{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Nieuwe kleuren voor de accijnszegels
3. Overgangsregeling voor het gebruik van de nieuwe zegels
3.1. Gebruikte begrippen
3.2. Uitslag van sigaretten en rooktabak uit een accijnsgoederenplaats
3.3. In het buitenland gezegelde producten
3.4. Sigaretten van kleine merken
3.5. Rooktabak van kleine merken
3.6. Zekerheid
3.7. Terugzending van oude accijnszegels
3.8. Vernietiging van oude zegels
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Accijns, overgangsregeling aanpassing accijnstarieven sigaretten en rooktabak

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 12 april 2008. U leest nu de tekst die gold op 11 april 2008.
Accijns, overgangsregeling in verband met de aanpassing van de accijnstarieven voor sigaretten en rooktabak met ingang van 1 april 2006
1. Inleiding
Uit het aantal aangevraagde accijnszegels voor sigaretten in 2005 is gebleken dat de meest gevraagde prijsklasse voor sigaretten is gewijzigd van het pakje van 25 stuks à € 4,60 naar het pakje van 20 stuks à € 4,00.
Gelet op artikel 35a, lid 1 en lid 9 van de Wet op de accijns, heeft dit tot gevolg dat met ingang van 1 april 2006 de accijns van sigaretten en van rooktabak wordt verhoogd.
De nieuwe tarieven van de accijns op sigaretten en rooktabak zijn bij de ministeriële regeling van 23 januari 2006, Nr. DV 2006/23M vastgesteld (Stcrt. nr. 20).
In verband met deze wijzigingen deel ik het volgende mede.
2. Nieuwe kleuren voor de accijnszegels
In verband met de aangepaste tarieven van de accijns worden de accijnszegels voor sigaretten en rooktabak van nieuwe kleuren voorzien.
De kleuren van de accijnszegels, genoemd in artikel 43, lid 2 van de Uitvoeringsregeling accijns, zullen als volgt worden gewijzigd:
a. voor sigaretten de ondergrond groenachtig blauw en het zegelbeeld en de vermeldingen grijsblauw;
b. voor rooktabak, andere dan pijptabak, de ondergrond grijs en het zegelbeeld en de vermeldingen diepblauw;
c. voor pijptabak de ondergrond lichtbruin en het zegelbeeld en de vermeldingen bordeaux rood.
3.1. Gebruikte begrippen
In dit besluit wordt verstaan onder
oude accijnszegels: accijnszegels met een kleur en een geldend accijnstarief van vóór 1 april 2006.
het oude tarief: het tarief vóór 1 april 2006.
het in de handel brengen van tabaksproducten: het leveren of doen leveren van tabaksproducten door vergunninghouders van een AGP aan de van deze vergunninghouders economisch en juridisch onafhankelijke groothandel of detailhandel. Onder het in de handel brengen wordt in dit verband bijvoorbeeld niet verstaan de opslag van tabaksproducten door de vergunninghouder van een AGP in andere ruimten dan in zijn AGP of opslag bij derden.
3.2. Uitslag van sigaretten en rooktabak uit een accijnsgoederenplaats
Met het oog op een soepele omschakeling voor de tabaksproducten van een oud naar een nieuw gezegeld product is aan de vergunninghouders van een accijnsgoederenplaats voor tabaksproducten (AGP) het volgende toegestaan.
De tabaksproducten die zijn voorzien van vóór 1 april 2006 aangebrachte oude zegels, mogen uiterlijk tot en met 30 april 2006 tegen het oude tarief uit een AGP worden uitgeslagen en in de handel gebracht, mits de hoeveelheden niet groter zijn dan die welke normaliter rond 1 april voorhanden zijn.
Het leveren of doen leveren vindt plaats na de uitslag dan wel de invoer van de overeenkomstig artikel 78 van de Wet op de accijns op de voorgeschreven wijze verpakte en van accijnszegels voorziene tabaksproducten.
3.3. In het buitenland gezegelde producten
De overweging die heeft geleid tot het treffen van een overgangsregeling voor hier te lande gevestigde fabrikanten geldt in gelijke mate voor buiten Nederland vervaardigde tabaksproducten die zijn bestemd voor de Nederlandse markt.
In verband daarmede is ook voor tabaksproducten waarvoor het gebruikelijk is dat deze in het buitenland worden voorzien van Nederlandse accijnszegels het volgende toegestaan.
Deze in het buitenland gezegelde tabaksproducten die zijn voorzien van vóór 1 april 2006 aangebrachte oude zegels, mogen uiterlijk tot en met 30 april 2006 ook tegen het oude tarief worden uitgeslagen (dagaangifte) en in de handel gebracht dan wel worden ingevoerd en in de handel gebracht, mits de hoeveelheden niet groter zijn dan die welke normaliter in de maand april worden uitgeslagen en in de handel gebracht dan wel in Nederland worden ingevoerd en in de handel gebracht.
