Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Bekendmaking cusumsysteem erkenninghouders APK 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.
Bekendmaking cusumsysteem erkenninghouders APK 2007
De directie van de Dienst Wegverkeer,
Gelet op artikel 53, eerste lid, van de Erkenningsregeling APK, CDJZ/WBI/2000-82, Stcrt. 2000, nr. 35;
Besluit:
Artikel 1
In deze bekendmaking wordt verstaan onder:
a. herkeuring: steekproef als bedoeld in artikel 86, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, het deskundigenonderzoek als bedoeld in artikel 91 van de Wegenverkeerswet 1994 alsmede onderzoeken door politie of RDW;
b. cusumsysteem: het systeem van bonus- en strafpunten als bedoeld in artikel 53, eerste lid, van de Erkenningsregeling APK;
c. cusumbijdrage: de bijdrage aan straf- en bonuspunten van een herkeuring;
d. cusumstand: startwaarde vermeerderd met de som van bonus- en strafpunten van herkeuringen;
e. keuringeisen: de permanente eisen als bedoeld in hoofdstuk 5 van het Voertuigreglement en in de Regeling permanente eisen taxi’s alsmede de eisen opgenomen in het boekwerk ‘APK-milieukeuringseisen’;
f. misser: bij een herkeuring geconstateerd onjuist of vergeten afkeurpunt, adviespunt of reparatiepunt als bedoeld in artikel 1, onder v, w en x van de Erkenningsregeling APK;
g. gradatie: kwalificatie van een misser uitgedrukt in strafpunten bij toepassing van de keuringeisen;
h. klasse: classificatie voor de kwaliteit van werken bij de toepassing van de keuringseisen door de erkenninghouder; de 3 klassen geven tevens een indicatie voor de kans op het aantal uit te voeren herkeuringen.
Artikel 2
Het cusumsysteem erkenninghouders APK wordt toegepast bij herkeuringen ten behoeve van het meten van de kwaliteit bij het toepassen van de keuringeisen.
1.
Gradaties worden ingedeeld in:
a. gradatie 1: een misser die de verkeersveiligheid indirect beïnvloedt, die 1 strafpunt oplevert;
b. gradatie 2: een geringe milieu misser, die 1,5 strafpunt oplevert;
c. gradatie 3: een geringe misser die 1,5 strafpunt oplevert;
d. gradatie 4: een ernstige misser die 3 strafpunten oplevert;
e. gradatie 5: een kritieke misser waarbij sprake is van een apert onveilig voertuig die 3 strafpunten oplevert.
2.
De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van de formule: totaal aantal strafpunten per herkeuring minus het bonuspunt van 0,4 punt.
1.
De erkenninghouder wordt geplaatst in:
a. de normale klasse (N):
1°. na het verlenen van de erkenning en na een tijdelijke intrekking van de erkenning, waarbij de startwaarde 4,5 is;
2°. indien de cusumstand na de laatste 5 herkeuringen in de P-klasse kleiner is dan 7,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de P-klasse is;
3°. indien de cusumstand in de C-klasse groter of gelijk is aan 4,5 doch kleiner dan 7,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de C-klasse is;
b. de compensatie klasse (C) indien de cusumstand in de N-klasse kleiner of gelijk is aan 0, waarbij de startwaarde 0 is en waarna de cusumstand niet kleiner wordt dan 0;
c. de penalty klasse (P), waarbij de startwaarde 4,5 is indien:
1°. de cusumstand 7,5 of hoger is;
2°. één afzonderlijke cusumbijdrage groter is dan 5;
3°. de som van de cusumbijdragen van de laatste 5 herkeuringen groter is dan 5.
2.
De kans op herkeuringen in genoemde klassen wordt bepaald door de verhouding N:C:P = 2:1:6.
3.
Plaatsing in de C-klasse geeft aanleiding tot verminderd toezicht en plaatsing in de P-klasse tot verscherpt toezicht.
Artikel 5
Een procedure tot intrekking van de erkenning wordt begonnen indien:
a. in de P-klasse de volgende cusumstand wordt bereikt of overschreden:
1°. na de eerste herkeuring 9,1;
2°. na de tweede herkeuring 8,7;
3°. na de derde herkeuring 8,3;
4°. na de vierde herkeuring 7,9;
5°. na de vijfde herkeuring 7,5.
b. een misser van gradatie 5 wordt geconstateerd;
1°. één afzonderlijke cusumbijdrage 9,6 of hoger is;
2°. in een periode van 12 maanden driemaal plaatsing in de P-klasse heeft plaatsgevonden.
Artikel 6
De Bekendmaking cusumsysteem erkenninghouders APK 2004 van 23 november 2004, Stcrt. 2004, nr. 226 wordt ingetrokken.
Artikel 7
De voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze bekendmaking bestaande cusumstanden blijven in stand.
Artikel 8
Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.
Artikel 9
Deze bekendmaking wordt aangehaald als: Bekendmaking cusumsysteem erkenninghouders APK 2007.
Deze bekendmaking wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Zoetermeer, 6 oktober 2006
De Directie van de Dienst Wegverkeer ,de
Algemeen Directeur