{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. : Definities
+ Hoofdstuk 2. : Doel
+ Hoofdstuk 3. : Werkingssfeer en vereisten
+ Hoofdstuk 4. : Aanvraagprocedure verlening financiële ondersteuning
+ Hoofdstuk 5. : Wijze van beoordeling en beslissing op de aanvraag
+ Hoofdstuk 6. : Verlening van financiële ondersteuning
+ Hoofdstuk 7. : Verplichtingen van de ontvanger van financiële ondersteuning
+ Hoofdstuk 8. : Vaststelling van de financiële ondersteuning
+ Hoofdstuk 9. : Betaling en terugvordering
+ Hoofdstuk 10. : Bezwaar
+ Hoofdstuk 11. : Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Algemeen reglement financiële ondersteuning projecten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Reglement voor financiële ondersteuning van projecten die betrekking hebben op beeldende kunsten, vormgeving en museale activiteiten
mei 2001
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. project: een activiteit met een incidenteel en in tijd beperkt karakter op het terrein van de beeldende kunsten, vormgeving en in het kader van de uitoefening van museale functies en activiteiten;
b. financiële ondersteuning: een eenmalige aanspraak op financiële middelen voor een bepaald tijdvak verleend ten behoeve van de voorbereiding en/of uitvoering van een project;
c. de Mondriaan Stichting: het bestuur van de Mondriaan Stichting als bedoeld in artikel 5 van de statuten, m.u.v. de artikelen 4 lid 5 en 19 van het reglement, waarin de rechtspersoon zelf is bedoeld. De Mondriaan Stichting is een stichting als bedoeld in artikel 9 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;
d. adviescommissie: een adviescommissie of adviseur onderdeel van het adviescollege van de Mondriaan Stichting als bedoeld in artikel 6 van de statuten;
e. de wet: de Wet op het specifiek cultuurbeleid , wet van 11 maart 1993 Stb. 1993, 193, in werking getreden 16 april 1993 (Stb 1993, 204);
f. begrotingstekort: nadelig verschil tussen de geraamde inkomsten en uitgaven;
g. aanvrager: de aanvrager van (een beslissing tot verlening van) financiële ondersteuning;
h. ontvanger: de ontvanger van (een beslissing tot verlening van) financiële ondersteuning;
i. het afleggen van verantwoording: de aanvraag tot vaststelling van de definitieve financiële ondersteuning.
Artikel 2
De Mondriaan Stichting kan, in overeenstemming met artikel 2 van haar statuten en volgens de bepalingen vastgesteld in de wet en dit reglement, aan belanghebbenden als bedoeld in artikel 3, financiële ondersteuning verstrekken ten behoeve van een project indien naar het oordeel van de Mondriaan Stichting het project een positieve bijdrage levert aan het bevorderen van de beeldende kunsten, vormgeving of de kwaliteit van de uitoefening van museale functies en activiteiten, indien is voldaan aan alle formele en materiële vereisten zoals in dit reglement vermeld.
1.
Voor financiële ondersteuning komen uitsluitend belanghebbende publiekrechtelijke rechtspersonen of organen daarvan in aanmerking dan wel belanghebbende privaatrechtelijke rechtspersonen (instellingen of organisaties).
2.
Geen financiële ondersteuning wordt verstrekt aan die rechtspersonen of organen daarvan
a. die zich blijkens hun statutaire doelstellingen en/of feitelijke activiteiten ten doel stellen uitsluitend de belangen te behartigen van één of enkele personen, dan wel
b. ten aanzien waarvan de Mondriaan Stichting gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de desbetreffende rechtspersoon of orgaan daarvan zich in overwegende mate richt op verkrijging van financiële ondersteuning als bedoeld in dit reglement ten behoeve van één of enkele bepaalde personen.
3.
De in lid 2 onder a en b bedoelde situaties worden in ieder geval aanwezig geacht, indien degene (degenen) ten behoeve van wie subsidie wordt aangevraagd deel uitmaakt (uitmaken) van het bestuur van de betreffende rechtspersoon of orgaan daarvan.
