{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
0. Gebruikte begrippen en inhoudsopgave
1. Inleidende bepalingen
1.1. Tijdelijk buiten de AGP brengen
1.2. Rechtstreekse aflevering van goederen die onder schorsing van de accijns worden vervoerd.
1.2.1. Inleiding
1.2.2. Wettelijke bepalingen
1.2.3. Goedkeuring
1.2.4. Voorwaarden
2. Definities van de accijnsgoederen en tarieven
2.1. Afronding alcoholpercentage voor overige alcoholhoudende producten
2.2. Omrekeningsfactor bij toepassing van het tarief voor LPG
2.3. Accijnsheffing op mengsmering en smeerolie voor tweetaktmotoren
3. Uitslag en Invoer
3.1. Rechtstreekse verkoop van accijnsgoederen aan verbruikers vanuit een AGP
3.2. Tankauto’s en schepen als onderdeel van de AGP
3.3. Agp zonder fysieke opslag voor andere accijnsgoederen dan minerale oliën.
3.4. Verkoop van accijnsgoederen aan reizigers aan boord van schepen en vliegtuigen in het verkeer tussen twee lidstaten
3.3.1. Algemeen
3.3.2. Goedkeuring
3.5. Achterwege blijven van de aangifte voor de energiebelasting bij overschrijding van de maximale belastbare hoeveelheden.
3.6. Toestemming uitslag van vloeibaar gemaakt petroleumgas (LPG) uit de accijnsgoederenplaats tegen nihiltarief energiebelasting met of zonder een verklaring wegverkeer.
4. Vrijstellingen en teruggaaf
4.1. Vrijstelling accijns bij uitslag en invoer van levensmiddelen waarin bier, wijn, tussenproducten en overige alcoholhoudende producten zijn verwerkt.
4.2. Vrijstelling van accijns door vermenging met methanol.
4.3. Vrijstelling van accijns voor de uitslag en de invoer van overige alcoholhoudende producten die worden gebruikt bij de vervaardiging van geneesmiddelen of die als geneesmiddelen zijn geregistreerd.
4.3.1. Algemeen
4.3.2. Vrijstelling van accijns voor overige alcoholhoudende producten bij de vervaardiging van geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
4.3.3. Vrijstelling van accijns voor overige alcoholhoudende producten bij vervaardiging van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.
4.3.4. Goedkeuring
4.4. Vrijstelling voor minerale olie in brandstoftanks van nieuwe auto’s.
4.5. Vrijstellingsvergunning voor handelaren in accijnsgoederen.
4.6. Het zuiveren van met vrijstelling ingeslagen minerale oliën.
4.7. Achterwege blijven zekerheidstelling
4.8. Toepassing vrijstelling van accijns voor minerale oliën die worden gebruikt voor het testen van luchtvaartuigen.
4.9. Toepassing vrijstelling accijns voor de levering van minerale oliën aan een opslagplaats voor levering aan eigen schepen.
4.10. Afzien van het indienen van een verzoek om teruggaaf voorafgaand aan de verzending.
4.11. Achterwege laten van aankoopfactuur.
4.12. Wijziging tijdstip aangifte energiebelasting bij teruggaaf accijns.
4.13. Teruggaaf van energiebelasting voor LPG bij aflevering voor onbelaste doeleinden.
4.14. Teruggaaf accijns van minerale olie door wederinslag in AGP van benzinedamp.
4.14.1. Algemeen
4.14.2. Wettelijke bepalingen/Energiebelasting en voorraadheffing
4.14.3. Goedkeuring
4.14.4. Forfaitaire hoeveelheid en teruggaafberekening.
4.14.5. Voorwaarden voor teruggaaf
4.15. Gebruik van hulpapparatuur
4.16. Verlenen van teruggaaf accijns van minerale oliën aan gebruiker van hulpapparatuur
4.17. Gelijkgestelde hulpapparatuur
5. Bijzondere bepalingen
5.1. Vermelden van de code op accijnszegels.
5.2. Aanbrengen accijnszegels voor sigaren en gebruik sierring.
5.3. Achterwege laten van de vermelding van de hoeveelheid op het accijnszegel voor sigaren.
5.4. Achterwege laten van vermelding van het soort tabaksproduct op de verpakking.
5.5. Terugzenden van accijnszegels.
5.6. Teruggaaf bij vernietiging accijnszegels in andere lidstaten.
5.7. Voorwaarden voor het salderen van meer- en minderbevindingen in AGP.
5.7.1. Algemeen
5.7.2. Goedkeuring
5.8. Normen voor verliezen bij vervoer van accijnsgoederen.
5.8.1. Algemeen
5.8.2. Goedkeuring
5.8.3. Voorwaarden voor toepassing van de vrijstellingsnormen
6. Verbodsbepalingen en strafbepalingen
6.1. Voorhanden hebben van laagbelaste gasolie in een brandstoftank van een zogenoemd hybride pleziervaartuig
6.2. Voorhanden hebben van laagbelaste halfzware olie in een brandstoftank van specifieke motorrijtuigen.
6.2.1. Algemeen
6.2.2. Goedkeuring
6.3. Voorhanden hebben van laagbelaste halfzware olie en gasolie in brandstoftanks van woonschepen.
6.4. Verkoop beneden de kleinhandelsprijs van tabaksproducten bij opheffing van een winkelbedrijf.
6.5. Kortingen op de kleinhandelsprijs door geschenken, bonnen en dergelijke.
7. Ingetrokken regeling(en) en opheffing boekwerk accijns
8. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Accijns, beleidsregels accijnswetgeving

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2008.
Accijns, beleidsregels accijnswetgeving
De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
Dit besluit betreft een actualisering, samenvoeging en intrekking van eerder gepubliceerde beleidsregels, waaronder de regels in de Leidraad accijns 1997, met betrekking tot de accijnswetgeving.
De samenvoeging heeft als doel de toegankelijkheid van het bestaande beleid te vergroten.
In verband daarmee zijn de beleidsbesluiten die geen beleidsregels bevatten en de beleidsbesluiten die door wijziging van wetgeving of door nieuwe jurisprudentie hun belang hebben verloren ingetrokken.
De volgende beleidsregels zijn aangepast of nieuw opgenomen.– Rechtstreekse aflevering van goederen die onder schorsing van de accijns worden vervoerd ( punt 1.2).
In deze beleidsregel zijn de mogelijkheden met betrekking tot de rechtstreeks aflevering vanuit een andere lidstaat en de rechtstreekse aflevering binnen Nederland samengevoegd tot één beleidsregel.– Omrekeningsfactor bij toepassing van het tarief voor LPG ( punt 2.2).
In deze beleidsregel is de omrekeningsfactor van 0,54 beperkt tot LPG die uit een mengsel van propaan en butaan bestaat en alleen indien belanghebbende de exacte samenstelling en soortelijke massa niet kan weten.– Tankauto’s en schepen als onderdeel van de AGP ( punt 3.2).
Deze beleidsregel is uitgebreid voor het vervoer van bier in tankauto’s. De levering van minerale oliën door ‘leurschepen’ is aan meer voorwaarden verbonden.– Toepassing vrijstelling van accijns voor minerale oliën die worden gebruikt voor het testen van luchtvaartuigen ( punt 4.8).
Als gevolg van een wetswijziging is de halfzware olie of gasolie voor binnenlandse vluchten met accijns belast. In verband daarmede is in deze beleidsregel ook het testen van vliegtuigen gekoppeld aan een relatie met een specifieke buitenlandse vlucht.– Normen voor verliezen bij vervoer van accijnsgoederen ( punt 5.8).
Deze beleidsregel is uitgebreid met een norm voor verliezen bij het vervoer over zee.– Voorhanden hebben van laagbelaste halfzware olie en gasolie in brandstoftanks van woonschepen ( punt 6.3).
Deze beleidsregel is een vaststelling van een reeds in de praktijk toegepaste werkwijze.
De boekwerken Accijns (boekwerkcode 3.102) en Handboek accijns (boekwerkcode 3.012) worden bij inwerkingtreding van dit besluit opgeheven.
De in dit boekwerk gepubliceerde wet- en regelgeving is digitaal op Internet te raadplegen. De toelichting op de accijnswetgeving in de Leidraad accijns 1997 en in het Handboek accijns zal in een Handboek accijns en verbruiksbelastingen op alcoholvrije dranken worden opgenomen en op Internet worden gepubliceerd.
0. Gebruikte begrippen en inhoudsopgave
In dit beleidsbesluit wordt verstaan onder: Wet op de accijns Uitvoeringsbesluit accijns Uitvoeringsregeling accijns Richtlijn 92/12/EEG artikel 1a, eerste lid, onderdeel d, van de wet artikel 1, eerste lid, van de wet
wet:
besluit:
regeling:
richtlijn: van de Raad van 25 februari 1992
AGP: Accijnsgoederenplaats als bedoeld in
AGD: Administratief geleidedocument
accijnsgoederen: Goederen genoemd in
derde land: Een ander grondgebied dan het grondgebied van de Europese Unie (EU)

De hoofdstukindeling van dit besluit is voor zover mogelijk gelijk aan de hoofdstukindeling van de wet . De inhoudsopgave ziet er daarom als volgt uit:
1. Inleidende bepalingen
2. Definities van de accijnsgoederen en tarieven
3. Uitslag en Invoer
4. Vrijstelling en teruggaaf.
5. Bijzondere bepalingen
6. Verbodsbepalingen en strafbepalingen
7. Intrekking besluiten
8. Inwerkingtreding
De beleidsregels zijn onder de betreffende hoofdstukken (1 t/m 6) opgenomen.
1.1. Tijdelijk buiten de AGP brengen
Op grond van artikel 2, eerste lid, van de wet is het in beginsel niet toegestaan om accijnsgoederen tijdelijk buiten een AGP te brengen om ze elders een bewerking te laten ondergaan. Ter zake van die uitslag is de accijns verschuldigd. Indien de goederen weer binnen de AGP worden gebracht, kan de accijns worden teruggevraagd.Goedkeuring
Ik keur goed dat de inspecteur toestaat dat accijnsgoederen tijdelijk buiten de AGP worden gebracht om elders een bewerking te ondergaan. De goederen worden dan geacht niet te zijn uitgeslagen.
De toestemming kan in de vergunning voor de AGP worden opgenomen en kan worden verleend onder de volgende voorwaarden:
de bewerking mag niet zodanig zijn dat de bewerkte accijnsgoederen een hoger accijnsbedrag vertegenwoordigen dan voor die bewerking het geval was;
in de administratie moeten de tijdelijke overbrenging en de onregelmatigheden tijdens de overbrenging worden vastgelegd;
de overbrenging van of naar de plaats van bewerking moet plaatsvinden met een bescheid als omschreven in artikel 54 van de regeling onder vermelding van de tekst ‘tijdelijke uitslag AGP’ en het nummer van de AGP-vergunning.
1.2.1. Inleiding
Het vervoer van accijnsgoederen onder schorsing van de accijns kan onder andere plaatsvinden onder geleide van een AGD tussen:
vergunninghouders van AGP’s onderling;
een belastingentrepot en een AGP;
een belastingentrepot en een geregistreerd bedrijf of niet-geregistreerd bedrijf.
Een AGD kan onder voorwaarden ook vervangen worden door een commercieel document.
Er is ook sprake van vervoer onder schorsing van de accijns, indien de accijnsgoederen vanuit een derde land in Nederland in het vrije verkeer van de EU worden gebracht en deze goederen worden overgebracht naar een AGP. In deze situatie moet het vervoer plaatsvinden met een vervoersopdracht.
Bij vervoer onder schorsing moeten de betreffende goederen daadwerkelijk worden afgeleverd bij de vergunninghouder die als geadresseerde op het AGD (vak 7), op het (aan een AGD gelijkgestelde) commercieel document of op de vervoersopdracht is vermeld.
Bij de vergunninghouders van een AGP of van een geregistreerd bedrijf bestaat er echter de behoefte om de accijnsgoederen rechtstreeks vanaf hun leverancier af te (laten) leveren bij hun afnemer in Nederland (hierna: rechtstreekse aflevering). Dit is bijvoorbeeld het geval indien de afnemer geografisch dichter bij de leverancier van de goederen is gesitueerd dan de locatie van de vergunninghouder. Het is in dat geval niet efficiënt om de goederen eerst naar de locatie van de vergunninghouder te vervoeren en daarna pas naar de afnemer.
1.2.2. Wettelijke bepalingen
Rechtstreekse aflevering is op grond van de richtlijn en de wet niet mogelijk. Alleen een vergunninghouder van een AGP of een (niet)geregistreerd bedrijf mag op grond van artikel 1a, eerste lid, onderdelen d, j en k, van de wet accijnsgoederen onder schorsing van accijns ontvangen. De ontvangst onder schorsing door een (niet)geregistreerd bedrijf is daarbij slechts toegestaan indien de leverancier in een andere lidstaat is gevestigd.
