{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Algemene Overeenkomst inzake technische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika
Artikel I. Toepassing
Artikel II. Bijstand en Samenwerking
Artikel III. Inlichtingen en Openbaarheid
Artikel IV. Overeenkomsten betreffende Programma's en Projecten
Artikel V. Personeel
Artikel VI. Inwerkingtreding, wijziging, werkingsduur
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Algemene Overeenkomst inzake technische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika, 's-Gravenhage, 22-01-1954

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Algemene Overeenkomst inzake technische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika
(authentiek: nl)
De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika,
Overwegende, dat de volkeren van de gebieden van het Koninkrijk der Nederlanden en van de Verenigde Staten van Amerika een gemeenschappelijk belang hebben bij de economische en sociale vooruitgang, en dat de gezamenlijke pogingen tot uitwisseling van technische kennis en bekwaamheid ertoe zullen bijdragen dat dit doel wordt bereikt, en
Overwegende, dat de uitwisseling van technische kennis en bekwaamheid de wederzijdse veiligheid van beide volkeren zal versterken en hun hulpbronnen zal ontwikkelen in het belang van het handhaven van hun veiligheid, en
Overwegende, dat de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika zijn overeengekomen mede te werken tot het bevorderen van het internationaal begrip en een goede internationale verstandhouding en tot het handhaven van de wereldvrede, en die stappen te nemen welke zij onderling kunnen overeenkomen teneinde de oorzaken van internationale spanning weg te nemen,
Zijn overeengekomen als volgt:
Artikel I. Toepassing
Deze Overeenkomst is van toepassing op de gebieden Suriname en de Nederlandse Antillen (hierna te noemen „de Gebieden”) voor welker internationale betrekkingen de Nederlandse Regering verantwoordelijk is.
1.
De Regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Nederlandse Regering verbinden zich met elkander samen te werken bij het uitwisselen van technische kennis en bekwaamheid en bij daarmede in verband staande werkzaamheden welke erop gericht zijn bij te dragen tot een evenwichtige en geïntegreerde ontwikkeling van de economische hulpbronnen en de productie-capaciteit van de Gebieden waarop deze Overeenkomst van toepassing is. Speciale programma's ten aanzien van de technische samenwerking en speciale projecten zullen worden uitgevoerd ingevolge de bepalingen van aparte op schrift gestelde later overeen te komen afspraken of overeenkomsten tussen de “Foreign Operations Administration” van de Verenigde Staten van Amerika en behoorlijk daartoe aangewezen vertegenwoordigers van de Regeringen van de Gebieden, en, indien zulks ter zake dienende is, door de Nederlandse Regering of door andere personen, lichamen of organisaties welke door de beide Regeringen, welke partij zijn bij deze Overeenkomst, zijn aangewezen.
2.
De Nederlandse Regering, door middel van haar behoorlijk daartoe aangewezen vertegenwoordigers, in samenwerking met vertegenwoordigers van de Gebieden en van de “Foreign Operations Administration” of andere behoorlijk daartoe aangewezen vertegenwoordigers van de Verenigde Staten van Amerika, en vertegenwoordigers van daarvoor in aanmerking komende internationale organisaties zullen trachten alle programma's ten aanzien van technische samenwerking, welke in de Gebieden worden uitgevoerd, te coördineren en te integreren.
3.
De Nederlandse Regering zal haar medewerking verlenen bij het onderling uitwisselen van technische kennis en bekwaamheid met andere landen welke deelnemen in programma's ten aanzien van technische samenwerking.
4.
De Nederlandse Regering zal trachten een doeltreffend gebruik te maken van de resultaten van krachtens deze Overeenkomst uitgevoerde programma's en projecten.
5.
Indien een van beide Regeringen zulks wenst, zullen de beide Regeringen overleg plegen ten aanzien van elke aangelegenheid welke betrekking heeft op de toepassing van de Overeenkomst, op overeenkomsten ten aanzien van bepaalde programma's of projecten, welke tussen haar reeds zijn gesloten of nog zullen worden gesloten, of op krachtens zodanige overeenkomsten uitgevoerde werkzaamheden of regelingen.
1.
De Nederlandse Regering zal, met inachtneming van de in onderling overleg vast te stellen vorm en tussenpozen, aan de Regering van de Verenigde Staten inlichtingen verstrekken ten aanzien van:
a. projecten, programma's, maatregelen en werkzaamheden welke krachtens deze Overeenkomst worden uitgevoerd met inbegrip van een opgave van het gebruik dat gemaakt wordt van de krachtens deze Overeenkomst verstrekte geldmiddelen, materialen, materieel en diensten;
b. technische bijstand voor de Gebieden welke is of wordt verzocht aan andere landen of aan internationale organisaties.
2.
De Regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Nederlandse Regering zullen trachten volledige openbaarheid te geven aan de doelstellingen en de vorderingen van het krachtens deze Overeenkomst uitgevoerde programma inzake technische samenwerking. De Nederlandse Regering zal minstens eenmaal per jaar in Nederland en in de Gebieden waarop deze Overeenkomst van toepassing is, en de Regering van de Verenigde Staten zal minstens eenmaal per jaar in de Verenigde Staten, periodieke rapporten publiceren betreffende de krachtens deze Overeenkomst uitgevoerde programma's inzake technische samenwerking. Deze rapporten bevatten ondermeer gegevens betreffende het gebruik dat gemaakt wordt van geldmiddelen, materialen, materieel en diensten.
3.
In overeenstemming met het op 20 Juli 1950 door de Regeringen welke lid zijn van de Caraïbische Commissie gepubliceerde rapport over de rol van die Commissie in programma's ten aanzien van technische bijstand, zullen de Regeringen de Caraïbische Commissie volledig op de hoogte houden van projecten, programma's of voorstellen van projecten voor technische bijstand werkzaamheden krachtens deze Overeenkomst.
1.
De in lid 1 van Artikel II bedoelde overeenkomsten betreffende programma's en projecten zullen eveneens bepalingen bevatten met betrekking tot het beleid, de administratieve werkwijzen, de uitgaven en de verantwoording van geldmiddelen, de bijdragen welke elke partij zal betalen in de kosten van het programma of project, en het verstrekken van gedetailleerde inlichtingen van de soort als bedoeld in lid 1 van Artikel III.
2.
Alle door of namens de Regering van de Verenigde Staten van Amerika of door of namens aannemers en agenten die krachtens zodanige overeenkomsten betreffende programma's en projecten diensten verrichten, in de Gebieden waarop deze Overeenkomst van toepassing is ingevoerde geldmiddelen, materialen en materieel zijn vrijgesteld van belasting, betalingen voor het verrichten van diensten, het voldoen aan eisen ten aanzien van beleggingen en het storten van waarborgsommen en deviezenbeperkingen.
3.
De Nederlandse Regering stemt ermede in dat een redelijk gedeelte van de aan de programma's en projecten op het gebied van de technische bijstand krachtens deze Overeenkomst verbonden kosten door de Nederlandse Regering of door de Regeringen van de Gebieden wordt gedragen.
Artikel V. Personeel
Al het personeel van de Regering van de Verenigde Staten van Amerika en de hen begeleidende familieleden, ongeacht of dit personeel in directe dienst staat van de Regering van de Verenigde Staten of werkt onder een contract met een openbaar of particulier lichaam in de Gebieden in verband met programma's en projecten ten aanzien van samenwerking op het gebied van technische bijstand, zijn in Nederland of in de Gebieden vrijgesteld van alle belastingen op het inkomen of sociale verzekeringsbijdragen ten aanzien van inkomen waarop zij verplicht zijn inkomstenbelasting of sociale verzekeringsbijdragen te betalen aan de Regering van de Verenigde Staten van Amerika, en van vermogensbelasting op eigendommen bestemd voor hun eigen gebruik, en van de betaling van douane- of invoerrechten op persoonlijke goederen, materieel en voorraden en huishoudelijke artikelen welke voor hun persoonlijk gebruik in de Gebieden worden ingevoerd.
1.
Deze Overeenkomst treedt in werking nadat zij de in Nederland grondwettelijk vereiste goedkeuring heeft verkregen, op de dag van ontvangst der desbetreffende kennisgeving door de Nederlandse Regering aan de Regering van de Verenigde Staten van Amerika. Zij blijft van kracht tot drie maanden nadat een van beide Regeringen aan de andere Regering kennis heeft gegeven van haar voornemen de Overeenkomst te beëindigen.
2.
Indien gedurende de werkingsduur van deze Overeenkomst een van beide Regeringen van mening mocht zijn dat er een wijziging in de Overeenkomst dient te worden aangebracht, geeft zij daarvan schriftelijk kennis aan de andere Regering waarna de beide Regeringen overleg zullen plegen over het voorstel tot wijziging.
3.
De bijkomstige overeenkomsten of regelingen inzake projecten of andere bijkomstige overeenkomsten of regelingen welke eventueel gesloten kunnen worden kunnen van kracht blijven ook na de beëindiging van deze Overeenkomst, in overeenstemming met door de beide Regeringen te treffen regelingen.
4.
Deze Overeenkomst is een aanvulling op, en dient niet ter vervanging van, tussen de beide Regeringen bestaande overeenkomsten behalve voor zover andere overeenkomsten onverenigbaar mochten zijn met deze Overeenkomst.
TEN BLIJKE WAARVAN de hiertoe behoorlijk gevolmachtigde vertegenwoordigers deze Overeenkomst hebben ondertekend.
GEDAAN te 's-Gravenhage, de 22ste Januari 1954, in tweevoud in de Nederlandse en in de Engelse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden:
(w.g.) J. W. BEYEN
(w.g.) J. LUNS
Voor de Regering van de Verenigde Staten van Amerika:
(w.g.) H. FREEMAN MATTHEWS