Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Aanspraken van inwoners van Nederland
Artikel 2. Belarussische regeling
Artikel 3. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Belarussische uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland-Belarus

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Belarussische voorschriften tot uitvoering van het op 26 maart 1996 tussen Nederland en Belarus gesloten Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting
De Staatssecretaris van Financiën
Besluit:
Door plaatsing in de Staatscourant het navolgende ter kennis van belanghebbende inwoners van Nederland te brengen:
Regeling inzake vermindering en vrijstelling van Belarussische belasting op voordelen uit de exploitatie van schepen of luchtvaartuigen in internationaal verkeer, dividenden, interest, royalty’s, licentierechten en overige inkomsten genoten door inwoners van Nederland
Artikel 1. Aanspraken van inwoners van Nederland
Aan het op 26 maart 1996 tussen Nederland en Belarus gesloten Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en het Protocol bij dat Verdrag (Trb. 1996, 119), kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van het Verdrag en onderdelen van het Protocol:
a. algehele vrijstelling van de Belarussische belasting op voordelen ontvangen uit de exploitatie van schepen of luchtvaartuigen in internationaal verkeer, afkomstig uit Belarus en genoten door een onderneming die inwoner is van Nederland en haar werkelijke leiding in Nederland heeft (artikel 8, eerste lid);
b. vermindering tot 15 percent van de Belarussische belasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Belarus is aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 10, tweede lid, onderdeel b);
c. vermindering tot 5 percent van de Belarussische belasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Belarus is aan een lichaam (niet zijnde een maatschap of een vennootschap onder firma) dat inwoner van Nederland is, indien dat lichaam de uiteindelijk gerechtigde daarvan is en het onmiddellijk ten minste 25 percent bezit van het kapitaal van het Belarussische lichaam dat de dividenden betaalt (artikel 10, tweede lid, onderdeel a);
d. algehele vrijstelling van de Belarussische belasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Belarus is aan lichaam (niet zijnde een maatschap of een vennootschap onder firma) dat inwoner van Nederland is, indien dat lichaam de uiteindelijk gerechtigde daarvan is en:
i) het onmiddellijk ten minste 50 percent bezit van het kapitaal van het Belarussische lichaam dat de dividenden betaalt en indien in het kapitaal van het Belarussische lichaam dat de dividenden betaalt ten minste 250.000 ECU geïnvesteerd is, of
ii) het onmiddellijk ten minste 25 percent bezit van het kapitaal van het Belarussische lichaam dat de dividenden betaalt en wiens investering in het kapitaal van het Belarussische lichaam dat de dividenden betaalt direct of indirect is gegarandeerd of verzekerd door de Regering van Nederland (artikel 10, derde lid);
e. algehele vrijstelling van de Belarussische belasting op uit Belarus afkomstige interest, indien de schuldenaar of de genieter van de interest de Verdragsluitende Staat zelf, een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam of de Centrale Bank van de Verdragsluitende Staat is (artikel 11, derde lid, onderdeel a);
f. algehele vrijstelling van de Belarussische belasting op uit Belarus afkomstige interest, indien deze wordt betaald ter zake van een lening die is goedgekeurd door de Regering van Belarus (artikel 11, derde lid, onderdeel b);
g. algehele vrijstelling van de Belarussische belasting op uit Belarus afkomstige interest, indien deze wordt betaald ter zake van een lening ver-strekt, gegarandeerd of verzekerd door de Regering of de Centrale Bank van Nederland of door enig agentschap dat of enige instantie (waaronder begrepen een financiële instelling) die eigendom is van of wordt beheerst door de Regering van Nederland (artikel 11, derde lid, onderdeel c);
h. algehele vrijstelling van de Belarussische belasting op uit Belarus afkomstige interest, indien deze wordt betaald ter zake van een lening ver-strekt of gegarandeerd door een financiële instelling met de doelstelling de ontwikkeling in Belarus te promoten, of deze wordt betaald ter zake van een lening of krediet ter financiering van de verwerving van industriële, commerciële, handels-, medische of wetenschappelijke uitrustingen (artikel 11, derde lid, onderdeel d);
i. vermindering tot 5 percent van de Belarussische belasting op de niet onder de onderdelen e, f, g en h vallende interest, afkomstig uit Belarus en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 11, tweede lid);
j. vermindering tot 10 percent van de Belarussische belasting op royalty’s ontvangen als vergoedingen voor het gebruik van, of het recht van gebruik van, een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde kunst of wetenschap, daaronder begrepen bioscoopfilms en films of beeld- en geluidsbanden voor radio- of televisie-uitzendingen, afkomstig uit Belarus en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 12, tweede lid, onderdeel a);
k. vermindering tot 5 percent van de Belarussische belasting op royalty’s ontvangen als vergoeding voor het gebruik van, of het recht van gebruik van, nijverheids- en handelsuitrusting of wetenschappelijke uitrusting (daaronder begrepen voertuigen voor de weg en vrachtwagens), afkomstig uit Belarus en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 12, tweede lid, onderdeel b);
l. vermindering tot 3 percent van de Belarussische belasting op royalty’s ontvangen als vergoeding voor het gebruik van, of het recht van gebruik van, een octrooi, een fabrieks- of handelsmerk, een tekening of model, een plan, een geheim recept of een geheime werkwijze, of voor inlichtingen omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid, handel en wetenschap, afkomstig uit Belarus en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 12, tweede lid, onderdeel c).
