{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Aanpassing premies en franchise
2. Aanpassing wettelijk minimumloon en aanvangbedrag aanlooptraject I/D-banen
3. 13e maand
4. Aanvullende indexering BBWO-uitkering
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2003
In onderhavige publicatie wil ik u op de hoogte stellen over de volgende zaken:
1. Aanpassing van de franchisebedragen en percentages voor de verschillende premieberekeningen per 1 januari 2003;
2. Aanpassing wettelijk minimumloon en aanvangbedrag aanlooptraject I/D-banen;
3. Ontwikkeling13e maand;
4. Aanvullende indexering BBWO-uitkering met terugwerkende kracht tot 1 januari 2002.
1. Aanpassing premies en franchise
Met ingang van 1 januari 2003 zijn de diverse premies gewijzigd die van invloed zijn op de berekening van een bruto-netto salaris en/of op de vaststelling van de hoogte van de werkgeverslasten van een salaris. In bijlage I wordt in een overzicht de premies met het eventueel daarbijbehorende franchisebedrag weergegeven van:
Ouderdoms- en nabestaandenpensioen (OP/NP);
Flexibel pensioen en uittreden (FPU);
Bovenwettelijk invaliditeitspensioen (IPbw);
(Pseudo-)Werkloosheid (WW);
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
Ziekenfondswet (ZFW);
Uitvoeringsfonds voor de Overheid (UFO).
2. Aanpassing wettelijk minimumloon en aanvangbedrag aanlooptraject I/D-banen
Bij besluit van 10 oktober 2002 (ASEA/LIV/2002/68439), gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 15 oktober 2002, nr. 198 zijn de bedragen genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a, b en c van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag per 1 januari 2003. De aanpassing van het minimumloon is van invloed op de bedragen zoals die in de verschillende besluiten zijn opgenomen. In bijlage II van deze publicatie treft u de bedragen aan zoals die vanaf 1 januari 2003 voor het minimumloon gelden en in bijlage III treft u aan de bedragen van het aanlooptraject voor functies in het kader van het Besluit in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen (I/D-banen). De daarin genoemde bedragen hebben alleen betrekking op de instroombanen, aangezien de doorstroombanen geen zogenoemd aanlooptraject kennen. De stijging van het minimumloon is alleen van invloed op het eerste bedrag van het aanlooptraject (a1). Stijging van het tweede aanloopbedrag (a2) geschiedt op basis van de Algemene salarismaatregel.
3. 13e maand
Afgelopen jaar werd de opbouw van de 13e maand geïntroduceerd. In verschillende publicaties heb ik u hierover bericht. Voor 2002 gold uiteindelijk een percentage van 4,05 (structureel 2,75% en incidenteel 1,30%). Voor de betrokkenen met een BWOO-uitkering gold voor 2002 een percentage van 3,25 (structureel 1,95% en incidenteel 1,30%). Met ingang van 1 januari 2003 is het incidentele gedeelte komen te vervallen, hetgeen betekent dat met ingang van deze datum het percentage voor het actieve onderwijspersoneel 2,75 bedraagt en voor de BWOO-gerechtigden 1,95. De respectievelijke percentages gelden voor 2003 bij de vaststelling van het jaarinkomen ABP.
4. Aanvullende indexering BBWO-uitkering
In de vergadering van de sectorcommissie onderwijspersoneel (SCOP) van 18 december 2002 is overeengekomen de ontwikkeling van 13e maand mee te laten wegen bij de indexering van de BBWO-uitkering (Besluit Bovenwettelijk Werkloosheidsregeling voor Onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs). Deze maatregel gaat in met ingang van 1 januari 2002. Het totaal aan percentages van de eindejaarsuitkeringen in 2001 (2,63%) dient als uitgangspunt om de ontwikkeling van de 13e maand te kunnen volgen. Gelet op dit uitgangspunt en het feit dat op 1 januari 2002 sprake was van een algemene salarismaatregel van 1,25%, wordt het indexeringpercentage op 1 januari 2002 vastgesteld op 2,55%. Het dagloon van de betrokkenen die gerekend vanaf
1 januari 2002 BBWO-gerechtigden zijn geworden, zal via een herstelactie worden bijgesteld als bij de vaststelling van dat dagloon voor de 13e maand is uitgegaan van een lager percentage dan 4,05%.
Met ingang van 1 januari 2003 komt het incidentele gedeelte van de 13e maand (1,30%) te vervallen. Gelet op deze ontwikkeling bedraagt het indexeringspercentage met ingang 1 januari 2003: -1,16%.
Ik verzoek u het personeel in dienst van uw instelling van deze publicatie op de hoogte te stellen.
De van onderwijs, cultuur en wetenschappen ,
minister
namens deze,
directeur directie arbeidsvoorwaarden en beroepskwaliteit