Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN
+ TITEL II. TOEPASSING VAN TITEL I VAN HET VERDRAG (ALGEMENE BEPALINGEN)
+ TITEL III. SAMENTELLING VAN TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING
- TITEL IV. TOEPASSING VAN TITEL III VAN HET VERDRAG
+ TITEL V. FINANCIËLE BEPALINGEN
+ TITEL VI. DIVERSE BEPALINGEN
+ TITEL VII. SLOTBEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Administratieve Schikking voor de toepassing van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden (herzien), Straatsburg, 26-11-1987

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
(authentiek: nl)
1.
Om in aanmerking te komen voor toepassing van artikel 55, eerste of tweede lid van het Verdrag, legt de werkloos geworden rijnvarende aan het bevoegde orgaan een bewijs over, waarin de tijdvakken van verzekering of dienstbetrekking zijn vermeld, welke zijn vervuld krachtens de wetgeving van de Verdragsluitende Partij waaraan hij tevoren en laatstelijk onderworpen is geweest en verstrekt hij alle verdere inlichtingen welke op grond van de door dit orgaan toegepaste wetgeving vereist zijn.
2.
Het in het vorige lid bedoelde bewijs wordt op verzoek van de belanghebbende verstrekt, hetzij door het voor werkloosheid bevoegde orgaan van de Verdragsluitende Partij aan de wetgeving waarvan hij tevoren en laatstelijk onderworpen is geweest, hetzij door een ander door de bevoegde autoriteit van deze Partij aangewezen orgaan. Indien de belanghebbende genoemd bewijs niet overlegt, verzoekt het bevoegde orgaan hierom aan het orgaan dat bevoegd is het bewijs af te geven. Het bevoegde orgaan kan eveneens een bewijs accepteren dat is afgegeven door de laatste werkgever van de belanghebbende.
3.
Indien het nodig is met vroeger krachtens de wetgeving van enige andere Verdragsluitende Partij vervulde tijdvakken van verzekering of dienstbetrekking rekening te houden om aan de in de wetgeving van de bevoegde Staat gestelde voorwaarden te voldoen, zijn de voorgaande leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
Artikel 64. Bevoegd orgaan voor de toepassing van artikel 63 van deze schikking
In de gevallen bedoeld in artikel 57 van het Verdrag wordt het orgaan van de woonplaats beschouwd als het voor de toepassing van artikel 63 van deze Schikking bevoegde orgaan.
Artikel 65. Bewijs betreffende tijdvakken van verzekering of van dienstbetrekking - vermelding van de duur van reeds verleende uitkeringen -
Voor de toepassing van artikel 58 van het Verdrag, vermeldt het in artikel 63, tweede lid van deze Schikking bedoelde orgaan, in voorkomend geval, de duur waarover reeds uitkeringen zijn verleend, nadat het recht op uitkeringen voor de laatste maal werd vastgesteld.
Artikel 66. Verklaring voor de berekening van de uitkeringen
Voor de berekening van de uitkeringen welke ten laste komen van een in artikel 59, eerste lid van het Verdrag bedoeld orgaan in de gevallen waarin de belanghebbende zijn laatste werkzaamheden niet gedurende ten minste vier weken heeft uitgeoefend onder de wetgeving van de Verdragsluitende Partij op het grondgebied waarvan dit orgaan is gevestigd, legt hij aan dit orgaan een verklaring over welke de aard vermeldt van de laatstelijk door hem onder de wetgeving van een andere Verdragsluitende Partij gedurende ten minste vier weken verrichte werkzaamheden, alsmede de bedrijfstak waarin deze werkzaamheden werden uitgeoefend. Indien de belanghebbende deze verklaring niet overlegt, verzoekt bedoeld orgaan daarom hetzij aan het voor werkloosheid bevoegde orgaan van laatstbedoelde Partij, hetzij aan een ander door de bevoegde autoriteit van deze Partij aangewezen orgaan. Het bevoegde orgaan kan eveneens een bewijs accepteren dat is afgegeven door de laatste werkgever van de belanghebbende.
Artikel 67. Bewijs betreffende de gezinsleden die in aanmerking moeten worden genomen
Om in aanmerking te komen voor de toepassing van artikel 59, tweede lid van het Verdrag legt de belanghebbende aan het bevoegde orgaan een bewijs over met betrekking tot zijn gezinsleden die op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Partij dan de bevoegde Staat wonen. Dit bewijs wordt afgegeven door het orgaan dat is aangewezen door de bevoegde autoriteit van de Verdragsluitende Partij op het grondgebied waar deze gezinsleden wonen. Hierin moet worden bevestigd dat de gezinsleden niet reeds in aanmerking zijn genomen voor de berekening van de werkloosheidsuitkeringen die aan een rechthebbende van dezelfde familie krachtens de wetgeving van de genoemde Verdragsluitende Partij verschuldigd zijn. Bovendien is artikel 18, tweede lid van deze Schikking van overeenkomstige toepassing.