Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Uitvoeringsregels voor de inning van de tarieven
+ § 3. Informatievoorziening, sturing en toezicht
+ § 4. Ontheffing voor uitbreiding of renovatie
+ § 5. Maximum subsidie wind op land
+ § 6. Structurele kosten van uitvoering netbeheerder landelijk hoogspanningsnet
+ § 7. Kosten van uitvoering netbeheerders in 2003
+ § 8. Formulieren
+ § 9. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Algemene uitvoeringsregeling milieukwaliteit elektriciteitsproductie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling van de Minister van Economische Zaken van 6 juni 2003, nr. WJZ 3019637, tot vaststelling van algemene uitvoeringsregels voor de subsidie voor de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie (Algemene uitvoeringsregeling milieukwaliteit elektriciteitsproductie)
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op de artikelen 16b, tweede lid, 71, 72k, 72m, zesde lid, 72n, vierde lid, onderdeel b, 72r, eerste lid, 72s, vierde lid, 72y, tweede lid, en 72ad van de Elektriciteitswet 1998;
Besluit:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. minister: de Minister van Economische Zaken;
b. wet: de Elektriciteitswet 1998 ;
c. tarief: het voor de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie door de afnemers te betalen bedrag, bedoeld in artikel 72ab, eerste lid, van de wet;
d. ontheffinghouder: degene die een ontheffing heeft verkregen als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de wet;
e. biomassaverwerkingscapaciteit: de capaciteit van de installatie die uitsluitend of in het bijzonder bedoeld is voor de verwerking van biomassa gericht op de directe of indirecte omzetting van biomassa in elektriciteit, berekend als het product van de biomassa die in normaal bedrijf per uur maximaal kan worden verwerkt en de onderste verbrandingswaarde van die biomassa;
f. afvalverbrandingsinstallatie: de productie-installatie waarin al dan niet de opgewekte warmte wordt teruggewonnen en die uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is voor:
1°. de verbranding door oxidatie van afvalstoffen;
2°. een andere thermische behandeling van afvalstoffen dan bedoeld onder 1° ingeval de producten daarvan vervolgens worden verbrand, of
3°. de verbranding van producten die voortkomen uit thermische behandeling van afvalstoffen.
1.
De netbeheerder en de ontheffinghouder dragen binnen tien werkdagen na afloop van iedere maand de ontvangen tarieven af aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.
2.
De netbeheerder en de ontheffinghouder dragen de tarieven gescheiden af van de overige middelen die zij aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet afdragen.
Artikel 3
De netbeheerder en de ontheffinghouder houden een afzonderlijke administratie bij van de tarieven.
1.
De netbeheerder en de ontheffinghouder delen aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet binnen tien werkdagen na afloop van ieder kwartaal mee:
a. het totale bedrag van de tarieven die ieder van hen in dat kwartaal in rekening heeft gebracht bij afnemers;
b. het totale bedrag van de in dat kwartaal in rekening gebrachte tarieven die ieder van hen in dat kwartaal heeft geïnd van de afnemers;
c. het totale bedrag van de tarieven die voor ieder van hen in dat kwartaal niet inbaar zijn gebleken;
d. het totaal aantal aansluitingen van een ieder van hen;
e. het totaal aantal aansluitingen waarover een ieder van hen in dat kwartaal het tarief in rekening heeft gebracht.
2.
Bij de mededeling bedoeld in het eerste lid, rapporteert een netbeheerder en een ontheffinghouder over het verband tussen het totaal aantal aansluitingen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, en het bedrag, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a.
3.
Binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar, overlegt de netbeheerder en de ontheffinghouder een accountantsverklaring omtrent de getrouwheid van de in dat kalenderjaar ingediende rapportages.
4.
In de accountantscontrole die aan de accountantsverklaring, bedoeld in het derde lid ten grondslag ligt, besteedt de accountant aandacht aan:
a. de juistheid van het gerapporteerde aantal aansluitingen in relatie tot het aantal aansluitingen;
b. de juistheid van het toegepaste afnemerstarief;
c. de tijdigheid van de facturatie van het afnemerstarief;
d. het rekenkundig verband, bedoeld in het tweede lid;
e. de volledigheid van het als feitelijk geïnd gerapporteerde afnemerstarief;
f. de tijdigheid van de afdracht van het feitelijk geïnd afnemerstarief;
g. de opzet en het bestaan van procedures die een hoge mate van zekerheid bieden omtrent de volledigheid van het aantal aansluitingen waarover het afnemerstarief in rekening dient te worden gebracht alsmede de werking van deze procedures.
5.
Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing op netbeheerders en ontheffinghouders met minder dan 1.000 aansluitingen.
