Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
A. Aanvragen om vergunning
B. Betrouwbaarheid
C. Kredietwaardigheid
D. Vakbekwaamheid
E. Reële vestiging
F. Vakbekwaamheid eigen rijder
G. Leiding geven aan het vervoer of aan de onderneming
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Bekendmaking beleid Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Bekendmaking van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) van 15 mei 1996, (Stcrt. 1996, nr. 93), houdende bekendmaking beleid NIWO, in werking getreden op 1 juni 1996, zoals laatstelijk gewijzigd bij bekendmaking van 10 juli 2006 (Stcrt. 2006, nr. 131)
De NIWO bepaalt, gelet op de Wet goederenvervoer over de weg, het Besluit goederenvervoer over de weg en de ministeriële regelingen ter uitvoering van wet en besluit, het navolgende:
A. Aanvragen om vergunning
Bij een aanvraag om vergunning voor binnenlands beroepsvervoer stelt de NIWO ingevolge artikel 8 van de Wet goederenvervoer over de weg vast of door de aanvrager wordt voldaan aan de eisen van betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en vakbekwaamheid. Bij een aanvraag om vergunning voor grensoverschrijdend beroepsvervoer (de communautaire vergunning of Eurovergunning) stelt de NIWO ingevolge artikel 9 van de Wet goederenvervoer over de weg vast of de aanvrager in bezit is van een vergunning voor binnenlands beroepsvervoer en door aanvrager wordt voldaan aan de aanvullende eis van vakbekwaamheid voor grensoverschrijdend beroepsvervoer. Voorts stelt de NIWO de eis dat de onderneming een reële vestiging in Nederland heeft.
B. Betrouwbaarheid
Door iedere bestuurder, die als zodanig in het Handelsregister is vermeld, moet een verklaring omtrent het gedrag ten dienste van het verkrijgen van een vergunning voor beroepsvervoer worden overgelegd. Deze verklaring moeten worden aangevraagd bij de gemeente waarin de betreffende bestuurder van de onderneming woonachtig is. Op het moment van indiening van de aanvraag om een vergunning mag de verklaring omtrent het gedrag niet ouder zijn dan drie maanden.
Een verklaring omtrent het gedrag dient elke vijf jaar opnieuw overgelegd te worden.
Een ondernemer of bestuurder wiens land van oorsprong of herkomst een andere Lid-staat is dan Nederland kan ook een document of verklaring overleggen, afgegeven in die andere Lidstaat overeenkomstig artikel 8 van de EG-Richtlijn nr. 96/26/EG (laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn nr. 98/76/EG) en die niet ouder is dan drie maanden.
C. Kredietwaardigheid
De ondernemer moet kunnen beschikken over een kapitaal en reserves, benodigd voor een correcte aanvang en een goed beheer van de onderneming. Het bedrijfskapitaal moet in de vorm van eigen vermogen en/of een achtergestelde lening aanwezig zijn. Bij beginnende ondernemers wordt onder een achtergestelde lening verstaan een belegging in durfkapitaal, zoals geregeld bij of krachtens de artikelen 5.17 en 5.18 van de Wet inkomstenbelasting 2001.
Het bedrijfskapitaal is vastgesteld op € 9.000,voor de eerste in te zetten vrachtauto, en € 5.000,voor iedere daaropvolgende vrachtauto, met een minimum per ondernemer van € 18.000,-. Onder een vrachtauto wordt in dit verband verstaan een solovrachtauto, een combinatie van vrachtauto en aanhangwagen of een trekker/oplegger combinatie.
De beschikbaarheid van het vereiste kapitaal kan uitsluitend worden aangetoond door middel van een gedetailleerde (openings-)balans, die is opgesteld en goedgekeurd door een accountant.
Een ondernemer uit een andere Lid-staat dan Nederland kan ook een verklaring overleggen, afgegeven in die andere Lid-staat overeenkomstig artikel 9 van de EG-Richtlijn nr. 96/26/EG en die niet ouder is dan drie maanden.
D. Vakbekwaamheid
Ter voldoening aan de eis van vakbekwaamheid moet een door de Minister van Verkeer en Waterstaat erkend vakdiploma worden overgelegd. Het vakdiploma van de Stichting Examenbureau Beroepsvervoer (SEB) wordt als zodanig aangemerkt.