4.
In zeer uitzonderlijke, bij deelreglement bepaalde, gevallen kan ook een belanghebbende natuurlijke persoon in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.
1.
Financiële ondersteuning kan slechts worden verstrekt:
a) indien er sprake is van een begrotingstekort en de behoefte aan ondersteuning door de Mondriaan Stichting naar genoegen van de Mondriaan Stichting is aangetoond;
b) indien en voorzover er sprake is van aanzienlijke cofinanciering, hetzij door de aanvrager zelf hetzij door derden;
c) indien de aanvrager, rekening houdend met de aard van het project, de mogelijkheid van het behalen van eigen inkomsten uit entreegelden, sponsoring en dergelijke in de aanvraag heeft betrokken;
d) indien en nadat de aanvrager aannemelijk heeft gemaakt dat de beschikbare financiële middelen, met inbegrip van de financiële ondersteuning verstrekt door de Mondriaan Stichting, voldoende zijn om het project in overeenstemming met de hierna in artikel 5 bepaalde vereisten uit te voeren;
e) indien en nadat de Mondriaan Stichting de overtuiging heeft verkregen dat de door de Mondriaan Stichting in artikel 2 en 5 van dit reglement gestelde doeleinden en vereisten worden bereikt.
2.
Bij deelreglement kan de Mondriaan Stichting bepalen dat de totale projectkosten een bepaalde financiële omvang moeten hebben alvorens ondersteuning kan worden verstrekt.
3.
Bij deelreglement kunnen kwantitatieve eisen worden gesteld aan de te behalen eigen inkomsten.
4.
De hoogte van de verleende ondersteuning door de Mondriaan Stichting kan niet hoger zijn dan 40% van de totale voor ondersteuning in aanmerking komende projectkosten, tenzij bij deelreglement anders is bepaald.
5.
Financiële ondersteuning wordt voorts slechts verstrekt voorzover de daartoe bestemde middelen van de Mondriaan Stichting toereikend zijn.
1.
Financiële ondersteuning kan slechts worden verstrekt wanneer het financieel te ondersteunen project waarvoor de aanvraag is gedaan voldoet aan de volgende vereisten:
a. het project levert naar verwachting een stimulerende bijdrage aan de verdere ontwikkeling van beeldende kunst, vormgeving of de uitoefening van museale functies;
b. het project is van hoge kwaliteit en is, met name bij museale projecten van cultuurhistorisch belang;
c. het project heeft een voorbeeldwerking, het stimuleert nieuwe activiteiten en voegt iets toe aan het bestaande;
d. er is draagvlak voor de uitvoering van het project blijkend uit te verwachten publieke belangstelling, samenwerking met andere privaat- of publiekrechtelijke rechtspersonen dan wel andere organisaties of blijkende uit bijdragen van andere financiers (zoals bijvoorbeeld fondsen, bedrijfsleven en overheden);
e. het resultaat van het project zal naar verwachting van invloed zijn op de belangstelling voor of kennis van beeldende kunst, vormgeving of museale activiteiten;
f. het resultaat van het project heeft naar verwachting een nationale of internationale betekenis;
g. het resultaat van het project is openbaar en toegankelijk.
2.
De Mondriaan Stichting kan in deelreglementen nadere vereisten stellen ten aanzien van het verstrekken van financiële ondersteuning.
1.
De aanvraag van een beslissing tot verlening van financiële ondersteuning voor een project dient drie maanden voor de aanvang van het project, of zoveel eerder als mogelijk, te worden ingediend. De Mondriaan Stichting kan bij deelreglement een andere indieningstermijn vaststellen. Een aanvraag die te laat is ingediend wordt niet in behandeling genomen.
2.
Aanvragen op grond van deze regeling komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking, voor zover deze vóór 1 december 2012 zijn ingediend.
1.
De aanvraag van een beslissing tot verlening van financiële ondersteuning (zie artikel 16 t/m 21 van dit reglement) wordt ingediend bij de Mondriaan Stichting.
2.