Artikel 5
De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet deelt aan de minister binnen twintig werkdagen na afloop van ieder kwartaal met betrekking tot de tarieven mee:
a. het totale bedrag dat in het voorgaande kwartaal in rekening is gebracht bij afnemers;
b. het totale bedrag dat in het voorgaande kwartaal is geïnd van afnemers;
c. het totale bedrag dat in het voorgaande kwartaal niet inbaar is gebleken;
d. het totale bedrag dat in het voorgaande kwartaal aan achterstallige betalingen is geïnd;
e. het totaal aantal aansluitingen bij wie in het voorgaande kwartaal het tarief in rekening is gebracht.
Artikel 6
De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet deelt aan de minister binnen twintig werkdagen na afloop van ieder kwartaal mee:
a. het totale bedrag aan kosten die hij in het voorgaande kwartaal heeft gemaakt voor het uitvoeren van de subsidieregeling;
b. het saldo van de egalisatiereserve aan het eind van het afgelopen kwartaal.
Artikel 7
De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet deelt aan de minister binnen twintig werkdagen na afloop van ieder kwartaal mee:
a. het aantal productie-installaties voor duurzame elektriciteit, klimaatneutrale elektriciteit en elektriciteit opgewekt door middel van warmtekrachtkoppeling waarvoor in het afgelopen kwartaal voorschotten zijn verstrekt, uitgesplitst naar de categorieën productie-installaties als genoemd in de op basis van artikel 72p, tweede lid, van de wet vastgestelde ministeriële regeling;
b. het totale bedrag aan verstrekte voorschotten als bedoeld in artikel 72w, eerste lid, van de wet, uitgesplitst naar de in onderdeel a bedoelde categorieën productie-installaties.
Artikel 8
De aandachtspunten voor de accountantscontrole, bedoeld in artikel 72k van de wet, zijn:
a. of de bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 gestelde regels voor de verlening van de subsidie zijn gevolgd;
b. of de voorschotten en eindafrekeningen daadwerkelijk zijn betaald;
c. of de ontvangsten juist en volledig zijn verantwoord;
d. of de voorgeschreven en verantwoorde niet-financiële informatie betrouwbaar is;
e. of bij de uitvoering van de subsidieregeling sprake is van een toereikende functiescheiding;
f. of de integriteit van de medewerkers is gewaarborgd.
1.
Van een ingrijpende uitbreiding als bedoeld in artikel 72m, derde lid, onderdeel c, of artikel 72s, tweede lid, van de wet is sprake indien het geïnstalleerd nominaal elektrisch vermogen met ten minste 30% is uitgebreid ten opzichte van het nominale vermogen van de productie-installatie voor de uitbreiding.
2.
Van een renovatie als bedoeld in artikel 72m, derde lid, onderdeel b, of artikel 72s, tweede lid, van de wet is sprake indien de renovatie tot gevolg heeft dat de van belang zijnde voorzieningen, die zorg dragen voor de omzetting van hernieuwbare energiebronnen in elektriciteit, in nieuwstaat worden gebracht.
Artikel 10
In afwijking van artikel 9 is slechts voor installaties die voornamelijk fossiele brandstoffen omzetten in elektriciteit, maar daarnaast ook biomassa omzetten in elektriciteit sprake van:
a. een ingrijpende uitbreiding als bedoeld in artikel 72m, derde lid, onderdeel c, of artikel 72s, tweede lid, van de wet indien de biomassaverwerkingscapaciteit met ten minste 30% is uitgebreid,
b. een renovatie als bedoeld in artikel 72m, derde lid, onderdeel b, of artikel 72s, tweede lid, van de wet indien de renovatie ten minste tot gevolg heeft dat de installatie die uitsluitend bedoeld is voor de verwerking van biomassa in nieuwstaat wordt gebracht.
Artikel 10a
In afwijking van artikel 9 is bij een afvalverbrandingsinstallatie sprake van een ingrijpende uitbreiding als bedoeld in artikel 72m, derde lid, onderdeel c, of artikel 72s, tweede lid, van de wet indien de uitbreiding ten minste bestaat uit een nieuwe verbrandingsoven met bijbehorende ketel en een rookgasreiniginginstallatie.
1.
In geval van een ontheffing wegens uitbreiding, worden de kWh die als gevolg van deze uitbreiding extra zijn opgewekt, berekend naar rato van het percentage waarmee de installatie is uitgebreid.
2.
In afwijking van het eerste lid, worden in geval van een ontheffing wegens uitbreiding van een afvalverbrandingsinstallatie, de kWh die als gevolg van deze uitbreiding extra zijn opgewekt, maandelijks volgens het meetprotocol, bedoeld in artikel 1, onderdeel o, van de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit bepaald.
