Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ I. Definities
+ II. Contributiegroepen
+ III. Bijzondere regelingen
+ IV. Inning
+ V. Bezwaar en beroep
+ VI. Slot- en overgangsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Algemene contributieverordening 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.
Algemene contributieverordening 2007
De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,
Gelet op artikel 19, eerste lid, en artikel 27, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants,
Stelt de volgende verordening vast:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-09-2008]
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Orde: het Nederlands Instituut van Registeraccountants, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants.
b. Bestuur: het bestuur van de Orde.
1.
De Orde kent de volgende contributiegroepen:
H. openbaar accountants;
M. intern accountants en overheidsaccountants;
L. accountants in business;
G. leden die niet actief bij het arbeidsproces betrokken zijn.
2.
De hoogte van de contributie wordt voor elke contributiegroep jaarlijks bij verordening vastgesteld.
1.
In contributiegroep H wordt de openbaar accountant, bedoeld in de Verordening gedragscode , ingedeeld die actief bij het arbeidsproces betrokken is.
2.
In contributiegroep M wordt de intern accountant of overheidsaccountant, bedoeld in de Verordening gedragscode , ingedeeld die actief bij het arbeidsproces betrokken is.
3.
In contributiegroep L wordt de accountant in business, bedoeld in de Verordening gedragscode , ingedeeld die actief bij het arbeidsproces betrokken is.
4.
In contributiegroep G wordt de registeraccountant ingedeeld die niet actief bij het arbeidsproces betrokken is.
1.
Onder actief bij het arbeidsproces betrokken zijn wordt verstaan dat inkomsten uit tegenwoordige arbeid worden genoten.
2.
Leden als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder G, worden in een door de Orde uit te geven ledenlijst als lid zonder functie vermeld.
1.
Het bestuur stelt op 1 januari en op 1 juli van elk boekjaar vast tot welke contributiegroep als bedoeld in artikel 2, eerste lid, een lid behoort. Hierbij is bepalend de laatste door het lid zelf aan het bestuur schriftelijk gedane opgave van zijn beroep of functie of de laatste door het lid zelf elektronisch aangebrachte mutatie in de ledenadministratie.
2.
Indien een lid twee of meer beroepen of functies combineert, geschiedt indeling in de contributiegroep voor dat beroep of die functie, waarvoor de hoogste contributie geldt.
3.
Ten aanzien van de leden die in de loop van het boekjaar in het accountantsregister worden ingeschreven, geschiedt de vaststelling van de geldende contributiegroep voor de eerste maal op de datum van de inschrijving in het register. Hierbij is bepalend welk beroep of welke functie het betrokken lid per de datum van inschrijving vervult of zal gaan vervullen.
4.
Op leden zelf rust de verplichting wijzigingen van beroep of functie voor de datum van ingang schriftelijk aan het bestuur te melden of zelf elektronisch in de ledenadministratie aan te brengen.
5.
Indien bij de vaststelling van de geldende contributiegroep per 1 juli blijkt dat sedert 1 januari daaraan voorafgaande een wijziging in het beroep of de functie van een lid heeft plaatsgevonden, die, rekening houdend met het bepaalde in het tweede lid, een indeling in een andere contributiegroep meebrengt, wordt de door dat lid verschuldigde contributie over de tweede helft van het boekjaar naar tijdsevenredigheid opnieuw vastgesteld. Voor zoveel nodig wordt restitutie verleend van reeds betaalde contributie, mits de beroeps- of functiewijziging door het betrokken lid vóór 1 juli schriftelijk aan het bestuur is gemeld of zelf elektronisch in de ledenadministratie is aangebracht.
6.
Indien aan het bestuur blijkt dat een lid een wijziging in zijn beroep of functie, welke een indeling in een contributiegroep met een hogere contributie meebrengt niet voor de peildatum 1 januari of 1 juli heeft gemeld dan wel zelf in de ledenadministratie heeft aangebracht, is dat lid voor het betreffende boekjaar, respectievelijk tweede helft van het boekjaar alsnog het hogere bedrag aan contributie verschuldigd, tenzij het lid ten genoegen van het bestuur kan aantonen dat het niet of te laat melden of aanbrengen in de ledenadministratie van de wijziging van zijn beroep of functie hem niet te verwijten valt.
1.
Indien de door een lid als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder H, M, of L, verschuldigde contributie meer bedraagt dan een jaarlijks door de ledenvergadering bij verordening op voorstel van het bestuur vast te stellen percentage van zijn arbeidsinkomen, wordt op zijn verzoek door het bestuur de contributie verminderd tot dit bedrag, met dien verstande, dat geen verdere vermindering plaatsvindt dan tot het bedrag, verschuldigd door de leden bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder G.
2.
Onder arbeidsinkomen als bedoeld in het vorige lid wordt verstaan de totale geldelijke vergoeding voor de door het lid verrichte arbeid van welke aard dan ook, ontvangen in het boekjaar waarvoor de contributie geldt. Indien het arbeidsinkomen is verworven in de uitoefening van meer dan één beroep of functie, hetzij tegelijkertijd, hetzij opeenvolgend, geldt als arbeidsinkomen het totaal van de in die beroepen of functies ontvangen vergoedingen. Indien de arbeid is verricht in loondienst geldt als geldelijke vergoeding het ontvangen loon vóór aftrek van loonheffing en andere wettelijk verplichte bijdragen. Indien de arbeid is verricht als zelfstandig beroepsbeoefenaar in het kader van een eenmanszaak, een maatschap, vennootschap onder firma, besloten of naamloze vennootschap of andere rechtspersoon, waarvan het betrokken lid eigenaar, mede-eigenaar, partner of vennoot is, geldt als geldelijke vergoeding naast een toegekende vaste beloning tevens het resultaat, of het aandeel in het resultaat van de eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma, besloten of naamloze vennootschap of andere rechtspersoon vóór aftrek van belastingen en wettelijke verplichte bijdragen. Indien de toegekende vaste beloning of het aandeel in het resultaat voor een deel of geheel niet in geld wordt uitbetaald maar in waardepapieren wordt de waarde daarvan op het moment van toekenning ook bij het arbeidsinkomen geteld.
