Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Machtigingen
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Algemeen machtigingsbesluit SER

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Sociaal-Economische Raad van 6 februari 2009, houdende machtiging aan het dagelijks bestuur en enkele commissies (Algemeen machtigingsbesluit SER)
De Sociaal-Economische Raad;
Gelet op artikel 44 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Raad: Sociaal-Economische Raad;
b. wet: Wet op de bedrijfsorganisatie .
1.
Het dagelijks bestuur is gemachtigd namens de Raad te besluiten over de toewijzing van de behandeling van adviesaanvragen aan commissies.
2.
Het dagelijks bestuur is gemachtigd om bij de toewijzing van de behandeling van een adviesaanvraag aan een commissie te bepalen dat de commissie op grond van artikel 44 van de wet namens de Raad van advies dient.
3.
Het dagelijks bestuur informeert de Raad regelmatig over de gebruikmaking van de bevoegdheden in het eerste en tweede lid van dit artikel.
1.
De bevoegdheid tot het instellen van commissies, alsmede tot het samenstellen daarvan, wordt gemandateerd aan het dagelijks bestuur.
2.
Het dagelijks bestuur informeert de Raad regelmatig over de gebruikmaking van het in het eerste lid verleende mandaat.
1.
Het dagelijks bestuur wordt mandaat verleend met betrekking tot het nemen van besluiten ten aanzien van de taken en bevoegdheden die in de statuten van de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden aan de Raad zijn opgedragen.
2.
Het dagelijks bestuur informeert de Raad regelmatig over de gebruikmaking van het in het eerste lid verleende mandaat.
1.
Het dagelijks bestuur wijst, ten behoeve van de controle van de jaarrekening en de daarop betrekking hebbende boeken en bescheiden, namens de Raad een accountant aan, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2.
Het dagelijks bestuur verstrekt namens de Raad jaarlijks voor 1 juli een raming van de inkomsten en uitgaven van de Raad in het volgende begrotingsjaar aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Artikel 3
Het dagelijks bestuur is gemachtigd namens de Raad voordrachten te doen voor benoeming van leden en plaatsvervangende leden van adviesorganen van de Europese Unie, indien daartoe een verzoek wordt ontvangen.
Artikel 4
De Pensioencommissie is gemachtigd namens de Raad van advies te dienen over de verplichtstelling van beroepspensioenregelingen ingevolge de Wet verplichte beroepspensioenregeling .
De in het eerste lid bedoelde adviezen van de Pensioencommissie worden voorbereid door haar Subcommissie Verplichtstelling Beroepspensioenregelingen.
De Pensioencommissie kan de Subcommissie Verplichtstelling Beroepspensioenregelingen machtigen namens haar de adviezen uit te brengen.
1
2
3
1
De Commissie Arbeids- en Ondernemingsrecht is gemachtigd namens de Raad van advies te dienen over verzoeken om ontheffing als bedoeld in de artikelen 63d, tweede lid, 156 en 266 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2
De in het eerste lid bedoelde adviezen van de Commissie Arbeids- en Ondernemingsrecht worden voorbereid door haar Subcommissie Ontheffingen Structuurwet.
3
De Commissie Arbeids- en Ondernemingsrecht kan de Subcommissie Ontheffingen Structuurwet machtigen namens haar de adviezen uit te brengen.
Artikel 6
Het dagelijks bestuur is gemachtigd te beslissen dat, in afwijking van de in de artikelen 4 en 5 verleende machtigingen, de Raad het advies zelf zal uitbrengen.
Artikel 7
Het Algemeen machtigingsbesluit adviezen wordt ingetrokken.
Artikel 8
Het Machtigingsbesluit dagelijks bestuur wordt ingetrokken.
Artikel 9
Het Machtigingsbesluit Commissie Sociale Zekerheid wordt ingetrokken.
Artikel 10
Het Machtigingsbesluit Commissie ISEA wordt ingetrokken.
Artikel 11
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 12
Dit besluit wordt aangehaald als: Algemeen machtigingsbesluit SER.
Den Haag, 6 februari 2009
voorzitter
algemeen secretaris