Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
0. Gebruikte begrippen en inhoudsopgave
1. Inleidende bepalingen
1.1. Tijdelijk buiten de AGP brengen
1.2. Rechtstreekse aflevering van goederen die onder schorsing van de accijns worden vervoerd.
1.2.1. Inleiding
1.2.2. Wettelijke bepalingen
1.2.3. Goedkeuring
1.2.4. Voorwaarden
2. Definities van de accijnsgoederen en tarieven
2.1. Afronding alcoholpercentage voor overige alcoholhoudende producten
2.2. Omrekeningsfactor bij toepassing van het tarief voor LPG
2.3. Accijnsheffing op mengsmering en smeerolie voor tweetaktmotoren
3. Uitslag en Invoer
3.1. Rechtstreekse verkoop van accijnsgoederen aan verbruikers vanuit een AGP
3.2. Tankauto’s en schepen als onderdeel van de AGP
3.3. Agp zonder fysieke opslag voor andere accijnsgoederen dan minerale oliën.
3.4. Verkoop van accijnsgoederen aan reizigers aan boord van schepen en vliegtuigen in het verkeer tussen twee lidstaten
3.3.1. Algemeen
3.3.2. Goedkeuring
3.5. Achterwege blijven van de aangifte voor de energiebelasting bij overschrijding van de maximale belastbare hoeveelheden.
3.6. Toestemming uitslag van vloeibaar gemaakt petroleumgas (LPG) uit de accijnsgoederenplaats tegen nihiltarief energiebelasting met of zonder een verklaring wegverkeer.
4. Vrijstellingen en teruggaaf
4.1. Vrijstelling accijns bij uitslag en invoer van levensmiddelen waarin bier, wijn, tussenproducten en overige alcoholhoudende producten zijn verwerkt.
4.2. Vrijstelling van accijns door vermenging met methanol.
4.3. Vrijstelling van accijns voor de uitslag en de invoer van overige alcoholhoudende producten die worden gebruikt bij de vervaardiging van geneesmiddelen of die als geneesmiddelen zijn geregistreerd.
4.3.1. Algemeen
4.3.2. Vrijstelling van accijns voor overige alcoholhoudende producten bij de vervaardiging van geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
4.3.3. Vrijstelling van accijns voor overige alcoholhoudende producten bij vervaardiging van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.
4.3.4. Goedkeuring
4.4. Vrijstelling voor minerale olie in brandstoftanks van nieuwe auto’s.
4.5. Vrijstellingsvergunning voor handelaren in accijnsgoederen.
4.6. Het zuiveren van met vrijstelling ingeslagen minerale oliën.
4.7. Achterwege blijven zekerheidstelling
4.8. Toepassing vrijstelling van accijns voor minerale oliën die worden gebruikt voor het testen van luchtvaartuigen.
4.9. Toepassing vrijstelling accijns voor de levering van minerale oliën aan een opslagplaats voor levering aan eigen schepen.
4.10. Afzien van het indienen van een verzoek om teruggaaf voorafgaand aan de verzending.
4.11. Achterwege laten van aankoopfactuur.
4.12. Wijziging tijdstip aangifte energiebelasting bij teruggaaf accijns.
4.13. Teruggaaf van energiebelasting voor LPG bij aflevering voor onbelaste doeleinden.
4.14. Teruggaaf accijns van minerale olie door wederinslag in AGP van benzinedamp.
4.14.1. Algemeen
4.14.2. Wettelijke bepalingen/Energiebelasting en voorraadheffing
4.14.3. Goedkeuring
4.14.4. Forfaitaire hoeveelheid en teruggaafberekening.
4.14.5. Voorwaarden voor teruggaaf
4.15. Gebruik van hulpapparatuur
4.16. Verlenen van teruggaaf accijns van minerale oliën aan gebruiker van hulpapparatuur
4.17. Gelijkgestelde hulpapparatuur
5. Bijzondere bepalingen
5.1. Vermelden van de code op accijnszegels.
5.2. Aanbrengen accijnszegels voor sigaren en gebruik sierring.
5.3. Achterwege laten van de vermelding van de hoeveelheid op het accijnszegel voor sigaren.
5.4. Achterwege laten van vermelding van het soort tabaksproduct op de verpakking.
5.5. Terugzenden van accijnszegels.
5.6. Teruggaaf bij vernietiging accijnszegels in andere lidstaten.
5.7. Voorwaarden voor het salderen van meer- en minderbevindingen in AGP.
5.7.1. Algemeen
5.7.2. Goedkeuring
5.8. Normen voor verliezen bij vervoer van accijnsgoederen.
5.8.1. Algemeen
5.8.2. Goedkeuring
5.8.3. Voorwaarden voor toepassing van de vrijstellingsnormen
6. Verbodsbepalingen en strafbepalingen
6.1. Voorhanden hebben van laagbelaste gasolie in een brandstoftank van een zogenoemd hybride pleziervaartuig
6.2. Voorhanden hebben van laagbelaste halfzware olie in een brandstoftank van specifieke motorrijtuigen.
6.2.1. Algemeen
6.2.2. Goedkeuring
6.3. Voorhanden hebben van laagbelaste halfzware olie en gasolie in brandstoftanks van woonschepen.
6.4. Verkoop beneden de kleinhandelsprijs van tabaksproducten bij opheffing van een winkelbedrijf.
6.5. Kortingen op de kleinhandelsprijs door geschenken, bonnen en dergelijke.
7. Ingetrokken regeling(en) en opheffing boekwerk accijns
8. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 4.3.3 Accijns, beleidsregels accijnswetgeving

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2008.
4.3.3. Vrijstelling van accijns voor overige alcoholhoudende producten bij vervaardiging van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.
De vrijstelling van accijns voor overige alcoholhoudende producten die worden gebruikt voor de vervaardiging van diergeneesmiddelen is van toepassing voorzover de vervaardigde geneesmiddelen in Nederland zijn geregistreerd in overeenstemming met de Richtlijn 2001/82/EG. Deze registratieplicht geldt voor alle diergeneesmiddelen (waaronder dus ook de homeopathische diergeneesmiddelen).
In de richtlijn is de wijze waarop de registratieplicht voor homeopathische diergeneesmiddelen wordt ingevuld aan de lidstaten overgelaten. De ene lidstaat kan dus strengere eisen stellen aan de registratieplicht voor homeopathische diergeneesmiddelen dan de andere lidstaat.
De richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Diergeneesmiddelenwet . Op grond van deze wet moeten diergeneesmiddelen in Nederland zijn geregistreerd.
Of een diergeneesmiddel is geregistreerd, kan worden vastgesteld aan de hand van een door het Bureau Diergeneesmiddelen samengestelde lijst met geregistreerde diergeneesmiddelen. De lijst, waarin een onderscheid is gemaakt tussen diergeneesmiddelen en homeopathische diergeneesmiddelen, is via Internet te raadplegen (www. brd.agro.nl).
Indien twijfel bestaat over de registratie van een diergeneesmiddel, kan met het Bureau contact worden opgenomen.
De vrijstelling kan ook worden verleend indien de overige alcoholhoudende producten worden gebruikt voor de vervaardiging van diergeneesmiddelen:
a. die worden overgebracht naar een andere lidstaat, mits die geneesmiddelen in die lidstaat zijn geregistreerd;
b. andere dan sera, entstoffen of biologische diagnostica, die worden uitgevoerd en waarvoor aan de exporteur op grond van de Diergeneesmiddelenwet een vergunning is verleend.