Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN
+ TITEL II. TOEPASSING VAN TITEL I VAN HET VERDRAG (ALGEMENE BEPALINGEN)
+ TITEL III. SAMENTELLING VAN TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING
+ TITEL IV. TOEPASSING VAN TITEL III VAN HET VERDRAG
- TITEL V. FINANCIËLE BEPALINGEN
+ TITEL VI. DIVERSE BEPALINGEN
+ TITEL VII. SLOTBEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Administratieve Schikking voor de toepassing van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden (herzien), Straatsburg, 26-11-1987

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
(authentiek: nl)
1.
Onverminderd het bepaalde in artikel 23, vierde lid, artikel 49, vierde lid en artikel 70, derde lid van het Verdrag worden de vergoedingen bedoeld in artikel 23, derde lid, artikel 49, derde lid en artikel 70, tweede lid van het Verdrag vastgesteld en vinden zij plaats krachtens de volgende bepalingen:
a) het werkelijke bedrag van de door het orgaan van de woon- of verblijfplaats verleende prestaties wordt vergoed door het bevoegde orgaan, zoals dit bedrag blijkt uit de boekhouding van het eerste orgaan;
b) indien het werkelijke bedrag der prestaties niet blijkt uit de boekhouding van het orgaan dat deze heeft verleend, wordt het te vergoeden bedrag bepaald op basis van een vast bedrag dat wordt vastgesteld volgens berekeningswijzen die in onderlinge overeenstemming tussen de betrokken Verdragsluitende Partijen of hun bevoegde autoriteiten worden vastgesteld;
c) de vergoedingen vinden per kalender-halfjaar door tussenkomst van de verbindingsorganen plaats;
d) de schuldvorderingen, die op de laatste dag van het betreffende halfjaar zijn vastgesteld in de munteenheid van de Verdragsluitende Partij op het grondgebied waarvan het orgaan dat de vordering heeft zich bevindt, moeten voor het einde van het volgende kwartaal betaald worden volgens de op de dag, waarop de gelden worden overgemaakt, geldende wisselkoers.
2.
Twee Verdragsluitende Partijen kunnen in onderlinge overeenstemming de toepassing van de regels betreffende vergoedingen op basis van vaste bedragen en van toepassing zijnde tussen hen op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van het Verdrag, uitbreiden tot de vergoedingen op basis van vaste bedragen bedoeld in artikel 23, derde lid, artikel 49, derde lid en artikel 70, tweede lid van het Verdrag, onder kennisgeving hiervan aan het Administratief Centrum, hetzelfde geldt voor de regels betreffende het afzien van vergoedingen.
3.
Verstrekkingen die zijn verleend krachtens artikel 21, vierde lid, tweede volzin en zevende lid van het Verdrag komen slechts ten laste van het orgaan van de woonplaats indien tussen dit orgaan en het bevoegde orgaan een overeenkomst inzake vergoeding op basis van vaste bedragen dan wel inzake het afzien van vergoedingen bestaat. Indien een zodanige overeenkomst niet bestaat, dan komen deze verstrekkingen ten laste van het bevoegde orgaan.
4.
Voor de toepassing van artikel 70, eerste lid van het Verdrag worden de gezinsbijslagen, voorzien in de wetgeving van een Verdragsluitende Partij, beschouwd als overeenkomend met de bijslagen die worden voorzien in de wetgeving van een andere Verdragsluitende Partij, wanneer de gezinsbijslagen die worden voorzien door elk der beide wetgevingen hetzij kinderbijslagen zijn, hetzij zwangerschapsuitkeringen, hetzij uitkeringen bij geboorte, hetzij uitkeringen voor gebrekkige of gehandicapte kinderen, hetzij wezenuitkeringen, hetzij andere uitkeringen van dezelfde aard die zouden worden voorzien door de wetgevingen van tenminste twee Verdragsluitende Partijen.
1.
Ingeval het recht op verstrekkingen niet door het als bevoegd aangeduide orgaan wordt erkend, worden, rekening houdend met het bepaalde in artikel 9, tweede en derde lid of artikel 44, tweede en derde lid van deze Schikking, de verstrekkingen welke door het orgaan van de verblijfplaats werden verleend, op grond van de in artikel 9, eerste lid of artikel 44, eerste lid van deze Schikking bedoelde veronderstelling, door eerstbedoeld orgaan of door het orgaan dat door de bevoegde autoriteit van de betrokken Verdragsluitende Partij is aangewezen, vergoed.
2.
De door het orgaan van de verblijfplaats of door het orgaan van de woonplaats verrichte uitgaven voor krachtens artikel 52, eerste lid van deze Schikking, verleende verstrekkingen, terwijl de belanghebbende geen recht op verstrekkingen heeft, worden vergoed door het orgaan dat door de bevoegde autoriteit van de betrokken Verdragsluitende Partij is aangewezen.
3.
Het orgaan dat de ten onrechte verleende verstrekkingen heeft vergoed krachtens het eerste of het tweede lid van dit artikel, behoudt op de persoon die verstrekkingen heeft genoten een schuldvordering welke gelijk is aan de waarde van de ten onrechte verleende verstrekkingen.
Artikel 80. Regels voor omrekening, toe te passen door de organen van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen en door de Zwitserse organen
De inkomsten, beloningen en uitkeringen welke voor de toepassing vna de artikelen 37, 73 en 74 van het Verdrag, en van artikel 40, tweede lid van deze Schikking alsmede voor de betaling van uitkeringen voorzien in artikel 13, achtste lid en in artikel 47, achtste lid van genoemde Schikking in aanmerking dienen te worden genomen en in de munteenheid van een andere Verdragsluitenden Partij luiden, worden als volgt omgerekend:
a) door de organen van de Lid-Staten van de Europese Gemeenppen
i) wanneer het gaat om bedragen die luiden in de munteenheid van een van deze Lid-Staten volgens de regels van de Europese Gemeenschappen;
ii) wanneer het gaat om bedragen die luiden in de munteenheid van een andere Verdragsluitende Partij, op basis van de gemiddelde maandelijkse koers waarop deze munteenheid stond genoteerd op een valutabeurs van de betrokken Lid-Staat; de referentieperiode is in de eerste maand van het kalenderkwartaal voorafgaande aan het begin van het in aanmerking nemen;
b) voor de Zwitserse organen
i) onder overeenkomstige toepassing van alinea a)ii) en de koersen welke op een Zwitserse valutabeurs stonden genoteerd;
ii) wanneer het gaat om de betaling van uitkeringen bedoeld in artikel 13, achtste lid en in artikel 47, achtste lid van deze Schikking, op basis van de officiële wisselkoers welke geldig is op de dag waarop de betreffende uitkeringen worden betaald.
1.
De kosten die voortvloeien uit de administratieve controle en uit medisch onderzoek, observaties, reizen van artsen en allerlei verificaties, nodig voor de toekenning en verlening van de prestaties of voor herziening daarvan, worden door het orgaan voor rekening waarvan zij zijn verricht, vergoed aan het daarmee belaste orgaan op basis van het door dit orgaan toegepaste tarief.
2.
Twee of meer Verdragsluitende Partijen of hun bevoegde autoriteiten kunnen in onderlinge overeenstemming vaststellen dat vergoeding op andere wijze zal geschieden, met name tegen vaste bedragen, of dat van elke vergoeding tussen organen, afhankelijk van hun bevoegdheid, wordt afgezien.
3.
Artikel 78, tweede lid van deze Schikking is van overeenkomstige toepassing.