Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN
+ TITEL II. TOEPASSING VAN TITEL I VAN HET VERDRAG (ALGEMENE BEPALINGEN)
- TITEL III. SAMENTELLING VAN TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING
+ TITEL IV. TOEPASSING VAN TITEL III VAN HET VERDRAG
+ TITEL V. FINANCIËLE BEPALINGEN
+ TITEL VI. DIVERSE BEPALINGEN
+ TITEL VII. SLOTBEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 6 Administratieve Schikking voor de toepassing van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden (herzien), Straatsburg, 26-11-1987

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
(authentiek: nl)
1.
In de gevallen, bedoeld in artikel 15, artikel 26, eerste en tweede lid, artikel 32, eerste en tweede lid, artikel 50 en artikel 55, eerste en tweede lid van het Verdrag, geschiedt de samenstelling van de tijdvakken van verzekering overeenkomstig de volgende regels:
a) bij de tijdvakken van verzekering, vervuld krachtens de wetgeving van een Verdragsluitende Partij, worden gevoegd de tijdvakken van verzekering, vervuld krachtens de wetgeving van iedere andere Verdragsluitende Partij, voorzover het noodzakelijk is hierop een beroep te doen om de tijdvakken van verzekering, vervuld krachtens de wetgeving van eerstbedoelde Partij, aan te vullen met het oog op het verkrijgen, het behoud of het herstel van het recht op prestaties, mits deze tijdvakken elkaar niet overlappen; indien het uitkeringen bij invaliditeit, ouderdom of overlijden (pensioenen) betreft welke door de organen van twee of meer Verdragsluitende Partijen moeten worden vastgesteld overeenkomstig artikel 27 of artikel 33 van het Verdrag, verricht elk der betrokken organen afzonderlijk deze samentelling, rekening houdende met het totaal der door de rijnvarende krachtens de wetgevingen van alle Verdragsluitende Partijen waaraan hij onderworpen is geweest, vervulde tijdvakken van verzekering;
b) wanneer een tijdvak van verzekering, vervuld op grond van een verplichte verzekering krachtens de wetgeving van een Verdragsluitende Partij, samenvalt met een op grond van een vrijwillige of vrijwillig voortgezette verzekering krachtens de wetgeving van een andere Verdragsluitende Partij vervuld tijdvak van verzekering, wordt alleen het eerste tijdvak in aanmerking genomen, onverminderd het bepaalde in artikel 12, tweede lid, tweede volzin van het Verdrag;
c) wanneer een effectief tijdvak van verzekering, vervuld krachtens de wetgeving van een Verdragsluitende Partij, samenvalt met een tijdvak dat krachtens de wetgeving van een andere Verdragsluitende Partij met een effectief tijdvak van verzekering is gelijkgesteld, wordt alleen het eerste tijdvak in aanmerking genomen;
d) elk tijdvak dat krachtens de wetgevingen van twee of meer Verdragsluitende Partijen met een effectief tijdvak van verzekering is gelijkgesteld, wordt slechts in aanmerking genomen door het orgaan van die van deze Partijen krachtens de wetgeving waarvan de rijnvarende laatstelijk voor dit tijdvak verplicht verzekerd is geweest; indien de rijnvarende voor genoemd tijdvak niet verplicht verzekerd is geweest krachtens de wetgeving van een van deze Partijen, wordt dit tijdvak in aanmerking genomen door het orgaan van die van genoemde Partijen krachtens de wetgeving waarvan hij na dit tijdvak voor de eerste maal verplicht verzekerd is geweest;
e) ingeval de periode waarin bepaalde tijdvakken van verzekering krachtens de wetgeving van een Verdragsluitende Partij vervuld zijn, niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, wordt ervan uitgegaan dat deze tijdvakken niet overlapt worden door krachtens de wetgeving van een andere Verdragsluitende Partij vervulde tijdvakken en wordt, voor zover nodig, hiermede rekening gehouden;
f) ingeval volgens de wetgeving van een Verdragsluitende Partij bepaalde tijdvakken van verzekering slechts in aanmerking worden genomen indien zij binnen een bepaalde termijn zijn vervuld, houdt het orgaan dat deze wetgeving toepast slechts rekening met krachtens de wetgeving van een andere Verdragsluitende Partij vervulde tijdvakken indien deze binnen dezelfde termijn zijn vervuld.
2.
De tijdvakken van verzekering, vervuld krachtens een stelsel van een Verdragsluitende Partij waarop het Verdrag niet van toepassing is, maar die in aanmerking worden genomen door een stelsel van dezelfde Partij waarop het Verdrag wel van toepassing is, worden beschouwd als tijdvakken van verzekering welke voor de samentelling in aanmerking dienen te worden genomen.
3.
Wanneer de tijdvakken van verzekering, vervuld krachtens de wetgeving van een Verdragsluitende Partij, worden uitgedrukt in andere eenheden dan in de wetgeving van een andere Verdragsluitende Partij worden gebezigd, geschiedt de omrekening welke voor de samentelling nodig is volgens onderstaande regels:
a) indien het een rijnvarende betreft, die in loondienst is en voor wie de zesdaagse werkweek gold of indien het een rijnvarende betreft die zelfstandige is,
i) geldt een dag als acht uren en omgekeerd
ii) gelden zes dagen als een week en omgekeerd;
iii) gelden zesentwintig dagen als een maand en omgekeerd;
iv) gelden drie maanden of dertien weken of achtenzeventig dagen als een kwartaal en omgekeerd;
v) worden voor de omrekening van weken tot maanden en omgekeerd, de weken en maanden in dagen omgerekend;
vi) mag toepassing van bovenstaande regels er niet toe leiden dat voor alle in de loop van een kalenderjaar vervulde tijdvakken een totaal van meer dan driehonderd en twaalf dagen of tweeënvijftig weken of twaalf maanden of vier kwartalen wordt verkregen;
b) indien het een rijnvarende betreft, die in loondienst is en voor wie de vijfdaagse werkweek gold,
i) geldt een dag als negen uur en omgekeerd;
ii) gelden vijf dagen als een week en omgekeerd;
iii) gelden tweeëntwintig dagen als een maand en omgekeerd;
iv) gelden drie maanden of dertien weken of zesenzestig dagen als een kwartaal en omgekeerd;
v) worden voor de omrekening van weken tot maanden en omgekeerd, de weken en maanden in dagen omgerekend;
vi) mag toepassing van bovenstaande regels er niet toe leiden dat voor alle in de loop van een kalenderjaar vervulde tijdvakken een totaal van meer dan tweehonderdvierenzestig dagen of tweeënvijftig weken of twaalf maanden of vierkwartalen wordt verkregen.