Aan de eis van vakbekwaamheid wordt ook voldaan, indien de ondernemer of bestuurder van een onderneming tot het verrichten van beroepsvervoer een verklaring betreffende de vakbekwaamheid overlegt, die overeenkomstig artikel 3, vierde lid, van EG-Richtlijn nr. 96/26/EG in een andere Lid-staat is afgegeven. De vakbekwaamheid moet worden ingebracht door degene, die permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de werkzaamheden van een in Nederland gevestigde onderneming. Dit hoeft niet per definitie de ondernemer zelf, een directeur of een vennoot te zijn. Het kan ook een procuratiehouder of bedrijfsleider zijn, mits kan worden vastgesteld dat deze permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoerwerkzaamheden.
In geval de eigenaar van een eenmanszaak, een partner van de eigenaar waarmee hij duurzaam samenwoont, een directeur van een besloten vennootschap of een vennoot van een vennootschap onder firma zelf in bezit is van het vakdiploma, wordt in beginsel zonder nader onderzoek aangenomen dat deze persoon permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoerwerkzaamheden. Bij twijfel wordt in deze gevallen een nader onderzoek ingesteld. In de overige gevallen wordt altijd een nader onderzoek ingesteld. Het betreft met name gevallen, waarin een procuratiehouder of bedrijfsleider van een eenmanszaak, een besloten vennootschap of een vennootschap onder firma in bezit is van het vakdiploma.
Het onderzoek richt zich met name op de aard van de werkzaamheden en de daarbij behorende verantwoordelijkheden, het aantal uren dat betrokkene werkzaam is, de honorering van de verrichte werkzaamheden en een eventueel dienstverband elders. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de omvang en aard van het bedrijf.
De vakbekwaam te achten persoon moet in principe aan de volgende eisen voldoen:
– loondienstverband, eventueel managementvergoeding;
– redelijke beloning, waarbij wordt aangesloten bij de relevante functieklassen uit de CAO;
– volledige volmacht, bij uitzondering beperkte volmacht afhankelijk van de volmachten van de overige bestuurders;
– inschrijving in Handelsregister;
– bij grote bedrijven (> 10 vrachtauto’s) fulltime werkzaam in een leidinggevende positie;
– bij kleine bedrijven (? 10 vrachtauto’s) een redelijk aantal uren werkzaam in een leidinggevende positie afhankelijk van de aard en de grootte van het bedrijf;
– geen functie elders, tenzij de omvang van de betrokken bedrijven dit toelaat en/of de functie in nauwe relatie staat tot het bedrijf.
In het geval dat een bestaand bedrijf door uitbreiding komt te vallen in de categorie grote bedrijven, wordt opnieuw getoetst op de vakbekwaamheid.
De vakbekwaamheid voor het grensoverschrijdend beroepsvervoer kan alleen worden ingebracht door een bestuurder, die in bezit is van een vakdiploma binnenlands beroepsvervoer en een vakdiploma grensoverschrijdend beroepsvervoer.
E. Reële vestiging
Het bedrijf moet een reële vestiging in Nederland hebben. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een daadwerkelijke uitoefening van een economische activiteit door middel van een duurzame vestiging voor onbepaalde tijd. Het beheer en de exploitatie van het bedrijf moet geschieden vanuit de vestiging in Nederland.
F. Vakbekwaamheid eigen rijder
In het geval dat in een eenmanszaak zonder chauffurs in dienst een ander dan de eigenaar de vakbekwaamheid inbrengt, wordt de aanvraag kritisch bezien en wordt op voorhand niet uitgegaan van de aannemelijkheid van de in de aanvraag vermelde taakomschrijving van deze derde.
De inbreng van vakbekwaamheid door een partner, waarmee de eigenaar duurzaam samenwoont, wordt zonder nader onderzoek geaccepteerd.
G. Leiding geven aan het vervoer of aan de onderneming
Het leiding geven van de vakbekwaam bestuurder moet betrekking hebben op de vervoeractiviteiten van de onderneming.
Bij kleine bedrijven (? 10 vrachtauto’s) impliceert het leiding geven aan de vervoeractiviteiten dat ook leiding gegeven wordt aan de onderneming en vice versa.
Bij grote bedrijven (> 10 vrachtauto’s) en bij bedrijven waar naast het vervoer ook nog andere activiteiten worden verricht is het voldoende als leiding wordt gegeven aan de vervoerwerkzaamheden en is leiding geven aan de onderneming niet noodzakelijk.
Rijswijk, 10 juli 2005,
De Raad van Beheer van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO),
De voorzitter,
De secretaris,