{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inwerkingtreding en ingangsdatum
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Belastingheffing van door grensarbeiders verkregen aandelenopties in relatie met verschuiving toewijzing heffingsrechten Nederlands-Belgische belastingverdrag

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Belastingheffing van door grensarbeiders verkregen aandelenopties in relatie met de verschuiving van de toewijzing van heffingsrechten in artikel 15 van het op 31 december 2002 in werking getreden Nederlands-Belgische belastingverdrag
De minister van Financiën heeft in overeenstemming met de bevoegde autoriteiten van België het volgende besloten.
Dit besluit ziet op verkregen aandelenopties door in België woonachtige werknemers die werkzaam zijn in Nederland en onder de grensarbeidersregeling vielen zoals is opgenomen in het belastingverdrag tussen Nederland en België van 19 oktober 1970.
Tot 1 januari 2003 gold de zogenaamde grensarbeidersregeling in het belastingverdrag tussen Nederland en België van 19 oktober 1970. Deze grensarbeidersregeling hield in dat looninkomsten van werknemers die woonachtig waren in het verdrag omschreven gebied van de ene staat en werkzaam waren in een in het verdrag omschreven gebied van de andere staat, belast werden in hun woonstaat.
De grensarbeidersregeling is vanaf 1 januari 2003 niet meer van toepassing aangezien deze regeling niet meer is opgenomen in het belastingverdrag tussen Nederland en België van 5 juni 2001. Dit houdt in dat voortaan in principe de werkstaat bevoegd is het inkomen uit niet zelfstandige arbeid in de heffing te betrekken.
Deze verschuiving van heffingsrechten heeft ook betrekking op inkomsten die verkregen zijn uit aandelenopties die een werknemer uit hoofde van zijn dienstverband heeft verkregen. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2003 voortaan de werkstaat in plaats van de woonstaat deze inkomsten in de heffing mag betrekken. Gebleken is dat België en Nederland inkomsten verkregen uit aandelenopties op verschillende tijdstippen in de heffing betrekken. België belast de inkomsten al op het moment dat de opties worden toegekend terwijl Nederland de opties pas in een later stadium in de heffing betrekt.
Dit verschil van tijdstippen van in de heffing betrekken van de aandelenopties kan tot dubbele belasting leiden in het geval een in België woonachtige grensarbeider optierechten voor 1 januari 2003 zijn toegekend en de optierechten pas na de genoemde datum onvoorwaardelijk worden of worden uitgeoefend. Ten tijde van de toekenning van deze opties heeft België de inkomsten al in de heffing betrokken terwijl na 1 januari 2003 Nederland dezelfde rechten nogmaals in de heffing betrekt. Hierdoor ontstaat een dubbele heffing.
Na overleg met België wordt goedgekeurd dat voordelen uit aandelenopties die vóór 1 januari 2003 zijn toegekend door een in Nederland gevestigde werkgever aan een in België wonende werknemer, vanaf 1 januari 2003 niet in de Nederlandse belastingheffing wordt betrokken voor zover Nederland volgens artikel 15 van het Nederlands-Belgische belastingverdrag 2001 heffingsbevoegd is met betrekking tot die voordelen en voor zover deze voordelen vóór 1 januari 2003 in de Belgische belastingheffing zijn betrokken. Daarbij geldt als voorwaarde dat België vanwege de grensarbeidersregeling van artikel 15, paragraaf 3, van het Nederlands-Belgische belastingverdrag 1970 exclusief heffingsbevoegd was met betrekking tot de onderhavige voordelen. Bij deze goedkeuring is niet van belang dat het voordeel uit aandelenopties volgens de Belgische fiscale wetgeving niet overeenkomt met het voordeel uit die aandelenopties volgens de Nederlandse fiscale wetgeving.
De belastingplichtige dient wel bij de in Nederland bevoegde inspecteur aan te tonen dat de opties in België daadwerkelijk in de heffing zijn betrokken.
Inwerkingtreding en ingangsdatum
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2003.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 21 februari 2007
De
minister
directeur-generaal voor Fiscale Zaken