De Mondriaan Stichting kan voor het indienen van de aanvraag als bedoeld in dit artikel een formulier vaststellen. Een dergelijk formulier dient volledig en volgens de in de toelichting bij het formulier vermelde richtlijnen te zijn ingevuld alvorens de aanvraag in behandeling zal worden genomen.
3.
Ingeval de aanvraag kennelijk nietontvankelijk dan wel kennelijk ongegrond is, kan de Mondriaan Stichting besluiten de aanvraag onmiddellijk af te wijzen zonder nader onderzoek.
4.
Indien sprake is van onvolledige invulling van het formulier als bedoeld in lid 2 van dit artikel dan wel indien op enige andere manier blijkt dat de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag dan wel voor de voorbereiding van de beslissing dienaangaande, kan de Mondriaan Stichting besluiten de aanvraag niet te behandelen. De aanvrager wordt tevoren in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van twee weken de bescheiden aan te vullen.
5.
De Mondriaan Stichting kan beslissen een aanvraag niet in behandeling te nemen wanneer deze aanvraag niet in de Nederlandse taal is gesteld. De aanvrager wordt tevoren in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van twee weken de bescheiden met de vertaling aan te vullen.
1.
De aanvraag tot verlening van de financiële ondersteuning wordt ondertekend en bevat tenminste:
a. naam en adres aanvrager;
b. de dagtekening;
c. een aanduiding van de aard en de hoogte van de financiële ondersteuning die wordt gevraagd.
2.
De aanvraag tot verlening van de financiële ondersteuning dient in ieder geval te zijn vergezeld van de volgende informatie, benodigd voor de beslissing op die aanvraag:
a. een gemotiveerd projectplan, waarin het doel, de aard en de omvang van de voorgenomen activiteiten worden beschreven, als ook waarin wordt aangegeven in welk opzicht het aan de inhoudelijke criteria als bedoeld in artikel 5 voldoet;
b. een begroting die op duidelijke en eenvoudige wijze inzicht geeft in de baten en lasten van het project, en
c. een deugdelijke visuele documentatie.
Artikel 9
Bij de aanvraag van een privaatrechtelijk rechtspersoon tot verlening van financiële ondersteuning wordt tevens overgelegd:
a. een afschrift van de meest recente oprichtingsakte of statuten;
b. een kopie van de inschrijving van de aanvrager in het Register van de Kamer van Koophandel/ Verenigingen- en Stichtingenregister.
1.
Indien na een gehele of gedeeltelijke afwijzende beslissing een nieuwe aanvraag wordt gedaan, wordt die aanvraag binnen een periode van zes maanden na ontvangst van de eerste aanvraag zonder nader onderzoek afgewezen, tenzij nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden worden vermeld.
2.
De Mondriaan Stichting kan besluiten een aanvraag zonder nader onderzoek af te wijzen indien over een voorgaand project van dezelfde aanvrager, waarvoor de Mondriaan Stichting financiële ondersteuning heeft verleend, niet naar genoegen van de Mondriaan Stichting verantwoording is afgelegd als bedoeld in artikel 26 e.v. van dit reglement.
Artikel 11
Bij de voorbereiding van de beslissing tot verlening van de financiële ondersteuning baseert de Mondriaan Stichting zich op de door de aanvrager verstrekte gegevens, de documentatie, het beeldmateriaal en eventuele aanvullende informatie.
1.
De Mondriaan Stichting kan een aanvraag tot verlening van de financiële ondersteuning ter advisering voorleggen aan een adviescommissie of adviseur.
2.
Een adviescommissie wordt door de Mondriaan Stichting benoemd en ontslagen.
3.
Een adviescommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden. Deelname aan een adviescommissie is beperkt tot een periode van maximaal vier aaneengesloten jaren.
4.
Bij de benoeming van een adviescommissie wordt de deskundigheid van die adviescommissie door de Mondriaan Stichting getoetst aan de opdracht waarvoor de commissie is benoemd.
5.