Wat betreft de vergunninghouder van een AGP wordt op grond van artikel 2, eerste lid, van de wet onder uitslag verstaan het brengen van een accijnsgoed buiten de AGP. Wat betreft het geregistreerd bedrijf wordt op grond van artikel 2a, eerste lid, van de wet onder uitslag mede verstaan de ontvangst van een accijnsgoed dat wordt overgebracht vanuit een belastingentrepot.
Indien goederen rechtstreeks worden afgeleverd bij hun afnemers, vindt er geen fysieke handeling plaats die als uitslag aangemerkt kan worden. Dit heeft tot gevolg dat de accijns derhalve niet bij de vergunninghouder van de AGP of van het geregistreerd bedrijf kan worden geheven.
1.2.3. Goedkeuring
Hoewel de huidige systematiek van de wet zich verzet tegen rechtstreekse aflevering van accijnsgoederen, ben ik van mening dat sprake is van een gerechtvaardigde wens van het bedrijfsleven om rechtstreekse aflevering mogelijk te maken. In EU-verband is de rechtstreekse aflevering thans onderwerp van discussie en wordt in de richtlijn waarschijnlijk een bepaling opgenomen waardoor rechtstreekse aflevering mogelijk zal zijn. De eventuele heffing van de accijns moet echter voldoende zijn verzekerd. Daarom is er aanleiding een regeling te treffen die tegemoet komt aan deze wens van het bedrijfsleven, maar waarin de heffing van accijns voldoende is gewaarborgd.
In afwachting van een wijziging van de richtlijn en de wet , keur ik het volgende goed.
De inspecteur kan op schriftelijk verzoek van een vergunninghouder van een AGP of geregistreerd bedrijf toestaan dat hij goederen onder schorsing van de accijns ontvangt zonder dat hij deze goederen fysiek in zijn bezit krijgt maar rechtstreeks aflevert of laat afleveren bij zijn afnemer. Op de toestemming zijn de onder punt 1.2.4. genoemde voorwaarden van toepassing. Bij gebleken misbruik of indien aan één of meer van deze voorwaarden niet wordt voldaan wordt de verleende toestemming ingetrokken.
Als tijdstip van uitslag als bedoeld in artikel 52 (bij AGP) of 52a, onderdeel a, (bij geregistreerd bedrijf) van de wet wordt aangemerkt de datum waarop de goederen door de afnemer worden ontvangen.
De toestemming wordt opgenomen in de vergunning van de houder van de AGP of het geregistreerd bedrijf die de goederen rechtstreeks laat afleveren (hierna: vergunninghouder-geadresseerde) aan degene aan wie hij de goederen heeft doorverkocht (zijn afnemer) in Nederland. De toestemming is alleen van toepassing op de accijnsgoederen die in die vergunning zijn vermeld.
De toestemming kan ook worden verleend indien
wordt afgeleverd aan een afnemer met een AGP-vergunning;
wordt afgeleverd aan een afnemer met een vrijstellingsvergunning als bedoeld in artikel 65, derde lid, van de wet ;
de vergunninghouder-geadresseerde of de vergunninghouder-leverancier in het bezit is van een toestemming als bedoeld in artikel 2, vijfde tot en met achtste lid, van het besluit (maandverklaring).
Een toestemming kan niet worden verleend:
aan een vergunninghouder van een AGP als bedoeld in artikel 42a, van de wet;
aan een vergunninghouder niet-geregistreerd bedrijf;
voor sigaren, sigaretten en rooktabak.
De toestemming staat los van:
de ontheffing van formaliteiten die voor bepaalde minerale oliën kan worden afgegeven ( artikel 2, zesde lid, van de wet en het administratief akkoord tussen Nederland, Luxemburg, België, Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk van 14 mei 1998, artikel 3);
de bilaterale overeenkomsten die met bepaalde lidstaten zijn afgesloten over het veelvuldig vervoer van minerale oliën tussen twee of meer lidstaten.
1.2.4. Voorwaarden
Voor het verlenen van de toestemming aan een vergunninghouder van een AGP of een geregistreerd bedrijf gelden de volgende voorwaarden:
a. De afnemer aan wie rechtstreeks wordt afgeleverd moet een ondernemer zijn in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 en mag niet optreden in de hoedanigheid van een vergunninghouder geregistreerd bedrijf of niet-geregistreerd bedrijf;
b. De toestemming geldt alleen als alle goederen die op het AGD (of het daarmee gelijkgestelde commercieel document) of de vervoersopdracht zijn vermeld, rechtstreeks worden afgeleverd bij de afnemer van de vergunninghouder geadresseerde. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om een gedeelte van de goederen fysiek in de AGP in te slaan of te laten ontvangen door een geregistreerd bedrijf en een ander gedeelte rechtstreeks af te leveren;
c. Een vergunninghouder geregistreerd bedrijf kan niet rechtstreeks laten afleveren aan een afnemer die in het bezit is van een vergunning voor een AGP of vrijstellingsvergunning.
d. De goederen worden administratief overgebracht van een belastingentrepot naar een accijnsgoederenplaats of geregistreerd bedrijf, of van een accijnsgoederenplaats naar een andere accijnsgoederenplaats. In beide gevallen vindt de overbrenging onder geleide van een AGD plaats. In vak 7 wordt de naam en het volledige adres van de vergunninghouder accijnsgoederenplaats of geregistreerd bedrijf vermeld. In vak 7a wordt/ worden het adres/ de adressen genoteerd waar de goederen daadwerkelijk worden afgeleverd. Zo nodig worden de gegevens in een bijlage of op commerciële vervoersdocumenten vermeld, waarnaar in vak 7a kan worden verwezen.
e. De vergunninghouder-geadresseerde moet ervoor zorgen dat hij wordt geïnformeerd over de datum van ontvangst door de afnemer in Nederland. Deze gegevens worden op de commerciële bescheiden, behorende bij de fysieke aflevering, vermeld. Tevens moet hij ervoor zorgen dat hij na de rechtstreekse aflevering(en) het AGD, commercieel bescheid of vervoersopdracht in zijn bezit krijgt;
f. De vergunninghouder-geadresseerde tekent het AGD voor ontvangst van de goederen in vak C af. Hij vermeldt daarbij de datum als bedoeld in punt e hiervoor. Hij tekent de eventuele geconstateerde verschillen op de desbetreffende exemplaren van het AGD aan;
g. De vergunninghouder-geadresseerde neemt de hoeveelheid die door de afnemer is ontvangen op in zijn administratie als uitslag en, bij een AGP-vergunninghouder, ook als inslag. De datum van deze in- en uitslag is de datum als bedoeld onder punt e hiervoor;
h. De vergunninghouder-geadresseerde moet met overeenkomstige toepassing van artikel 53 (bij AGP), respectievelijk artikel 53a (bij geregistreerde bedrijf) van de wet, de accijns op aangifte voldoen als ware er sprake van uitslag als bedoeld in artikel 2 , respectievelijk artikel 2a van de wet ;
i. De desbetreffende vergunninghouder moet voldoende (administratieve) waarborgen treffen om de accijnsbelangen veilig te stellen en het toezicht daarop mogelijk maken. In de administratie moet duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de fysieke transacties en de rechtstreekse afleveringen aan zijn afnemers. Ook moeten alle op de vervoersdocumenten/ AGD’s geconstateerde verschillen in de administratie worden aangetekend.
j. Iedere wijziging die zich na het verlenen van de toestemming voordoet, moet schriftelijk aan de inspecteur die de toestemming voor rechtstreekse aflevering heeft verleend worden gemeld.
Indien nodig kan de inspecteur nog nadere voorwaarden stellen aan het toezicht op de naleving van bovengenoemde voorwaarden.
Als de toestemming wordt verleend
aan een vergunninghoudergeadresseerde die aflevert aan een afnemer met een vrijstellingsvergunning als bedoeld in artikel 65, derde lid, van de wet of
aan een vergunninghoudergeadresseerde of vergunninghouder-leverancier met een toestemming als bedoeld in artikel 2, vijfde tot en met achtste lid, van het besluit (maandverklaring)
kan de inspecteur, in plaats van de voorwaarden bedoeld onder punt d, specifieke voorwaarden vaststellen met betrekking tot de aanwezigheid en het gebruik van de documenten die het vervoer moeten begeleiden.
2.1. Afronding alcoholpercentage voor overige alcoholhoudende producten
In artikel 13 van de wet is het tarief van de accijns voor overige alcoholhoudende producten opgenomen. Het tarief bestaat uit een bepaald bedrag per volumepercent alcohol per hectoliter alcoholhoudend product bij een temperatuur van 20° C.Goedkeuring
Ik keur goed dat voor de berekening van de accijns het alcoholpercentage voor overige alcoholhoudende producten naar beneden wordt afgerond op tienden van percenten.
2.2. Omrekeningsfactor bij toepassing van het tarief voor LPG
Op grond van artikel 27, eerste lid, onderdeel d, van de wet wordt de accijns voor vloeibaar gemaakt petroleumgas berekend per 1000 kilogram. In de praktijk wordt vloeibaar gemaakt petroleumgas veelal verhandeld in liters in plaats van in kilogrammen.Goedkeuring
Ik keur goed dat voor de omrekening van liters naar kilogrammen uitgegaan mag worden van een soortelijke massa van 0,54. De goedkeuring is alleen van toepassing indien vloeibaar gemaakt petroleumgas (LPG) bestaat uit een mengsel van propaan en butaan en degene die de accijns is verschuldigd de exacte samenstelling en soortelijke massa niet kent of kan kennen.
2.3. Accijnsheffing op mengsmering en smeerolie voor tweetaktmotoren
Op grond van de wet is accijns verschuldigd over de invoer of de uitslag van lichte olie die als brandstof wordt gebruikt voor tweetaktmotoren van motorrijtuigen ongeacht de toevoegingen. Hoewel aan de lichte olie smeerolie is toegevoegd blijft het eindproduct een lichte olie in de zin van de wet en blijft over het gehele eindproduct de accijns verschuldigd.
In artikel 27 van de wet is voor smeerolie (GN codes 2710 1981 t/m 2710 1999) geen tarief vastgesteld. Op grond van artikel 28 van de wet is deze minerale olie belast met accijns als het bestemd is voor gebruik, wordt aangeboden voor de verkoop of wordt gebruikt als motorbrandstof.Goedkeuring
Hoewel de smeerolie voor de smering van de tweetaktmotor in bepaalde gevallen aan de lichte olie wordt toegevoegd, kan men niet spreken van een product dat wordt aangeboden voor de verkoop als motorbrandstof of wordt gebruikt als motorbrandstof. Deze smeerolie wordt in die gevallen niet toegevoegd aan de brandstof om als brandstof te dienen, maar omdat er vanwege de technische constructie geen andere manier bestaat om de smeerolie in de motor te krijgen. Het toevoegen van de smeerolie heeft eerder een verslechtering van het verbrandingsproces van de brandstof in de motor tot gevolg. De smeerolie voor tweetaktmotoren is vergelijkbaar met de smeerolie voor viertaktmotoren, die ook niet belast is.
Ik keur daarom goed dat de smeerolie die wordt ingevoerd of uitgeslagen in afzonderlijke verpakking om als smeermiddel voor een tweetaktmotor te dienen, niet onder de accijnsheffing valt.
3.1. Rechtstreekse verkoop van accijnsgoederen aan verbruikers vanuit een AGP
In beginsel kan alleen op grond van artikel 18 van de regeling verkoop van accijnsgoederen plaatsvinden vanuit een AGP aan een verbruiker.Goedkeuring
In de praktijk blijkt dat er behoefte bestaat om op kleine schaal rechtstreeks vanuit een AGP aan een verbruiker veraccijnsde accijnsgoederen te leveren, de zogenoemde poortverkoop.
In verband hiermee keur ik goed dat vanuit een AGP op kleine schaal accijnsgoederen waarvoor de accijns is betaald aan een verbruiker worden geleverd. Deze levering is echter alleen toegestaan onder de volgende voorwaarden:
de tabaksproducten moeten zijn voorzien van accijnszegels;
de verkoop vindt plaats vanuit een ruimte die binnen de AGP duidelijk is afgescheiden;
als tijdstip van uitslag wordt aangemerkt het tijdstip van opslag in de verkoopruimte;
de verkoop aan de verbruikers moet blijken uit de administratie van de AGP;
de verkoop aan de poort is een bijzaak van de AGP.
3.2. Tankauto’s en schepen als onderdeel van de AGP
Een AGP is, gelet op artikel 42 van de wet, een geografisch vastgestelde locatie die in de vergunning is omschreven. Het is daarom in beginsel niet mogelijk een schip of vrachtauto als AGP aan te wijzen.
Bij de levering van minerale oliën aan tankstations en schepen is er op het tijdstip van de uitslag nog niet bekend hoeveel minerale olie zal worden uitgeslagen. Dit speelt ook bij bier dat vanuit de AGP met tankauto’s wordt afgeleverd bij horecaondernemers. De geleverde hoeveelheid staat pas vast bij de daadwerkelijke aflevering aan het tankstation, aan het schip of aan de horecaondernemer. Mede ter voorkoming van administratieve handelingen bestaat er daarom behoefte om voor deze leveringen een uitzondering te maken.Goedkeuring
Ik keur goed dat tankauto’s die bier aan horecaondernemingen afleveren, tankauto’s die minerale olie aan tankstations afleveren en leurschepen die minerale olie met vrijstelling van accijns afleveren aan schepen geacht worden deel uit te maken van de AGP waaruit wordt afgeleverd. Deze toestemming moet worden opgenomen in de vergunning voor de AGP waaruit wordt afgeleverd.
