{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Onderzoek naar verliezen bij vervoer van accijnsgoederen
3. Gebruikte begrippen
4. Normering van de vervoersverliezen
5. Voorwaarden voor toepassing van de vrijstellingsnormen:
6. Ingetrokken regeling
7. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Accijns, vrijstellingsnormen voor verliezen bij vervoer van accijnsgoederen per tanktruck en tanklichter

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 12 april 2008. U leest nu de tekst die gold op 11 april 2008.
Accijns, vrijstellingsnormen voor verliezen bij vervoer van accijnsgoederen per tanktruck en tanklichter
De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
In dit besluit zijn vrijstellingsnormen vastgesteld voor de verliezen die optreden tijdens het vervoer per tanklichter en tanktruck van accijnsgoederen. Dit besluit vervangt de normen zoals die zijn vastgelegd in § 3.7.6 van de Leidraad accijns 1997.
1. Inleiding
In artikel 14, lid 1, van Richtlijn 92/12 EEG van de Raad is onder meer bepaald, dat de erkend entrepothouder wordt vrijgesteld voor de verliezen die inherent zijn aan de aard van de producten, die onder schorsing van accijns worden vervoerd. Elke lidstaat geeft aan onder welke voorwaarden deze vrijstelling wordt toegekend.
In Nederland is hieraan uitvoering gegeven in artikel 88 van de Wet op de accijns. Op grond van dat artikel worden verliezen die niet kunnen worden aangetoond, geacht te zijn uitgeslagen. Verliezen die wel kunnen worden aangetoond, worden daarom niet geacht te zijn uitgeslagen.
Om praktische redenen is een verdere uitvoering gegeven in paragraaf 3.7.6. van de Leidraad accijns 1997. Hierin zijn normen opgenomen voor verliezen ontstaan tijdens het vervoer van bepaalde minerale oliën per lichter vanuit andere lidstaten. Hiermee is beoogd de administratieve lasten voor zowel het bedrijfsleven als de overheid te beperken.
2. Onderzoek naar verliezen bij vervoer van accijnsgoederen
In de afgelopen jaren is vanuit de rechterlijke macht de vraag gekomen naar de onderbouwing van de in de Leidraad accijns 1997 opgenomen normen. Dezelfde vraag kwam ook vanuit het bedrijfsleven.
Daarnaast lijkt het wenselijk om niet alleen normen te stellen voor verliezen ontstaan tijdens het bulkvervoer van minerale oliën per lichter vanuit andere lidstaten, maar ook voor het bulkvervoer onder schorsing van de accijns
van ethylalcohol per lichter vanuit een andere lidstaat;
van minerale oliën en ethylalcohol met een tanktruck;
van minerale oliën en ethylalcohol binnen Nederland.
In samenwerking met het bedrijfsleven is een groot aantal bulktransporten van minerale oliën en ethylalcohol die onder schorsing van accijns werden vervoerd, beoordeeld op verschillen en verliezen. Deze beoordeling resulteerde in een gedegen inzicht van transportverliezen per soort minerale olie en ethylalcohol. Op grond hiervan is bepaald welke verschillen bij het vervoer van die producten beschouwd kunnen worden als verliezen die inherent zijn aan de aard van het product.
3. Gebruikte begrippen
Onder bulkvervoer wordt verstaan: het vervoer per tanklichter of per tanktruck, waarin een hoeveelheid van minimaal 5000 liter of 5000 kg per soort accijnsgoed in een tank of gedeelte van een tank wordt vervoerd.
Onder een tanktruck wordt verstaan: een voertuig met een vaste of één of meer losse tankcontainers
4. Normering van de vervoersverliezen
Voor bulkvervoer van minerale oliën en ethylalcohol onder schorsing van accijns zijn de volgende vrijstellingsnormen vastgesteld:
5. Voorwaarden voor toepassing van de vrijstellingsnormen:
Deze vrijstellingsnormen zijn van toepassing als
a. de ontvangst van de onder punt 4 genoemde accijnsgoederen plaatsvindt door vergunninghouders van accijnsgoederenplaatsen en geregistreerde bedrijven;
b. het vervoer plaatsvindt onder schorsing van de accijns;
c. het verlies is ontstaan door meetonnauwkeurigheden, temperatuurschommelingen, verdamping, krimping en uitzetting van het accijnsproduct en niet is ontstaan door onregelmatigheden tijdens het vervoer zoals ongeval of diefstal;
d. bij de ontvangst van de goederen de werkelijk ingeslagen hoeveelheid en de minder bevonden hoeveelheid accijnsgoederen worden aangetekend op het administratief geleidedocument en in de administratie van de vergunninghouder.
Als het daadwerkelijke verlies als bedoeld onder c groter is dan de vrijstellingsnorm kan de vrijstellingsnorm toch worden toegepast. Dit betekent echter wel dat bij een niet aantoonbaar verlies dat groter is dan de vrijstellingsnorm, de accijns en andere belastingen of heffingen die worden geheven als ware het accijns zijn verschuldigd over de verliezen boven de vrijstellingsnorm.
Is het daadwerkelijke verlies (bijvoorbeeld 0,1%) minder dan de maximale vrijstellingsnorm (bijvoorbeeld 0,4%), dan kan alleen over het daadwerkelijke verlies (0,1%) vrijstelling worden verleend.
Indien de verliezen bij het binnenlands vervoer tussen de accijnsgoederenplaatsen groter zijn dan de vrijstellingsnorm, moet dit aan de inspecteur worden meegedeeld door de vergunninghouder die de goederen heeft verzonden.
6. Ingetrokken regeling
Het beleid dat is vastgesteld in § 3.7.6 van de Leidraad accijns 1997 (besluit van 14 augustus 1997, nr. VB 97/1542) is met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken.
7. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 7 juni 2007
De
Staatssecretaris
directeur-generaal Belastingdienst