Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Begripsbepalingen en reikwijdte
- Hoofdstuk II. Toelating EG-onderdanen
+ Hoofdstuk III. Wijzigingen in andere wetten
+ Hoofdstuk IV. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 10 Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 21 december 2007. U leest nu de tekst die gold op 20 december 2007.
1.
Een onderdaan van een Lid-Staat die in Nederland op grond van de onderhavige wet wil worden toegelaten tot een gereglementeerd beroep, kan, tenzij hij:
a. toelating verlangt tot een beroep als bedoeld in artikel 1, onder d , van de Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's, en tevens
b. in het bezit is van een diploma als bedoeld in artikel 2 dan wel artikel 3 van de onder a vermelde wet,
bij de bevoegde autoriteit een aanvraag indienen tot het verkrijgen van een EG-verklaring.
2.
De bevoegde autoriteit geeft een EG-verklaring af aan aanvrager:
a. ingeval een diploma als bedoeld in artikel 2 of artikel 3 wordt vereist en betrokkene in het bezit is van een diploma als bedoeld in artikel 2 dan wel artikel 3 van de Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's, onderscheidenlijk
b. ingeval een diploma als bedoeld in artikel 2 of artikel 3 dan wel als bedoeld in artikel 2 of artikel 3 van de Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma’s wordt vereist en betrokkene in het bezit is van een diploma als bedoeld in artikel 2 dan wel artikel 3 dan wel een gereglementeerde opleiding als bedoeld in bijlage 3 met goed gevolg heeft afgerond, onderscheidenlijk
c. ingeval een diploma als bedoeld in artikel 2 of artikel 3 wordt vereist en betrokkene in het bezit is van een certificaat als bedoeld in artikel 4 dan wel artikel 5, onderscheidenlijk
d. ingeval een certificaat als bedoeld in artikel 2 of artikel 3 wordt vereist, en betrokkene:
1. in het bezit is van een diploma als bedoeld in artikel 2 dan wel artikel 3 van de Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's,
2. in het bezit is van een diploma als bedoeld in artikel 2 dan wel artikel 3,
3. in het bezit is van een certificaat als bedoeld in artikel 4 dan wel artikel 5,
4. een gereglementeerde opleiding met goed gevolg heeft afgerond, dan wel
5. tijdens de tien jaren voorafgaande aan de aanvraag als bedoeld in de aanhef gedurende drie aaneengesloten jaren voltijds dan wel een gelijkwaardige periode deeltijds het desbetreffende beroep heeft uitgeoefend, en tevens:
1°. aan betrokkene geen aanvullende vereisten worden gesteld op grond van artikel 11 of op grond van artikel 12, dan wel
2°. binnen vier weken nadat betrokkene ten genoegen van de bevoegde autoriteit heeft aangetoond dat hij aan de hiervoor onder 1° bedoelde aanvullende vereisten heeft voldaan.
3.
Aan aanvrager wordt binnen de in artikel 15 bedoelde termijn bekendgemaakt of de beschikking van de bevoegde autoriteit betreft:
a. een afwijzing van de aanvraag,
b. een toewijzing van de aanvraag, dan wel
c. het stellen van aanvullende vereisten als bedoeld in het tweede lid. Daarbij wordt aangegeven op welke praktische dan wel theoretische kennis de aanvullende vereisten betrekking hebben.