De goedkeuring is van toepassing onder de navolgende voorwaarden:
de afleveringen van de minerale oliën en het bier moeten plaatsvinden via op de tankauto’s aanwezige geijkte meters;
voor de berekening van de verschuldigde accijns inzake lichte olie, halfzware olie en gasolie mogen de op de tankstations afgeleverde actuele liters worden omgerekend naar liters ad 15oC. op basis van de soortelijke massa van de betreffende minerale olie en de temperatuur op het moment van belading van de tankauto.
voor de berekening van de verschuldigde accijns inzake vloeibaar gemaakt petroleumgas mogen de op de tankstations afgeleverde actuele liters worden omgerekend naar kilogrammen op basis van een soortelijke massa van 0,54;
tijdens het vervoer van de minerale olie of het bier moet de herkomst worden aangetoond met een bescheid als bedoeld in artikel 54 van de regeling .
Voor de levering met zogenoemde leurschepen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
als leurschip wordt aangemerkt een schip van maximaal 250 bruto-registerton dat in eigendom is of dat voor minimaal een periode van een jaar gecharterd is door de vergunninghouder van de AGP;
de namen en de registratienummers van de leurschepen moeten in de AGP-vergunning worden opgenomen;
de vergunninghouder van de AGP moet per leurschip een deugdelijke administratie voeren van de ontvangen, afgeleverde en voorhanden zijnde minerale oliën;
leurschepen mogen alleen minerale olie vervoeren die eigendom zijn van de vergunninghouder van de AGP;
vanuit de leurschepen mogen alleen minerale oliën worden afgeleverd met vrijstelling van accijns op grond van artikel 66 van de wet;
tijdens het vervoer van de minerale olie naar de schepen moet de herkomst worden aangetoond met een bescheid als omschreven in artikel 54 van de regeling .
3.3. Agp zonder fysieke opslag voor andere accijnsgoederen dan minerale oliën.
Vanaf 1 januari 1993 is het niet meer mogelijk om communautaire accijnsgoederen andere dan minerale oliën met communautaire douanedocumenten binnen de Gemeenschap te vervoeren. Aangezien er geen fysieke opslag plaatsvindt, kan er geen vergunning voor een AGP worden afgegeven voor andere accijnsgoederen dan minerale oliën.
In het geval er sprake is van kettingverkopen (verkopen tijdens het vervoer of de vervoersopslag) is het daardoor niet meer mogelijk om belastingvrij te leveren.Goedkeuring
In verband daarmede keur ik goed dat de inspecteur, onder door hem te stellen voorwaarden, ook voor andere accijnsgoederen dan minerale oliën een vergunning voor een AGP als bedoeld in artikel 42a van de wet kan verlenen.
3.3.1. Algemeen
De verkoop van accijnsgoederen op schepen en in luchtvaartuigen in het verkeer tussen twee lidstaten van de Europese Unie is gebonden aan de bepalingen van artikel 2b van de wet . Volgens de voorgeschreven formaliteiten zal bij iedere binnenkomst in een lidstaat over de accijnsgoederen die behoren tot de winkelvoorraad een aangifte voor de accijns moeten worden gedaan. Daartegenover staat dat op grond van artikel 71, eerste lid, onderdeel e, van de wet een recht op teruggaaf van de accijns ontstaat van de in de lidstaat van vertrek voldane accijns.
Indien een exploitant van een winkel aan boord van een vliegtuig of schip in het verkeer tussen twee lidstaten deze winkel gesloten houdt tijdens het verblijf in één van beide lidstaten, vindt geen accijnsheffing plaats.
De exploitant van de (mobiele) winkel kan er echter de voorkeur aan geven om in het bilaterale passagiersverkeer zowel in de ene als in de andere lidstaat aan de reizigers de gelegenheid te bieden accijnsgoederen te kopen. In deze situatie zal de exploitant bij iedere binnenkomst van zijn tot de winkelvoorraad behorende accijnsgoederen in een andere lidstaat de accijns van die lidstaat verschuldigd worden. Vervolgens staat er weer een recht op accijnsteruggaaf van de in de lidstaat van vertrek voldane accijns.
Zonder nadere vereenvoudiging zal één en ander via de algemene regels van de desbetreffende lidstaat moeten worden aangegeven en betaald, dat kan leiden tot een fors aantal aangiften en teruggaafverzoeken van accijns.
3.3.2. Goedkeuring
Ter vereenvoudiging van de door de belanghebbende ondernemer te verrichten aangiften en betalingen van accijns en gelet op de notitie van de Europese Commissie (gepubliceerd in het Pb EG van 10 april 1999 nr. 1999/ C 99/08) en artikel 7, negende lid, van de richtlijn keur ik het volgende goed.
De inspecteur kan op schriftelijk verzoek en met inachtneming van de hierna vermelde voorwaarden bij vergunning een vereenvoudigde regeling treffen. De vergunning ziet op een situatie dat een exploitant van een (mobiele) winkel veelvuldig en regelmatig accijnsgoederen overbrengt als winkelvoorraad aan boord van een schip of vliegtuig in het verkeer tussen twee lidstaten.
Met toepassing van deze regeling is het mogelijk dat de exploitant van de (mobiele) winkel periodiek een aangifte doet waarin de in het tijdvak verschuldigd geworden accijns – en, wat betreft tabaksproducten: BTW – al zijn gesaldeerd met de in dat tijdvak ontstane rechten op teruggaaf van bedoelde belastingen.
Bij zijn verzoek moet belanghebbende schriftelijk verklaren dat de niet van Nederlandse accijnszegels voorziene tabaksproducten tijdens het verblijf binnen het Nederlandse territorium en tijdens reizen vanuit Nederland naar het territorium van een andere lidstaat niet worden verkocht.
In de vergunning moet aandacht worden besteed aan de volgende aspecten: administratie, teruggaaf BTW, afdracht belasting en de aanwezigheid van tabaksproducten uit andere lidstaten.Administratie
De exploitant moet een administratie voeren waarin alle in- en verkopen van de winkel zodanig worden geregistreerd dat daaruit kan worden vastgesteld welke soorten en hoeveelheden accijnsgoederen deel uitmaken van de winkelvoorraad op het tijdstip van binnenkomst in het territorium van de desbetreffende lidstaat. Dit houdt onder andere in dat in de voorraadadministratie de in- en verkopen van de mobiele winkel zodanig moeten worden geregistreerd dat daaruit kan worden vastgesteld welke soorten en hoeveelheden accijnsgoederen deel uitmaken van de winkelvoorraad op het tijdstip van binnenkomst in het territorium van de desbetreffende lidstaat. Hieraan kan bijvoorbeeld worden voldaan door, uitgaande van de voorraad bij vertrek, bij de winkelverkopen aan boord tevens het tijdstip van de verkoop te registreren. Voor zover deze gegevens nu niet al worden bijgehouden, mag worden verwacht dat de registratie hiervan op relatief eenvoudige wijze – nl. via het kassaregister – valt te realiseren. Ervan uitgaande dat het verkeer met de andere lidstaat plaatsvindt in een geregelde dienst, kunnen in de te verlenen vergunning desgewenst, bij wijze van extra vereenvoudiging, de tijdstippen van binnenkomst in de andere lidstaat worden vastgelegd per vaar/vliegroute en per schip/ vliegtuig.
Over deze vastlegging worden tussen de belanghebbenden en de bevoegde douaneautoriteiten van de betreffende lidstaten afspraken gemaakt.Teruggaaf BTW en afdracht
Indien de accijns in Nederland wordt geheven wordt de omzetbelasting met betrekking tot tabaksproducten geheven als accijns. Deze systematiek wordt niet in alle lidstaten gehanteerd. In gevallen waarin een lidstaat met betrekking tot tabaksproducten de algemene BTW-regels toepast, zal er wegens de verkopen van deze goederen aan reizigers vanuit die lidstaat op weg naar Nederland omzetbelasting moeten worden aangegeven en betaald overeenkomstig de tarieven van de lidstaat van vertrek. Wanneer deze tabaksproducten van Nederlandse accijnszegels zijn voorzien ontstaat er een recht van teruggaaf van de in de zegelaankoop begrepen Nederlandse BTW. Deze bijzondere teruggaaf BTW zal worden behandeld overeenkomstig een accijnsteruggaaf van tabaksproducten. Daarbij is het voor het verkrijgen van de teruggaaf niet nodig dat de accijnszegels worden overgelegd.
De exploitant zal in Nederland periodiek (maandelijks) aangifte moeten doen bij het daartoe bevoegde belastingkantoor van de in het tijdvak verschuldigde accijns, gesaldeerd met de BTW op tabaksproducten waarvoor recht op teruggaaf bestaat (zie hiervoor).Voorraad tabaksproducten uit andere lidstaten.
In de vergunning kan toestemming worden verleend dat tabaksproducten uit andere lidstaten zich tijdelijk hier te lande in de voorraad van mobiele verkooppunten mogen bevinden. Omgekeerd zullen de autoriteiten van de andere lidstaat eenzelfde positie innemen, zodat belanghebbende desgewenst via een dubbele voorraad toch gedurende de hele reis tabaksproducten kan verkopen. Hierbij speelt mee dat ook de andere lidstaten, evenals Nederland, binnen het toepassingsbereik van hun accijnsregime alleen verkopen zullen toelaten van tabaksproducten die in overeenstemming zijn met de gezondheidsvoorschriften en de eventuele accijnsbepalingen van de desbetreffende lidstaat.
Tabaksproducten die naar het Nederlandse accijnsregime worden verkocht, moeten steeds van Nederlandse accijnszegels en gezondheidswaarschuwingen zijn voorzien.
3.5. Achterwege blijven van de aangifte voor de energiebelasting bij overschrijding van de maximale belastbare hoeveelheden.
Als uitslag wordt, ingevolge artikel 52 van de Wet belastingen op milieugrondslag, mede aangemerkt het gebruik van halfzware olie, gasolie en vloeibaar gemaakt petroleumgas bestemd voor het aandrijven van motorrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen dan wel voor de voorstuwing van luchtvaartuigen, voor andere doeleinden dan voor het aandrijven van motorrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen dan wel voor de voortstuwing van luchtvaartuigen. De verbruiker van de halfzware olie, gasolie of vloeibaar gemaakt petroleumgas moet in dat geval de energiebelasting op aangifte voldoen.
Als de verbruiker meer dan de wettelijk vastgestelde hoeveelheid halfzware olie, gasolie of vloeibaar gemaakt petroleumgas gebruikt voor andere doeleinden dan voor het aandrijven van motorrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen dan wel voor de voortstuwing van luchtvaartuigen, is op grond van artikel 66 van de Wet belastingen op milieugrondslag teruggaaf van energiebelasting mogelijk.
In verband hiermee kan bij het doen van de hiervoor genoemde aangifte voor de energiebelasting de situatie ontstaan dat de maximaal belaste hoeveelheid wordt overschreden. In dat geval moet zowel een aangifte energiebelasting als een verzoek om teruggaaf worden gedaan.Goedkeuring.
In verband daarmee keur ik goed dat in die gevallen de aangifte van de verschuldigde energiebelasting achterwege blijft, nadat de maximaal belastbare hoeveelheid gedurende de loop van het kalenderjaar is bereikt.
3.6. Toestemming uitslag van vloeibaar gemaakt petroleumgas (LPG) uit de accijnsgoederenplaats tegen nihiltarief energiebelasting met of zonder een verklaring wegverkeer.
Bij uitslag van LPG uit de AGP is het tarief voor de energiebelasting afhankelijk van de bestemming die het LPG zal krijgen. Het nihiltarief voor de energiebelasting is van toepassing als het LPG wordt gebruikt voor het aandrijven van motorrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen dan wel voor de voorstuwing van luchtvaartuigen ( artikel 58, tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag).Goedkeuring
Bij uitslag van LPG ten behoeve van leveringen aan tankstations voor het wegverkeer of de pleziervaart dan wel voor de voorstuwing van luchtvaartuigen staat de bestemming in principe vast en is het nihiltarief voor de energiebelasting van toepassing.
Ik keur daarom goed dat in die gevallen bij de uitslag van LPG voor de energiebelasting het nihiltarief wordt toegepast, mits de handelaar aan de vergunninghouder van de accijnsgoederenplaats een verklaring afgeeft dat het LPG zal worden gebruikt ten behoeve van het wegverkeer of van de pleziervaart dan wel voor de voorstuwing van luchtvaartuigen (verklaring-wegverkeer).
Het staat echter niet in alle gevallen vast dat al het LPG door de handelaar, veelal een ander dan een beheerder van een tankstation, daadwerkelijk zal worden afgeleverd ten behoeve van het wegverkeer, pleziervaart dan wel luchtvaartuigen. In die gevallen zal door de handelaar geen verklaring kunnen worden afgegeven.