De adviescommissie komt samen op convocatie van de Mondriaan Stichting. Een medewerker van de Mondriaan Stichting is secretaris van de adviescommissie. Deze secretaris is belast met de inhoudelijke voorbereiding van de vergaderingen van de adviescommissie en de verwoording van de adviezen. De vergaderingen van een adviescommissie zijn niet openbaar.
6.
Adviezen worden uitgebracht bij meerderheid van stemmen en bij aanwezigheid van tenminste de helft van het aantal leden. Een van het advies afwijkende mening kan kenbaar worden gemaakt aan de Mondriaan Stichting.
7.
Indien een adviescommissie dan wel de voorzitter of leden van die adviescommissie persoonlijk betrokken is/zijn bij de aanvraag, wordt dit door de adviescommissie aan de Mondriaan Stichting bekendgemaakt. De adviescommissie dan wel de voorzitter of leden van de adviescommissie neemt/nemen niet deel aan meningsvorming of advisering over deze aanvraag.
8.
Tenminste eenmaal per jaar wordt de werkwijze en de samenstelling van de betrokken adviescommissies door de Mondriaan Stichting geëvalueerd.
Artikel 13
De Mondriaan Stichting kan ten aanzien van de volgorde van de beoordeling en de verlening van de verzochte financiële ondersteuning voorrang verlenen aan een bepaalde aanvrage:
a. in verband met het beschikbare budget van de Mondriaan Stichting, en/of
b. in verband met het door de Mondriaan Stichting daartoe vastgestelde beleid.
Artikel 14
De Mondriaan Stichting neemt bij haar beslissing tot verlening van de gevraagde financiële ondersteuning het volgende in overweging:
a. de in artikel 2 t/m 5 van dit reglement vermelde doeleinden en vereisten;
b. de in de betreffende deelreglementen vastgelegde vereisten;
c. prioriteiten als bedoeld in artikel 13 van dit reglement;
d. de noodzaak en de omvang van de financiële ondersteuning;
e. het betreffende advies dat naar aanleiding van een aanvraag daartoe aan de Mondriaan Stichting is uitgebracht.
1.
Binnen drie maanden gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag voor verlening van de financiële ondersteuning beslist de Mondriaan Stichting daarop tenzij in een deelreglement een andere beslistermijn is bepaald. De Mondriaan Stichting doet van deze beslissing schriftelijk mededeling aan de aanvrager.
2.
De termijn voor het geven van deze beslissing wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de Mondriaan Stichting krachtens artikel 7 lid 4 en 5 van dit reglement de aanvrager heeft uitgenodigd de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop die bescheiden zijn aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken tenzij in deelreglementen anders is bepaald.
3.
De termijn voor het geven van deze beslissing kan worden opgeschort met ingang van de dag waarop de Mondriaan Stichting besluit ter zake de aanvraag advies te vragen als bedoeld in artikel 12 van dit reglement.
1.
Voorafgaande aan de vaststelling van de definitieve financiële ondersteuning wordt door de Mondriaan Stichting een beslissing omtrent verlening van de financiële ondersteuning gegeven.
2.
De beslissing tot het verlenen van financiële ondersteuning bevat een omschrijving van de activiteiten waarvoor de financiële ondersteuning is verleend, alsmede het bedrag van de financiële ondersteuning, dan wel de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald.
3.
De beslissing tot het verlenen van financiële ondersteuning en alle daaruit voortvloeiende aanspraken vervallen indien het project binnen zes maanden na de verlening geen aanvang heeft genomen. Hiervoor is geen verdere mededeling van de zijde van de Mondriaan Stichting vereist.
4.
De Mondriaan Stichting kan bij deelreglement of beschikking een termijn vaststellen die afwijkt van de in het derde lid van dit artikel genoemde termijn.
1.
De financiële ondersteuning wordt in de vorm van een aanspraak op financiële middelen verleend voor een bepaald tijdvak, dat in de beschikking tot verlening van de financiële ondersteuning wordt vermeld. Het bedrag aan financiële ondersteuning kan in gedeelten betaalbaar worden gesteld, bij wijze van bevoorschotting, doch ook achteraf in een bedrag ineens. De wijze van betaalbaarstelling wordt bepaald in de beschikking omtrent verlening van de financiële ondersteuning.
