Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Pensioengevend loon
2.1. Salaris in geld
2.2. Eindloonstelsel: Salarisstijgingen in de 5 jaren vóór de pensioeningangsdatum. Niet-regelmatig genoten salaris
2.3. Pensioengevend loon in geval van niet-regelmatig genoten salaris
2.4. Niet in geld genoten salaris (verstrekkingen)
2.5. Vrije vergoedingen en verstrekkingen
2.6. Niet-vrije vergoedingen en verstrekkingen
2.7. Ingehouden premies voor pensioen, vervroegde uittreding (hierna: VUT), werknemersverzekeringen en verlofsparen
2.8. Eindheffingsbestanddelen
3. Ruil van beloningsbestanddelen
3.1. Verlaging van het pensioengevend loon
3.2. Geen verlaging van het pensioengevend loon
3.3. Goedkeuring
4. Nadere toelichting op onderdeel 3.3
4.1. Driekwarteis
4.2. Beloningsbestanddelen
4.3. Aow-inbouw
4.4. Deeltijd
4.5. 30%-regeling
4.6. Gebruikelijk loon en cafetariasystemen. Gebruikelijkheidstoets
5. Misbruik en oneigenlijk gebruik
6. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 2.3 Begrip pensioengevend loon, onregelmatig salaris, cafetariasystemen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 24 september 2008. U leest nu de tekst die gold op 23 september 2008.
2.3. Pensioengevend loon in geval van niet-regelmatig genoten salaris
Door het wegvallen of de afname van variabele salarisbestanddelen aan het eind van de loopbaan kan het voorkomen dat het pensioengevend loon in die jaren lager is dan het pensioengevend loon in eerdere jaren. Dit doet zich vooral voor bij een combinatie van pensioenstelsels binnen één dienstbetrekking waarbij het regelmatige salaris de basis vormt voor een eindloonregeling. Het pensioen over de variabele delen wordt dan opgebouwd in een middelloonregeling of in een beschikbare-premiesysteem. Voorzover nodig keur ik goed dat in die situatie het feitelijke pensioengevend loon van de regelingen tezamen wordt verhoogd met ten hoogste een naar evenredigheid bepaald aanvullend pensioengevend loonbedrag. Deze verhoging bestaat uit de som van de variabele loonbestanddelen waarover in het verleden pensioen is opgebouwd, gedeeld door de totale diensttijd. Dit verhoogde bedrag kan worden aangemerkt als pensioengevend loon in de zin van de Wet LB. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn bij de toetsing aan de 100%-grens van artikel 18a, vierde, vijfde en zevende lid, van de Wet LB.
Voorbeeld:
Combinatie van eindloonstelsel (EL, basisregeling) en middelloonstelsel (ML, variabele beloningen)
Gegevens:
Pensioeningangsdatum ouderdomspensioen (OP): 60 jaar
Vaste beloning 20–59 jaar: € 50.000 per jaar, opbouw hierover via EL.
Variabele beloning 20–49 jaar: € 25.000 per jaar, opbouw hierover via ML.
Geen toepassing demotieregeling.
In het voorbeeld is omwille van de eenvoud geen rekening gehouden met de AOW-franchise
Uitwerking:
Leeftijden Soort regeling Opbouw OP
20 – 49 jr. Basis (EL) 30 * 2% * € 50.000 € 30.000
  Variabel (ML) 30 * 2,25% * € 25.000 € 16.875
50 – 59 jr. Basis (EL) 10 * 2% * € 50.000 € 10.000
Totaal OP 60 jaar     € 56.875

Pensioengevend loon op ingangsdatum zonder verhoging: € 50.000.
Pensioengevend loon op ingangsdatum met verhoging:
€ 50.000 + ((30 * € 25.000)/40) = € 68.750
Dit voorbeeld laat zien dat de opbouw zonder verhoging van het pensioengevend loon reeds vóór het bereiken van de 60-jarige leeftijd had moeten worden gestaakt wegens het bereiken van de 100%-grens. De uitkering had moeten worden bevroren of de uitkering had reeds vóór het bereiken van de 60-jarige leeftijd (actuarieel gekort) moeten ingaan.
Door de verhoging van het pensioengevend loon op ingangsdatum met € 18.750 komt de toetsing aan de 100%-grens in het voorbeeld pas aan de orde bij het bereiken van de pensioeningangsdatum van 60 jaar.