Artikel 12
Het maximum, bedoeld in artikel 72n, vierde lid, onderdeel b, van de wet bedraagt voor windenergie op land 166,67 maal het aantal maanden waarover subsidie wordt verstrekt, berekend door het aantal kWh dat een installatie heeft opgewekt en op het net heeft ingevoed, te delen door het nominale elektrisch vermogen van de productie-installatie.
1.
De netbeheerder van het landelijk hoogspanningnet betaalt uit het tarief voor de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie de rechtstreeks aan de uitvoering van de in artikel 69 van de wet genoemde taak toe te rekenen gemaakte kosten, waaronder in elk geval:
a. loonkosten, met dien verstande dat wordt uitgegaan van een uurloon, berekend op basis van het jaarloon bij een volledige dienstbetrekking volgens de kolom `loon voor de loonbelasting' van de loonstaat van het betrokken directe personeel, verhoogd met de wettelijke dan wel de op grond van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst verschuldigde opslagen voor sociale lasten;
b. kosten van aangeschafte apparatuur, met dien verstande dat wordt uitgegaan van de aan de uitvoering van de subsidie voor de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie toe te rekenen afschrijvingskosten, berekend op basis van de historische aanschafprijzen en de door de belastingdienst geaccepteerde afschrijvingstermijnen, met uitzondering van mogelijkheden tot vervroegde afschrijving, of lease-termijnen, met uitzondering van financieringskosten, en gebaseerd op de bedrijfseconomische levensduur;
c. kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen, gebaseerd op historische aanschafprijzen;
d. door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aan derden verschuldigde kosten.
2.
Kosten van apparatuur die niet uitsluitend voor de uitvoering van de subsidie voor de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie zijn aangeschaft, worden slechts als voor vergoeding in aanmerking komende kosten op de voet van het eerste lid, onderdeel b, beschouwd indien een door middel van een sluitende tijdschrijving vastgestelde urenverantwoording van de apparatuur aanwezig is.
3.
De kosten worden in aanmerking genomen met inbegrip van omzetbelasting, indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet omzetbelasting niet in aftrek kan brengen.
1.
De netbeheerder van het landelijk hoogspanningnet betaalt uit het tarief voor de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie aan een netbeheerder, niet zijnde de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, de rechtstreeks aan de uitvoering van de in artikel 16b, eerste lid, van de wet genoemde taak toe te rekenen in 2003 gemaakte kosten.
2.
Uitsluitend de in 2003 gemaakte werkelijke meerkosten voor de uitvoering van de in artikel 16b, eerste lid, van de wet genoemde taak komen voor vergoeding in aanmerking.
3.
De netbeheerder dient voor 1 maart 2004 een aanvraag voor de vergoeding van de in het eerste lid bedoelde kosten.
4.
De aanvraag gaat vergezeld van:
a. een accountantsverklaring, waaruit blijkt dat de opgave van de kosten juist is en toe te rekenen is aan de uitvoering van de in artikel 16b, eerste lid, van de wet opgenomen taak;
b. de overige benodigde bescheiden waaruit blijkt dat de kosten waarvoor een vergoeding wordt gevraagd, uitsluitend toe te rekenen zijn aan de in artikel 16b, eerste lid, van de wet genoemde taak.
5.
Kosten die in redelijkheid niet als noodzakelijk kunnen worden beschouwd, komen niet voor vergoeding in aanmerking.
1.
Een aanvraag om subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van het origineel van een ondertekend formulier, dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1 .
2.
Een aanvraag om vaststelling van de subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van het origineel van een ondertekend formulier, dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2 .
3.
Een verzoek tot ontheffing als bedoeld in artikel 72m, derde lid, of 72s, tweede lid, van de wet wordt ingediend met gebruikmaking van het origineel van een ondertekend formulier, dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 3 .
4.
In afwijking van het derde lid kan een verzoek tot ontheffing elektronisch worden ingediend, indien het verzoek wordt ingediend met gebruikmaking van de elektronische weg die daartoe is geopend en de indiening geschiedt met toepassing van de pincode en het certificaat die aan de verzoeker zijn toegekend.
Artikel 16
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2003.
Artikel 17
Deze regeling wordt aangehaald als: Algemene uitvoeringsregeling milieukwaliteit elektriciteitsproductie .
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen 1 en 2, die ter inzage worden gelegd bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, Utrechtseweg 310, Arnhem en bijlage 3, die ter inzage wordt gelegd bij Senter, Dokter van Deenweg 108, Zwolle.
's-Gravenhage, 6 juni 2003
De
Minister