2.
In de regel geldt dat financiële ondersteuning slechts wordt verleend voor een maximale periode van één kalenderjaar, tenzij in een deelreglement een langere termijn mogelijk is gemaakt.
Artikel 18
In de beslissing tot verlening van de financiële ondersteuning kan de Mondriaan Stichting voorbehouden maken en voorschriften en voorwaarden stellen in ieder geval ter zake van de voorbereiding en/of uitvoering van het project, de presentatie van de resultaten, de verslaglegging en de (wijze van) financiële verantwoording.
1.
Financiële ondersteuning wordt slechts verleend op voorwaarde dat de ontvanger toestemming geeft aan de Mondriaan Stichting om (delen van) het projectverslag of de overige op het project van toepassing zijnde documentatie (inclusief beeldmateriaal) openbaar te maken dan wel anderszins te presenteren of te verveelvoudigen, zonder dat de ontvanger daarvoor een vergoeding ontvangt. Voorts dient de ontvanger met een eventuele derde-rechthebbende op informatie neergelegd in (delen van) het projectverslag of de overige op het project van toepassing zijnde documentatie (inclusief beeldmateriaal) overeen te zijn gekomen dat de Mondriaan Stichting ook die informatie mag openbaar maken dan wel anderszins presenteren of te verveelvoudigen zonder dat daarvoor een vergoeding is verschuldigd aan die derde-rechthebbende;
2.
Openbaarmaking/presentatie of verveelvoudiging vindt uitsluitend plaats ter verantwoording van de werkzaamheden van de Mondriaan Stichting.
Artikel 20
Aan het verlenen van financiële ondersteuning kunnen nooit rechten worden ontleend met betrekking tot de honorering van een volgende en/of met het betreffende project verband houdende aanvraag.
1.
Zo lang het bedrag aan financiële ondersteuning nog niet definitief is vastgesteld kan de Mondriaan Stichting de beslissing tot verlening van die financiële ondersteuning intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen, in ieder geval indien:
a. de activiteiten waarvoor de financiële ondersteuning is verleend niet of niet geheel dan wel niet conform de strekking van de wet , of de vereisten genoemd in artikel 2 en 5 van dit reglement hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden;
b. de ontvanger heeft gehandeld in strijd met de aan de financiële ondersteuning verbonden verplichtingen;
c. de ontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot verlening van de financiële ondersteuning zou hebben geleid, of
d. de beslissing tot verlening van de financiële ondersteuning onjuist was en de ontvanger dat wist of behoorde te weten;
e. veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten zich in overwegende mate tegen voortzetting of ongewijzigde voortzetting van de financiële ondersteuning verzetten.
2.
De intrekking of wijziging werkt terug tot het tijdstip waarop de financiële ondersteuning is verleend, tenzij bij het besluit tot intrekking of wijziging anders is bepaald.
Artikel 22
De ontvanger (en de onder zijn leiding dan wel onder zijn verantwoording werkzame personen) zorgt ervoor dat de doelstelling van het project op doelmatige en financieel verantwoorde wijze wordt nagestreefd en uitgevoerd. In dat kader zorgt de ontvanger ervoor dat hij een goed beleid en beheer voert, dat de financiële ondersteuning op efficiënte wijze wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor het is verleend en dat alle verplichtingen die de Mondriaan Stichting aan het toekennen van de ondersteuning heeft verbonden, worden nageleefd.
Artikel 23
Bij de uitvoering van het project is de ontvanger gehouden zich te conformeren aan de Code Cultuursponsoring (ISBN 90-74364-50-0). Deze is verkrijgbaar bij Hageman BV, Postbus 281, 2700 AG Zoetermeer.
Artikel 24
De ontvanger zorgt ervoor dat de administratie en (de verslaglegging van) de organisatie met betrekking tot het project op overzichtelijke en doelmatige wijze wordt gevoerd, en dat deze een juist, volledig en actueel beeld geven van het (financiële) verloop van het project.