De in de onderdelen b, c, i, j, k en l van dit artikel vermelde verminderingen worden berekend over het brutobedrag van de dividenden, interest en royalty’s.
De in onderdelen b, c, i, j, k en l van dit artikel vermelde verminderingen zijn niet van toepassing indien de genieter van de dividenden, de interest of de royalty’s in Belarus een bedrijf uitoefent door middel van een aldaar gevestigde vaste inrichting of in Belarus zelfstandige arbeid verricht vanuit een aldaar gevestigd vast middelpunt, en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, de vordering uit hoofde waarvan de interest wordt betaald of het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty’s worden betaald, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting of tot het beroepsvermogen van dat vaste middelpunt behoort (artikel 10, zevende lid, respectievelijk artikel 11, zesde lid, en artikel 12, vierde lid).
Artikel 2. Belarussische regeling
Ter uitvoering van artikel 1 is van Belarussische zijde de volgende regeling getroffen:
Belarussische belasting
Volgens de huidige Belarussische wetgeving zijn dividenden, royalty’s, licentierechten en overige inkomsten onderworpen aan een bronbelasting van 15 percent en zijn de voordelen uit de exploitatie van schepen of luchtvaartuigen in internationaal verkeer onderworpen aan een bronbelasting van 6 percent. Interest wordt belast tegen een tarief van 10 percent.
Vrijstellingsprocedure
Als algemene regel geldt dat de verminderingen en vrijstellingen van belasting op dividenden, interest, royalty’s, licenties en overige inkomsten in Belarus bij de bron worden verleend. Dit is eveneens het geval met betrekking tot de voordelen uit de exploitatie van schepen of luchtvaartuigen in internationaal verkeer.
Lichamen
Tot het verkrijgen van de vermindering of vrijstelling aan de bron kan de belanghebbende inwoner van Nederland gebruikmaken van het formulier “Application for reduction or exemption from tax on income of a foreign legal person which does not carry on activity in the Republic of Belarus through a permanent establishment”. Dit formulier, luidende in de Engelse en Russische taal, moet in dat geval door de belanghebbende inwoner van Nederland in drievoud worden ingevuld en ondertekend. Vervolgens moet hij de drie ingevulde en ondertekende exemplaren van het formulier zenden aan de inspecteur van de eenheid van de belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij gevestigd is. De inspecteur voorziet de drie exemplaren van het formulier van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging, behoudt een exemplaar van het formulier ten behoeve van de legger van de aanvrager en zendt de overige twee exemplaren aan hem terug. Nadat de belanghebbende inwoner van Nederland de twee gecertificeerde exemplaren van het formulier heeft terugontvangen, zendt hij die exemplaren naar de Belarussische belastinginspectie binnen wier ambtsgebied de desbetreffende inkomsten worden uitbetaald. Vorenbedoelde Belarussische belastinginspectie onderzoekt of het ingediende formulier in overeenstemming is met de bepalingen van het Nederlands-Belarussische belastingverdrag en voorziet de beide exemplaren van het formulier van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging. Vervolgens zendt zij de beide exemplaren van het formulier aan de verzoeker terug. Na terugontvangst zendt de verzoeker een exemplaar van het formulier aan de Belarussische schuldenaar van de desbetreffende inkomsten, die vervolgens die inkomsten mag uitbetalen zonder inhouding van Belarussische belasting of onder inhouding van Belarussische belasting naar ten hoogste het in het Nederlands-Belarussische belastingverdrag neergelegde percentage.
Alle in het formulier vermelde bedragen moeten luiden in dezelfde valuta als waarin de betalingen worden gedaan.
Indien het formulier door een gemachtigde wordt ingevuld en ondertekend, moet een machtiging worden bijgevoegd.
Teneinde de procedure voor het verkrijgen van verminderingen en vrijstellingen van Belarussische belasting aan de bron te vereenvoudigen kan de belanghebbende inwoner van Nederland, in plaats van gebruik te maken van hiervoor genoemd formulier, een verklaring overleggen van de inspecteur van de eenheid van de belastingdienst binnen wiens ambtsgebied de verzoeker gevestigd is. De verklaring dient de volledige naam van de vennootschap te vermelden en aan te geven dat de genoemde vennootschap op de datum van betaalbaarstelling inwoner van Nederland is (of was) voor de toepassing van het Nederlands-Belarussische belastingverdrag.
Natuurlijke personen
Ten aanzien van natuurlijke personen is voor het verkrijgen van de vermindering of vrijstelling aan de bron op grond van het Nederlands-Belarussische belastingverdrag van Belarussische zijde geen speciaal formulier vastgesteld. De in Nederland wonende natuurlijke persoon dient zich met een verzoek om vermindering of vrijstelling van Belarussische belasting te wenden tot het Ministry of Finance of Belarus, 9 Sovetskaya Street, Minsk 220010.
