Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingen
+ § 3. Bijzondere heffing
+ § 4. Algemene bepalingen
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Algemene Heffingsverordening

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 21 mei 2008. U leest nu de tekst die gold op 20 mei 2008.
Verordening van het Bedrijfschap Natuursteenbedrijf houdende algemene regels inzake het opleggen van heffingen (Algemene Heffingsverordening)
HET BESTUUR VAN HET BEDRIJFSCHAP NATUURSTEENBEDRIJF;
Gelet op artikel 93 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en artikel 6 van het Instellingsbesluit Bedrijfschap Natuursteenbedrijf;
Besluit vast te stellen de navolgende
VERORDENING
Artikel 1
Deze verordening en de daarop gebaseerde regelingen verstaat onder:
Bedrijfschap : Bedrijfschap voor het Natuursteenbedrijf
Onderneming : een onderneming waarvoor het bedrijfschap is ingesteld.
Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft
Omzet : omzet in euros uitgedrukt, behaald met de onderneming op de Nederlandse markt in het kalenderjaar dat twee jaar vooraf gaat aan het tijdvak waarover wordt geheven
Voorzitter : de voorzitter van het bedrijfschap
1.
Voor ieder kalenderjaar wordt aan de ondernemer een algemene heffing opgelegd op grondslag van de met de onderneming bereikte omzet.
2.
Onverminderd het in het eerste lid bepaald, kan een algemene heffing ook worden opgelegd tot een bedrag dat voor alle ondernemingen gelijk is.
1.
Het bedrag van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde heffing wordt berekend op grondslag van de omzet die met de onderneming is behaald.
2.
Ten aanzien van een onderneming, gevestigd na. de aanvang van het begrotingstijdvak bedoeld in het vorige lid, geldt als de omzet, bedoeld in dat lid, de omzet bereikt in een door de voorzitter van het bedrijfschap aan te wijzen tijdvak van twaalf maanden, dan wel de omzet, welke volgens ambtshalve schatting door de voorzitter in een tijdvak van twaalf maanden zal worden bereikt.
Artikel 4
Voor de berekening van de heffing op grondslag van de omzet wordt de omzet of de geschatte omzet: afgerond op een veelvoud van € 1000,-, waarbij bedragen tot € 500,- naar beneden worden afgerond en bedragen van € 500,- en meer naar boven worden afgerond.
1.
Aan de ondernemer kan een heffing worden opgelegd waarvan de opbrengst een bijzondere bestemming heeft.
2.
Heffingen als bedoeld in het eerste lid worden vastgesteld op grondslag van de met de onderneming bereikte omzet dan wel op een andere grondslag, voor zover het bestuur van het bedrijfschap deze in verband met die bestemming beter passend acht.
3.
Voor berekening van de in dit artikel bedoelde heffing op grondslag van de met de onderneming bereikte omzet is het bepaalde in artikel 3 en 4 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 6
Het tarief van de heffing wordt bij door de Sociaal-Economische Raad goed te keuren verordening vastgesteld.
1.
De ondernemer is gehouden binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van de voorzitter de gegevens voor de berekening van de op te leggen heffing te verstrekken.
2.
De voorzitter is bevoegd te verlangen dat de opgave wordt gestaafd door de verklaring van een naar zijn oordeel bevoegd persoon of bevoegde instantie.
1.
Indien ondanks herhaald verzoek van de voorzitter gegevens, als bedoeld in artikel 7, niet worden verstrekt, worden de verlangde gegevens van de onderneming ambtshalve door de voorzitter geschat. In dat geval geldt de geschatte omzet als de omzet, bedoeld in artikel 2 eerste lid.
2.
De voorzitter doet de ondernemer van zijn voornemen om de verlangde gegevens ambtshalve vast te stellen schriftelijk en gemotiveerde mededeling.
3.
Gedurende een termijn van veertien dagen na verzending van de in het tweede lid bedoelde kennisgeving heeft de ondernemer de gelegenheid alsnog de vereiste opgave te doen.
1.
Het bedrag van de heffing moet zijn voldaan binnen een maand nadat het bedrag aan de ondernemer bekend is gemaakt.
2.
De heffingsaanslag vermeldt de betalingsregeling en bevat aanwijzingen ten aanzien van de wijze van betaling.
1.
De ondernemer is verplicht te gedogen dat vanwege het bedrijfschap, voor zover nodig voor het uitoefenen van toezicht op de naleving van deze verordening of voor het verkrijgen van gegevens, welke in strijd met deze verordening niet zijn verstrekt, inzage wordt genomen van de boeken en bescheiden van de onderneming. Hij is gehouden aan de inzage de nodige medewerking te geven.
2.
De inzage vindt slechts plaats door personen die daartoe een schriftelijke opdracht van de voorzitter kunnen overleggen. De opdracht vermeldt het doel, waarvoor de inzage plaatsvindt.
3.
De voorzitter geeft opdrachten als bedoeld in het voorgaande lid, uitsluitend aan leden van het personeel van het secretariaat of aan door het bestuur van het bedrijfschap daartoe aangewezen andere personen.
1.
De krachtens deze verordening ter beschikking van het bedrijfschap komende gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van deze verordening. Tot deze gegevens, hebben uitsluitend toegang de voorzitter en de in artikel 10, derde lid, bedoelde personen alsmede, ten behoeve van de controle op de inkomsten en uitgaven van het bedrijfschap, leden van het personeel van een door het bestuur of het dagelijks. bestuur aangewezen accountantorganisatie die lid is van een organisatie, die haar leden aan tuchtrecht kan onderwerpen.
2.
De voorzitter en de in artikel 10, derde lid, bedoelde personen zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens tegenover een ieder met uitzondering van de leden van het personeel van vorenbedoeld accountantskantoor.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als Algemene Heffingsverordening.
2.
Deze verordening treedt in werking op 10 april 2003 en werkt terug tot 1 januari 2002.
Utrecht, 8 april 2003
Voorzitter
secretaris