Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
0. Gebruikte begrippen en inhoudsopgave
1. Inleidende bepalingen
1.1. Tijdelijk buiten de AGP brengen
1.2. Rechtstreekse aflevering van goederen die onder schorsing van de accijns worden vervoerd.
1.2.1. Inleiding
1.2.2. Wettelijke bepalingen
1.2.3. Goedkeuring
1.2.4. Voorwaarden
2. Definities van de accijnsgoederen en tarieven
2.1. Afronding alcoholpercentage voor overige alcoholhoudende producten
2.2. Omrekeningsfactor bij toepassing van het tarief voor LPG
2.3. Accijnsheffing op mengsmering en smeerolie voor tweetaktmotoren
3. Uitslag en Invoer
3.1. Rechtstreekse verkoop van accijnsgoederen aan verbruikers vanuit een AGP
3.2. Tankauto’s en schepen als onderdeel van de AGP
3.3. Agp zonder fysieke opslag voor andere accijnsgoederen dan minerale oliën.
3.4. Verkoop van accijnsgoederen aan reizigers aan boord van schepen en vliegtuigen in het verkeer tussen twee lidstaten
3.4.1. Algemeen
3.4.2. Goedkeuring
3.5. Achterwege blijven van de aangifte voor de energiebelasting bij overschrijding van de maximale belastbare hoeveelheden.
3.6. Toestemming uitslag van vloeibaar gemaakt petroleumgas (LPG) uit de accijnsgoederenplaats tegen nihiltarief energiebelasting met of zonder een verklaring wegverkeer.
4. Vrijstellingen en teruggaaf
4.1. Vrijstelling accijns bij uitslag en invoer van levensmiddelen waarin bier, wijn, tussenproducten en overige alcoholhoudende producten zijn verwerkt.
4.2. Vrijstelling van accijns door vermenging met methanol.
4.3. Vrijstelling van accijns voor de uitslag en de invoer van overige alcoholhoudende producten die worden gebruikt bij de vervaardiging van geneesmiddelen of die als geneesmiddelen zijn geregistreerd.
4.3.1. Algemeen
4.3.2. Vrijstelling van accijns voor overige alcoholhoudende producten bij de vervaardiging van geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
4.3.3. Vrijstelling van accijns voor overige alcoholhoudende producten bij vervaardiging van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.
4.3.4. Goedkeuring
4.4. Vrijstelling voor minerale olie in brandstoftanks van nieuwe auto’s.
4.5. Vrijstellingsvergunning voor handelaren in accijnsgoederen.
4.6. Het zuiveren van met vrijstelling ingeslagen minerale oliën.
4.7. Achterwege blijven zekerheidstelling
4.8. Toepassing vrijstelling van accijns voor minerale oliën die worden gebruikt voor het testen van luchtvaartuigen.
4.9. Toepassing vrijstelling accijns voor de levering van minerale oliën aan een opslagplaats voor levering aan eigen schepen.
