Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen
+ TITEL I. OP KORTE TERMIJN TE TREFFEN MAATREGELEN
+ TITEL II. OP LANGE TERMIJN TE TREFFEN MAATREGELEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, Schengen, 14-06-1985

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen
(authentiek: nl)
De Regeringen van het Koninkrijk België, van de Bondsrepubliek Duitsland, van de Franse Republiek, van het Groothertogdom Luxemburg en van het Koninkrijk der Nederlanden,
hierna genoemd de Partijen,
zich ervan bewust dat de steeds hechtere banden tussen de volkeren van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen hun uitdrukking moeten vinden in het vrij overschrijden van de binnengrenzen door alle onderdanen van de Lid-Staten, alsmede in het vrije verkeer van goederen en diensten,
ernaar strevend de solidariteit tussen hun volkeren te versterken door de belemmeringen voor het vrije verkeer aan de gemeenschappelijke grenzen tussen de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op te heffen,
overwegende de vooruitgang die in het kader van de Europese Gemeenschappen reeds is geboekt bij de totstandkoming van het vrije verkeer van personen, goederen en diensten,
geleid door de wens te bereiken, dat de controles aan de gemeenschappelijke grenzen op het verkeer van onderdanen van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen worden opgeheven en het verkeer van goederen en diensten wordt vergemakkelijkt,
overwegende dat de toepassing van onderhavig Akkoord wetgevende maatregelen kan vereisen die zullen moeten worden voorgelegd aan de nationale Parlementen overeenkomstig de grondwettelijke bepalingen van de ondertekenende Staten,
gelet op de Verklaring van de Europese Raad van Fontainebleau van 25-26 juni 1984 betreffende de afschaffing aan de binnengrenzen van de politie- en douaneformaliteiten voor het verkeer van personen en goederen,
gelet op de te Saarbrücken op 13 juli 1984 tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek gesloten Overeenkomst,
gelet op de besluiten welke de Ministers van Vervoer van de Benelux-Staten en van de Bondsrepubliek Duitsland tijdens hun bijeenkomst te Neustadt/Aisch op 31 mei 1984 hebben genomen,
gelet op het aan de Regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek aangeboden Memorandum van de Regeringen van de Benelux Economische Unie van 12 december 1984,
zijn het volgende overeengekomen:
Artikel 1
Tussen het tijdstip waarop dit Akkoord in werking treedt en het tijdstip waarop alle controles zullen zijn afgeschaft, worden de formaliteiten aan de gemeenschappelijke grenzen tussen de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Oostenrijk, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek en de Portugese Republiek voor de onderdanen van de Lid-Staten der Europese Gemeenschappen onder de hieronder vastgestelde voorwaarden vervuld.
Artikel 2
Op het gebied van het personenverkeer oefenen de politie- en douane-autoriteiten, met ingang van 15 juni 1985, in beginsel slechts visuele controle uit op personenvoertuigen die de gemeenschappelijke grens met beperkte snelheid overschrijden, zonder deze tot staan te brengen.
Zij kunnen evenwel steekproefsgewijs tot verdergaande controles overgaan. Deze dienen zo mogelijk buiten de rijstrook te worden verricht, zodat het overige grensoverschrijdende verkeer niet wordt gehinderd.
Artikel 3
Ter vergemakkelijking van de visuele controle kunnen de onderdanen van de Lid-Staten der Europese Gemeenschappen die met een motorvoertuig een gemeenschappelijke grens willen overschrijden, achter de voorruit van dat voertuig een groene schijf tonen met een doorsnede van ten minste 8 centimeter. Met deze schijf wordt aangegeven dat zij aan de voorschriften terzake van het grensverkeer voldoen, niet meer goederen vervoeren dan de hoeveelheid die belastingvrij is toegestaan en de valutabepalingen naleven.
Artikel 4
De Partijen streven ernaar om het oponthoud aan de gemeenschappelijke grenzen verband houdende met de controle op het beroepsvervoer van personen over de weg, tot een minimum te beperken.
Zij zullen naar oplossingen zoeken waarmee vóór 1 januari 1986 aan de gemeenschappelijke grenzen kan worden afgezien van systematische controle op het ritblad en de vervoervergunningen voor het beroepsvervoer van personen over de weg.
