betrekking tot de werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, en ziektewetuitkeringen is dit mede in overeenstemming met het bepaalde in het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16).
Loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) gedaan aan inwoners van Sri Lanka zijn op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) in Nederland aan de loon en (eventueel) inkomstenbelasting onderworpen.
Samengevat zijn aan inwoners van Sri Lanka betaalde
Suriname
Het verdrag met Suriname kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 22) opgenomen.
Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Suriname op grond van het restartikel belastbaar in Suriname. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Suriname zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 16) of het directeurenartikel (art. 17).
Samengevat zijn aan inwoners van Suriname betaalde
Thailand
Het verdrag met Thailand kent geen sociaal zekerheidsartikel en evenmin een restartikel.
Door het ontbreken van een restartikel en een sociaal zekerheidsartikel blijft op alle pensioenen en uitkeringen betaald krachtens de Nederlandse sociale zekerheid de Nederlandse nationale wetgeving in stand, waardoor deze pensioenen en uitkeringen betaald aan inwoners van Thailand in Nederland aan de loon en (eventueel) inkomstenbelasting zijn onderworpen. Met betrekking tot de werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, en de ziektewetuitkeringen is dit mede in overeenstemming met het bepaalde in het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16).
Loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) gedaan aan inwoners van Thailand zijn op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) in Nederland aan de loon en (eventueel) inkomstenbelasting onderworpen.
Samengevat zijn aan inwoners van Thailand betaaldeart. 1638c BW
ZW-uitkeringen: belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)
Loondoorbetalingen ex: belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)
WW-uitkeringen: belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16 of Nederl. nat. wetg.)
AOW pensioenen: belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)
AWW pensioenen: belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)
Anw uitkeringen: belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)
Bijstandsuitkeringen: belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)
Oorlogspensioenen: belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)
Verzetspensioenen: belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)
Oorlogsuitkeringen: belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)
Vervolgingsuitkeringen: belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)
AAW-uitkeringen: belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)
WAO-uitkeringen: belastbaar in Nederland (Nederl. nat. wetg.)

(zie Protocol Trb 1996, 209)
8) van Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk">
Tsjechoslowakije 8)
Het verdrag met Tsjechoslowakije kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 23) opgenomen.
Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Tsjechoslowakije op grond van het restartikel belastbaar in Tsjechoslowakije. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte die betaald/gedaan worden aan inwoners van Tsjechoslowakije zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 16) of het directeurenartikel (art. 17).
Samengevat zijn aan inwoners van Tsjechoslowakije betaalde
Tunesië
Het verdrag met Tunesië kent een restartikel (art. 21) alsmede een gecombineerd pensioen- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).
Gelet op de formulering van artikel 18, derde lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Tunesië onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen in Nederland belastbaar zijn. Dit is ook het geval met de loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW), omdat voor die betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.
Samengevat zijn aan inwoners van Tunesië betaalde
Turkije
Het verdrag met Turkije kent een restartikel (art. 22). alsmede een gecombineerd pensioen , lijfrente- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).
In artikel 18, derde lid, van het verdrag wordt gesproken van "pensioenen al dan niet betaald ter zake van een vroegere dienstbetrekking en uitbetaald krachtens de bepalingen van een sociaal zekerheidsstelsel van een van de Staten". Deze formulering leidt ertoe, dat in verband met het arrest van de Hoge Raad van 4 juli 1989, nr. 25660, werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, bijstandsuitkeringen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, WAO-uitkeringen en AAW uitkeringen niet onder de werking van artikel 18, derde lid, vallen maar onder de werking van artikel 22, lid 1, waardoor deze uitkeringen betaald aan inwoners van Turkije belastbaar zijn in Turkije.
AOW pensioenen, AWW pensioenen, Anw-uitkeringen, oorlogspensioenen en verzetspensioenen betaald aan inwoners van Turkije zijn op grond van artikel 18, derde lid, eerste volzin, in Nederland belastbaar, tenzij betrokkenen onderdaan zijn van Turkije. In dat geval zijn voornoemde pensioenen en uitkeringen op grond van artikel 18, derde lid, laatste volzin, in Turkije belastbaar.
Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Turkije zijn in Nederland belastbaar, aangezien aan Nederland voor die uitkeringen en betalingen het recht tot belastingheffing toekomt op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16).
Samengevat zijn aan inwoners van Turkije betaalde
9) (zie Protocol Trb 1995, 252) van Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk">
Venezuela 9) (zie Protocol Trb 1995, 252)
Het verdrag met Venezuela kent een restartikel (art. 22) alsmede een gecombineerd pensioen-, lijfrente- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).
Gelet op de formulering van artikel 18, derde lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen betaald aan inwoners van Venezuela in Nederland belastbaar zijn. Dit is ook het geval met de loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW), omdat voor die betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.
Samengevat zijn aan inwoners van Venezuela betaalde
Verenigde Staten van Amerika
Het verdrag met de Verenigde Staten van Amerika kent een restartikel (art. 23) alsmede een gecombineerd pensioen-, lijfrente- en sociaal zekerheidsartikel (art. 19)
Gelet op de formulering van artikel 19, vierde lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen betaald aan inwoners van de Verenigde Staten van Amerika in Nederland belastbaar zijn. Dit is ook het geval met de loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW), omdat voor die betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 16) of het directeurenartikel (art. 17) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.