Om het aantal verzoeken om teruggaaf te beperken keur ik tevens goed dat de inspecteur aan handelaren die LPG hoofdzakelijk afleveren ten behoeve van de bovengenoemde bestemmingen, op schriftelijk verzoek, een vergunning verleent om het LPG tegen het nihiltarief voor de energiebelasting uit een AGP te betrekken.
In de vergunning moeten onder andere de volgende voorwaarden worden opgenomen:
De administratie van de handelaar moet zodanig zijn ingericht dat daaruit blijkt
welke hoeveelheid LPG met accijns, maar zonder energiebelasting is betrokken
en
welke bestemming het LPG krijgt.
Een afschrift van de vergunning moet worden bewaard bij de administratie van de houder van de AGP die het LPG levert.
Voor het LPG dat zonder energiebelasting uit AGP is betrokken, maar niet voor het aandrijven van motorrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen dan wel voor de voorstuwing van luchtvaartuigen is of wordt gebruikt, is de energiebelasting alsnog verschuldigd en het nihiltarief voor de accijns van toepassing ( artikel 27, vierde lid, van de wet).
De vergunninghouder kan in dat geval een verzoek om teruggaaf van accijns indienen als bedoeld in artikel 70, eerste lid, onderdeel e, van de wet , juncto artikel 27a van het besluit en artikel 33, zesde lid, van de regeling (verklaring niet-wegverkeer).
Gelijktijdig met het verzoek om teruggaaf zal de vergunninghouder voor de verschuldigde energiebelasting alsnog een aangifte moeten doen. De vergunninghouder moet daarvoor zijn gemachtigd door de verbruiker van het LPG.
Het verzoek om teruggaaf van accijns alsmede de aangifte van de verschuldigde energiebelasting moeten plaatsvinden binnen een maand na afloop van de maand waarin het LPG anders dan voor het aandrijven van motorrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen dan wel voor de voorstuwing van luchtvaartuigen is afgeleverd. De vergunninghouder moet in het verzoek om teruggaaf naar zijn vergunning verwijzen.
4.1. Vrijstelling accijns bij uitslag en invoer van levensmiddelen waarin bier, wijn, tussenproducten en overige alcoholhoudende producten zijn verwerkt.
Op grond van artikel 64, eerste lid, onderdeel a, van de wet kan vrijstelling van accijns worden verleend bij uitslag en invoer van bier, wijn, tussenproducten en overige alcoholhoudende producten die rechtstreeks of als bestanddeel van een halffabrikaat worden aangewend voor de vervaardiging van levensmiddelen, gevuld of anderszins, waarvan het alcoholgehalte niet meer bedraagt dan 8,5 liter absolute alcohol per 100 kg product voor chocola en 5 liter absolute alcohol per 100 kg product voor andere producten.Goedkeuring
Ik keur goed dat ook vrijstelling van accijns wordt verleend bij uitslag en invoer van levensmiddelen waarin bier, wijn, tussenproducten of overige alcoholhoudende producten zijn verwerkt. In deze levensmiddelen mag het alcoholgehalte niet meer bedragen dan 8,5 liter absolute alcohol per 100 kg product voor chocola en 5 liter absolute alcohol per 100 kg product voor andere producten.
4.2. Vrijstelling van accijns door vermenging met methanol.
Op grond van artikel 64, eerste lid, onderdeel b, van de wet kan vrijstelling van accijns worden verleend voor overige alcoholhoudende producten die kennelijk niet zijn bestemd voor inwendig gebruik door de mens. Deze producten moeten wel volgens artikel 12 van het besluit juncto artikel 25 van de regeling en de daarbij behorende bijlage A.2 op de voorgeschreven wijze worden vermengd zodat ze niet meer geschikt zijn voor consumptie.Goedkeuring
Ik keur goed dat voor producten die worden uitgeslagen in een kleinhandelsverpakking van niet meer dan 5 liter de vermenging van ethanol met 5% methanol ook wordt aangemerkt als voldoende te zijn vermengd overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van het besluit juncto artikel 25 van de regeling en de daarbij behorende bijlage A.2 .
4.3.1. Algemeen
Op grond van artikel 64, eerste lid, onderdeel c, van de wet kan vrijstelling worden verleend terzake van de uitslag en de invoer van overige alcoholhoudende producten die worden gebruikt voor de vervaardiging van geneesmiddelen. Deze geneesmiddelen zijn omschreven in de richtlijn 2001/83/EG van 6 november 2001 (Pb EG L 311 van 28 november 2001) betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de richtlijn 2001/82/EG van 6 november 2001 (Pb EG L 311 van 28 november 2001) betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik. Deze richtlijnen zijn geïmplementeerd in de Geneesmiddelenwet , de Diergeneesmiddelenwet en de op die wetten gebaseerde besluiten en regelingen.
Hierna is een toelichting en goedkeurend beleid opgenomen voor de toepassing van deze vrijstelling.
4.3.2. Vrijstelling van accijns voor overige alcoholhoudende producten bij de vervaardiging van geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
De vrijstelling van accijns voor overige alcoholhoudende producten die worden gebruikt voor de vervaardiging van geneesmiddelen is van toepassing voorzover de vervaardigde geneesmiddelen in Nederland zijn geregistreerd in overeenstemming met de Richtlijn 2001/83/EG. Deze registratieplicht geldt voor alle producten die als geneesmiddelen in de richtlijn worden aangemerkt (waaronder dus ook de homeopathische geneesmiddelen).
In de richtlijn is de wijze waarop de registratieplicht voor homeopathische geneesmiddelen wordt ingevuld aan de lidstaten overgelaten. De ene lidstaat kan dus strengere eisen stellen aan de registratieplicht voor homeopathische geneesmiddelen dan de andere lidstaat.
De richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Geneesmiddelenwet . Op grond van deze wet moeten de geneesmiddelen voordat zij in de handel worden gebracht in Nederland worden geregistreerd.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in de Geneesmiddelenwet en de daarop gebaseerde wetgeving aangegeven op welke wijze een geneesmiddel moet worden geregistreerd.
Hierbij wordt het volgende onderscheid gemaakt:
Reguliere geneesmiddelen die zijn voorzien van een RVG nummer.
Aan deze geneesmiddelen zijn voor de registratie strenge eisen gesteld.
Homeopathische geneesmiddelen die zijn voorzien van een RVH nummer.
Aan deze geneesmiddelen zijn voor de registratie minder strenge eisen gesteld.
Geneesmiddelen die zijn voorzien van een EU-nummer. Deze geneesmiddelen, met uitzondering van homeopathische geneesmiddelen, hebben een Europese registratie.
Of een geneesmiddel voor menselijk gebruik in Nederland is geregistreerd, kan slechts worden vastgesteld aan de hand van een door het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) samengestelde lijst met geregistreerde geneesmiddelen. De lijst is via de geneesmiddeleninformatiebank op Internet te raadplegen (www.cbg-meb.nl).
De vrijstelling kan ook worden verleend indien de overige alcoholhoudende producten worden gebruikt voor de vervaardiging van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die:
a. worden overgebracht naar een andere lidstaat, mits die geneesmiddelen in die lidstaat zijn geregistreerd;
b. worden uitgevoerd naar een land buiten de EU en waarvoor aan de exporteur op grond van de Geneesmiddelenwet een vergunning is verleend;
4.3.3. Vrijstelling van accijns voor overige alcoholhoudende producten bij vervaardiging van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.
De vrijstelling van accijns voor overige alcoholhoudende producten die worden gebruikt voor de vervaardiging van diergeneesmiddelen is van toepassing voorzover de vervaardigde geneesmiddelen in Nederland zijn geregistreerd in overeenstemming met de Richtlijn 2001/82/EG. Deze registratieplicht geldt voor alle diergeneesmiddelen (waaronder dus ook de homeopathische diergeneesmiddelen).
In de richtlijn is de wijze waarop de registratieplicht voor homeopathische diergeneesmiddelen wordt ingevuld aan de lidstaten overgelaten. De ene lidstaat kan dus strengere eisen stellen aan de registratieplicht voor homeopathische diergeneesmiddelen dan de andere lidstaat.
De richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Diergeneesmiddelenwet . Op grond van deze wet moeten diergeneesmiddelen in Nederland zijn geregistreerd.
Of een diergeneesmiddel is geregistreerd, kan worden vastgesteld aan de hand van een door het Bureau Diergeneesmiddelen samengestelde lijst met geregistreerde diergeneesmiddelen. De lijst, waarin een onderscheid is gemaakt tussen diergeneesmiddelen en homeopathische diergeneesmiddelen, is via Internet te raadplegen (www. brd.agro.nl).
Indien twijfel bestaat over de registratie van een diergeneesmiddel, kan met het Bureau contact worden opgenomen.
De vrijstelling kan ook worden verleend indien de overige alcoholhoudende producten worden gebruikt voor de vervaardiging van diergeneesmiddelen:
a. die worden overgebracht naar een andere lidstaat, mits die geneesmiddelen in die lidstaat zijn geregistreerd;
b. andere dan sera, entstoffen of biologische diagnostica, die worden uitgevoerd en waarvoor aan de exporteur op grond van de Diergeneesmiddelenwet een vergunning is verleend.
4.3.4. Goedkeuring
Overige alcoholhoudende producten die als geneesmiddel uit een andere lidstaat worden overgebracht.
Overige alcoholhoudende producten kunnen in een andere lidstaat, in overeenstemming met Richtlijn 2001/82/EG en Richtlijn 2001/83/EG, als geneesmiddelen zijn geregistreerd en in die lidstaat met vrijstelling van accijns worden uitgeslagen of ingevoerd. Indien deze overige alcoholhoudende producten ook in Nederland zijn geregistreerd, zijn zij ook in Nederland vrijgesteld.
Als die overige alcoholhoudende producten echter niet in Nederland als geneesmiddelen zijn geregistreerd, wordt het voorhanden hebben van deze producten op grond van artikel 2b van de wet als uitslag aangemerkt en is accijns verschuldigd.
In verband daarmede moet naast de kennisgeving aan de inspecteur als bedoeld in artikel 3b, derde lid, van het besluit , het vervoer op grond van het tweede van dat artikel kunnen worden aangetoond met een geleidedocument. Ik keur echter goed dat deze overige alcoholhoudende producten, in plaats van met een vereenvoudigd AGD, met een vervoersbescheid naar een ondernemer of publiekrechtelijke lichaam in Nederland worden vervoerd.
Vrijstelling van accijns voor de uitslag of de invoer van overige alcoholhoudende producten die als geneesmiddelen zijn geregistreerd.
Het kan voorkomen dat geregistreerde geneesmiddelen, vooral homeopathische, op grond van de accijnswetgeving als overige alcoholhoudende producten worden aangemerkt. In verband daarmee keur ik goed dat overige alcoholhoudende producten, die in Nederland als geneesmiddelen zijn geregistreerd, met vrijstelling van accijns worden uitgeslagen of ingevoerd.
4.4. Vrijstelling voor minerale olie in brandstoftanks van nieuwe auto’s.
De huidige Europese regelgeving voorziet niet in een vrijstelling van accijns voor minerale oliën die zich bevinden in de brandstoftanks van nieuwe auto’s die naar andere lidstaten worden verzonden. Het betreft kleinere hoeveelheden minerale oliën die alleen dienen om de auto’s op eigen kracht op en van het transportmiddel waarmee ze worden vervoerd, te kunnen rijden.Goedkeuring
Ik keur, mede gelet op afspraken in EU-verband, goed dat
bij invoer van nieuwe auto’s uit derde landen de heffing van accijns op de minerale oliën die zich in de brandstoftank bevinden achterwege blijft, indien de in de brandstoftank aanwezige hoeveelheid minerale oliën gering is (maximaal 5 liter);
bij het overbrengen van nieuwe auto’s tussen Nederland en andere lidstaten heffing van accijns alleen plaats vindt in de lidstaat van productie van de auto’s;
bij de uitvoer van nieuwe auto’s naar derde landen op verzoek teruggaaf van accijns voor de in de brandstoftank aanwezige geringe hoeveelheid minerale olie kan worden verleend.
4.5. Vrijstellingsvergunning voor handelaren in accijnsgoederen.
Accijnsgoederen kunnen op grond van artikel 65 van de wet met vrijstelling van de accijns worden uitgeslagen of ingevoerd indien daartoe een vrijstellingsvergunning is afgegeven. De accijnsgoederen waarvoor nog geen vergunning is afgegeven, maar die wel bestemd zijn om te zijner tijd met een vrijstellingsbestemming te worden uitgeslagen of ingevoerd kunnen niet met vrijstelling worden opgeslagen of verhandeld. Handel in die goederen kan daarom slechts plaatsvinden met betaling van de accijns die later weer kan worden teruggevraagd.Goedkeuring
Ik keur goed dat de inspecteur aan handelaren in accijnsgoederen, die uitsluitend zijn bestemd voor vrijstellingsdoeleinden op grond van artikel 65, eerste lid, onderdeel a, van de wet , een vrijstellingsvergunning verleent. In de vergunning moet, naast de wettelijk voorgeschreven voorwaarden worden aangegeven dat de administratie zodanig is ingericht dat daaruit op overzichtelijke wijze blijkt naar welke vrijstellingsgenietende de goederen zijn overgebracht.
