Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN
+ TITEL II. TOEPASSING VAN TITEL I VAN HET VERDRAG (ALGEMENE BEPALINGEN)
+ TITEL III. SAMENTELLING VAN TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING
- TITEL IV. TOEPASSING VAN TITEL III VAN HET VERDRAG
+ TITEL V. FINANCIËLE BEPALINGEN
+ TITEL VI. DIVERSE BEPALINGEN
+ TITEL VII. SLOTBEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Administratieve Schikking voor de toepassing van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden (herzien), Straatsburg, 26-11-1987

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
(authentiek: nl)
1.
Om in aanmerking te komen voor uitkeringen krachtens de artikelen 25 en 27 van het Verdrag, daaronder begrepen in de gevallen bedoeld in artikel 28, tweede lid, artikel 29, eerste lid en artikel 30, tweede lid van het Verdrag, richt de aanvrager een verzoek hetzij tot het orgaan van de Verdragsluitende Partij aan de wetgeving waarvan hij onderworpen was op het tijdstip waarop de arbeidsongeschiktheid met daaropvolgende invaliditeit of de toeneming van deze invaliditeit is ontstaan, hetzij tot het orgaan van de woonplaats, dat de aanvraag dan aan eerstgenoemd orgaan doorzendt onder vermelding van de datum waarop deze werd ingediend. Deze datum wordt beschouwd als de datum waarop de aanvraag bij eerstbedoeld orgaan werd ingediend. Indien evenwel ziekengeld werd toegekend, moet de dag waarop het tijdvak van de toekenning van deze uitkering eindigt, in voorkomend geval worden beschouwd als de datum waarop de aanvraag om uitkeringen werd ingediend.
2.
In het in artikel 29, eerste lid, sub b) van het Verdrag bedoelde geval stelt het orgaan waarbij de aanvrager laatstelijk was aangesloten, het orgaan dat deze uitkeringen oorspronkelijk verschuldigd was, in kennis van het bedrag en de datum van ingang van de krachtens de door eerstbedoelde orgaan toegepaste wetgeving verschuldigde uitkeringen.
Artikel 25. Bewijs betreffende de gezinsleden die in aanmerking moeten worden genomen
Om in aanmerking te komen voor toepassing van artikel 27, vijfde lid van het Verdrag legt de aanvrager een bewijs over betreffende zijn gezinsleden, die op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Partij wonen dan dat waar zich het orgaan bevindt dat de uitkeringen moet vaststellen. Dit bewijs wordt afgegeven door het voor de ziekteverzekering bevoegde orgaan van de woonplaats van deze gezinsleden of door een ander orgaan dat is aangewezen door de bevoegde autoriteit van de Verdragsluitende Partij op het grondgebied waarvan deze gezinsleden wonen. Artikel 18, tweede lid van deze Schikking is van overeenkomstige toepassing.
1.
Indien het orgaan waarbij een aanvraag om invaliditeitsuitkering is ingediend vaststelt dat artikel 25, eerste lid van het Verdrag van toepassing is, wendt het zich, zo nodig, tot het orgaan waarbij de aanvrager laatstelijk aangesloten is geweest, ter verkrijging van een verklaring waarin de door hem krachtens de door dit laatste orgaan toegepaste wetgeving vervulde tijdvakken van verzekering zijn vermeld.
2.
Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing, indien het nodig is met de vroeger onder de wetgeving van enige andere Verdragsluitende Partij vervulde tijdvakken van verzekering rekening te houden om aan de in de wetgeving van de bevoegde Staat gestelde voorwaarden te voldoen.
3.
In het in artikel 27, derde lid van het Verdrag bedoelde geval zendt het orgaan dat het dossier van de aanvrager behandelt dit toe aan het orgaan waarbij de aanvrager laatstelijk aangesloten is geweest.
4.
In het in artikel 27, vierde lid van het Verdrag bedoelde geval wordt de aanvraag eventueel doorgezonden aan het terzake van invaliditeit bevoegde orgaan, waarbij de aanvrager laatstelijk voor het risico van invaliditeit aangesloten is geweest. Het bepaalde in het vorige lid is van overeenkomstige toepassing.
5.
Er moet onder dezelfde voorwaarden, eventueel worden teruggegaan tot het voor invaliditeit bevoegde orgaan van de Verdragsluitende Partij aan de wetgeving waarvan de aanvrager het eerst onderworpen was.
Artikel 27. Bepaling van de mate van invaliditeit
Het orgaan van een Verdragsluitende Partij houdt voor het bepalen van de mate van invaliditeit rekening met alle inlichtingen van medische en administratieve aard welke door het orgaan van enige andere Verdragsluitende Partij zijn ingewonnen. Elk orgaan behoudt echter de bevoegdheid de aanvrager voor eigen rekening door een arts van eigen keuze te laten onderzoeken.
Artikel 28. Geval waarin de aanvrager achtereenvolgens of afwisselend onderworpen is geweest aan wettelijke regelingen waarvan ten minste een niet wordt vermeld in bijlage VI van het Verdrag
Voor de toepassing van artikel 28, eerste lid van het Verdrag zijn de artikelen 29 tot en met 38 van deze Schikking van overeenkomstige toepassing.