{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Algemeen
2. Goedkeuring
3. Toestemming en voorwaarden
3.1. Verlenen van de toestemming
3.2. Administratie
3.3. Aanvraag om blanco zegels
3.4. Bedrukken van de zegels
3.5. Informatie over de meest gevraagde prijsklasse
3.6. Terugzending, vernietiging en teruggaaf
Terugzending onbeschadigde sluitzegels
Vernietiging van beschadigde sluitzegels
Teruggaaf
4. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Accijns, aanvraag accijnszegels die niet zijn voorzien van kleinhandelsprijs en hoeveelheid

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2011. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2011.
Accijns, aanvraag accijnszegels die niet zijn voorzien van kleinhandelsprijs en hoeveelheid
De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
In dit besluit wordt onder bepaalde voorwaarden aan de houder van een accijnsgoederenplaats of geregistreerd bedrijf toegestaan om op bepaalde accijnszegels zelf de kleinhandelsprijs en de hoeveelheid te drukken of te laten drukken.
1. Algemeen
De accijnszegels worden op aanvraag overeenkomstig artikel 38 van de Uitvoeringsregeling accijns (hierna: regeling) verkrijgbaar gesteld en gedistribueerd.
De wens bestaat om de procedure ter verkrijging van accijnszegels te vereenvoudigen. Dat zou kunnen door accijnszegels ter beschikking te stellen waarop geen kleinhandelsprijs en hoeveelheid zijn vermeld. Deze gegevens kunnen door de aanvrager zelf op de accijnszegels worden gedrukt, waardoor het logistieke proces kan worden versneld en vereenvoudigd.
Vooruitlopend op een eventuele wijziging van de wettelijke bepalingen is besloten in een pilotproject ervaring op te doen met het verstrekken van accijnszegels zonder hoeveelheid en kleinhandelsprijs.
De kernpunten van deze pilot zijn:
er moet een goede afweging zijn tussen voldoende deelname enerzijds en beheersbaarheid anderzijds. Daarom is besloten de pilot te beperken tot sluitzegels voor sigaretten en shag en te beperken tot tabaksfabrikanten die jaarlijks ten minste 10 miljoen accijnszegels aanvragen;
er wordt zo min mogelijk afgeweken van het wettelijke systeem. De belangrijkste afwijking is dat voor de aangevraagde zegels een vaste fictieve kleinhandelsprijs wordt gehanteerd;
voor deelname aan de pilot is toestemming van de inspecteur nodig;
bij deelname aan de pilot kunnen niet tevens bedrukte accijnszegels voor sigaretten en shag worden aangevraagd.
2. Goedkeuring
Gelet op het vorenstaande wordt in afwijking van de wettelijke bepalingen de volgende proefregeling getroffen.
Ik keur goed dat de sluitzegels voor sigaretten en rooktabak, andere dan pijptabak, als bedoeld in artikel 41, derde lid, van de regeling zonder hoeveelheid (inclusief het woord gram bij tabak, andere dan pijptabak), €-teken en kleinhandelsprijs (hierna te noemen: blanco sluitzegels) mogen worden verstrekt aan degene die toestemming van de inspecteur heeft om blanco sluitzegels aan te vragen.
Deze proefregeling zal eind 2010 worden geëvalueerd. Op basis van de uitkomst van die evaluatie zal de proefregeling een wettelijke basis krijgen of worden beëindigd.
3. Toestemming en voorwaarden
De inspecteur kan op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder van een accijnsgoederenplaats die de handelingen verricht als bedoeld in artikel 74, onderdelen a, b en c, van de Wet op de accijns (hierna: wet) en een vergunninghouder van een geregistreerd bedrijf als bedoeld in artikel 50a, tweede lid, van de wet onder de hierna genoemde voorwaarden en beperkingen toestemming verlenen om blanco sluitzegels aan te vragen.
Zo nodig kan de inspecteur nadere voorwaarden stellen ter verzekering van een juiste toepassing van deze proefregeling.
3.1. Verlenen van de toestemming
De toestemming kan alleen worden verleend als de vergunninghouder van een accijnsgoederenplaats of van een geregistreerd bedrijf in de twee aan het verzoek voorafgaande kalenderjaren gemiddeld meer dan 10 miljoen zegels heeft aangevraagd.
Een verleende toestemming houdt in dat met de kleinhandelsprijs en hoeveelheid bedrukte sluitzegels voor sigaretten en/of rooktabak, andere dan pijptabak niet kunnen worden aangevraagd.
De toestemming wordt ingetrokken indien niet aan de door de inspecteur gestelde voorwaarden wordt voldaan.
3.2. Administratie
De inspecteur heeft aan de administratie en zegeladministratie van een vergunninghouder van een accijnsgoederenplaats of geregistreerd bedrijf voor tabaksproducten al de nodige eisen gesteld. In aanvulling daarop moeten voor de onderhavige toestemming in die administraties in ieder geval de procedures worden vastgelegd die zien op het zelf bedrukken of laten bedrukken van de blanco sluitzegels met de hoeveelheid en de kleinhandelsprijs. Regelmatig moeten deze procedures worden gecontroleerd en moet de uitkomst daarvan in de administratie worden opgenomen. Ook moet de functiescheiding tussen
de ontvangst van de blanco sluitzegels,
het beheer van de blanco sluitzegels,
het bedrukken van de blanco sluitzegels en
het aanbrengen van de zegels op de kleinhandelsverpakking
voldoende zijn gewaarborgd.