4.6. Het zuiveren van met vrijstelling ingeslagen minerale oliën.
Gelet op artikel 5 van de wet en artikel 7 van het besluit , kunnen minerale oliën die op grond van artikel 65, eerste lid, onderdeel b, van de wet met vrijstelling van accijns zijn betrokken geen bewerking ondergaan. Een dergelijke bewerking kan slechts plaatsvinden in een AGP.Goedkeuring
Voor het vervaardigen van bepaalde niet-accijnsgoederen is soms zuivering van de minerale oliën noodzakelijk. Ik keur goed dat de inspecteur toestemming kan verlenen om minerale oliën in het bedrijf van vrijstellingsgenietende te zuiveren.
De toestemming wordt alleen verleend indien:
de toestemming wordt opgenomen in de vergunning die is verleend op grond van artikel 65, derde lid, van de wet ;
de minerale oliën in het bedrijf van vrijstellingsgenietende worden gezuiverd;
de gezuiverde minerale oliën worden gebezigd voor het vervaardigen van niet-accijnsgoederen;
de zuiveringshandelingen in de administratie van vrijstellingsgenietende worden vastgelegd.
4.7. Achterwege blijven zekerheidstelling
In beginsel moet de vergunninghouder die accijnsgoederen op basis van artikel 65, eerste lid, van de wet met vrijstelling betrekt zekerheid stellen voor de accijns die hij verschuldigd kan worden.Goedkeuring
Ik keur goed dat het stellen van zekerheid achterwege blijft indien
de met vrijstelling betrokken goederen met het oog op de vrijstellingsbestemming reeds op de voorgeschreven wijze zijn vermengd;
het gaat om overige alcoholhoudende producten en/of minerale oliën;
de vermenging niet plaatsvindt door degene die de goederen met vrijstelling betrekt.
4.8. Toepassing vrijstelling van accijns voor minerale oliën die worden gebruikt voor het testen van luchtvaartuigen.
De vrijstelling van de accijns als bedoeld in artikel 66, eerste lid, onderdeel b, van de wet is van toepassing op de minerale oliën die worden gebruikt voor de voortstuwing van een luchtvaartuig, anders dan een plezierluchtvaartuig.Goedkeuring
Voor de daadwerkelijke uitvoering van een buitenlandse vlucht is het noodzakelijk dat de vliegtuigmotoren kort worden getest. Er bestaat dus een directe relatie met de voorgenomen voortstuwing van het luchtvaartuig.
Ik keur daarom goed dat de vrijstelling ook kan worden toegepast op de minerale olie die zich in een brandstoftank van een luchtvaartuig, niet zijnde een plezierluchtvaartuig, bevindt en die, voorafgaande aan een specifieke buitenlandse vlucht, gebruikt wordt voor het testen van dat luchtvaartuig. De minerale olie wordt dan geacht te zijn gebruikt voor de voortstuwing van een luchtvaartuig, anders dan een plezierluchtvaartuig.
Gelet op artikel 66, tweede en derde lid, van de wet is de goedkeuring niet van toepassing op de minerale olie die worden gebruikt voor het testen van een luchtvaartuig, niet zijnde een militair luchtvaartuig, voorafgaande aan een binnenlandse vlucht en voor plezierluchtvaartuigen.
4.9. Toepassing vrijstelling accijns voor de levering van minerale oliën aan een opslagplaats voor levering aan eigen schepen.
Voor minerale oliën die worden gebruikt voor de aandrijving van schepen of als scheepsbehoeften aan boord van schepen wordt op grond van artikel 66 van de wet vrijstelling van accijns verleend. De vrijstellingbestemming wordt op grond van artikel 19 van het besluit aangetoond door een afgetekende bunkerverklaring van de afnemer.Goedkeuring
In de praktijk komt het echter voor dat een eigenaar van twee of meer schepen voor die schepen een eigen opslagplaats heeft waaruit hij zijn eigen schepen van minerale olie voorziet.
In verband daarmee keur ik goed dat de inspecteur aan de eigenaar van een aantal schepen, een vergunning verleent om de minerale olie onder vrijstelling van accijns te ontvangen en op te slaan.
De eigenaar van de schepen moet daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij de inspecteur. In het verzoek en de vergunning moet de kadastrale ligging van de opslagtanks worden aangegeven. In de vergunning moet de inspecteur in ieder geval als voorwaarden opnemen
dat de bunkerverklaring wordt afgetekend bij aflevering van de minerale olie in de opslagplaats van de eigenaar;
dat de leverancier bij de afgetekende bunkerverklaringen een afschrift van de toestemming moet bewaren;
dat de opgeslagen minerale olie alleen mag worden afgeleverd aan de eigen schepen;
dat de vergunninghouder een administratie bijhoudt waarin de leveringen aan de eigen schepen worden verantwoord.
4.10. Afzien van het indienen van een verzoek om teruggaaf voorafgaand aan de verzending.
Om in aanmerking te komen voor teruggaaf van accijns voor accijnsgoederen die door een ondernemer zijn overgebracht naar een ondernemer dan wel een publiekrechtelijk lichaam, anders dan als ondernemer, in een andere lidstaat, moet belanghebbende voorafgaand aan het verzenden van de accijnsgoederen een verzoek om teruggaaf doen
( artikel 31a, eerste lid, van het besluit ).Goedkeuring
Ik keur goed dat de inspecteur schriftelijk toestemming verleent om af te zien van de eis dat een verzoek om teruggaaf moet worden gedaan voorafgaand aan de verzending van de goederen naar een andere lidstaat.
De toestemming kan worden verleend indien:
een ondernemer per kalenderjaar meer dan eenmaal accijnsgoederen naar een andere lidstaat verzendt, en
de toestemming wordt gevraagd voordat met de eerste verzending wordt begonnen.
In de toestemming worden de eisen opgenomen waaraan de verzoeken om teruggaaf moeten voldoen.
4.11. Achterwege laten van aankoopfactuur.
Op grond van artikel 33, eerste lid, van het besluit moet bij een verzoek om teruggaaf van accijns steeds de aankoopfactuur van de desbetreffende accijnsgoederen worden overgelegd.Goedkeuring
Ik keur goed dat de inspecteur om doelmatigheidsredenen toestaat dat de aankoopfacturen niet met het verzoek om teruggaaf worden meegezonden, maar worden bewaard bij de administratie van degene die om teruggaaf verzoekt.
4.12. Wijziging tijdstip aangifte energiebelasting bij teruggaaf accijns.
In artikel 27 van het besluit is voorzien in teruggaaf van accijns als om technische of logistieke redenen de halfzware olie, gasolie of vloeibaar gemaakt petroleumgas, die zijn belast naar een hoog accijnstarief, worden gebruikt voor doeleinden waarvoor een laag accijnstarief is vastgesteld.
Bij inwilliging van dergelijke verzoeken om teruggaaf moet, gelet op de gewijzigde bestemming van de producten, de aangifte voor de energiebelasting alsnog worden gedaan.Goedkeuring
Ik keur goed dat in bovengenoemde gevallen de aangifte voor de verschuldigde energiebelasting wordt gedaan binnen een maand na de maand waarin het verbruik van de minerale oliën heeft plaatsgevonden.
4.13. Teruggaaf van energiebelasting voor LPG bij aflevering voor onbelaste doeleinden.
Op grond van artikel 58, tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag is het tarief voor de energiebelasting nihil voor LPG dat wordt gebruikt voor het aandrijven van motorrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen dan wel voor de voorstuwing van luchtvaartuigen. Aangezien er een teruggaafbepaling ontbreekt om dit nihiltarief te effectueren, zou er geen teruggaaf kunnen worden verleend voor de betaalde energiebelasting voor het LPG dat voor die doeleinden wordt gebruikt.Goedkeuring
In afwachting van een wijziging van de wetgeving, keur ik goed dat op schriftelijk verzoek van de belanghebbende teruggaaf worden verleend.
Bij toepassing van deze goedkeuring zou, in de hiervoor bedoelde gevallen, iedere verbruiker van LPG voor onbelaste doeleinden, een verzoek om teruggaaf van energiebelasting kunnen indienen.
Om het aantal verzoeken om teruggaaf te beperken, keur ik tevens goed dat de inspecteur op schriftelijk verzoek een vergunning verleent om LPG, dat reeds in de heffing van accijns en energiebelasting is betrokken, zonder energiebelasting aan de desbetreffende verbruiker(s) of aan tankstations voor het wegverkeer of de pleziervaart dan wel de luchtvaart te leveren.
Aan de vergunning zijn de volgende voorwaarden verbonden:
a. De vergunninghouder dient periodiek een verzoek om teruggaaf van energiebelasting in bij de inspecteur voor de totale hoeveelheid LPG die hij heeft afgeleverd voor het aandrijven van motorrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen dan wel voor de voorstuwing van luchtvaartuigen. Het verzoek om teruggaaf moet uiterlijk 3 maanden na de maand waarin de aflevering heeft plaatsgevonden worden gedaan.
b. Uit de administratie van de tussenhandelaar moet blijken dat het LPG
met accijns en energiebelasting is betrokken;
tegen het nihiltarief voor de energiebelasting is afgeleverd aan de verbruiker.
c. Bij de aflevering van het LPG waarvoor een recht op teruggaaf ontstaat, moet een afleveringsbon of een factuur in tweevoud worden opgemaakt;
d. De afleveringsbon of factuur moet van een jaarlijks doorlopend nummer zijn voorzien. Op die bon of factuur moet de volgende verklaring worden vermeld: ‘Koper verklaart het geleverde LPG af te leveren ten behoeve van/ te gebruiken voor het voortdrijven van motorrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen’.
e. De verklaring op de afleveringsbon of de factuur moet door de afnemer worden ondertekend, waarna één exemplaar van de afleveringsbon of de factuur aan de handelaar ter hand moet worden gesteld. De handelaar bewaart dit exemplaar bij zijn administratie.
Indien een vergunninghouder de voorwaarden niet nakomt zal de vergunning worden ingetrokken en de eventueel verschuldigde energiebelasting worden nageheven. Als blijkt dat een verbruiker ondanks zijn verklaring op de factuur het LPG niet verbruikt voor de aandrijving van een motorrijtuig op de weg of een pleziervaartuig dan wel de voorstuwing van een luchtvaartuig, zal de verschuldigde energiebelasting bij de verbruiker worden nageheven.
4.14.1. Algemeen
Op grond van het Besluit tankstations milieubeheer en het Besluit herstelinrichtingen voor motorvoertuigen, zoals deze zijn gewijzigd bij het Besluit invoering dampretour Stage II, moeten tankstations worden voorzien van dampretoursystemen. Door middel van deze systemen wordt bij de aflevering van lichte olie (benzine) (al dan niet via een handelaar) de in de opslagtanks aanwezige damp (retourdamp) opgevangen en met het transportmiddel waarmee de benzine is afgeleverd, teruggevoerd naar de AGP die op grond van de Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer voorzien moet zijn van een dampterugwinningseenheid.
Als algemene voorwaarde geldt dat deze terugwinningeenheden moeten voldoen aan de (technische) voorwaarden die worden gesteld op grond van de Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer .
In de AGP’s kunnen de retourdampen via de dampterugwinningseenheden worden gebruikt als grondstof voor de vervaardiging van benzine en/of worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit.
4.14.2. Wettelijke bepalingen/Energiebelasting en voorraadheffing
De (retour)damp is een mengsel van de lichte bestanddelen van benzine, voornamelijk van butaan en propaan, dat ingedeeld moet worden in postonderverdeling 2711 2900 van de Gecombineerde Nomenclatuur. Op grond van artikel 26, zevende lid, van de wet moet deze damp worden aangemerkt als methaan. Het accijnstarief daarvoor bedraagt ingevolge artikel 27, eerste lid, onderdeel e, van de wet, nihil.
Artikel 71, eerste lid, onderdeel d, van de wet voorziet in een teruggaafmogelijkheid van accijns voor accijnsgoederen die zijn gebracht binnen een AGP die voor dat soort goed als zodanig is aangewezen. Letterlijke toepassing van die bepaling biedt voor de onderhavige retourdamp geen oplossing, omdat het tarief voor de retourdamp nihil bedraagt.
Ter zake van de uitslag uit de AGP kan niet alleen accijns verschuldigd zijn, maar ook de energiebelasting (geheven op basis van de Wet belastingen op milieugrondslag ) en voorraadheffing (geheven op basis van de Wet voorraadvorming aardolieproducten ).
De energiebelasting (EB) op halfzware olie, gasolie en vloeibaar gemaakt petroleumgas is in het algemeen verschuldigd indien die producten bestemd zijn voor andere doeleinden dan het aandrijven van motorrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen.
