Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
0. Gebruikte begrippen en inhoudsopgave
1. Inleidende bepalingen
1.1. Tijdelijk buiten de AGP brengen
1.2. Rechtstreekse aflevering van goederen die onder schorsing van de accijns worden vervoerd.
1.2.1. Inleiding
1.2.2. Wettelijke bepalingen
1.2.3. Goedkeuring
1.2.4. Voorwaarden
2. Definities van de accijnsgoederen en tarieven
2.1. Afronding alcoholpercentage voor overige alcoholhoudende producten
2.2. Omrekeningsfactor bij toepassing van het tarief voor LPG
2.3. Accijnsheffing op mengsmering en smeerolie voor tweetaktmotoren
3. Uitslag en Invoer
3.1. Rechtstreekse verkoop van accijnsgoederen aan verbruikers vanuit een AGP
3.2. Tankauto’s en schepen als onderdeel van de AGP
3.3. Agp zonder fysieke opslag voor andere accijnsgoederen dan minerale oliën.
3.4. Verkoop van accijnsgoederen aan reizigers aan boord van schepen en vliegtuigen in het verkeer tussen twee lidstaten
3.3.1. Algemeen
3.3.2. Goedkeuring
3.5. Achterwege blijven van de aangifte voor de energiebelasting bij overschrijding van de maximale belastbare hoeveelheden.
3.6. Toestemming uitslag van vloeibaar gemaakt petroleumgas (LPG) uit de accijnsgoederenplaats tegen nihiltarief energiebelasting met of zonder een verklaring wegverkeer.
4. Vrijstellingen en teruggaaf
4.1. Vrijstelling accijns bij uitslag en invoer van levensmiddelen waarin bier, wijn, tussenproducten en overige alcoholhoudende producten zijn verwerkt.
4.2. Vrijstelling van accijns door vermenging met methanol.
4.3. Vrijstelling van accijns voor de uitslag en de invoer van overige alcoholhoudende producten die worden gebruikt bij de vervaardiging van geneesmiddelen of die als geneesmiddelen zijn geregistreerd.
4.3.1. Algemeen
4.3.2. Vrijstelling van accijns voor overige alcoholhoudende producten bij de vervaardiging van geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
4.3.3. Vrijstelling van accijns voor overige alcoholhoudende producten bij vervaardiging van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.
4.3.4. Goedkeuring
4.4. Vrijstelling voor minerale olie in brandstoftanks van nieuwe auto’s.
4.5. Vrijstellingsvergunning voor handelaren in accijnsgoederen.
4.6. Het zuiveren van met vrijstelling ingeslagen minerale oliën.
4.7. Achterwege blijven zekerheidstelling
4.8. Toepassing vrijstelling van accijns voor minerale oliën die worden gebruikt voor het testen van luchtvaartuigen.
4.9. Toepassing vrijstelling accijns voor de levering van minerale oliën aan een opslagplaats voor levering aan eigen schepen.
