Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beheersreglement Documentaire Informatie Verzorging OCenW

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 12 maart 2009. U leest nu de tekst die gold op 11 maart 2009.
Beheersreglement Documentaire Informatie Verzorging OCenW
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
Gelet op artikel 14 van het Archiefbesluit 1995,
Besluit:
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. minister: minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
b. ministerie: het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
c. kernministerie: het ministerie met uitzondering van de onder de Minister ressorterende diensten en instellingen;
d. dynamische archieven: archieven direct van belang voor de bedrijfsvoering;
e. semi-statische archieven: archieven van belang voor de verantwoordingsfunctie, voor de recht- en bewijszoekende burger en van cultureel-historisch belang.
Artikel 2
Dit reglement is van toepassing op het bestuursdepartement, de buitendiensten, de agentschappen en de inspecties.
1.
De hoofden van de directies, facilitaire diensten en stafeenheden alsmede de projectdirecteuren van het kernministerie zijn in het kader van het beheer van archiefbescheiden op het werkterrein van hun organisatieonderdeel belast met de in bijlage 1 , onder A , genoemde beslissingen en werkzaamheden.
2.
De directeur van het Facilitair Bedrijf draagt in het kader van het beheer van archiefbescheiden op het werkterrein van het kernministerie zorg voor de uitvoering van de in bijlage 1 , onder B , genoemde werkzaamheden.
3.
De in het eerste lid bedoelde personen kunnen met de directeur van het Facilitair Bedrijf overeenkomen dat zij één of meer van de werkzaamheden, genoemd in bijlage 1 , onder B , op zich nemen, voor zover deze werkzaamheden betrekking hebben op het dynamisch archief van hun organisatieonderdeel en voor zover geen afstemming met de minister of de rijksarchiefdienst noodzakelijk is.
4.
De in het eerste lid bedoelde personen, wijzen functionarissen aan die belast zijn met de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de taken, bedoeld in het eerste lid.
1.
De functionarissen, genoemd in bijlage 2 , onder A , dragen in het kader van het beheer van archiefbescheiden op het werkterrein van hun organisatieonderdeel in ieder geval zorg voor de uitvoering van de taken, genoemd in bijlage 2 , onder B .
2.
Artikel 3, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
1.
De functionarissen genoemd in bijlage 2 , onder A , kunnen met de directeur van het Facilitair Bedrijf overeenkomen dat één of meer van de taken, genoemd in bijlage 2 , onder B , worden uitgevoerd door de directeur van het Facilitair Bedrijf.
Artikel 6
De secretarissen van de door of op voordracht van de Minister ingestelde commissies zijn in het kader van het beheer van de archiefbescheiden op het terrein van die commissie belast met de in bijlage 1 , onder C , genoemde werkzaamheden.
Artikel 7
De personen, bedoeld in de artikelen 3, 4 en 6, rapporteren jaarlijks voor 1 april, door tussenkomst van de directeur van het Facilitair Bedrijf, aan Secretaris-Generaal over de kwalitatieve en kwantitatieve stand van zaken en de ontwikkelingen met betrekking tot het beheer van archiefbescheiden op het terrein van hun organisatieonderdeel of commissie in het voorafgaande jaar.
Artikel 8
De secretaris-generaal kan nadere regels stellen met betrekking tot het beheer van archiefbescheiden.
Artikel 9
Het Beheersreglement Documentair Informatie en Archiefbeheer voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van februari 1995 wordt ingetrokken.
Artikel 10
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 februari 2001.
Artikel 11
Dit reglement wordt aangehaald als: het Beheersreglement Documentaire Informatie Verzorging OCenW.
Dit reglement wordt met de toelichting gepubliceerd in de Staatscourant en in Uitleg OCenW-Regelingen.
Dit reglement zal worden toegezonden aan alle directeuren en hoofden van dienst van het ministerie van OCenW.
De
Minister