Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
Beleid
Machtiging
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aftrek fictieve kosten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 27 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 26 oktober 2010.
Aftrek fictieve kosten
Inleiding
Ingevolge artikel 6, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: de Wet) kan de Minister voor de in het eerste lid van dat artikel omschreven lichamen die een algemeen maatschappelijk belang behartigen nadere regelingen geven met betrekking tot het bepalen van de winst. Het tweede lid is bij amendement aan artikel 6 van de Wet toegevoegd. Uit de toelichting blijkt dat deze bepaling de mogelijkheid opent om de winstbepaling bij deze lichamen af te stemmen niet op de in werkelijkheid betaalde kosten, maar op kosten die bedrijfseconomisch normaal kunnen worden geacht; hierbij is gedacht aan het in aanmerking nemen van fictieve kosten wegens om niet of tegen te lage beloning verrichte arbeid bij de toetsing of belastingplichtige in aanmerking komt voor de vrijstelling van artikel 6, eerste lid, van de Wet.
In aansluiting op het in onderdeel 2 van het besluit van 1 juli 1971, nr. B71/12651 (hierna: het besluit), gestelde deel ik het volgende mede.
Beleid
Op grond van artikel 6, tweede lid, van de Wet keur ik goed dat – uitsluitend voor de toepassing van de in artikel 1, letter a, van het Vrijstellingsbesluit 1971 vermelde normbedragen – fictieve kosten wegens om niet of tegen te lage beloning verrichte arbeid in aanmerking kunnen worden genomen.
De fictieve-kostenaftrek wordt vastgesteld door de bevoegde inspecteur. De hoogte van de in aanmerking te nemen fictieve kosten wordt, op verzoek van belanghebbende, naar rato van het aantal door vrijwilligers gewerkte uren vastgesteld door de inspecteur. Dit bedrag wordt afgeleid van het wettelijk minimum loon van een volwassene op jaarbasis eventueel verminderd met aan de vrijwilligers verrichte betalingen (bijvoorbeeld kostenvergoedingen).
Voor de bepalingen van het aantal gewerkte uren dient te worden aangesloten bij het aantal uren dat voortvloeit uit een efficiënte bedrijfsvoering. Belanghebbende dient aan de inspecteur opgaaf te doen van de om niet of tegen een te lage beloning verrichte arbeid, zodat de inspecteur de hiervoor bedoelde fictieve kosten kan beoordelen.
Wellicht ten overvloede merk ik nog op dat de fictieve-kostenaftrek geen toepassing vindt bij de fiscale winstbepaling van een niet-vrijgesteld lichaam.
Machtiging
Ik machtig de inspecteurs om namens mij met inachtneming van het bovenstaande te beslissen op verzoeken om nadere regelingen te geven met betrekking tot het bepalen van de winst.
Gelet op het vorenstaande heeft onderdeel 2 van het besluit zijn belang verloren.