3.
Een verzoek als bedoeld in het eerste lid kan slechts worden ingewilligd, indien dit schriftelijk en gemotiveerd bij het bestuur is ingediend, onder opgave van het geschatte arbeidsinkomen.
4.
Indien uit het verzoek van een lid blijkt dat de contributie meer bedraagt dan het vastgestelde percentage van het arbeidsinkomen, wordt door het bestuur een voorlopige vermindering van de verschuldigde contributie vastgesteld. De voorlopige vermindering vermeldt een termijn waarbinnen het lid de juistheid van het opgegeven arbeidsinkomen aantoont. Op basis van de overgelegde bewijsstukken stelt het bestuur de definitieve vermindering vast.
5.
Indien de definitieve vaststelling uitwijst dat te veel vermindering is verleend, is het lid verplicht aanvullende contributie te voldoen.
6.
Indien de definitieve vaststelling uitwijst dat ten onrechte vermindering is toegewezen, is het lid verplicht de volledige contributie te voldoen. Hetzelfde geldt voor het lid dat na een verzoek als bedoeld in het eerste lid, nalaat dan wel te laat de juistheid van zijn arbeidsinkomen aantoont.
7.
Indien de definitieve vaststelling uitwijst dat te weinig vermindering is verleend, zal, indien de contributie reeds door het lid is voldaan op basis van de voorlopige vaststelling, het teveel betaalde worden gerestitueerd.
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 01-09-2008]
Leden die in de loop van een boekjaar in het accountantsregister zijn ingeschreven, zijn voor dat boekjaar contributie verschuldigd naar evenredigheid van het aantal volle maanden van het boekjaar - een gedeelte van een maand voor een volle gerekend - vanaf het tijdstip van inschrijving in het register.
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 01-09-2008]
In afwijking van het bepaalde in het voorgaande artikel zijn leden die na 30 november van een boekjaar in het accountantsregister zijn ingeschreven, voor dat boekjaar geen contributie verschuldigd.
1.
Leden, wier inschrijving in het accountantsregister in de periode 1 januari tot 1 juli van enig boekjaar wordt doorgehaald, zijn de helft van de voor hen geldende contributie over dat boekjaar verschuldigd. Voor zoveel nodig wordt restitutie verleend van reeds betaalde contributie.
2.
Leden, wier inschrijving in het accountantsregister in de periode 1 juli tot 1 januari van enig boekjaar wordt doorgehaald, zijn de volle voor hen geldende contributie over dat boekjaar verschuldigd.
Artikel 11 [Materieel uitgewerkt per 01-09-2008]
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen te zijner beoordeling gehele of gedeeltelijke ontheffing van contributiebetaling te verlenen dan wel reeds betaalde contributie geheel of gedeeltelijk te restitueren.
Artikel 12 [Materieel uitgewerkt per 01-09-2008]
Het bestuur zendt zo spoedig mogelijk na de inwerkingtreding van de in artikel 2, tweede lid, bedoelde jaarlijkse contributieverordening aan elk lid een contributienota, inhoudende in welke contributiegroep hij is ingedeeld, welke bijzondere regeling eventueel is toegepast en welk bedrag hij is verschuldigd.
1.
Binnen één maand na ontvangst van de in artikel 12 bedoelde contributienota voldoet het lid op de door het bestuur in de contributienota aangegeven wijze de verschuldigde contributie aan de Orde.
2.
Aan een lid, dat een verzoek om toepassing van de bijzondere regeling als bedoeld in artikel 6 heeft gedaan, wordt uitstel van betaling verleend tot het bestuur op het verzoek heeft beslist en zo nodig het bedrag der verschuldigde contributie opnieuw heeft vastgesteld en aan hem heeft bekendgemaakt, waarna de in het eerste lid bedoelde termijn opnieuw gaat lopen.
Artikel 14 [Materieel uitgewerkt per 01-09-2008]
De contributie van een lid kan door een derde worden betaald, indien deze derde daartoe een afspraak heeft gemaakt met het bestuur. In dat geval zal onder toezending van de in artikel 12 bedoelde contributienota de contributie worden geïnd bij deze derde. Indien deze derde in gebreke blijft de betalingsverplichting van het lid te voldoen blijft het lid verantwoordelijk voor de betaling van contributie en wordt bij het lid tot inning overeenkomstig artikel 13 overgegaan.
1.
De Algemene Contributieverordening , vastgesteld op 9 december 1970 (Stcrt. 242), laatstelijk gewijzigd op 18 december 2002 (Stcrt. 2003, 43) wordt met ingang van 1 januari 2007 ingetrokken.
2.
De indeling van de leden in contributiegroepen, zoals deze laatstelijk op de peildatum 1 september 2006 of in voorkomend geval op een latere datum vóór 1 januari 2007 heeft plaatsgevonden, blijft voor de toepassing van de onderhavige verordening in afwijking van het bepaalde in artikel 1 ongewijzigd gehandhaafd tot de peildatum 1 maart 2007.
3.
Aan een door het bestuur aan een lid op grond van de in het eerste lid bedoelde verordening toegestane bijzondere regeling, kunnen voor de toepassing van de onderhavige verordening geen rechten worden ontleend.
Artikel 17 [Materieel uitgewerkt per 01-09-2008]
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007.
Artikel 18 [Materieel uitgewerkt per 01-09-2008]
Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene contributieverordening 2007.