{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 3a
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Bekendmakingsregeling

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van de Minister van Justitie en van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 januari 2009, nr. 5576604/08/6, houdende nadere regels in verband met de elektronische bekendmaking van wetten, algemene maatregelen van bestuur en anders dan bij wet of algemene maatregel van bestuur vastgestelde algemeen verbindende voorschriften (Bekendmakingsregeling)
De Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelet op de artikelen 9 en 10, tweede lid, van de Bekendmakingswet en de artikelen 2, eerste lid, 4, tweede lid, 8, eerste lid, en 10, tweede lid, van het Bekendmakingsbesluit;
Besluiten:
Artikel 1
Het Staatsblad en de Staatscourant worden uitgegeven op www.officielebekendmakingen.nl.
Artikel 2
De Minister van Veiligheid en Justitie onderscheidenlijk de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid en de beveiliging van de elektronische uitgifte en beschikbaarstelling van het Staatsblad onderscheidenlijk de Staatscourant voldoen aan de volgende eisen:
a. De publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden in het bestandsformaat PDF/A-1 (ISO 19005-1:2005).
b. Het systeem voor gegevensverwerking waarmee de publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden, voldoet aan hoge continuïteitseisen.
c. Het systeem voor gegevensverwerking waarmee de publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden, is volgens algemeen aanvaarde nationale en internationale standaarden voor informatiebeveiliging ingericht.
d. Alle mutaties in het systeem voor gegevensverwerking waarmee de publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden, worden geregistreerd en deze registratie wordt buiten dit systeem opgeslagen.
e. Van elke publicatie wordt een elektronische kopie gemaakt, die wordt opgeslagen buiten het systeem voor gegevensverwerking waarmee de publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden.
Artikel 3
Vervangende uitgifte van het Staatsblad onderscheidenlijk de Staatscourant als bedoeld in artikel 9 van de Bekendmakingswet, geschiedt:
a. door middel van publicatie op een door de Minister van Veiligheid en Justitie onderscheidenlijk de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te wijzen vervangend internetadres,
b. door middel van een papieren uitgave, te verstrekken door een nooddistributiepunt dat wordt ingericht door het in artikel 4 genoemde uitgiftepunt, of
c. op een andere door de Minister van Veiligheid en Justitie onderscheidenlijk de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te bepalen wijze.
Artikel 3a
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties brengt aan de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders kosten in rekening voor het publiceren van uittreksels van exploten als bedoeld in artikel 54, tweede en vierde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in de Staatscourant ter hoogte van € 5 per uittreksel.
Artikel 4
Het uitgiftepunt, bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Bekendmakingswet, is ondergebracht bij het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties van De Werkmaatschappij, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Wilhelmina van Pruisenweg 52, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag.
Artikel 5
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I van de Wet elektronische bekendmaking in werking treedt.
Artikel 6
Deze regeling wordt aangehaald als: Bekendmakingsregeling.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
De
Staatssecretaris