Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
0. Gebruikte begrippen en inhoudsopgave
1. Inleidende bepalingen
1.1. Tijdelijk buiten de AGP brengen
1.2. Rechtstreekse aflevering van goederen die onder schorsing van de accijns worden vervoerd.
1.2.1. Inleiding
1.2.2. Wettelijke bepalingen
1.2.3. Goedkeuring
1.2.4. Voorwaarden
2. Definities van de accijnsgoederen en tarieven
2.1. Afronding alcoholpercentage voor overige alcoholhoudende producten
2.2. Omrekeningsfactor bij toepassing van het tarief voor LPG
2.3. Accijnsheffing op mengsmering en smeerolie voor tweetaktmotoren
3. Uitslag en Invoer
3.1. Rechtstreekse verkoop van accijnsgoederen aan verbruikers vanuit een AGP
3.2. Tankauto’s en schepen als onderdeel van de AGP
3.3. Agp zonder fysieke opslag voor andere accijnsgoederen dan minerale oliën.
3.4. Verkoop van accijnsgoederen aan reizigers aan boord van schepen en vliegtuigen in het verkeer tussen twee lidstaten
3.4.1. Algemeen
3.4.2. Goedkeuring
3.5. Achterwege blijven van de aangifte voor de energiebelasting bij overschrijding van de maximale belastbare hoeveelheden.
3.6. Toestemming uitslag van vloeibaar gemaakt petroleumgas (LPG) uit de accijnsgoederenplaats tegen nihiltarief energiebelasting met of zonder een verklaring wegverkeer.
4. Vrijstellingen en teruggaaf
4.1. Vrijstelling accijns bij uitslag en invoer van levensmiddelen waarin bier, wijn, tussenproducten en overige alcoholhoudende producten zijn verwerkt.
4.2. Vrijstelling van accijns door vermenging met methanol.
4.3. Vrijstelling van accijns voor de uitslag en de invoer van overige alcoholhoudende producten die worden gebruikt bij de vervaardiging van geneesmiddelen of die als geneesmiddelen zijn geregistreerd.
4.3.1. Algemeen
4.3.2. Vrijstelling van accijns voor overige alcoholhoudende producten bij de vervaardiging van geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
4.3.3. Vrijstelling van accijns voor overige alcoholhoudende producten bij vervaardiging van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.
4.3.4. Goedkeuring
4.4. Vrijstelling voor minerale olie in brandstoftanks van nieuwe auto’s.
4.5. Vrijstellingsvergunning voor handelaren in accijnsgoederen.
4.6. Het zuiveren van met vrijstelling ingeslagen minerale oliën.
4.7. Achterwege blijven zekerheidstelling
4.8. Toepassing vrijstelling van accijns voor minerale oliën die worden gebruikt voor het testen van luchtvaartuigen.
4.9. Toepassing vrijstelling accijns voor de levering van minerale oliën aan een opslagplaats voor levering aan eigen schepen.
4.10. Afzien van het indienen van een verzoek om teruggaaf voorafgaand aan de verzending.
4.11. Achterwege laten van aankoopfactuur.
4.12. Wijziging tijdstip aangifte energiebelasting bij teruggaaf accijns
4.13. Teruggaaf van energiebelasting voor LPG bij aflevering voor onbelaste doeleinden
4.14. Teruggaaf accijns van minerale olie door wederinslag in AGP van benzinedamp
4.14.1. Algemeen
4.14.2. Wettelijke bepalingen/ energiebelasting en voorraadheffing
4.14.3. Goedkeuring
4.14.4. Forfaitaire hoeveelheid en teruggaafberekening.
4.14.5. Voorwaarden voor teruggaaf
5. Bijzondere bepalingen
5.1. Vermelden van de code op accijnszegels
5.2. Aanbrengen accijnszegels voor sigaren en gebruik sierring
5.3
5.4. Achterwege laten van vermelding van het soort tabaksproduct op de verpakking
5.5. Terugzenden van accijnszegels
5.6. Teruggaaf bij vernietiging accijnszegels in andere lidstaten
5.7. Voorwaarden voor het salderen van meer- en minderbevindingen in AGP.
5.7.1. algemeen
5.7.2. Goedkeuring
5.8. Normen voor verliezen bij vervoer van accijnsgoederen.
5.8.1. Algemeen
5.8.2. Goedkeuring
5.8.3. Voorwaarden voor toepassing van de vrijstellingsnormen
6. Verbodsbepalingen en strafbepalingen
6.1. Voorhanden hebben van laagbelaste gasolie in een brandstoftank van een zogenoemd hybride pleziervaartuig
6.2
6.3. Voorhanden hebben van laagbelaste halfzware olie en gasolie in brandstoftanks van woonschepen
6.4. Verkoop beneden de kleinhandelsprijs van tabaksproducten bij opheffing van een winkelbedrijf
6.5. Kortingen op de kleinhandelsprijs door geschenken, bonnen en dergelijke
7. Ingetrokken regeling(en)
8. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1.2.4 Accijns, beleidsregels voor de toepassing van de accijnswetgeving

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.
