Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beheersbesluit KABGNA/KABGA 1998

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 7 december 2011. U leest nu de tekst die gold op 6 december 2011.
Beheersbesluit KABGNA/KABGA 1998
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Gelet het Koninklijk Besluit houdende de overgang van de beheersverantwoordelijkheid over het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken van Onze Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken naar Onze Minister van Binnenlandse Zaken, alsmede de overgang van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken naar het ministerie van Binnenlandse Zaken van 15 december 1997 (kenmerk No. 97.006046), Stb 1997, 807;
Gelet het gevoerde overleg met de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en de Gouverneur van Aruba;
Overwegende dat het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het Kabinet van de Gouverneur van Aruba vanaf 1 juli 1998 in beheersmatige aangelegenheden ondersteuning genieten van het ministerie van Binnenlandse Zaken;
Overwegende dat de minister van Binnenlandse Zaken het beheer voert over de begroting van het Kabinet van de Gouverneur en van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen onderscheidenlijk van Aruba;
Overwegende dat het wenselijk is om aan deze ondersteuning en beheersverantwoordelijkheid voor de begroting nader invulling te geven;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
1. Gouverneur:
de Gouverneur van de Nederlandse Antillen onderscheidenlijk de Gouverneur van Aruba;
2. KABGNA:
het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen;
3. KABGA:
het Kabinet van de Gouverneur van Aruba;
4. directeur FEZ:
de directeur van de directie Financieel-Economische Zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken;
5. directeur AD:
de directeur van de Accountantsdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken;
6. directeur PZ:
de directeur Personeelszaken van de directie Personeelszaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken;
7. DG CZ&K:
het directoraat-generaal Constitutionele Zaken & Koninkrijksrelaties van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
1.
De minister van Binnenlandse Zaken benoemt, schorst en ontslaat de directeur KABGNA en de directeur KABGA in overeenstemming met de Gouverneur.
2.
De directeur KABGNA onderscheidenlijk de directeur KABGA is bevoegd om namens de minister van Binnenlandse Zaken bevoegdheden op personeelsgebied, zoals deze zijn vermeld in de bijlage 1 , uit te oefenen ten aanzien van de personeelsleden werkzaam bij KABGNA onderscheidenlijk KABGA.
3.
De uitoefening van de in bijlage 1 genoemde bevoegdheden geschiedt met inachtneming van de algemene en bijzondere voor de rijksdienst vastgestelde regels, nadere regels voor lokale arbeidskrachten, nadere regels voor zogenoemde uitgezonden personeelsleden en rekening houdend met de bijzondere staatsrechtelijke positie van KABGNA onderscheidenlijk KABGA.
4.
De directeur KABGNA onderscheidenlijk KABGA kan een beroep doen op het hoofd van de sectie Personele aangelegenheden en uitzendingen van het DG CZ&K voor advies en bijstand ten aanzien van de uitvoering van de in bijlage 1 genoemde bevoegdheden.
5.
De directeur PZ is belast met het toezicht op de naleving van het in dit artikel bepaalde.
1.
Met ingang van 1 januari 1999 worden de personele en materiële uitgaven voor KABGNA en KABGA verantwoord op de begroting voor de Hoge Colleges van Staat en het Kabinet van de Koningin.
2.
De beheersafspraken met de Hoge Colleges van Staat en met het Kabinet der Koningin, neergelegd in bijlage 2 bij dit besluit, worden van overeenkomstige toepassing verklaard.
3.
De directeur KABGNA onderscheidenlijk KABGA beschikt over de bedragen met betrekking tot KABGNA onderscheidenlijk KABGA, zoals vastgesteld in de begroting voor de Hoge Colleges van Staat en het Kabinet van de Koningin, onverminderd het bepaalde in de Comptabiliteitswet .
4.
De Gouverneur van de Nederlandse Antillen onderscheidenlijk van Aruba kan aan de directeur KABGNA onderscheidenlijk KABGA de beschikking over de bedragen met betrekking tot de Gouverneur, zoals vastgesteld in de begroting voor de Hoge Colleges van Staat en het Kabinet van de Koningin, mandateren, onverminderd het bepaalde in de Comptabiliteitswet .
5.
De directeur KABGNA onderscheidenlijk KABGA is, met inachtneming van het bepaalde in de Comptabiliteitswet daaruit voortvloeiende nadere regelgeving, verantwoordelijk voor het beheer van de geldelijke en niet-geldelijke zaken van KABGNA onderscheidenlijk KABGA voor de begroting van KABGNA onderscheidenlijk KABGA en de begroting van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen onderscheidenlijk van Aruba.
6.
De directeur KABGNA onderscheidenlijk KABGA kan een beroep doen op de directeur FEZ voor advies en bijstand.
7.
De directeur FEZ is belast met het toezicht op de naleving van het in dit artikel bepaalde.
8.
De directeur AD is belast met de controle op de door de directeuren bijgehouden administraties. De directeur AD rapporteert zijn bevindingen aan de directeur KABGNA onderscheidenlijk KABGA en aan de minister van Binnenlandse Zaken.
Artikel 4
Voor de periode van 1 juli 1998 tot 1 januari 1999 worden de personele en materiële uitgaven voor KABGNA en KABGA onderscheidenlijk voor de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en voor de Gouverneur van Aruba verantwoord op de begroting voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken. Artikel 3, tweede lid tot en met zevende lid, zijn van toepassing.
Artikel 5
In die gevallen waarin dit besluit niet voorziet, wordt door mij beslist in overleg met de Gouverneur van de Nederlandse Antillen onderscheidenlijk van Aruba.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 1998.
Artikel 7
Dit besluit kan worden aangehaald als: Beheersbesluit KABGNA/KABGA 1998.
De
Minister