4.10. Afzien van het indienen van een verzoek om teruggaaf voorafgaand aan de verzending.
4.11. Achterwege laten van aankoopfactuur.
4.12. Wijziging tijdstip aangifte energiebelasting bij teruggaaf accijns
4.13. Teruggaaf van energiebelasting voor LPG bij aflevering voor onbelaste doeleinden
4.14. Teruggaaf accijns van minerale olie door wederinslag in AGP van benzinedamp
4.14.1. Algemeen
4.14.2. Wettelijke bepalingen/ energiebelasting en voorraadheffing
4.14.3. Goedkeuring
4.14.4. Forfaitaire hoeveelheid en teruggaafberekening.
4.14.5. Voorwaarden voor teruggaaf
5. Bijzondere bepalingen
5.1. Vermelden van de code op accijnszegels
5.2. Aanbrengen accijnszegels voor sigaren en gebruik sierring
5.3
5.4. Achterwege laten van vermelding van het soort tabaksproduct op de verpakking
5.5. Terugzenden van accijnszegels
5.6. Teruggaaf bij vernietiging accijnszegels in andere lidstaten
5.7. Voorwaarden voor het salderen van meer- en minderbevindingen in AGP.
5.7.1. algemeen
5.7.2. Goedkeuring
5.8. Normen voor verliezen bij vervoer van accijnsgoederen.
5.8.1. Algemeen
5.8.2. Goedkeuring
5.8.3. Voorwaarden voor toepassing van de vrijstellingsnormen
6. Verbodsbepalingen en strafbepalingen
6.1. Voorhanden hebben van laagbelaste gasolie in een brandstoftank van een zogenoemd hybride pleziervaartuig
6.2
6.3. Voorhanden hebben van laagbelaste halfzware olie en gasolie in brandstoftanks van woonschepen
6.4. Verkoop beneden de kleinhandelsprijs van tabaksproducten bij opheffing van een winkelbedrijf
6.5. Kortingen op de kleinhandelsprijs door geschenken, bonnen en dergelijke
7. Ingetrokken regeling(en)
8. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 4.13 Accijns, beleidsregels voor de toepassing van de accijnswetgeving

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.
4.13. Teruggaaf van energiebelasting voor LPG bij aflevering voor onbelaste doeleinden
Op grond van artikel 58, tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag is het tarief voor de energiebelasting nihil voor LPG dat wordt gebruikt voor het aandrijven van motorrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen dan wel voor de voorstuwing van luchtvaartuigen. Aangezien er een teruggaafbepaling ontbreekt om dit nihiltarief te effectueren, zou er geen teruggaaf kunnen worden verleend voor de betaalde energiebelasting voor het LPG dat voor die doeleinden wordt gebruikt.Goedkeuring
In afwachting van een wijziging van de wetgeving, keur ik goed dat op schriftelijk verzoek van de belanghebbende teruggaaf worden verleend.
Bij toepassing van deze goedkeuring zou, in de hiervoor bedoelde gevallen, iedere verbruiker van LPG voor onbelaste doeleinden, een verzoek om teruggaaf van energiebelasting kunnen indienen.
Om het aantal verzoeken om teruggaaf te beperken, keur ik tevens goed dat de inspecteur op schriftelijk verzoek een vergunning verleent om LPG, dat reeds in de heffing van accijns en energiebelasting is betrokken, zonder energiebelasting aan de desbetreffende verbruiker(s) of aan tankstations voor het wegverkeer of de pleziervaart dan wel de luchtvaart te leveren.
Aan de vergunning zijn de volgende voorwaarden verbonden:
a. De vergunninghouder dient periodiek een verzoek om teruggaaf van energiebelasting in bij de inspecteur voor de totale hoeveelheid LPG die hij heeft afgeleverd voor het aandrijven van motorrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen dan wel voor de voorstuwing van luchtvaartuigen. Het verzoek om teruggaaf moet uiterlijk 3 maanden na de maand waarin de aflevering heeft plaatsgevonden worden gedaan.
b. Uit de administratie van de tussenhandelaar moet blijken dat het LPG
met accijns en energiebelasting is betrokken;
tegen het nihiltarief voor de energiebelasting is afgeleverd aan de verbruiker.
Indien een vergunninghouder de voorwaarden niet nakomt zal de vergunning worden ingetrokken en de eventueel verschuldigde energiebelasting worden nageheven. Als blijkt dat een verbruiker ondanks zijn verklaring op de factuur het LPG niet verbruikt voor de aandrijving van een motorrijtuig op de weg of een pleziervaartuig dan wel de voorstuwing van een luchtvaartuig, zal de verschuldigde energiebelasting bij de verbruiker worden nageheven.
c. Bij de aflevering van het LPG waarvoor een recht op teruggaaf ontstaat, moet een afleveringsbon of een factuur in tweevoud worden opgemaakt;
d. De afleveringsbon of factuur moet van een jaarlijks doorlopend nummer zijn voorzien. Op die bon of factuur moet de volgende verklaring worden vermeld: ‘Koper verklaart het geleverde LPG af te leveren ten behoeve van/ te gebruiken voor het voortdrijven van motorrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen’.
e. De verklaring op de afleveringsbon of de factuur moet door de afnemer worden ondertekend, waarna één exemplaar van de afleveringsbon of de factuur aan de handelaar ter hand moet worden gesteld. De handelaar bewaart dit exemplaar bij zijn administratie.