De voorraadheffing (VH) wordt, voor zover hier van belang, geheven onder dezelfde voorwaarden en beperkingen als de accijns.
4.14.3. Goedkeuring
Op grond van de hiervoor genoemde milieuregelgeving moet de damp terug worden gevoerd naar een dampterugwinningseenheid.
Zonder nadere voorziening zou de damp, die vrijkomt bij de aflevering van veraccijnsde benzine en weer ingeslagen in de AGP om als grondstof voor de vervaardiging van benzine te dienen, op grond van de huidige wetgeving bij uitslag van die benzine uit de AGP nogmaals in de accijnsheffing worden betrokken. Ook in het geval dat de damp wordt aangewend voor de productie van elektriciteit, moet op grond van de huidige wetgeving de retourdamp belast worden naar het tarief van lichte olie. Mede tegen deze achtergrond acht ik het redelijk voor deze situaties een voorziening te treffen waarmee zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de hiervoor genoemde bezwaren. Ook in andere lidstaten van de EU zijn dergelijke voorzieningen van kracht.
Ik keur dan ook goed dat na daartoe door de inspecteur verleende toestemming met overeenkomstige toepassing van artikel 71, eerste lid, onderdeel d, van de wet en met inachtneming van het hierna gestelde, geheel of gedeeltelijk teruggaaf van accijns wordt verleend voor damp die door middel van een dampterugwinningseenheid in een AGP wordt ingeslagen. De toestemming tot het gebruik van deze teruggaafregeling wordt opgenomen in de vergunning voor de AGP.
De teruggaaf wordt verleend aan de vergunninghouder van de AGP waaruit de benzine is uitgeslagen en waarin zich een operationele dampterugwinningseenheid bevindt. De goedkeuring geldt slechts voor de damp die afkomstig is uit tankwagens waarmee de benzine hetzij via een handelaar hetzij rechtstreeks is vervoerd vanuit de AGP naar de (in Nederland gelegen) tankstations, waarbij de damp door middel van een dampretoursysteem is opgevangen.
4.14.4. Forfaitaire hoeveelheid en teruggaafberekening.
Voor het bepalen van hoeveelheden damp waarover teruggaaf kan worden verleend is het van belang te weten hoeveel damp er, afgezet tegen de oorspronkelijke hoeveelheid uitgeslagen benzine, in de AGP wordt ingeslagen. Hiervoor is een aantal factoren van belang die niet in alle gevallen even betrouwbaar zijn vast te stellen. De belangrijkste daarvan zijn de tankinhoud van het vervoermiddel, de wijze van vervoer, de duur van het vervoer, de temperatuur, de mate van verzadiging van de damp, de bouw van de dampterugwinningseenheid en de bemetering.
Gelet op de praktische ervaringen die ter zake zijn opgedaan en mede gelet op de uitkomsten van enkele theoretische studies op dit punt, keur ik goed dat de hoeveelheid damp waarover teruggaaf kan worden verleend, forfaitair wordt vastgesteld. Dit forfait wordt gerelateerd aan de hoeveelheid benzine die tot verbruik is uitgeslagen uit de AGP en – eventueel administratief via een andere AGP – is afgeleverd aan een tankstation dat een dampretoursysteem in gebruik heeft dat voldoet aan de onder punt 5.9.1 genoemde milieuwetgeving. Het forfait bedraagt 1,7 liter benzine per 1.000 l, bij een temperatuur van 15° C, uit dezelfde AGP tot verbruik uitgeslagen benzine. De teruggaaf van accijns en VH vindt plaats naar de tarieven die van toepassing zijn op het moment van de uitslag tot verbruik uit de AGP van de benzine.
Voor retourdampen die worden aangewend voor het terugwinnen van benzine wordt teruggaaf van accijns verleend naar het tarief voor ongelode lichte olie (met een researchoktaangetal van 95 of meer) als bedoeld in artikel 27, eerste lid, onderdeel a, van de wet. Aangezien de VH wordt geheven onder dezelfde voorwaarden en beperkingen als de accijns, keur ik tevens goed dat bij het verlenen van de teruggaaf van accijns eveneens teruggaaf wordt verleend van VH.
Voor retourdampen die worden aangewend voor het opwekken van elektriciteit wordt teruggaaf verleend voor het verschil tussen
de accijns en VH die is verschuldigd voor lichte olie met een researchoktaangetal van 95 of meer
en
de accijns, EB en VH die is verschuldigd voor laagbelaste gasolie.
Op het terug te geven bedrag aan accijns en heffing, wordt in mindering gebracht het bedrag van de EB die verschuldigd is naar het tarief van laagbelaste gasolie.
Over de opgewekte elektriciteit hoeft geen EB te worden voldaan.
4.14.5. Voorwaarden voor teruggaaf
Alvorens van de teruggaafregeling gebruik te kunnen maken dient de vergunninghouder een verzoek in bij de inspecteur.
Bij het verzoek moet de vergunninghouder een beschrijving overleggen van de dampterugwinningseenheid. De werking van de dampterugwinnings-eenheden moet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in de in punt 4.14.1. genoemde besluiten.
In de administratie van de vergunninghouder
moet onderscheid worden gemaakt tussen afleveringen van benzine aan tankstations met gebruikmaking van een dampretourinstallatie en die waar dat niet het geval is en
moet de vergunninghouder vastleggen of de dampterugwinningseenheid gedurende het hele tijdvak waarover teruggaaf van accijns wordt gevraagd, ongestoord in werking is geweest.
Voorts moet in de administratie van de vergunninghouder aan wie teruggaaf is verleend voor de accijns op retourdamp voor het opwekken van elektriciteit, de hoeveelheid opgewekte elektriciteit in kWh worden vastgelegd.
Als de dampterugwinningseenheid langere tijd buiten werking wordt gesteld, moet de inspecteur hiervan in kennis worden gesteld.
Het bedrag waarvoor aanspraak op teruggaaf wordt gemaakt kan in mindering worden gebracht op de periodieke (maand)aangifte van de verschuldigde accijns overeenkomstig de teruggaaf ter zake van de wederinslag van accijnsgoederen op grond van artikel 71, eerste lid, onderdeel d, van de wet . Bij die aangifte moet een opgave worden gedaan van de hoeveelheden benzine die als retourdamp weer is ingeslagen in de AGP onderscheiden naar de damp die is gebruikt voor de opwekking van elektriciteit en damp die is gebruikt voor de vervaardiging van benzine.
4.15. Gebruik van hulpapparatuur
In artikel 26 van het besluit is voorzien in een regeling voor teruggaaf van de accijns voor halfzware olie en gasolie, indien die minerale oliën worden gebruikt voor aangewezen hulpapparatuur die wordt aangedreven door de motor die ook dient voor de aandrijving van het motorrijtuig op de weg. Als hulpapparatuur is in artikel 26, derde lid, onderdeel d, van het besluit een betonmixer en een betonpompmixer aangewezen. Voor de teruggaaf wordt een forfait gehanteerd van 1,1 liter per m 3 vervoerd beton voor betonmixers en 0,9 liter per m 3 verpompt beton voor betonpompmixers.Goedkeuring
Ik keur goed dat bovenstaand forfait ook van toepassing is op het vervoer van een vervangend product in een betonmixer of een betonpompmixer. Het vervangende product moet echter wel hetzelfde gebruiksdoel hebben als beton en vloeibaar zijn.
4.16. Verlenen van teruggaaf accijns van minerale oliën aan gebruiker van hulpapparatuur
Bij het vervoer van beton met betonmixers is sprake van het gebruik van hulpapparatuur.
Voor de halfzware olie en gasolie die wordt gebruikt voor het aandrijven van hulpapparatuur kan op grond van artikel 26 van het besluit teruggaaf van de accijns worden verleend aan de gebruiker van deze minerale olie.Goedkeuring
Bij verhuur van apparatuur kan het praktischer zijn om de teruggaaf te verlenen aan de verhuurder.
Ik keur daarom goed dat voor het gebruik van halfzware olie en gasolie, die is gebruikt voor het aandrijven van hulpapparatuur zijnde een betonmixer, de verhuurder van de betonmixer als gebruiker wordt aangemerkt. De verhuurder moet ook de bestuurder van de betonmixer zijn en de motorbrandstof voor de aandrijving van de hulpapparatuur leveren.
De verhuurder zal bij het verzoek om teruggaaf van de accijns, naast de aankoopfacturen van de minerale olie, ook een berekening moeten overleggen van het accijnsbedrag waarvoor teruggaaf wordt verzocht. De berekening kan worden gebaseerd op gegevens die de huurder hem heeft verstrekt (zie artikel 26, zesde lid, van het besluit ).
4.17. Gelijkgestelde hulpapparatuur
In artikel 26, derde lid, van het besluit is limitatief aangegeven welke hulpapparatuur voor teruggaaf in aanmerking komt.Goedkeuring
Bij de toepassing van het derde lid van artikel 26 van het besluit keur ik goed dat:
een wormschroef in combinatie met een hydraulische pomp, bestemd voor het lossen van bij voorbeeld nerts- en vossenvoer, voor de teruggaaf kan worden gelijkgesteld met een compressor voor het lossen van poeder- of korrelvormige stoffen (zie artikel 26, derde lid, onderdeel c );
onder huisvuilwagens ook kunnen worden verstaan vuilniswagens die bestemd zijn voor het ophalen van bedrijfsafval (zie artikel 26, derde lid, onderdeel e, van het besluit ).
5.1. Vermelden van de code op accijnszegels.
In artikel 42, derde lid, van de regeling wordt onder andere toegestaan dat in het linkervak van lintzegels, andere dan voor pijptabak, door de aanvrager een code wordt aangebracht, bestaande uit letters dan wel uit een nummer voorafgegaan door een letter.Goedkeuring
In het geval dat het linkervak van de lintzegels geheel wordt afgesneden (zie artikel 45, derde lid, van de regeling ), keur ik goed dat de code niet in het linkervak maar in het rechtervak wordt vermeld. Voorwaarde is dat er een duidelijk onderscheid is met het ook in dat vak vermelde nummer dat aan de vergunninghouder is toegekend.
5.2. Aanbrengen accijnszegels voor sigaren en gebruik sierring.
Het aanbrengen van accijnszegels op sigaren en het gebruik van een sierring geeft in de praktijk soms praktische problemen.Goedkeuring.
Ik keur goed dat een sierring over de op een sigaar aangebrachte accijnszegel wordt aangebracht. Voorwaarde is dat de sierring zonder beschadiging van de op de accijnszegel vermelde gegevens kan worden verwijderd.
Het komt bij uitzonderlijk dikke sigaren voor dat een accijnszegel te kort is voor het vormen van een nauwsluitende ring om een sigaar. In verband daarmee keur ik goed dat de accijnszegel wordt vastgekleefd aan de sierring of wordt vastgeplakt op een bandje dat de sigaar omgeeft. De naam van de vergunninghouder of importeur of wat daarvoor in de plaats komt, moet dan echter op de voorzijde van de accijnszegel worden vermeld.
Ook keur ik goed dat de accijnszegels voor het stuksgewijs zegelen van sigaren worden aangebracht op het omhulsel (bijvoorbeeld cellofaan of aluminium) van de sigaar. Daarbij moet de accijnszegel zo zijn aangebracht dat het wordt verbroken bij het verwijderen van het omhulsel.
Ook mag een kleurversiering op de randen van zegels voor het stuksgewijs zegelen van sigaren worden aangebracht en mogen de randen van deze zegels worden ingesneden.
5.3. Achterwege laten van de vermelding van de hoeveelheid op het accijnszegel voor sigaren.
In artikel 78, tweede lid, van de wet en artikel 41, eerste en derde lid, van de regeling is onder andere bepaald dat op het accijnszegel de hoeveelheid van het tabaksproduct wordt vermeld. Voor rooktabak is dat de nettomassa en voor sigaren en sigaretten is dat het aantal stuks.
Deze bepaling is in de wet opgenomen omdat bij sigaretten en rooktabak het bedrag van de accijns mede afhankelijk is van de hoeveelheid tabaksproducten. Bij sigaren is de accijns enkel een percentage van de kleinhandelsprijs.Goedkeuring
Thans worden de hoeveelheden op de accijnszegels voor sigaren vermeld. Het niet vermelden van de hoeveelheid op die accijnszegels levert een administratieve lastenverlichting op voor het drukken, de bestelling en de distributie van de zegels. Ook uit het oogpunt van controle is vermelding van de hoeveelheid op de accijnszegels voor sigaren niet noodzakelijk.
Om die redenen keur ik, vooruitlopend op de wijziging van de wet en de regeling , goed dat de vermelding van de hoeveelheid op het accijnszegel voor sigaren achterwege kan blijven.
a. de soort van het tabaksproduct
b. de hoeveelheid van het tabaksproduct
c. de naam van de aanvrager van de accijnszegels of het door het Ministerie van Financiën vastgestelde nummer;
d. het merk waaronder het tabaksproduct in de handel wordt gebracht.