Artikel 25
De ontvanger doet zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de relevante bescheiden, bij aangetekende brief, mededeling aan de Mondriaan Stichting indien zich feiten of omstandigheden voordoen dan wel zullen voordoen die van invloed kunnen zijn op het verlenen of vaststellen van de financiële ondersteuning, c.q. het intrekken of wijzigen daarvan.
1.
De ontvanger dient ter vaststelling van de financiële ondersteuning binnen drie maanden na verloop van de termijn waarover de financiële ondersteuning zich uitstrekt verantwoording af te leggen. Indien zulks niet binnen vermelde termijn is geschied, zal de Mondriaan Stichting in ieder geval kunnen besluiten de beslissing tot verlening van de financiële ondersteuning in te trekken en/of het bedrag van de financiële ondersteuning te wijzigen ten nadele van de ontvanger.
2.
De beslissing tot vaststelling van de financiële ondersteuning wordt door de Mondriaan Stichting gegeven en vermeldt het bedrag van de definitieve financiële ondersteuning.
3.
Het afleggen van verantwoording geschiedt door overlegging van in ieder geval:
een projectverslag, alsmede
een overzicht van de gedane uitgaven en de verkregen inkomsten gestaafd met bewijsstukken voorzien van deugdelijke visuele documentatie, en
een financiële verantwoording overeenkomstig de (opstelling van de) bij de aanvraag ingediende begroting.
4.
Uit de bewijsstukken als bedoeld in lid 3 van dit artikel dient duidelijk te blijken de aard en de omvang van de geleverde goederen of van de verrichte diensten.
5.
Bij het afleggen van verantwoording wordt door de ontvanger aangetoond dat de activiteiten hebben plaatsgevonden, en wel, indien een beslissing tot verlening van financiële ondersteuning is gegeven, zoals zij bij die beslissing zijn omschreven of later met instemming van de Mondriaan Stichting zijn uitgewerkt.
1.
De financiële verantwoording is voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2.
De Mondriaan Stichting kan de ontvanger nadere aanwijzingen geven aangaande de controle op de naleving van de voorwaarden verbonden aan de financiële ondersteuning.
3.
Indien de maximaal toegezegde financiële ondersteuning aan het project minder dan 25.000 euro bedraagt zijn het eerste en tweede lid niet van toepassing, tenzij de Mondriaan Stichting anders besluit en dit tevoren laat weten.
4.
De Mondriaan Stichting kan besluiten lid 1 en lid 2 niet toe te passen als zij van mening is dat de financiële verantwoording op nadere wijze naar behoren heeft plaatsgevonden.
Artikel 28
De artikelen 7, 8 lid 1, en 11 t/m 15 van dit reglement zijn van overeenkomstige toepassing op de vaststelling van de definitieve financiële ondersteuning (aanvraagprocedure en wijze van beoordeling en beslissing).
1.
De Mondriaan Stichting kan de beslissing tot vaststelling van de financiële ondersteuning in ieder geval intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen, dan wel op een lager bedrag vaststellen dan in de beschikking tot verlening van de financiële ondersteuning is bepaald:
a. indien de activiteiten waarvoor de financiële ondersteuning was verleend niet of niet geheel dan wel niet conform de strekking van de wet , of de vereisten genoemd in artikel 2 en 5 van dit reglement hebben plaatsgevonden;
b. op grond van feiten of omstandigheden waarvan de Mondriaan Stichting bij de beslissing tot verlening/ vaststelling van de financiële ondersteuning redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de financiële ondersteuning lager dan overeenkomstig de beslissing tot verlening van de financiële ondersteuning had dienen te worden vastgesteld;
c. indien de beslissing tot verlening/vaststelling van de financiële ondersteuning onjuist was en de ontvanger van de onjuistheid van die beslissing wist of behoorde te weten, of
d. indien de ontvanger na de verlening/ vaststelling van de financiële ondersteuning heeft gehandeld in strijd met de aan de financiële ondersteuning verbonden verplichtingen.
