{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Bekendmaking cusumsysteem controleapparaten 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2017. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2017.
Bekendmaking cusumsysteem controleapparaten 2005
De Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer,
Gelet op artikel 40 van de Regeling Controleapparaten 2005, Stcrt. 2005, nr 131;
Besluit:
Artikel 1
In deze bekendmaking wordt verstaan onder:
a. controle: steekproef als bedoeld in artikel 38, onder b, van de Regeling controleapparaten 2005 en het deskundigenonderzoek als bedoeld in de toezichtbeleidsbrief;
b. cusumsysteem: het systeem van bonus- en strafpunten;
c. cusumbijdrage: de bijdrage aan straf- en bonuspunten van een controle;
d. cusumstand: startwaarde vermeerderd met de som van bonus- en strafpunten van controles;
e. gradatie: kwalificatie van een gebrek uitgedrukt in strafpunten bij toepassing van de installatie, onderzoek en reparatie van de controleapparaten;
f. klasse: classificatie voor de kwaliteit van werken bij de toepassing van de installatie, onderzoek en reparatie door de erkenninghouder; de 3 klassen geven tevens een indicatie voor de kans op het aantal uit te voeren steekproeven.
Artikel 2
Het cusumsysteem wordt toegepast bij controles ten behoeve van het meten van de kwaliteit bij het toepassen van de voorschriften voor installatie, onderzoek en reparatie van de controleapparaten.
1.
Gradaties worden ingedeeld in:
a. gradatie 1: een gering gebrek dat 1 strafpunt oplevert;
b. gradatie 2: een ernstig gebrek dat 3 strafpunten oplevert;
c. gradatie 3: een kritiek gebrek waarbij sprake is van een apert onjuiste inbouw of onderzoek dat 3 strafpunten oplevert en waarbij terstond intrekking van de erkenning wordt overwogen.
2.
Goedkeuring van een voertuig levert het vastgestelde bonuspunt op van 0,6 punt.
3.
De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van de formule: totaal aantal strafpunten per controle minus het bonuspunt.
1.
De erkenninghouder wordt geplaatst in:
a. de normale klasse (N):
1°. na het verlenen van de erkenning en na een tijdelijke intrekking van de erkenning, waarbij de startwaarde 4,5 is;
2°. indien de cusumstand na de laatste 5 controles in de P-klasse kleiner is dan 7,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de P-klasse is;
3°. indien de cusumstand in de C-klasse groter of gelijk is aan 4,5 doch kleiner dan 7,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de C-klasse is.
b. de compensatie klasse (C) indien de cusumstand in de N-klasse kleiner of gelijk is aan 0, waarbij de startwaarde 0 is en waarna de cusumstand niet kleiner wordt dan 0.
c. de penalty klasse (P), waarbij de startwaarde 4,5 is indien:
1°. de cusumstand 7,5 of hoger is;
2°. één afzonderlijke cusumbijdrage groter is dan 5;
3°. de som van de cusumbijdragen van de laatste 5 controles groter is dan 5.
2.
De kans op steekproeven in genoemde klassen wordt bepaald door de verhouding N : C : P = 2 : 1 : 6.
3.
Plaatsing in de C-klasse geeft aanleiding tot verminderd toezicht en plaatsing in de P-klasse tot verscherpt toezicht.
Artikel 5
Een procedure tot intrekking van de erkenning wordt begonnen indien:
a. in de P-klasse de volgende cusumstanden worden bereikt of overschreden:
1°. de cusumstand na de eerste controle 9,9 of hoger is;
2°. de cusumstand na de tweede controle 9,3 of hoger is;
3°. de cusumstand na de derde controle 8,7 of hoger is;
4°. de cusumstand na de vierde controle 8,1 of hoger is;
5°. de cusumstand na de vijfde controle 7,5 of hoger is.
b. een gebrek van gradatie 3 wordt geconstateerd;
c. één afzonderlijke cusumbijdrage 9,4 of hoger is.
Artikel 6
De voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze bekendmaking bestaande cusumstanden blijven in stand.
Artikel 7
Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.
Artikel 8
Deze bekendmaking wordt aangehaald als: Bekendmaking cusumsysteem controleapparaten 2005.
Deze bekendmaking wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.
De
Algemeen Directeur