{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Algemene uitverkoop- en opgebruikregeling diergeneesmiddelen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 13 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op 12 januari 2006.
Algemene uitverkoop- en opgebruikregeling diergeneesmiddelen
De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in overeenstemming van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Gelet op artikel 58, derde lid, van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410);
Besluit:
1.
In afwijking van artikel 2, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410), en onverminderd het bepaalde in het tweede lid, onderdeel b, van dat artikel, is het toegestaan een diergeneesmiddel, waarvoor vóór 1 mei 1987 een registratie is aangevraagd doch deze door de aanvrager schriftelijk werd ingetrokken of waarvan de beslissing tot het niet-ontvankelijk verklaren van de aanvraag dan wel tot afwijzing van de aanvraag onherroepelijk is geworden, te bereiden, voorhanden of in voorraad te hebben, af te leveren of bij dieren toe te passen, mits ten aanzien van vorenstaande gevallen niet uitdrukkellijk anders wordt beslist, gedurende de in het tweede lid gestelde periode.
2.
De in het eerste lid bedoelde periode bedraagt:
3.
De in het tweede lid bedoelde periode is van overeenkomstige toepassing op het voorhanden of in voorraad hebben, afleveren en toepassen van een diergeneesmiddel, waarvoor een afgeleide registratie of een registratie als parallel-geîmporteerd diergeneesmiddel van het in het eerste lid bedoelde diergeneesmiddel, is aangevraagd.
a. zes maanden voor het bereiden, voorhanden of in voorraad hebben ten behoeve van het afleveren in het geval een aanvraag is ingetrokken dan wel de termijn waarbinnen beroep kon worden ingesteld is verstreken of de beslissing bedoeld in het eerste lid onherroepelijk is geworden:
b. twaalf maanden voor het voorhanden of in voorraad hebben met het oog op het afleveren of het afleveren ingeval de aanvraag is ingetrokken dan wel de termijn waarop beroep kon worden ingesteld is verstreken of de beslissing bedoeld in het eerste lid onherroepelijk is geworden:
c. twaalf maanden voor het voorhanden of in voorraad hebben met het oog op het toepassen of het toepassen bij dieren ingeval de aanvraag is ingetrokken dan wel de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld is verstreken of de beslissing bedoeld in het eerste lid onherroepelijk is geworden.
Artikel 2
Van een intrekking van een aanvraag of een beslissing als bedoeld in artikel 1, eerste lid, wordt nadat de termijn van beroep is verstreken dan wel de beslissing onherroepelijk is geworden door het Bureau Registratie Diergeneesmiddelen (BRD) te Wageningen mededeling gedaan in de Staatscourant waarbij ook wordt vermeld op welk diergeneesmiddel, waarvoor een afgeleide registratie of een registratie als parallel-geîmporteerd diergeneesmiddel werd aangevraagd, de regeling toepassing vindt.
Artikel 3
Het is slechts toegestaan een diergeneesmiddel waarvan de registratie-aanvraag is ingetrokken of een beslissing als bedoeld in artikel 1, eerste lid, is genomen, gedurende de in het tweede lid, onderdeel c, van dat artikel bedoelde periode bij dieren toe te passen, voor zover de toepassing geschiedt overeenkomstig de bij de aanvraag tot registratie verstrekte gegevens.
Artikel 4
Deze regeling is niet van toepassing op diergeneesmiddelen waarvoor vóór de bekendmaking van de onderhavige regeling in de Staatscourant een aparte voorziening is getroffen.
1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking in de Staatscourant.
2.
Deze regeling kan worden aangehaald als: Algemene uitverkoop- en opgebruikregeling diergeneesmiddelen.
's-Gravenhage, 17 januari 1991
De van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ,
staatssecretaris
Voor deze:
De
secretaris-generaal