Artikel 5
Vóór 1 januari 1986 worden aan de samengevoegde nationale controleposten, voor zover dit in de praktijk niet reeds het geval is en de infrastructuur dit toelaat, gezamenlijke controles ingesteld. In een later stadium zal worden nagegaan of, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden, instelling van gezamenlijke controles aan andere grensposten mogelijk is.
Artikel 6
Onverminderd de toepassing van verdergaande regelingen tussen de Partijen treffen deze de nodige maatregelen tot vereenvoudiging van het verkeer van onderdanen van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen die woonachtig zijn in langs de gemeenschappelijke grenzen gelegen gemeenten, ten einde hen in staat te stellen de grens te passeren buiten de erkende grensovergangen en buiten de openingsuren van de controleposten.
Deze faciliteiten gelden slechts voor zover betrokkenen niet meer goederen vervoeren dan de hoeveelheid die belastingvrij is toegestaan en de valutabepalingen naleven.
Artikel 7
De Partijen streven ernaar het visumbeleid van ieder hunner op zo kort mogelijke termijn nader tot elkaar te brengen, ten einde de negatieve gevolgen die de versoepeling van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen kan hebben voor de immigratie en de veiligheid, te vermijden. Zij treffen, zo mogelijk vóór 1 januari 1986, de nodige maatregelen voor de onderlinge aanpassing van hun procedure inzake de visumverlening en de toelating tot hun grondgebied, rekening houdend met de noodzaak het gehele grondgebied van de vijf Staten te beschermen tegen illegale immigratie en tegen activiteiten die de veiligheid in gevaar kunnen brengen.
Artikel 8
Met het oog op de versoepeling van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen en in verband met de belangrijke verschillen tussen de wetgevingen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Oostenrijk, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek en de Portugese Republiek verbinden de Partijen zich ertoe op hun grondgebied de illegale handel in verdovende middelen met kracht te bestrijden en hun acties dienaangaande op efficiënte wijze te coördineren.
Artikel 9
De Partijen versterken de samenwerking tussen hun douane- en politie-autoriteiten, met name op het gebied van de misdaadbestrijding, in het bijzonder de illegale handel in verdovende middelen en wapens, van illegale binnenkomst en illegaal verblijf van personen, van belasting- en douanefraude en van smokkel. Daartoe streven de Partijen, met inachtneming van hun nationale wetgevingen, ernaar de uitwisseling van informatie te verbeteren en het uitwisselen van gegevens, die voor de overige Partijen bij de misdaadbestrijding van nut kunnen zijn, te versterken.
De Partijen versterken in het kader van de bestaande wetgeving van ieder hunner de wederzijdse bijstand bij de bestrijding van onregelmatig kapitaalverkeer.
Artikel 10
Met het oog op de toepassing van de in de artikelen 6, 7, 8 en 9 bedoelde samenwerking zullen de bevoegde autoriteiten van de Partijen op geregelde tijdstippen bijeenkomen.
Artikel 11
Op het gebied van het grensoverschrijdende goederenvervoer over de weg zien de Partijen met ingang van 1 juli 1985 af van het systematisch verrichten aan de gemeenschappelijke grenzen van de navolgende controles:
- de controle op de rij- en rusttijden ( Verordening (EEG) nr. 543/69 van de Raad van 25 maart 1969 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en AETR);
- de controle op de afmetingen en gewichten van bedrijfsvoertuigen; deze maatregel vormt geen beletsel voor het in gebruik nemen van automatische weegsystemen voor een steekproefsgewijze gewichtscontrole;
- de controles op de technische toestand van de voertuigen.
Ter voorkoming van dubbele controles in het binnenland van de Partijen zullen maatregelen worden getroffen.
Artikel 12
Met ingang van 1 juli 1985 wordt de controle op de documenten, waaruit blijkt dat het gaat om vervoer buiten vergunning gesteld of buiten contingent in toepassing van communautaire of bilaterale bepalingen, aan de gemeenschappelijke grenzen door een steekproefsgewijze controle vervangen. Op de voertuigen, die vervoer verrichten als bedoeld in deze stelsels, dient bij grensoverschrijding een optisch symbool te worden aangebracht. De bevoegde autoriteiten der Partijen stellen in onderling akkoord de technische kenmerken van dit symbool vast.
