Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Praktische werkwijze
2. Geen sprake van belastbare feiten
3. Wel belastbare feiten, (vrijwel) lege boedel
4. Voorwaarden
5. Beoordeling inspecteur
6. Inwerkingtreding (en vervaldatum)
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Algemene wet inzake rijksbelastingen/Invorderingswet, beperking administratieve lasten voor curatoren, aangifteplicht Vpb

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 25 december 2013. U leest nu de tekst die gold op 24 december 2013.
Algemene wet inzake rijksbelastingen/Invorderingswet, beperking administratieve lasten voor curatoren, aangifteplicht Vpb
De Minister van Financiën heeft het volgende besloten:
In dit besluit wordt beschreven op welke laagdrempelige wijze curatoren aan de aangifteplicht Vpb voor failliete lichamen kunnen voldoen.
1. Inleiding
De Vereniging Insolventierecht Advocaten (‘Insolad’) heeft de vraag gesteld of een curator in alle gevallen moet voldoen aan de uitnodiging tot het doen van aangifte vennootschapsbelasting (hierna Vpb), voor administratieplichtigen die in staat van faillissement zijn verklaard. Het is vooral het ontbreken van de mogelijkheid om op eenvoudige wijze aan te geven dat er geen belastbare winst is die in de praktijk tot veel kritiek van de curatoren leidt.
Vermeden moet worden dat curatoren aangifte Vpb moeten doen in gevallen waarin het voldoen aan de aangifteplicht weinig of geen belang dient. De kosten voor het doen van de aangifte Vpb komen ten laste van de boedel of als er geen boedel is ten laste van de curator zelf.
1.1. Praktische werkwijze
Teneinde onnodige administratieve lasten voor de curatoren (en daarmee onnodige kosten voor de boedel) te voorkomen, merk ik onder hierna te stellen voorwaarden in twee situaties het gedagtekend en ondertekend terugsturen van de aangiftebrief (artikel 4a van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen) door de curator aan als het doen van de vereiste aangifte ten name van een failliet lichaam:
1. er is geen sprake van belastbare feiten;
2. de boedel is (vrijwel) leeg.
Voor de volgende vijf aangiftetijdvakken zal de curator niet meer worden uitgenodigd aangifte Vpb te doen.
2. Geen sprake van belastbare feiten
Indien een curator door de inspecteur is uitgenodigd tot het doen van een aangifte Vpb ten name van een failliet lichaam en er volgens de curator geen sprake is van belastbare feiten gedurende dat aangiftetijdvak, kan de curator volstaan met het gedagtekend en ondertekend terugsturen naar de Belastingdienst van de aangiftebrief onder vermelding van: ‘GEEN BELASTBARE FEITEN’.
Behoudens gevallen waarin de inspecteur een nieuwe uitnodiging (zie hierna bij onderdeel 5) verstuurt, wordt het terugsturen van de aangiftebrief aangemerkt als het doen van de vereiste aangifte.
Voor de volgende vijf aangiftetijdvakken zal de curator niet meer worden uitgenodigd aangifte Vpb te doen.
3. Wel belastbare feiten, (vrijwel) lege boedel
Indien een curator door de inspecteur is uitgenodigd tot het doen van een aangifte Vpb ten name van een failliet lichaam en de boedel volgens de curator geen of onvoldoende middelen bevat om de aanslagen te betalen of andere kosten voor de boedel te maken (waaronder het doen van aangifte), hebben de curator en de schuldeisers er belang bij, niet verplicht te worden tot het doen van deze aangifte. In een dergelijk geval kan de curator volstaan met het gedagtekend en ondertekend terugsturen van de aangiftebrief naar de Belastingdienst onder vermelding van: ‘LEGE BOEDEL’.
Behoudens gevallen waarin de inspecteur een nieuwe uitnodiging (zie hierna bij onderdeel 5) verstuurt, wordt het terugsturen van de aangiftebrief aangemerkt als het doen van de vereiste aangifte.
Voor de volgende vijf aangiftetijdvakken zal de curator niet meer worden uitgenodigd aangifte Vpb te doen.
4. Voorwaarden
Indien een curator van bovenstaande praktische werkwijze gebruik maakt is hij verplicht om onverwijld zelf om een uitnodiging tot het doen van aangifte Vpb te verzoeken als er sprake is van gewijzigde omstandigheden die voor de belastingheffing relevant zijn. Om misbruik met lege vennootschappen te voorkomen is hij daarbij tevens verplicht na beëindiging van het faillissement er voor te zorgen dat het lichaam zo spoedig mogelijk wordt ontbonden.
5. Beoordeling inspecteur
Na ontvangst van de aangiftebrief met de vermelding van de curator ‘GEEN BELASTBARE FEITEN’ of ‘LEGE BOEDEL’ kan de inspecteur beoordelen of hij het met de curator eens is. Is dat niet het geval dan kan de inspecteur de curator opnieuw uitnodigen tot het doen van aangifte Vpb ten name van de failliete rechtspersoon. Dit geldt ook voor de latere tijdvakken.
6. Inwerkingtreding (en vervaldatum)
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 27 december 2006
De
Minister
Directeur-Generaal Belastingdienst