Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
0. Gebruikte begrippen en inhoudsopgave
1. Inleidende bepalingen
1.1. Tijdelijk buiten de AGP brengen
1.2. Rechtstreekse aflevering van goederen die onder schorsing van de accijns worden vervoerd.
1.2.1. Inleiding
1.2.2. Wettelijke bepalingen
1.2.3. Goedkeuring
1.2.4. Voorwaarden
2. Definities van de accijnsgoederen en tarieven
2.1. Afronding alcoholpercentage voor overige alcoholhoudende producten
2.2. Omrekeningsfactor bij toepassing van het tarief voor LPG
2.3. Accijnsheffing op mengsmering en smeerolie voor tweetaktmotoren
3. Uitslag en Invoer
3.1. Rechtstreekse verkoop van accijnsgoederen aan verbruikers vanuit een AGP
3.2. Tankauto’s en schepen als onderdeel van de AGP
3.3. Agp zonder fysieke opslag voor andere accijnsgoederen dan minerale oliën.
3.4. Verkoop van accijnsgoederen aan reizigers aan boord van schepen en vliegtuigen in het verkeer tussen twee lidstaten
3.4.1. Algemeen
3.4.2. Goedkeuring
3.5. Achterwege blijven van de aangifte voor de energiebelasting bij overschrijding van de maximale belastbare hoeveelheden.
3.6. Toestemming uitslag van vloeibaar gemaakt petroleumgas (LPG) uit de accijnsgoederenplaats tegen nihiltarief energiebelasting met of zonder een verklaring wegverkeer.
4. Vrijstellingen en teruggaaf
4.1. Vrijstelling accijns bij uitslag en invoer van levensmiddelen waarin bier, wijn, tussenproducten en overige alcoholhoudende producten zijn verwerkt.
4.2. Vrijstelling van accijns door vermenging met methanol.
4.3. Vrijstelling van accijns voor de uitslag en de invoer van overige alcoholhoudende producten die worden gebruikt bij de vervaardiging van geneesmiddelen of die als geneesmiddelen zijn geregistreerd.
4.3.1. Algemeen
4.3.2. Vrijstelling van accijns voor overige alcoholhoudende producten bij de vervaardiging van geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
4.3.3. Vrijstelling van accijns voor overige alcoholhoudende producten bij vervaardiging van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.
4.3.4. Goedkeuring
4.4. Vrijstelling voor minerale olie in brandstoftanks van nieuwe auto’s.
4.5. Vrijstellingsvergunning voor handelaren in accijnsgoederen.
4.6. Het zuiveren van met vrijstelling ingeslagen minerale oliën.
4.7. Achterwege blijven zekerheidstelling
4.8. Toepassing vrijstelling van accijns voor minerale oliën die worden gebruikt voor het testen van luchtvaartuigen.
4.9. Toepassing vrijstelling accijns voor de levering van minerale oliën aan een opslagplaats voor levering aan eigen schepen.