2.
De beslissing tot intrekking/wijziging of lagere vaststelling werkt terug tot het tijdstip waarop de financiële ondersteuning is verleend/vastgesteld, tenzij bij die beslissing anders is bepaald.
Artikel 30
Het bedrag aan financiële ondersteuning wordt overeenkomstig de vaststelling van de financiële ondersteuning betaald.
Artikel 31
De verplichting tot betaling van een bedrag aan definitieve financiële ondersteuning of een voorschot kan in ieder geval worden opgeschort met ingang van de dag waarop de Mondriaan Stichting aan de ontvanger schriftelijk mededeling doet van het ernstig vermoeden dat grond bestaat om toepassing te geven aan artikel 21 en 29 van dit reglement, tot op de dag waarop de beslissing omtrent de intrekking, wijziging of lagere vaststelling is bekendgemaakt.
1.
Onverschuldigd betaalde bedragen van financiële ondersteuning en voorschotten kunnen door de Mondriaan Stichting worden teruggevorderd.
2.
Tenzij de Mondriaan Stichting heeft besloten tot verrekening op andere wijze, stort de ontvanger in ieder geval teveel ontvangen en/of ten onrechte betaalbaar gestelde voorschotten terug binnen 14 dagen na ontvangst daarvan.
1.
Het maken van bezwaar geschiedt doordat een belanghebbende daartoe tijdig een bezwaarschrift indient bij de Mondriaan Stichting.
2.
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop de beslissing bekend is gemaakt.
3.
De aanvrager/verzoeker, die meent dat de Mondriaan Stichting niet binnen de in artikel 15 van dit reglement gestelde termijn heeft beschikt kan daartegen bezwaar maken bij de Mondriaan Stichting. Dit bezwaar is niet aan een termijn gebonden. De Mondriaan Stichting blijft in een dergelijk geval verplicht een besluit op de aanvraag te nemen.
4.
Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar;
e. een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft.
5.
De Mondriaan Stichting kan een bezwaarschrift ter advisering voorleggen aan een adviescommissie als bedoeld in artikel 6 van haar statuten.
6.
Voordat de Mondriaan Stichting op het bezwaar beslist, stelt zij belanghebbenden in de gelegenheid te worden gehoord.
7.
Van het horen van belanghebbenden kan worden afgezien, indien:
a. het bezwaarschrift kennelijk niet ontvankelijk is;
b. het bezwaar kennelijk ongegrond is;
c. de belanghebbenden hebben verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord, of
d. aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad.
8.
De Mondriaan Stichting bepaalt dat het horen geschiedt door:
a. een persoon die niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken is geweest, of
b. meer dan één persoon van wie de meerderheid, onder wie degene die het horen leidt, niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken is geweest.
9.
Van het horen wordt een verslag gemaakt door een persoon die daartoe door de Mondriaan Stichting is aangewezen, en bij het horen aanwezig is geweest.
10.
De beslissing op het bezwaarschrift geschiedt binnen tien weken na ontvangst van het bezwaarschrift; deze termijn wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de indiener verzocht is zijn verzuim te herstellen als bedoeld in artikel 6:6 Awb tot de dag waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. Verder uitstel is mogelijk voorzover de indiener van het bezwaarschrift daarmee instemt en andere belanghebbenden daarmee niet in hun belangen kunnen worden geschaad of ermee instemmen.
Artikel 34
In gevallen waarin de wet , de statuten, dit reglement of deelreglementen niet voorzien, beslist de Mondriaan Stichting.
Artikel 35
Dit reglement treedt in werking met ingang van de tweede dag na die waarop het reglement in de Staatscourant is gepubliceerd.
Artikel 36
Ten aanzien van het nemen van beslissingen die zijn aangevraagd voor de inwerkingtreding van dit reglement maar waarop nog niet is beslist ten tijde van de inwerkingtreding van dit reglement, geldt hetgeen in dit reglement is bepaald.
Artikel 37
Van toepassing op dit reglement is de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Artikel 38
Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2015.