De vereiste gegevens dienen op een duidelijk zichtbare en opvallende plaats op de verpakking te worden vermeld. De vermeldingen bedoeld onder de letters a, b en c moeten overigens ook op de accijnszegels voorkomen.Goedkeuring
Ik keur goed dat de vermelding van de soort van het tabaksproduct op de verpakking achterwege kan blijven indien er geen twijfel omtrent de inhoud kan ontstaan. Zo behoeft bijvoorbeeld op een assortimentsverpakking de soort van het tabaksproduct niet op de verpakking te worden vermeld, omdat assortimentsverpakkingen alleen voorkomen bij sigaren. Bij de vermelding van de soort van rooktabak kan genoegen worden genomen met de aanduiding ‘tabak’ of ‘gekorven tabak’, en wordt geen bezwaar gemaakt tegen aanduidingen onder specifieke benamingen als: Porto Rico, Varinas, Shag, Herenbaai.
5.5. Terugzenden van accijnszegels.
Op grond van artikel 79 van de wet kunnen nog niet aangebrachte, onbeschadigde accijnszegels door de vergunninghouder of importeur worden teruggezonden aan de inspecteur. Op grond van artikel 50, eerste lid, van de regeling kunnen niet-beschadigde accijnszegels worden teruggezonden aan G4S Value Services BV.Goedkeuring
Ik keur goed dat het bepaalde in artikel 50 van de regeling mede van toepassing is ten aanzien van accijnszegels welke bij het bedrukken of versnijden onbruikbaar zijn geworden. De inlevering mag ook geschieden door de gemachtigde van de vergunninghouder of importeur.
5.6. Teruggaaf bij vernietiging accijnszegels in andere lidstaten.
Op grond van artikel 79 van de wet kan teruggaaf van accijns worden verkregen voor accijnszegels die onder ambtelijk toezicht zijn vernietigd. Blijkens artikel 51 van de regeling is dit mogelijk ten aanzien van beschadigde accijnszegels en accijnszegels die zijn aangebracht op tabaksproducten die de AGP nog niet hebben verlaten. De accijnszegels moeten onder ambtelijk toezicht worden vernietigd.Goedkeuring
Ik keur goed dat artikel 79 van de wet mede van toepassing kan zijn op in andere lidstaten onder ambtelijk toezicht vernietigde accijnszegels. Aan de verklaringen met betrekking tot de vernietiging of het verloren gaan van accijnszegels die zijn opgemaakt door de ambtenaren van een andere lidstaat kan in dit verband dezelfde betekenis worden toegekend als aan die opgesteld door de ambtenaren van het land van uitgifte van de desbetreffende zegels.
5.7.1. Algemeen
Op grond van artikel 88, eerste lid, van de wet worden vermissen in een AGP aangemerkt als te zijn uitgeslagen.
Als de daadwerkelijk in de AGP aanwezige voorraad accijnsgoederen kleiner is dan de voorraad volgens de administratie, is er sprake van een vermis. Als de daadwerkelijk in de AGP aanwezige voorraad accijnsgoederen groter is dan de administratie aangeeft, is sprake van een meerbevinding.
De Hoge Raad der Nederlanden (arrest nr. 34.000 van 23 december 1998) is van oordeel dat een redelijke toepassing van de wet meebrengt dat saldering van verschillen binnen groepen van accijnsgoederen geoorloofd is. Daarbij mogen alle accijnsgoederen in de vergelijking worden betrokken, mits zij zijn onderworpen aan hetzelfde accijnstarief. De meer- en minderbevindingen mogen geen gevolg zijn van andere verschillen zoals productieverliezen, productieoverschotten of vervoersverschillen.
De Hoge Raad overwoog daarbij dat van belanghebbende, die een onbetwist deugdelijke administratie voert, niet kan worden verlangd dat hij de oorzaken van de verschillen aangeeft. Het gaat immers om verschillen die uitsluitend volgen uit die administratie en niet verklaarbaar zijn.
Dit betekent, aldus de Hoge Raad, dat de vermiste accijnsgoederen pas worden aangemerkt als te zijn uitgeslagen, nadat de meerbevonden accijnsgoederen met hetzelfde accijnstarief daarop in mindering zijn gebracht. Het vermis en de meerbevinding moeten betrekking hebben op verschillen tussen de voorraad volgens de administratie en de daadwerkelijke opgeslagen voorraad. De administratie van een vergunninghouder AGP vormt de basis voor de beoordeling of sprake is van een juiste nakoming van de accijnsverplichtingen.
5.7.2. Goedkeuring
In een AGP kunnen producten bij vergissing worden omgewisseld. Bij die omwisseling ontstaat een vermis bij het ene artikel en een meerbevinding bij het andere artikel. In dat geval is het redelijk om onder bepaalde voorwaarden toe te staan dat een vermis met een meerbevinding wordt gesaldeerd. Mede gelet op de jurisprudentie keur ik onder de volgende voorwaarden goed dat meer- en minderbevindingen worden gesaldeerd.a. Deugdelijke administratie.
Er moet sprake zijn van een deugdelijke administratie. Dat wil zeggen dat de administratie moet voldoen aan het bepaalde in artikel 8 van het besluit . Indien naar het oordeel van de inspecteur de administratie niet aan deze voorwaarden voldoet, is geen sprake van een deugdelijke administratie. De inspecteur dient dit uiteraard wel voldoende te motiveren.b. Goederen met hetzelfde tarief / kleinhandelsprijs tabaksproducten.
De saldering kan slechts plaatsvinden als er sprake is van goederen met hetzelfde accijnstarief. In hoofdstuk II van de wet zijn de verschillende tarieven opgenomen.
Bij het salderen van overige alcoholhoudende producten met een verschillend alcoholpercentage moeten de producten eerst worden omgerekend naar 100% alcohol.
Bij het salderen van bevindingen die betrekking hebben op minerale oliën moet ook rekening worden gehouden met de tarieven voor de energiebelasting en de voorraadheffing.
Het tarief voor tabaksproducten is gerelateerd aan de kleinhandelsprijs. Gelet op een redelijke toepassing van de wet geldt voor tabaksproducten tevens de eis dat er sprake moet zijn van dezelfde kleinhandelsprijs.c. Periode waarop saldering betrekking heeft.
De Hoge Raad heeft geen uitspraak gedaan over de periode waarover de saldering mag worden toegepast. In de praktijk worden meer- en minderbevindingen vastgesteld bij inventarisatie van de AGP- voorraad.
De administratie van een AGP moet op elk moment een juiste weergave geven van de daadwerkelijke voorraad. In verband daarmee wordt de voorraad regelmatig geïnventariseerd en wordt na elke inventarisatie de administratie weer in overeenstemming gebracht met de werkelijke voorraad.
Saldering van de meer- en minderbevindingen moet daarom direct na de inventarisaties plaatsvinden, ongeacht het aantal inventarisaties.
Dit betekent dat ook bedrijven die hun voorraad in gedeelten inventariseren (partiële inventarisaties) direct na die gedeeltelijke inventarisatie de meer- en minderbevindingen moeten salderen.
Het opnemen van meer- en minderbevindingen op een aparte lijst na elke partiële inventarisatie en daarna eenmaal per jaar alle meer- en minderbevindingen salderen, is hiermee niet in overeenstemming.
Indien na de inventarisatie en saldering een vermis resteert moet de administratie direct worden aangepast en moet dit vermis worden opgenomen in de periodieke aangifte van de maand waarin het vermis is geconstateerd.
5.8.1. Algemeen
In artikel 14, eerste lid, van Richtlijn 92/12 EEG van de Raad is onder meer bepaald, dat de erkend entrepothouder wordt vrijgesteld voor de verliezen die inherent zijn aan de aard van de producten, die onder schorsing van accijns worden vervoerd.
In Nederland is hieraan uitvoering gegeven in artikel 88 van de wet. Op grond van dat artikel worden verliezen die niet kunnen worden aangetoond, geacht te zijn uitgeslagen. Verliezen die wel kunnen worden aangetoond, worden daarom geacht niet te zijn uitgeslagen.
5.8.2. Goedkeuring
Gelet op artikel 14, eerste lid, van de richtlijn, waarin wordt aangegeven dat elke lidstaat moet aangeven onder welke voorwaarden deze vrijstelling wordt toegekend, keur ik het volgende goed.Vervoer per tanktruck en tanklichter.
Voor bulkvervoer van minerale oliën en ethylalcohol onder schorsing van de accijns per tanktruck en tanklichter zijn de volgende vrijstellingsnormen vastgesteld:
lichte olie : 0,4%
halfzware olie : 0,3%
gasolie : 0,3%
zware stookolie : 0,5%
ethylalcohol : 0,4%

Onder bulkvervoer wordt in dit verband verstaan: het vervoer per tanklichter of per tanktruck, waarin een hoeveelheid van minimaal 5000 liter of 5000 kg per soort accijnsgoed in een tank of gedeelte van een tank wordt vervoerd.
Onder een tanktruck wordt verstaan: een voertuig met een vaste of één of meer losse tankcontainersVervoer over zee
Ook bij het vervoer van ethylalcohol en minerale oliën over zee ontstaan verliezen. Deze verliezen wijken om de volgende redenen af van de verliezen per tanktruck of per tanklichter:
het vervoer per zeeschip duurt veelal langer dan het vervoer per lichter of tanktruck;
de te vervoeren hoeveelheden zijn veelal groter;
de techniek om verschillen te voorkomen is in de zeevaart minder ver ontwikkeld dan bij lichters of tanktrucks.
Voor het bulkvervoer over zee wordt een norm aangehouden van 0,5% voor alle minerale oliën en ethylalcohol die in tanks worden vervoerd in hoeveelheden van 150.000 liter of kilogram of meer. Indien de hoeveelheid minder is dan 150.000 liter of kilogram moeten de hiervoor genoemde percentages voor vervoer per tanktruck en tanklichter worden toegepast.
5.8.3. Voorwaarden voor toepassing van de vrijstellingsnormen
Deze vrijstellingsnormen zijn van toepassing als
a. de ontvangst van de onder punt 5.8.2 genoemde accijnsgoederen plaatsvindt door de vergunninghouder van de AGP en het geregistreerde bedrijf;
b. het vervoer per tanklichter, tanktruck of over zee plaatsvindt onder schorsing van de accijns;
c. het verlies is ontstaan door meetonnauwkeurigheden, temperatuurschommelingen, verdamping, krimping en uitzetting van het accijnsproduct en niet is ontstaan door onregelmatigheden tijdens het vervoer zoals ongeval of diefstal;
d. bij de ontvangst van de goederen de werkelijk ingeslagen hoeveelheid en de minder bevonden hoeveelheid accijnsgoederen worden aangetekend op het administratief geleidedocument en in de administratie van de vergunninghouder.
Als het daadwerkelijke verlies als bedoeld onder c groter is dan de vrijstellingsnorm kan de vrijstellingsnorm toch worden toegepast. Dit betekent echter wel dat bij een niet aantoonbaar verlies dat groter is dan de vrijstellingsnorm, de accijns en andere belastingen of heffingen die worden geheven als ware het accijns zijn verschuldigd over de verliezen boven de vrijstellingsnorm.
Is het daadwerkelijke verlies (bijvoorbeeld 0,1%) minder dan de maximale vrijstellingsnorm (bijvoorbeeld 0,4%), dan kan alleen over het daadwerkelijke verlies (0,1%) vrijstelling worden verleend.
Indien de verliezen bij het binnenlands vervoer tussen de AGP en groter zijn dan de vrijstellingsnorm, moet dit aan de inspecteur worden meegedeeld door de vergunninghouder die de goederen heeft verzonden.
6.1. Voorhanden hebben van laagbelaste gasolie in een brandstoftank van een zogenoemd hybride pleziervaartuig
Uit artikel 27, derde lid, van de wet volgt onder meer dat voor ander gebruik dan het aandrijven van pleziervaartuigen laagbelaste gasolie mag worden gebruikt. Artikel 91, tweede lid, onderdeel a, van de wet verbiedt het voorhanden hebben van laagbelaste gasolie in de brandstoftank van onder meer een pleziervaartuig. Het verbod heeft ten doel te voorkomen dat laagbelaste gasolie wordt gebruikt voor doeleinden waarvoor dit niet is toegestaan.
Op een hybride pleziervaartuig zijn twee brandstoftanks aanwezig.
In één tank bevindt zich hoogbelaste halfzware olie of gasolie die wordt gebruikt voor de dieselmotor die het pleziervaartuig aandrijft. De dieselmotor draait ook een dynamo aan en produceert elektriciteit voor het opladen van tractieaccu’s die zijn verbonden met een elektromotor. Als men de elektromotor gebruikt voor de aandrijving van het pleziervaartuig, wordt de elektriciteit van de tractieaccu’s afgenomen.
In de tweede tank bevindt zich laagbelaste halfzware olie en gasolie voor het opwekken van elektriciteit ten behoeve van verlichting, verwarming en dergelijke. Deze laagbelaste brandstof is voorzien van voorgeschreven herkenningsmiddelen als bedoeld in artikel 27, derde lid, van de wet.Goedkeuring
De laagbelaste brandstof die wordt gebruikt in het aggregaat om elektriciteit op te wekken mag alleen worden bestemd voor laagbelaste doeleinden (verlichting, verwarming en dergelijke). In een hybride pleziervaartuig kan die elektriciteit echter ook worden gebruikt voor de elektromotor die het pleziervaartuig, naast een dieselmotor, kan aandrijven.