4.10. Afzien van het indienen van een verzoek om teruggaaf voorafgaand aan de verzending.
4.11. Achterwege laten van aankoopfactuur.
4.12. Wijziging tijdstip aangifte energiebelasting bij teruggaaf accijns
4.13. Teruggaaf van energiebelasting voor LPG bij aflevering voor onbelaste doeleinden
4.14. Teruggaaf accijns van minerale olie door wederinslag in AGP van benzinedamp
4.14.1. Algemeen
4.14.2. Wettelijke bepalingen/ energiebelasting en voorraadheffing
4.14.3. Goedkeuring
4.14.4. Forfaitaire hoeveelheid en teruggaafberekening.
4.14.5. Voorwaarden voor teruggaaf
5. Bijzondere bepalingen
5.1. Vermelden van de code op accijnszegels
5.2. Aanbrengen accijnszegels voor sigaren en gebruik sierring
5.3
5.4. Achterwege laten van vermelding van het soort tabaksproduct op de verpakking
5.5. Terugzenden van accijnszegels
5.6. Teruggaaf bij vernietiging accijnszegels in andere lidstaten
5.7. Voorwaarden voor het salderen van meer- en minderbevindingen in AGP.
5.7.1. algemeen
5.7.2. Goedkeuring
5.8. Normen voor verliezen bij vervoer van accijnsgoederen.
5.8.1. Algemeen
5.8.2. Goedkeuring
5.8.3. Voorwaarden voor toepassing van de vrijstellingsnormen
6. Verbodsbepalingen en strafbepalingen
6.1. Voorhanden hebben van laagbelaste gasolie in een brandstoftank van een zogenoemd hybride pleziervaartuig
6.2
6.3. Voorhanden hebben van laagbelaste halfzware olie en gasolie in brandstoftanks van woonschepen
6.4. Verkoop beneden de kleinhandelsprijs van tabaksproducten bij opheffing van een winkelbedrijf
6.5. Kortingen op de kleinhandelsprijs door geschenken, bonnen en dergelijke
7. Ingetrokken regeling(en)
8. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1.2.3 Accijns, beleidsregels voor de toepassing van de accijnswetgeving

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.
1.2.3. Goedkeuring
Hoewel de huidige systematiek van de wet zich verzet tegen rechtstreekse aflevering van accijnsgoederen, ben ik van mening dat sprake is van een gerechtvaardigde wens van het bedrijfsleven om rechtstreekse aflevering mogelijk te maken. In EU-verband is de rechtstreekse aflevering thans onderwerp van discussie en wordt in de richtlijn waarschijnlijk een bepaling opgenomen waardoor rechtstreekse aflevering mogelijk zal zijn. De eventuele heffing van de accijns moet echter voldoende zijn verzekerd. Daarom is er aanleiding een regeling te treffen die tegemoet komt aan deze wens van het bedrijfsleven, maar waarin de heffing van accijns voldoende is gewaarborgd.
In afwachting van een wijziging van de richtlijn en de wet , keur ik het volgende goed.
De inspecteur kan op schriftelijk verzoek van een vergunninghouder van een AGP of geregistreerd bedrijf toestaan dat hij goederen onder schorsing van de accijns ontvangt zonder dat hij deze goederen fysiek in zijn bezit krijgt maar rechtstreeks aflevert of laat afleveren bij zijn afnemer. Op de toestemming zijn de onder punt 1.2.4. genoemde voorwaarden van toepassing. Bij gebleken misbruik of indien aan één of meer van deze voorwaarden niet wordt voldaan wordt de verleende toestemming ingetrokken.
Als tijdstip van uitslag als bedoeld in artikel 52 (bij AGP) of 52a, onderdeel a, (bij geregistreerd bedrijf) van de wet wordt aangemerkt de datum waarop de goederen door de afnemer worden ontvangen.
De toestemming wordt opgenomen in de vergunning van de houder van de AGP of het geregistreerd bedrijf die de goederen rechtstreeks laat afleveren (hierna: vergunninghouder-geadresseerde) aan degene aan wie hij de goederen heeft doorverkocht (zijn afnemer) in Nederland. De toestemming is alleen van toepassing op de accijnsgoederen die in die vergunning zijn vermeld.
De toestemming kan ook worden verleend indien
wordt afgeleverd aan een afnemer met een AGP-vergunning;
wordt afgeleverd aan een afnemer met een vrijstellingsvergunning als bedoeld in artikel 65, derde lid, van de wet ;
de vergunninghouder-geadresseerde of de vergunninghouder-leverancier in het bezit is van een toestemming als bedoeld in artikel 2, zesde tot en met dertiende lid, van het besluit (maandverklaring).
Een toestemming kan niet worden verleend:
aan een vergunninghouder van een AGP als bedoeld in artikel 42a, van de wet;
aan een vergunninghouder niet-geregistreerd bedrijf;
voor sigaren, sigaretten en rooktabak.
De toestemming staat los van:
de ontheffing van formaliteiten die voor bepaalde minerale oliën kan worden afgegeven ( artikel 2, zesde lid, van de wet en het administratief akkoord tussen Nederland, Luxemburg, België, Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk van 14 mei 1998, artikel 3);
de bilaterale overeenkomsten die met bepaalde lidstaten zijn afgesloten over het veelvuldig vervoer van minerale oliën tussen twee of meer lidstaten.