Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Algemeen mandaat, volmacht en machtigingsbesluit Defensie 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Algemeen mandaat, volmacht en machtigingsbesluit Defensie 2013
De Minister van Defensie,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. ministerie:
het Ministerie van Defensie;
b. bewindspersoon:
de Minister van Defensie;
c. Secretaris-Generaal:
de Secretaris-Generaal van het ministerie, waaronder mede begrepen de functionaris die door de Secretaris-Generaal schriftelijk is aangewezen om bij afwezigheid van de Secretaris-Generaal diens functie waar te nemen;
d. mandaat:
de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon besluiten te nemen;
e. volmacht:
de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;
f. machtiging:
de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.
1.
Aan de Secretaris-Generaal wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in het Algemeen organisatiebesluit Defensie 2013.
2.
De verlening van bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, omvat niet:
a. de bevoegdheid tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, tenzij bij de verlening van die bevoegdheid in mandaatverlening is voorzien;
b. de bevoegdheid tot het beslissen op een bezwaarschrift indien het besluit waartegen het bezwaar zich richt door een bewindspersoon of door de Secretaris-Generaal is genomen;
c. de bevoegdheid tot het nemen van besluiten of tot het verrichten van andere handelingen, neergelegd in een document, gericht tot:
1°. de Koning;
2°. de Raad van State of de Raad van State van het Koninkrijk, in gevallen waarin de Raad wordt gehoord over voorstellen van wet en ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur, alsmede over voorstellen tot goedkeuring van verdragen door de Staten-Generaal;
3°. de ministerraad of de ministerraad van het Koninkrijk;
4°. een minister;
5°. de kamers der Staten-Generaal;
6°. de Algemene Rekenkamer.
1.
De Secretaris-Generaal kan de aan hem verleende bevoegdheden in een daarbij door hem te bepalen omvang door verlenen aan een onder hem ressorterende functionaris. De Secretaris-Generaal kan daarbij toestaan dat verdere doorverlening plaatsvindt.
2.
Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.
3.
De Secretaris-Generaal draagt er zorg voor dat een register wordt aangehouden van de functionarissen binnen het ministerie aan wie krachtens het eerste lid mandaat, volmacht of machtiging is verleend. In dit register wordt tevens de inhoud van de verleende bevoegdheden vastgelegd.
Artikel 4
Een document dat krachtens mandaat, volmacht of machtiging wordt ondertekend bevat aan het slot de volgende formule:
DE MINISTER VAN DEFENSIE
voor deze,
..... (functie, handtekening en naam van de ondertekenaar)
Artikel 5
Het Algemeen mandaat, volmacht en machtigingsbesluit Defensie 2005 wordt ingetrokken.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2013.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Algemeen mandaat, volmacht en machtigingsbesluit Defensie 2013.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 30 oktober 2013
De
Minister