Teruggaafprocedure
Lichamen
Indien in Belarus bij het genieten van de voordelen uit de exploitatie van schepen of luchtvaartuigen in internationaal verkeer of bij de uitbetaling van de dividenden, interest, royalty’s, licentierechten en overige inkomsten de Belarussische belasting ten volle is ingehouden, dan kan teruggaaf van de op grond van het Verdrag te veel ingehouden belasting worden verzocht door middel van het formulier “Application for a refund of tax withheld at source in the Republic of Belarus on income of a foreign legal person which does not carry on activity in the Republic of Belarus through a permanent establishment”. Dit formulier, luidende in de Engelse en Russische taal, moet in dat geval door de belanghebbende inwoner van Nederland in drievoud worden ingevuld en ondertekend. Vervolgens moet hij de drie ingevulde en ondertekende exemplaren van het formulier zenden aan de inspecteur van de eenheid van de belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij gevestigd is.
De inspecteur voorziet de drie exemplaren van het formulier van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging, behoudt een exemplaar van het formulier ten behoeve van de legger van de aanvrager en zendt de overige twee exemplaren aan hem terug. Nadat de belanghebbende inwoner van Nederland de twee gecertificeerde exemplaren van het formulier heeft terugontvangen, zendt hij die exemplaren tezamen met het bewijsstuk waaruit de genoten inkomsten en ingehouden belasting blijken (Calculation of Tax on Income) naar de Belarussische belastinginspectie binnen wier ambtsgebied de desbetreffende inkomsten werden uitbetaald. Vorenbedoelde Belarussische belastinginspectie onderzoekt of het ingediende formulier in overeenstemming is met de bepalingen van het Nederlands-Belarussische belastingverdrag en voorziet de beide exemplaren van het formulier van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging. Vervolgens verleent zij de gevraagde teruggaaf en zendt zij de twee exemplaren van het formulier aan de verzoeker terug.
Alle in het formulier vermelde bedragen moeten luiden in dezelfde valuta als waarin de betalingen werden gedaan.
Indien het formulier door een gemachtigde wordt ingevuld en ondertekend, moet een machtiging worden bijgevoegd.
Teneinde de procedure voor het verkrijgen van teruggaaf van te veel ingehouden Belarussische belasting te vereenvoudigen kan de belanghebbende inwoner van Nederland, in plaats van gebruik te maken van hiervoor genoemd formulier, een verklaring overleggen van de inspecteur van de eenheid van de belastingdienst binnen wiens ambtsgebied de verzoeker gevestigd is. De verklaring dient de volledige naam van de vennootschap te vermelden en aan te geven dat de genoemde vennootschap op de datum van betaalbaarstelling inwoner van Nederland is (of was) voor de toepassing van het Nederlands-Belarussische belastingverdrag.
Natuurlijke personen
Ten aanzien van natuurlijke personen is voor het verkrijgen van teruggaaf van de op grond van het Nederlands-Belarussische belastingverdrag te veel ingehouden belasting van Belarus-sische zijde geen speciaal formulier vastgesteld. De in Nederland wonende natuurlijke persoon dient zich met een verzoek om teruggaaf van Belarussische belasting te wenden tot het Ministry of Finance of Belarus, 9 Sovetskaya Street, Minsk 220010.
Termijn van indiening van verzoeken om teruggaaf van belasting
In de gevallen waarin teruggaaf wordt verzocht van de op de dividenden, interest en royalty’s te veel ingehouden Belarussische belasting, moet het verzoek worden ingediend binnen een tijdvak van drie jaren na afloop van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven (onderdeel IX van het Protocol).
In de gevallen waarin teruggaaf wordt verzocht van de op andere inkomsten dan dividenden, interest en royalty’s te veel ingehouden Belarussische belasting, moet het verzoek op grond van de Belarussische belastingwetgeving worden ingediend binnen een jaar vanaf de datum waarop die inkomsten werden uitbetaald.
Verkrijgbaarheid van de Belarussische formulieren
Exemplaren van de Belarussische formulieren “Application for reduction or exemption from tax on income of a foreign legal person which does not carry on activity in the Republic of Belarus through a permanent establishment” en “Application for a refund of tax withheld at source in the Republic of Belarus on income of a foreign legal person which does not carry on activity in the Republic of Belarus through a permanent establishment” zijn op aanvraag verkrijgbaar, in Nederland bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn, en in Belarus bij het Ministry of Finance, 9 Sovetskaya Street, Minsk 220010.
1.
Deze regeling kan worden aangehaald als: Belarussische uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland-Belarus.
2.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
3.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.
4.
Deze regeling vindt toepassing met betrekking tot voordelen uit de exploitatie van schepen of luchtvaartuigen in internationaal verkeer, dividenden, interest, royalty’s, licentierechten en overige inkomsten die zijn betaald of worden betaald op of na 1 januari 1998.
De
Staatssecretaris