{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Artikel I
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Administratieverordening gerechtsdeurwaarders

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Administratieverordening gerechtsdeurwaarders
De Staatssecretaris van Justitie,
Gelet op artikel 94 juncto artikel 17, vijfde lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet,
Besluit:
Artikel I
De verordening, bedoeld in artikel 17, vijfde lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet, wordt als volgt vastgesteld.
Artikel 1
De gerechtsdeurwaarder draagt zorg voor het instellen van een toereikende administratieve organisatie en een stelsel van controlemaatregelen waardoor alle opdrachten direct worden vastgelegd en alle financiële rechten en verplichtingen volledig, juist en tijdig worden vastgelegd en verantwoord, zodat alle opdrachten met de vereiste zorgvuldigheid kunnen worden uitgevoerd.
Artikel 2
De gerechtsdeurwaarder die persoonsgegevens verkrijgt, vermeldt in zijn administratie:
a. de datum waarop hij de gegevens heeft verkregen;
b. het doel waarvoor hij de gegevens heeft verkregen, en
c. het gebruik van de gegevens.
Artikel 3
De gerechtsdeurwaarder richt zijn administratie zodanig in dat de verslaggeving kan geschieden conform de staten voor de indeling van de balans en de staat van baten en lasten en de voorschriften met betrekking tot de wijze en frequentie van berekening van de bewarings- en liquiditeitspositie die door de KBvG worden vastgesteld. Deze staten en voorschriften behoren als bijlagen bij deze verordening.
Artikel 4
Van iedere opdracht worden onverwijld de financiële feiten vastgelegd in de financiële (sub)administratie(s) teneinde de financiële rechten en verplichtingen te kennen. Periodiek vindt afstemming plaats van deze registratie(s) met de financiële hoofdadministratie.
Artikel 5
De administratie is zodanig dat de gerechtsdeurwaarder zorg kan dragen voor een zorgvuldige bewaring van voor cliënten ontvangen gelden en voor een juiste en tijdige doorbetaling van de door hem geïnde gelden.
1.
De gerechtsdeurwaarder zorgt voor een sluitend systeem van interne controle op de kasorganisatie.
2.
De gerechtsdeurwaarder zorgt ervoor dat ontvangen kasgelden onverwijld op de daartoe bestemde bankrekeningen worden doorgestort.
Artikel 7
De gerechtsdeurwaarder zorgt ervoor dat maatregelen worden genomen die waarborgen dat:
a. het juiste bedrag tijdig aan de rechthebbende wordt uitgekeerd;
b. duidelijkheid bestaat over de wijze waarop zijn eigen kosten met het uit te keren bedrag worden verrekend;
c. uitgaande declaraties zijn gecontroleerd op rekenkundige juistheid en juiste tariefstoepassing en verschotten, inclusief prijsafspraken, en
d. verschotten slechts worden gedeclareerd indien daar facturen tegenover staan, dan wel daarvoor wettelijke tarieven gelden.
Artikel 8
De (financiële) administratie van het kantoor van de gerechtsdeurwaarder is op zodanige wijze geautomatiseerd dat betrouwbaarheid en continuïteit zijn gewaarborgd.
Artikel 9
De gerechtsdeurwaarder zorgt ervoor dat in het verslag van de accountant, bedoeld in artikel 31 van de Gerechtsdeurwaarderswet, tevens wordt aangegeven in hoeverre in opzet is voldaan aan de in deze verordening opgenomen regels.
Artikel 10
De gerechtsdeurwaarder zorgt ervoor dat de financiële privé-bescheiden op een zodanige wijze worden gearchiveerd dat hij kan voldoen aan de verplichting tot jaarlijkse opstelling van privé-vermogen zoals neergelegd in artikel 17, eerste lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Administratieverordening gerechtsdeurwaarders.
2.
Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is bevoegd tot het geven van nadere regels betreffende de in deze verordening behandelde onderwerpen.
3.
De nadere regels als bedoeld in het tweede lid zijn slechts verbindend voor de leden en de organen van de KBvG en treden in werking met ingang van de eerste dag van de tweede maand na de dag van bekendmaking of zoveel eerder als zij zelf bepaalt, met dien verstande dat tussen de dag van de bekendmaking en die van de inwerkingtreding ten minste een termijn van één maand ligt.
4.
De nadere regels als bedoeld in het tweede lid kunnen bij besluit van de Ledenraad worden vernietigd tot het moment waarop deze in werking zijn getreden.
Artikel II
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 17, vijfde lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet in werking treedt.
Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 9 juli 2001
De
Staatssecretaris