Artikel 13
De Partijen streven ernaar vóór 1 januari 1986 de onderling voor het grensoverschrijdende verkeer geldende vergunningstelsels inzake beroepsvervoer over de weg te harmoniseren met het oogmerk van vereenvoudiging, versoepeling, en de mogelijkheid de ritvergunningen te vervangen door termijnvergunningen met visuele controle bij overschrijding van de gemeenschappelijke grenzen.
De wijze waarop de ritvergunningen in termijnvergunningen worden omgezet zal bilateraal worden overeengekomen, met inachtneming van de behoefte aan goederenvervoer over de weg van de betrokken landen.
Artikel 14
De Partijen streven naar oplossingen waarmee het oponthoud aan de gemeenschappelijke grenzen in verband met het vervullen van de grensformaliteiten bij het spoorwegvervoer kan worden beperkt.
Artikel 15
De Partijen bevelen hun respectieve spoorwegmaatschappijen aan:
- de technische exploitatie zodanig aan te passen, dat het grensoponthoud tot een minimum wordt beperkt;
- alles in het werk te stellen om op bepaalde, door de spoorwegmaatschappijen zelf te omschrijven, soorten goederenvervoer per spoor een speciaal vervoersysteem toe te passen, waardoor een vlotte grensoverschrijding met zo weinig mogelijk tijdverlies tot stand komt (goederentreinen met verkorte stoptijd aan de grenzen).
Artikel 16
De Partijen harmoniseren de openingsdata en -uren van de douaneposten aan de gemeenschappelijke grenzen voor het vervoer langs de binnenwateren.
Artikel 17
Op het gebied van het personenverkeer zullen de Partijen streven naar opheffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen en verlegging daarvan naar de buitengrenzen. Met het oog hierop zullen zij vooraf alles in het werk stellen om, indien nodig, de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften met betrekking tot de aan de controles ten grondslag liggende verboden en beperkingen te harmoniseren en aanvullende maatregelen te treffen tot bescherming van de veiligheid en tot verhindering van de illegale immigratie van onderdanen van Staten die geen lid zijn van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 18
De Partijen zullen met name over onderstaande vraagstukken besprekingen openen, rekening houdend met het resultaat van de maatregelen op korte termijn:
a) de opstelling van regelingen inzake de politiesamenwerking bij het voorkomen van strafbare feiten en bij het opsporen daarvan;
b) de bestudering van eventuele moeilijkheden bij de toepassing van de akkoorden inzake internationale rechtshulp en uitlevering, ten einde de meest geschikte oplossingen te vinden ter verbetering van de betrekkingen tussen de Partijen op die gebieden;
c) het zoeken naar middelen tot gemeenschappelijke misdaadbestrijding, onder meer door eventuele invoering voor politie-ambtenaren van een achtervolgingsrecht, rekening houdend met de bestaande communicatiemiddelen en de internationale rechtshulp.
Artikel 19
De Partijen zullen streven naar harmonisatie van de wetgevingen en wettelijke voorschriften, met name op het gebied van:
- verdovende middelen;
- wapens en explosieven;
- de registratie van reizigers in hotels.
Artikel 20
De Partijen zullen streven naar harmonisatie van hun visumbeleid en van de voorwaarden voor binnenkomst op hun grondgebied. Voor zover nodig zullen zij tevens de harmonisatie voorbereiden van hun regelingen betreffende bepaalde aspecten van het vreemdelingenrecht ten aanzien van onderdanen van Staten die geen lid zijn van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 21
De Partijen zullen in de Europese Gemeenschappen gemeenschappelijke initiatieven nemen ten einde:
a) te komen tot verhoging van de aan reizigers verleende vrijstellingen;
b) in het kader van de communautaire vrijstellingen de bij binnenkomst van de Lid-Staten nog bestaande beperkingen voor goederen, waarvan het bezit voor ingezetenen niet is verboden, weg te werken.
De Partijen zullen in de Europese Gemeenschappen initiatieven nemen met het oog op geharmoniseerde heffing in het land van vertrek van de BTW op het verzorgen van toeristenvervoer binnen de Europese Gemeenschappen.