4.10. Afzien van het indienen van een verzoek om teruggaaf voorafgaand aan de verzending.
4.11. Achterwege laten van aankoopfactuur.
4.12. Wijziging tijdstip aangifte energiebelasting bij teruggaaf accijns.
4.13. Teruggaaf van energiebelasting voor LPG bij aflevering voor onbelaste doeleinden.
4.14. Teruggaaf accijns van minerale olie door wederinslag in AGP van benzinedamp.
4.14.1. Algemeen
4.14.2. Wettelijke bepalingen/Energiebelasting en voorraadheffing
4.14.3. Goedkeuring
4.14.4. Forfaitaire hoeveelheid en teruggaafberekening.
4.14.5. Voorwaarden voor teruggaaf
4.15. Gebruik van hulpapparatuur
4.16. Verlenen van teruggaaf accijns van minerale oliën aan gebruiker van hulpapparatuur
4.17. Gelijkgestelde hulpapparatuur
5. Bijzondere bepalingen
5.1. Vermelden van de code op accijnszegels.
5.2. Aanbrengen accijnszegels voor sigaren en gebruik sierring.
5.3. Achterwege laten van de vermelding van de hoeveelheid op het accijnszegel voor sigaren.
5.4. Achterwege laten van vermelding van het soort tabaksproduct op de verpakking.
5.5. Terugzenden van accijnszegels.
5.6. Teruggaaf bij vernietiging accijnszegels in andere lidstaten.
5.7. Voorwaarden voor het salderen van meer- en minderbevindingen in AGP.
5.7.1. Algemeen
5.7.2. Goedkeuring
5.8. Normen voor verliezen bij vervoer van accijnsgoederen.
5.8.1. Algemeen
5.8.2. Goedkeuring
5.8.3. Voorwaarden voor toepassing van de vrijstellingsnormen
6. Verbodsbepalingen en strafbepalingen
6.1. Voorhanden hebben van laagbelaste gasolie in een brandstoftank van een zogenoemd hybride pleziervaartuig
6.2. Voorhanden hebben van laagbelaste halfzware olie in een brandstoftank van specifieke motorrijtuigen.
6.2.1. Algemeen
6.2.2. Goedkeuring
6.3. Voorhanden hebben van laagbelaste halfzware olie en gasolie in brandstoftanks van woonschepen.
6.4. Verkoop beneden de kleinhandelsprijs van tabaksproducten bij opheffing van een winkelbedrijf.
6.5. Kortingen op de kleinhandelsprijs door geschenken, bonnen en dergelijke.
7. Ingetrokken regeling(en) en opheffing boekwerk accijns
8. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 4.14.4 Accijns, beleidsregels accijnswetgeving

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2008.
4.14.4. Forfaitaire hoeveelheid en teruggaafberekening.
Voor het bepalen van hoeveelheden damp waarover teruggaaf kan worden verleend is het van belang te weten hoeveel damp er, afgezet tegen de oorspronkelijke hoeveelheid uitgeslagen benzine, in de AGP wordt ingeslagen. Hiervoor is een aantal factoren van belang die niet in alle gevallen even betrouwbaar zijn vast te stellen. De belangrijkste daarvan zijn de tankinhoud van het vervoermiddel, de wijze van vervoer, de duur van het vervoer, de temperatuur, de mate van verzadiging van de damp, de bouw van de dampterugwinningseenheid en de bemetering.
Gelet op de praktische ervaringen die ter zake zijn opgedaan en mede gelet op de uitkomsten van enkele theoretische studies op dit punt, keur ik goed dat de hoeveelheid damp waarover teruggaaf kan worden verleend, forfaitair wordt vastgesteld. Dit forfait wordt gerelateerd aan de hoeveelheid benzine die tot verbruik is uitgeslagen uit de AGP en – eventueel administratief via een andere AGP – is afgeleverd aan een tankstation dat een dampretoursysteem in gebruik heeft dat voldoet aan de onder punt 5.9.1 genoemde milieuwetgeving. Het forfait bedraagt 1,7 liter benzine per 1.000 l, bij een temperatuur van 15° C, uit dezelfde AGP tot verbruik uitgeslagen benzine. De teruggaaf van accijns en VH vindt plaats naar de tarieven die van toepassing zijn op het moment van de uitslag tot verbruik uit de AGP van de benzine.
Voor retourdampen die worden aangewend voor het terugwinnen van benzine wordt teruggaaf van accijns verleend naar het tarief voor ongelode lichte olie (met een researchoktaangetal van 95 of meer) als bedoeld in artikel 27, eerste lid, onderdeel a, van de wet. Aangezien de VH wordt geheven onder dezelfde voorwaarden en beperkingen als de accijns, keur ik tevens goed dat bij het verlenen van de teruggaaf van accijns eveneens teruggaaf wordt verleend van VH.
Voor retourdampen die worden aangewend voor het opwekken van elektriciteit wordt teruggaaf verleend voor het verschil tussen
de accijns en VH die is verschuldigd voor lichte olie met een researchoktaangetal van 95 of meer
en
de accijns, EB en VH die is verschuldigd voor laagbelaste gasolie.
Op het terug te geven bedrag aan accijns en heffing, wordt in mindering gebracht het bedrag van de EB die verschuldigd is naar het tarief van laagbelaste gasolie.
Over de opgewekte elektriciteit hoeft geen EB te worden voldaan.