Samengevat zijn aan inwoners van de Verenigde Staten van Amerika betaalde
Vietnam
Het verdrag met Vietnam kent een restartikel (art. 22) alsmede een artikel inzake overheidsfuncties en betalingen in het kader van sociale zekerheid (art. 18).
Gelet op de formulering van artikel 18, vierde lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen betaald aan inwoners van Vietnam in Nederland belastbaar zijn. Dit is ook het geval met de loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW), omdat voor die betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.
Samengevat zijn aan inwoners van Vietnam betaalde
Zambia
Het verdrag met Zambia kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 21) opgenomen.
Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Zambia op grond van het restartikel belastbaar in Zambia. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Zambia zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16).
Samengevat zijn aan inwoners van Zambia betaalde
Zimbabwe
Het verdrag met Zimbabwe kent een restartikel (art. 22) en een gecombineerd pensioen , lijfrente en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).
In artikel 18, tweede lid, wordt gesproken van "pensioenen uitbetaald krachtens de bepalingen van een sociaal zekerheidstelsel van een van de Staten". Deze formulering leidt ertoe, dat in verband met het arrest van de Hoge Raad van 4 juli 1989, nr. 25 660, werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, bijstandsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, oorlogsuitkeringen, WAO-uitkeringen en AAW-uitkeringen niet onder de werking van artikel 18, tweede lid, vallen maar onder de werking van artikel 22, eerste lid, waardoor deze uitkeringen betaald aan inwoners van Zimbabwe belastbaar zijn in Zimbabwe. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Zimbabwe zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16).
AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, oorlogspensioenen en verzetspensioenen betaald aan inwoners van Zimbabwe zijn op grond van artikel 18, tweede lid, ook in Nederland belastbaar.
Samengevat zijn aan inwoners van Zimbabwe betaalde
Zuid-Afrika (Protocol Trb 1999, 27 heeft geen gevolgen)
Het verdrag met Zuid Afrika kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 23) opgenomen.
Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Zuid-Afrika op grond van het restartikel belastbaar in Zuid-Afrika. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Zuid-Afrika zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 16) of het directeurenartikel (art. 17).
Samengevat zijn aan inwoners van Zuid-Afrika betaalde
Zweden
Het verdrag met Zweden kent een restartikel (art. 22) alsmede een gecombineerd pensioen- , lijfrente- en sociaal zekerheidsartikel (art. 18).
Gelet op de formulering van artikel 18, derde lid, van het verdrag vallen ziektewetuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen onder de werking van deze bepaling, waardoor deze pensioenen en uitkeringen betaald aan inwoners van Zweden in Nederland belastbaar zijn. Dit is ook het geval met de loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW), omdat voor die betalingen op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16) het heffingsrecht aan Nederland toekomt.
Samengevat zijn aan inwoners van Zweden betaalde
Zwitserland
Het verdrag met Zwitserland kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 2) opgenomen.
Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van Zwitserland op grond van het restartikel in Zwitserland belastbaar. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van Zwitserland zijn belastbaar in Nederland op grond van artikel 6, eerste lid (dienstbetrekkingbepaling), of artikel 7, tweede lid (directeurenbepaling).
Samengevat zijn aan inwoners van Zwitserland betaalde
Belastingregeling voor het Koninkrijk
In de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) is geen sociaal zekerheidsartikel opgenomen. Wel is in de BRK een restartikel ( art. 20) opgenomen.
Gelet op de formulering van artikel 17, leden 1, 2 en 4 van de BRK vallen werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, en WAO-uitkeringen onder de werking van het eerste lid van dat artikel, waardoor deze uitkeringen betaald aan inwoners van de Nederlandse Antillen of Aruba belastbaar zijn in Nederland. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van de Nederlandse Antillen of Aruba zijn op grond van artikel 15, eerste lid, of artikel 15, derde lid, van de BRK ook in Nederland belastbaar. Daarentegen zijn AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, verzetsuitkeringen en AAW-uitkeringen betaald aan inwoners van de Nederlandse Antillen of Aruba op grond van het restartikel belastbaar in de Nederlandse Antillen onderscheidenlijk Aruba.
Samengevat zijn aan inwoners van de Nederlandse Antillen en Aruba betaalde
Vervallen aanschrijving
In verband met het vorenstaande heeft de aanschrijving van 21 januari 1994, nr. IFZ94/44 (IB '65-nr. 1.52.37, LB '65-674 en IFZ-nr. 275.00.49) haar belang verloren.
Den Haag
De 1)
1) Verdrag is nog niet in werking getreden. 2)
Verdrag is nog niet in werking getreden. 3)
Verdrag is nog niet in werking getreden. 4)
Het verdrag is van toepassing op Bosnië-Herzegovina, de Federale Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro), Kroatië, De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Slovenië. 5)
Verdrag is nog niet in werking getreden. 6)
Verdrag is nog niet in werking getreden. 7)
Voor welke voormalige delen van de USSR het verdrag geldt zij verwezen naar het Besluit van 29 juli 1992, nr. IFZ92/958 (boekwerk I.F.Z. nr. 275.00.41). 8)
Verdrag is van toepassing op Tsjechië en Slowakije. 9)
Verdrag is nog niet in werking getreden.
Staatssecretaris
directeur-generaal voor Fiscale Zaken,