Artikel 22
De Partijen zullen zowel in onderling verband als in de Europese Gemeenschappen ernaar streven:
- de vrijstelling voor motorbrandstof op te trekken tot de normale tankinhoud van autobussen en autocars (600 liter),
- toenadering te brengen in de belastingtarieven voor dieselbrandstof en de vrijstelling voor de normale tankinhoud van vrachtwagens te verhogen.
Artikel 23
De Partijen zullen eveneens op het gebied van het goederenvervoer ernaar streven het oponthoud en het aantal stopplaatsen bij de samengevoegde nationale controleposten te beperken.
Artikel 24
Op het gebied van het goederenverkeer zullen de Partijen naar middelen zoeken om de thans aan de gemeenschappelijke grenzen uitgeoefende controles te verleggen naar de buitengrenzen of naar het binnenland.
Met het oog hierop zullen zij, indien nodig, in onderling verband en in de Europese Gemeenschappen gezamenlijke initiatieven nemen ten einde de bepalingen, die aan de controles aan de gemeenschappelijke grenzen op het goederenverkeer ten grondslag liggen, te harmoniseren. Zij zullen ervoor zorg dragen dat deze maatregelen geen afbreuk doen aan de noodzakelijke bescherming van de gezondheid van personen, dieren en planten.
Artikel 25
De Partijen zullen verdere uitbreiding geven aan hun samenwerking met het oog op vergemakkelijking van de inklaring van goederen door middel van een systematische en geautomatiseerde uitwisseling van de nodige gegevens die in het Enig Document worden vastgelegd.
Artikel 26
De Partijen zullen nagaan op welke wijze de indirecte belastingen (BTW en accijnzen) in het kader van de Europese Gemeenschappen kunnen worden geharmoniseerd. Met het oog hierop zullen zij de door de Europese Gemeenschappen genomen initiatieven steunen.
Artikel 27
De Partijen zullen nagaan of op basis van wederkerigheid de volgens het gemeenschapsrecht toegestane vrijstellingsbeperkingen voorgrensbewoners kunnen worden afgeschaft.
Artikel 28
Het bilateraal of multilateraal sluiten van soortgelijke regelingen met Staten die geen partij bij dit Akkoord zijn, dient door onderling overleg tussen de Partijen te worden voorafgegaan.
Artikel 29
Dit Akkoord zal eveneens van toepassing zijn op het Land Berlijn, tenzij de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland binnen drie maanden na de dag van inwerkingtreding tegenover de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie en de Regering van de Franse Republiek anders verklaart.
Artikel 30
De in dit Akkoord neergelegde maatregelen die niet met ingang van de inwerkingtreding van toepassing zijn, zullen vóór 1 januari 1986 worden toegepast wat betreft de maatregelen als bedoeld in Titel I en, indien mogelijk, vóór 1 januari 1990 wat betreft de maatregelen als bedoeld in Titel II, tenzij in dit Akkoord in andere termijnen is voorzien.
Artikel 31
Dit Akkoord is van toepassing onder voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 5 en 6, 8 t/m 16 van de te Saarbrücken op 13 juli 1984 tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek gesloten Overeenkomst.
Artikel 32
Dit Akkoord wordt ondertekend zonder voorbehoud van bekrachtiging of goedkeuring, dan wel onder voorbehoud van bekrachtiging of goedkeuring, gevolgd door bekrachtiging of goedkeuring.
Dit Akkoord zal voorlopig worden toegepast met ingang van de dag, volgende op de dag van ondertekening.
Dit Akkoord zal in werking treden dertig dagen na nederlegging van de laatste akte van bekrachtiging of van goedkeuring.
Artikel 33
Dit Akkoord zal worden nedergelegd bij de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, die daarvan een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift zendt aan elke andere Regering welke dit Akkoord heeft ondertekend.
TEN BLIJKE WAARVAN de daartoe naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers van de Regeringen dit Akkoord hebben ondertekend.
GEDAAN te Schengen (Groothertogdom Luxemburg), de veertiende juni negentienhonderdvijfentachtig, zijnde de teksten van dit Akkoord in de Duitse, de Franse en de Nederlandse taal gelijkelijk authentiek.