1.2.4. Voorwaarden
Voor het verlenen van de toestemming aan een vergunninghouder van een AGP of een geregistreerd bedrijf gelden de volgende voorwaarden:
a. De afnemer aan wie rechtstreeks wordt afgeleverd moet een ondernemer zijn in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 en mag niet optreden in de hoedanigheid van een vergunninghouder geregistreerd bedrijf of niet-geregistreerd bedrijf;
b. De toestemming geldt alleen als alle goederen die op het AGD (of het daarmee gelijkgestelde commercieel document) of de vervoersopdracht zijn vermeld, rechtstreeks worden afgeleverd bij de afnemer van de vergunninghouder geadresseerde. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om een gedeelte van de goederen fysiek in de AGP in te slaan of te laten ontvangen door een geregistreerd bedrijf en een ander gedeelte rechtstreeks af te leveren;
c. Een vergunninghouder geregistreerd bedrijf kan niet rechtstreeks laten afleveren aan een afnemer die in het bezit is van een vergunning voor een AGP of vrijstellingsvergunning.
d. De goederen worden administratief overgebracht van een belastingentrepot naar een accijnsgoederenplaats of geregistreerd bedrijf, of van een accijnsgoederenplaats naar een andere accijnsgoederenplaats. In beide gevallen vindt de overbrenging onder geleide van een AGD plaats. In vak 7 wordt de naam en het volledige adres van de vergunninghouder accijnsgoederenplaats of geregistreerd bedrijf vermeld. In vak 7a wordt/worden het adres/de adressen genoteerd waar de goederen daadwerkelijk worden afgeleverd. Zo nodig worden de gegevens in een bijlage of op commerciële vervoersdocumenten vermeld, waarnaar in vak 7a kan worden verwezen.
e. De vergunninghouder-geadresseerde moet ervoor zorgen dat hij wordt geïnformeerd over de datum van ontvangst door de afnemer in Nederland. Deze gegevens worden op de commerciële bescheiden, behorende bij de fysieke aflevering, vermeld. Tevens moet hij ervoor zorgen dat hij na de rechtstreekse aflevering(en) het AGD, commercieel bescheid of vervoersopdracht in zijn bezit krijgt;
f. De vergunninghouder-geadresseerde tekent het AGD voor ontvangst van de goederen in vak C af. Hij vermeldt daarbij de datum als bedoeld in punt e hiervoor. Hij tekent de eventuele geconstateerde verschillen op de desbetreffende exemplaren van het AGD aan;
g. De vergunninghouder-geadresseerde neemt de hoeveelheid die door de afnemer is ontvangen op in zijn administratie als uitslag en, bij een AGP-vergunninghouder, ook als inslag. De datum van deze in- en uitslag is de datum als bedoeld onder punt e hiervoor;
h. De vergunninghouder-geadresseerde moet met overeenkomstige toepassing van artikel 53 (bij AGP), respectievelijk artikel 53a (bij geregistreerde bedrijf) van de wet, de accijns op aangifte voldoen als ware er sprake van uitslag als bedoeld in artikel 2 , respectievelijk artikel 2a van de wet ;
i. De desbetreffende vergunninghouder moet voldoende (administratieve) waarborgen treffen om de accijnsbelangen veilig te stellen en het toezicht daarop mogelijk maken. In de administratie moet duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de fysieke transacties en de rechtstreekse afleveringen aan zijn afnemers. Ook moeten alle op de vervoersdocumenten/ AGD’s geconstateerde verschillen in de administratie worden aangetekend.
j. Iedere wijziging die zich na het verlenen van de toestemming voordoet, moet schriftelijk aan de inspecteur die de toestemming voor rechtstreekse aflevering heeft verleend worden gemeld.
Indien nodig kan de inspecteur nog nadere voorwaarden stellen aan het toezicht op de naleving van bovengenoemde voorwaarden.
Als de toestemming wordt verleend
aan een vergunninghoudergeadresseerde die aflevert aan een afnemer met een vrijstellingsvergunning als bedoeld in artikel 65, derde lid, van de wet of
aan een vergunninghoudergeadresseerde of vergunninghouder-leverancier met een toestemming als bedoeld in artikel 2, zesde tot en met dertiende lid, van het besluit (maandverklaring)
kan de inspecteur, in plaats van de voorwaarden bedoeld onder punt d, specifieke voorwaarden vaststellen met betrekking tot de aanwezigheid en het gebruik van de documenten die het vervoer moeten begeleiden.