3.4. Sigaretten van kleine merken
Gelet op de specifieke productie- en afzetproblemen die zich kunnen voordoen met betrekking tot sigaretten die worden verhandeld onder merken met een geringe productie- en afnamehoeveelheid en een lage omloopsnelheid (de zogenoemde sigaretten van kleine merken) keur ik het volgende goed.
De sigaretten van kleine merken die zijn voorzien van vóór 1 april 2006 aangebrachte oude zegels, mogen uiterlijk tot en met 31 mei 2006 tegen het oude tarief worden uitgeslagen uit een AGP en in de handel gebracht dan wel worden ingevoerd en in de handel gebracht, mits de hoeveelheid niet groter is dan die welke normaliter rond 1 april voorhanden is.
Onder sigaretten van kleine merken worden in dit verband verstaan sigaretten van een merk waarvan de jaarproductie plaatsvindt in een productieschema waarin
de productieruns elkaar opvolgen met tussenperiodes van minimaal een maand en
ter zake waarvan de productie voor de Nederlandse markt per productierun niet meer bedraagt dan 5 miljoen stuks.
Belanghebbenden dienen ten genoegen van de inspecteur te doen blijken dat voldaan is aan de met betrekking tot sigaretten van kleine merken voor de toepassing van deze regeling geldende voorwaarden.
3.5. Rooktabak van kleine merken
Ook voor rooktabak bestaan specifieke productie- en afzetproblemen die zich kunnen voordoen met betrekking tot rooktabak die wordt verhandeld onder merken met een geringe productie- en afnamehoeveelheid en een lage omloopsnelheid (de zogenoemde rooktabak van kleine merken). In verband daarmede keur ik het volgende goed.
De rooktabak van kleine merken die zijn voorzien van vóór 1 april 2006 aangebrachte oude zegels, mogen uiterlijk tot en met 31 mei 2006 tegen het oude tarief worden uitgeslagen uit een AGP en in de handel gebracht dan wel ingevoerd en in de handel worden gebracht, mits de hoeveelheid niet groter is dan die welke normaliter rond 1 april voorhanden is.
Onder rooktabak van kleine merken wordt in dit verband verstaan rooktabak van een merk waarvan de jaarproductie plaatsvindt in een productieschema waarin
de productieruns elkaar opvolgen met tussenperiodes van minimaal een maand en
ter zake waarvan de productie voor de Nederlandse markt per productierun niet meer bedraagt dan 2 000 kg.
Belanghebbenden dienen ten genoegen van de inspecteur te doen blijken dat voldaan is aan de met betrekking tot rooktabak van kleine merken voor de toepassing van deze regeling geldende voorwaarden.
3.6. Zekerheid
Het is niet uitgesloten dat door een tijdelijke toename van de zegelaanvragen als gevolg van de vervanging van de accijnszegels en de belastingzegels de gestelde zekerheid niet toereikend is. De inspecteurs kunnen zich voor gemachtigd houden in een overschrijding van de zekerheid toe te stemmen tot uiterlijk 1 juni 2006, tenzij de voldoening aan de verplichtingen in dezen niet voldoende verzekerd wordt geacht.
3.7. Terugzending van oude accijnszegels
De vergunninghouders van een accijnsgoederenplaats voor tabaksproducten en degenen die tabaksproducten binnen Nederland brengen of invoeren moeten de oude zegels, die zij op 1 april 2006 nog niet hebben aangebracht en nog in voorraad hebben, als volgt terugzenden.
De zegels moeten behoorlijk gesorteerd en gebundeld uiterlijk 30 april 2006 per aangetekende postzending aan G4S Value Services BV (v/h Geldnet Services B.V. Business Unit Waardenlogistiek) te Haarlem worden teruggezonden, onder bijvoeging van een ingevuld formulier ACC 18 en/of ACC 20. Voorts moet de terugzending vergezeld gaan van een op naam gestelde specificatie van de teruggezonden zegels met, per soort, een opgave van het bedrag van de accijns en de omzetbelasting dat de zegels vertegenwoordigen.
Voor zover het sigaretten en rooktabak van kleine merken betreft, moet daarbij nog een opgave van de desbetreffende merken worden meegezonden.
De vergunninghouders van een AGP voor tabaksproducten zenden een afschrift van de specificatie aan de inspecteur bij wie de accijnszegels zijn aangevraagd. Dit afschrift wordt aangemerkt als een verzoek om teruggaaf als bedoeld in artikel 52 van de Uitvoeringsregeling accijns .
3.8. Vernietiging van oude zegels
De oude zegels die zich bevinden in Nederland op verpakkingen van tabaksproducten die niet voor 30 april 2006, respectievelijk 31 mei 2006 voor zover het tabaksproducten betreft van de hiervoor bedoelde kleine merken, zijn uitgeslagen dan wel ingevoerd, moeten onder ambtelijk toezicht worden vernietigd of onbruikbaar gemaakt met (overeenkomstige) toepassing van de artikelen 51 en 52 van de Uitvoeringsregeling accijns .
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2006.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 10 maart 2006
De van Financiën ,
Staatssecretaris
namens deze:
de ,
Directeur-generaal Belastingdienst