Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Bekendmaking cusumsysteem Keurmeester-APK 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.
Bekendmaking cusumsysteem Keurmeester-APK 2007
De directie van de Dienst Wegverkeer,
Gelet op artikel 53, tweede lid van de Erkenningsregeling APK, CDJZ/WBI/2000-82, Stcrt. 2000, nr. 35;
Besluit:
Artikel 1
In deze bekendmaking wordt verstaan onder:
a. herkeuring: steekproef als bedoeld in artikel 86, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en het deskundigenonderzoek als bedoeld in artikel 91 van de Wegenverkeerswet 1994 alsmede onderzoeken door de politie of RDW;
b. cusumsysteem keurmeester: het systeem van bonus- en strafpunten voor de keurmeester zoals bedoeld in artikel 53, tweede lid, van de Erkenningsregeling APK;
c. keuringsbevoegdheid: de bevoegdheid om voertuigen APK te keuren en met behulp van een door de RDW geaccepteerd systeem af te melden. Deze bevoegdheid moet blijken uit een diploma Keurmeester en een geldige bevoegdheidspas periodieke keuring lichte voertuigen respectievelijk (zware) bedrijfsvoertuigen welke documenten zijn afgegeven door de Stichting VAM;
d. cusumbijdrage: de bijdrage aan straf- en bonuspunten van een herkeuring;
e. cusumstand: waarde, met een minimum van 0, vermeerderd met de som van bonus- en strafpunten van herkeuringen;
f. keuringseisen: de permanente eisen als bedoeld in hoofdstuk 5 van het Voertuigreglement en in de Regeling permanente eisen taxi’s alsmede de eisen opgenomen in het boekwerk ‘APK- milieukeuringseisen’;
g. misser: bij een herkeuring geconstateerd onjuist of vergeten afkeurpunt, adviespunt of reparatiepunt als bedoeld in artikel 1, onder v, w en x van de Erkenningsregeling APK;
h. gradatie: kwalificatie van een misser uitgedrukt in strafpunten bij toepassing van de keuringseisen;
i. klasse: classificatie voor de kwaliteit van werken bij de toepassing van de keuringseisen door de keurmeester.
Artikel 2
Het cusumsysteem keurmeester-APK wordt toegepast bij herkeuringen ten behoeve van het meten van de door de keurmeester geleverde kwaliteit bij het toepassen van de keuringseisen.
1.
Gradaties worden ingedeeld in:
a. gradatie 1: een misser die de verkeersveiligheid indirect beïnvloedt, die 1 strafpunt oplevert;
b. gradatie 2: een geringe milieu misser, die 1,5 strafpunt oplevert;
c. gradatie 3: een geringe misser die 1,5 strafpunt oplevert;
d. gradatie 4: een ernstige misser die 3 strafpunten oplevert;
e. gradatie 5: een kritieke misser waarbij sprake is van een apert onveilig voertuig die 3 strafpunten oplevert.
2.
De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van de formule: totaal aantal strafpunten per herkeuring minus het bonuspunt van 0,4 punt.
Artikel 4
De keurmeester wordt geplaatst in:
1. de normale klasse (N):
a. met een startwaarde 0:
1°. na het verlenen van de keuringsbevoegdheid, en
2°. na een met goed gevolg afgelegde tweejaarlijkse toets als bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Erkenningsregeling APK, en
3°. na een aanbeveling tot intrekking van de keuringsbevoegdheid;
b. indien de cusumstand in de P-klasse kleiner wordt dan 7,5.
2. de penalty klasse (P) indien de cusumstand in de N-klasse 7,5 bereikt of overstijgt.
Artikel 5
Een procedure tot intrekking van de keuringsbevoegdheid wordt begonnen indien:
a. de cusumstand 10 wordt bereikt of overschreden;
b. één afzonderlijke cusumbijdrage 9,6 of hoger is;
c. een misser van gradatie 5 wordt geconstateerd.
Artikel 6
De Bekendmaking cusumsysteem Keurmeester-APK van 2004 van 23 november 2004, Stcrt. 2004, nr. 226 wordt ingetrokken.
Artikel 7
De voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze bekendmaking bestaande cusumstanden blijven in stand.
Artikel 8
Deze bekendmaking treedt in werking met ingang 1 januari 2007.
Artikel 9
Deze bekendmaking wordt aangehaald als: Bekendmaking cusumsysteem Keurmeester-APK 2007.
Deze Bekendmaking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Zoetermeer, 6 oktober 2006
De
Directie
Algemeen Directeur