Aangezien het verbruik voor de aandrijving slechts van ondergeschikt belang is, keur ik goed dat de brandstoftank voor een aggregaat in een hybride pleziervaartuig, laagbelaste gasolie mag bevatten ook al wekt het aggregaat elektriciteit op die incidenteel wordt gebruikt voor de aandrijving van het pleziervaartuig.
6.2.1. Algemeen
De toepassing van het verlaagde tarief voor onder meer gasolie is op grond van artikel 27, derde lid van de wet afhankelijk van de bestemming. Die bestemming moet een andere zijn dan gebruik voor het op de openbare weg aandrijven van motorrijtuigen.
Op grond van artikel 91, tweede lid, onderdeel a, van de wet is het niet toegestaan minerale oliën waarin zich herkenningsmiddelen of bestanddelen van herkenningsmiddelen bevinden, voorhanden te hebben in de brandstoftank van een motorrijtuig of van een pleziervaartuig. Deze bepaling beoogt te voorkomen dat halfzware olie of gasolie die is belast naar het verlaagde tarief en daartoe is voorzien van herkenningsmiddelen, wordt gebruikt als motorbrandstof.
Gelet op artikel 91, derde lid, onderdeel a, van de wet is een uitzondering opgenomen van het verbod om van herkenningsmiddelen voorziene oliën voorhanden te hebben in de brandstoftank van een motorrijtuig die geen gebruik van de openbare weg zoals motorrijtuigen die uitsluitend op terreinen dan wel in gebouwen van een onderneming worden gebruikt (terreinen van luchthavens en havenondernemingen).
Gelet op artikel 91, derde lid, onderdeel b, van de wet is ook een uitzondering gemaakt voor motorrijtuigen die gewoonlijk niet worden gebruikt op de weg. In artikel 40 van het besluit zijn die motorrijtuigen vermeld.
6.2.2. Goedkeuring
Ik keur goed dat de volgende categorieën motorrijtuigen worden aangemerkt als motorrijtuigen als bedoeld in artikel 40, onderdeel d, van het besluit. Deze motortuigen worden gewoonlijk wel gebruikt op de weg, maar waarvan het primaire doel is het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor ze speciaal zijn ingericht.
Het betreft de volgende categorieën:
a. Kolkenzuigers waarvoor op grond van artikel 72, eerste lid, letter h, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting vrijstelling van motorrijtuigenbelasting is verleend.
b. Vacuümzuigers, niet zijnde kolkenzuigers, hogedrukreinigers en zgn. combiwagens (combinatie van vacuümzuiger en hogedrukreiniger) die worden gebruikt voor het reinigen van schepen, gemalen, gevels, riolen, kolken en rioolputten.
c. Veegmachines en tunnelwaswagens.
d. Motorrijtuigen voorzien van mechanische apparatuur voor het wassen en ontsmetten van huisvuilcontainers.
e. Sneeuwruimauto’s met een niet-afneembare uitrusting, d.w.z. motorrijtuigen die speciaal voor dit doel zijn vervaardigd en in de regel zijn voorzien van turbines, roterende schoppen en dergelijke.
f. Sleuvenzuigers, bestaande uit een vrachtwagenchassis waarop een zuiginstallatie is gemonteerd.
Deze goedkeuring geldt echter niet voor vuilnisauto’s al dan niet voorzien van een maalinrichting, aangezien bij die auto’s het accent ligt op het afhalen en het vervoeren van huisvuil. Wel is onder bepaalde voorwaarden op grond van artikel 26, derde lid, letter e, van het besluit voor de aandrijving van de kraakpers- en draaitrommelinstallaties een teruggaaf van accijns mogelijk van het verschil tussen het hoge en het lage tarief.
6.3. Voorhanden hebben van laagbelaste halfzware olie en gasolie in brandstoftanks van woonschepen.
Op grond van artikel 91, tweede lid, onderdeel a, van de wet is het verboden halfzware olie of gasolie die zijn voorzien van herkenningsmiddelen als bedoeld in artikel 27, derde lid, van de wet dan wel bestanddelen bevatten van die herkenningsmiddelen (hierna: laagbelaste halfzware olie of gasolie) voorhanden te hebben in een brandstoftank van een pleziervaartuig.
De vaartuigen met een vaste ligplaats zoals woonschepen worden hoofdzakelijk gebruikt om er op te wonen. De gasolie of halfzware olie aan boord van die vaartuigen wordt dan ook hoofdzakelijk gebruikt voor laagbelaste doeleinden zoals de opwekking van elektriciteit voor het koken en de verwarming. Het gebruik van de oliën voor de aandrijving van die vaartuigen is bijkomstig.Goedkeuring.
Gelet op dit gebruik keur ik goed dat, in afwijking van artikel 91, tweede lid, onderdeel a, van de wet, de laagbelaste halfzware olie of gasolie voorhanden mag worden gehouden in de brandstoftanks van vaartuigen die uitsluitend of hoofdzakelijk worden gebruikt als woning met een vaste ligplaats.
Voorts keur ik, in afwijking van artikel 27, derde lid, van de wet, goed dat de laagbelaste halfzware olie of gasolie ook wordt gebruikt voor de aandrijving van dit woonschip naar een andere vaste ligplaats of naar een plaats die speciaal is ingericht voor onderhoud of reparatie van dit schip.
Als een vaste ligplaats wordt aangemerkt een ligplaats
waarvoor door de plaatselijke gemeente een ligplaatsvergunning is afgegeven;
die aansluiting kan geven op de waterleiding en het riool;
waarvan het adres in de Gemeentelijke Basisadministratie op naam staat van de bewoner/ eigenaar van het schip;
De eigenaar of bewoner van het woonschip moet bij controle aan kunnen tonen dat aan de hiervoor bedoelde eisen wordt voldaan.
6.4. Verkoop beneden de kleinhandelsprijs van tabaksproducten bij opheffing van een winkelbedrijf.
Op grond van artikel 95, tweede lid, onderdeel a, van de wet is het niet toegestaan dat een vergunninghouder van een AGP aan andere dan wederverkopers tabaksproducten verkoopt of levert tegen een lagere prijs dan die op de accijnszegels is vermeld.Goedkeuring
Ik keur goed dat, bij uitverkoop of opruiming als gevolg van de opheffing van een winkelbedrijf, tabaksproducten tegen een lagere prijs dan die is vermeld op de aangebrachte accijnszegels worden verkocht of aangeboden. De inspecteur verleent hiertoe op verzoek een vergunning. Het verzoek moet schriftelijk worden gedaan onder bijvoeging van een opgaaf van soort, hoeveelheid, merk en verpakking van de tabaksproducten.
Geen vergunning kan worden verkregen voor goederen uit de tweede hand gekocht, zoals bijvoorbeeld opkopers plegen te doen. Dit geldt eveneens voor verkoop uit inrichtingen die niet op een vaste plaats zijn opgesteld en voor verkoop uit automaten.
6.5. Kortingen op de kleinhandelsprijs door geschenken, bonnen en dergelijke.
Op grond van artikel 95, tweede lid, onderdeel a, van de wet is het niet toegestaan dat een vergunninghouder van een AGP aan andere dan wederverkopers tabaksproducten verkoopt of levert tegen een lagere prijs dan die op de accijnszegels is vermeld. Op grond van artikel 95, derde lid, van de wet valt onder dit verbod ook elke andere handeling van de vergunninghouder of wederverkoper die erop is gericht de koper van tabaksproducten direct of indirect voordeel te bezorgen. Onder andere is het verboden om in enigerlei vorm geschenken, toegiften en bonnen te verstrekken.Goedkeuring
Ik keur echter goed dat een kleinhandelaar bij de aankoop van tabaksproducten bonnen, zegels of airmiles verstrekt indien:
a. de verstrekking van de bonnen, zegels of airmiles duidelijk geschiedt in het kader van een spaarsysteem, waarbij die bonnen, zegels of airmiles pas na verloop van tijd in grotere aantallen – bij voorbeeld na verzameling in speciale plakboekjes – kunnen worden ingewisseld;
b. de bonnen, zegels of airmiles worden verstrekt in alle winkels die tot het bedrijf behoren;
c. de bonnen, zegels of airmiles worden verstrekt bij alle of nagenoeg alle artikelen die in het betrokken bedrijf worden verkocht;
d. de verstrekking van de bonnen, zegels of airmiles voor tabaksproducten naar dezelfde maatstaf geschiedt als voor alle of nagenoeg alle andere in het bedrijf verkochte goederen.
7. Ingetrokken regeling(en) en opheffing boekwerk accijns
De volgende besluiten zijn ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit.
het besluit van 14 augustus 1997, nr. VB 97/1542 inclusief alle wijzigingsbesluiten (Leidraad accijns 1997);
het besluit van 11 juni 1997, nr. WV 97/431 (mededeling 33);
het besluit van 26 juni 1997, nr. VB 457 (mededeling 34);
het besluit van 5 december 1997, nr. WV 97/860 (mededeling 35);
het besluit van 30 december 1997. Nr. VB 97/3113 (mededeling 36);
het besluit van 14 april 1998, nr. WV 98/161 (mededeling 37);
het besluit van 28 december 1998, nr. VB 98/2898 (mededeling 41);
het besluit van 6 januari 2000, nr. 99/74/4746;
het besluit van 23 maart 2000, nr. CPP-R-2000/84 (mededeling 43);
het besluit van 10 mei 2000, nr. VB 99/2481 (mededeling 44);
het besluit van 15 november 2000, nr. RTB 2000/2560M (mededeling 46);
het besluit van 21 december 2000, nr. CPP-R-2000/716 (mededeling 48);
het besluit van 22 december 2000 , nr. CPP 2000/3125M (mededeling 47);
het besluit van 2 maart 2001, nr. CPP-R-2001/928 (mededeling 49);
het besluit van 12 februari 2001, nr. CPP-R 2001/929 (mededeling 50);
het besluit van 3 juli 2001, nr. BCPP 2001/1854 (mededeling 51);
het besluit van 12 april 2002, nr. CPP-R 2002/78 (mededeling 52);
het besluit van 30 augustus 2002, nr. BCPPP 2002/2421 (mededeling 53);
het besluit van 11 november 2002 , nr. CPP 2002/3246M;
het besluit van 16 december 2002, nr. 2002/3494M;
het besluit van 22 januari 2003, nr. BCPP 2963M;
het besluit van 11 februari 2003, nr. BCPP 2003/155M (mededeling 54);
het besluit van 20 maart 2003 , nr. nr. CPP 2003/180M;
het besluit van 15 juli 2003 , nr. CPP 2003/1744M;
het besluit van 22 augustus 2003 , CPP 2003/1800M;
het besluit van 22 augustus 2003 , nr. CPP 2003/1832M;
het besluit van 22 augustus 2003 , nr. CPP 2003/1847M;
het besluit van 22 augustus 2003 , nr. CPP 2003/ 1848M;
het besluit van 1 oktober 2003 , CPP 2003/1831M;
het besluit van 1 oktober 2003 , nr. CPP 2003/2054M;
het besluit van 22 augustus 2003 , CPP 2003/1849M;
het besluit van 18 december 2003, nr. BCPP2003/2782M (mededeling 55);
het besluit van 14 januari 2004, nr. B/CPP 2003/3143M (mededeling 56);
het besluit van 23 maart 2004 , nr. CPP 2003/ 2243M;
het besluit van 20 januari 2005, nr. CPP 2004/667M (mededeling 57);
het besluit van 18 januari 2005, nr. BCPP 2005/168M (mededeling 58);
het besluit van 18 januari 2005, nr. BCPP 2005/169M (mededeling 59);
het besluit van 5 april 2005, nr. CPP 2004/1150M (mededeling 60);
het besluit van 30 juni 2005 , nr. CPP 2005/928M;
het besluit van 4 juli 2005 , nr. CPP 2005/ 1576M;
het besluit van 14 juli 2005 , nr. CPP 2005/463M;
het besluit van 7 oktober 2005, nr. CPOP 2005/ 1510M;
het besluit van 10 maart 2006 , nr. CPP 2006/317M;
het besluit van 29 maart 2006 , CPP 2005/2744M;
het besluit van 16 maart 2007 , nr. CPP 2007/ 287M;
het besluit van 16 april 2007 , nr. CPP 2006/1943M;
het besluit van 7 juni 2007 , nr. CPP 2007/464M;
het besluit van 9 mei 2007 , nr. 2007/233M.
De besluiten waarachter het nummer van een mededeling is vermeld zijn destijds gepubliceerd in het boekwerk accijns. Dit boekwerk accijns en het handboek accijns zijn met de inwerkingtreding van dit besluit opgeheven.
8. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 21 maart 2008
De
Staatssecretaris
directeur-generaal Belastingdienst