Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk II. Doelstellingen, taken en werkzaamheden van de Bank
+ Hoofdstuk IIa. Echtheids- en geschiktheidscontrole van eurobankbiljetten
+ Hoofdstuk IIb. Verwerving, gebruik en verstrekking van gegevens
+ Hoofdstuk III. Bepalingen betreffende de vennootschap
+ Hoofdstuk IV. Inlichtingen en geheimhouding
+ Hoofdstuk V. Wijziging van andere wetten
- Hoofdstuk VI. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Bankwet 1998

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 25
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]
Artikel 26
[Wijzigt deze wet.]
1.
[Vervallen.]
2.
De artikelen 229i-k van het Wetboek van Koophandelzijn niet van toepassing op bankbiljetten.
3.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de verwisseling, intrekking en aftekening van bankbiljetten door de Bank, en de door de Bank aan het publiek te verstrekken informatie hieromtrent.
4.
Dit artikel of een onderdeel ervan vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 28
Na inwerkingtreding van artikel 12 van deze wet berusten de koninklijk besluiten die op grond van artikel 23, leden 1 en 2, van de Bankwet 1948 van kracht zijn, op artikel 12, lid 2, van deze wet.
1.
De benoeming voor de eerste maal van de leden van de raad van commissarissen, bedoeld in artikel 13, derde lid, geschiedt door de aandeelhouders binnen 8 weken na inwerkingtreding van deze wet. Op dat tijdstip treden de commissarissen, benoemd overeenkomstig artikel 27 van de Bankwet 1948, af.
2.
De voor de eerste maal benoemde leden van de raad van commissarissen, bedoeld in artikel 13, derde lid, hebben, in afwijking van artikel 13, derde lid, zitting voor de tijd van één tot vier jaren volgens een door de raad van commissarissen op te stellen rooster.
1.
De benoeming voor de eerste maal van de leden van de bankraad, bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder c, geschiedt door de Bank binnen 8 weken na inwerkingtreding van deze wet. Op dat tijdstip treden de leden van de bankraad, benoemd overeenkomstig artikel 32 van de Bankwet 1948, af.
2.
De overeenkomstig het eerste lid benoemde leden hebben zitting voor de tijd van één tot vier jaren, volgens een door de bankraad op te stellen rooster.
Artikel 31
Na de inwerkingtreding van artikel 9 van deze Wet berusten de koninklijke besluiten die op grond van artikel 21 van de Bankwet 1948 van kracht zijn, op artikel 9 van deze wet.
Artikel 32
De Bankwet 1948 wordt ingetrokken.
Artikel 33
De wet van 11 januari 1956 houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 17 van de Bankwet 1948, wordt ingetrokken.
Artikel 34
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel 35
Deze wet wordt aangehaald als: Bankwet 1998.