In de administratie moet tevens een duidelijk verband kunnen worden gelegd tussen de aanvraag om blanco sluitzegels, de verklaring als bedoeld onder punt 3.5 hierna en de aangiften als bedoeld in artikel 77, eerste en tweede lid, van de wet .
3.3. Aanvraag om blanco zegels
De aanvraag ter verkrijging van blanco sluitzegels voor rooktabak, andere dan pijptabak, moet afzonderlijk van de aanvragen om accijnszegels voor pijptabak worden gedaan.
Op de aanvraag worden het nummer en datum van de toestemming vermeld alsmede de aantekening ‘Verzoek verstrekking van blanco zegels’.
In de kolommen (1) en (2) van het aanvraagformulier worden de hoeveelheid en de kleinhandelsprijs vermeld van de meest gevraagde prijsklasse (mgp), bedoeld in artikel 35a, tweede lid van de wet, die op 1 april voorafgaand aan de aanvraag van toepassing is.
De vellen met sluitzegels voor sigaretten moeten in een veelvoud van 100 stuks worden aangevraagd. De vellen met sluitzegels voor tabak, andere dan pijptabak moeten in een veelvoud van 50 stuks worden aangevraagd.
Het bedrag aan accijns wordt, in afwijking van artikel 76, eerste lid, van de wet, met behulp van de in de aanvraag vermelde mgp vastgesteld en betaald bij de aanvraag om blanco sluitzegels. De overige bepalingen van artikel 76 en 77 van de wet zijn van overeenkomstige toepassing op de aanvraag om blanco sluitzegels.
3.4. Bedrukken van de zegels
De houder van de toestemming draagt er zorg voor dat de hoeveelheid en de kleinhandelsprijs die door hem op de blanco sluitzegels worden vermeld overeenkomen met de inhoud van de verpakking van de tabaksproducten en de kleinhandelsprijs waartegen de tabaksproducten aan andere dan wederverkopers worden verkocht. De verpakking mag slechts de hoeveelheden bevatten die zijn genoemd in artikel 48 van de regeling.
De vermelding moet op een duidelijke en onuitwisbare wijze worden aangebracht op de plaats genoemd in artikel 41, derde lid, van de regeling.
Het bedrukken moet met zwarte inkt en met hetzelfde lettertype plaatsvinden als waarmee het nummer van het fabrieks- of handelsmerk op de zegel wordt gedrukt.
3.5. Informatie over de meest gevraagde prijsklasse
Ten einde de wetgever in staat te stellen om de meest gevraagde prijsklasse te bepalen ( artikel 35a, derde lid, van de wet ), moet de houder van de toestemming binnen een maand na de maand waarin de zegels door hem zijn bedrukt, een schriftelijke door hem ondertekende verklaring verstrekken. In die verklaring moeten, naast het nummer en datum van de toestemming, de volgende gegevens worden vermeld:
Soort blanco zegel C2 of D3 Per verpakking zelfbedrukte accijnszegels Accijnszegels Kleinhandels-prijs (khp)
Aantal stuks of nettogewicht in grammen khp Aantal per vel Aantal vellen Per vel Totaal
             

Deze verklaring moet worden gezonden naar Belastingdienst/ Douane kantoor Groningen, Engelse Kamp 2 – 9722 AX Groningen. De gegevens van de verklaring mogen, naast een schriftelijke versie, ook langs elektronische weg aan het bovengenoemde kantoor worden verstrekt.
Terugzending onbeschadigde sluitzegels
Onbeschadigde blanco sluitzegels die nog niet zijn bedrukt kunnen alleen overeenkomstig artikel 50, eerste lid, van de regeling worden teruggezonden naar de distributeur G4S Value Services BV, indien:
de afgeleverde blanco sluitzegels niet aan de kwaliteitseisen voldoen en door de vergunninghouder niet kunnen worden gesneden of bedrukt;
de tariefcode wordt gewijzigd;
geen gebruik meer wordt gemaakt van deze proefregeling.
In het terugzendformulier als bedoeld in artikel 50, tweede lid, van de regeling, wordt verwezen naar de aanvraag om blanco sluitzegels en de gebruikte mgp als bedoeld in punt 3.3. hiervoor.
Vernietiging van beschadigde sluitzegels
De beschadigde blanco sluitzegels moeten overeenkomstig de in artikel 51, eerste en tweede lid, van de regeling genoemde gevallen onder ambtelijk toezicht in Nederland worden vernietigd. In dit verband wordt onder beschadigde blanco sluitzegels ook verstaan beschadigde en onbeschadigde zelfbedrukte sluitzegels.
De houder van een toestemming kan de blanco sluitzegels ook in een andere lidstaat bedrukken en aanbrengen op de kleinhandelsverpakking. In dat geval mogen alleen de beschadigde en onbeschadigde zelfbedrukte sluitzegels onder ambtelijk toezicht van de douane in die andere lidstaat worden vernietigd. De beschadigde onbedrukte blanco sluitzegels moeten in Nederland worden vernietigd.
In het verzoek om vernietiging moet duidelijk worden aangegeven dat het vernietiging van blanco of zelfbedrukte sluitzegels betreft. Indien het zelfbedrukte sluitzegels betreft moet in het verzoek de zelfbedrukte kleinhandelsprijs en hoeveelheid worden vermeld.
Teruggaaf
In alle gevallen waarin overeenkomstig artikel 52 van de regeling teruggaaf van accijns wordt gevraagd voor blanco of zelfbedrukte sluitzegels, kan teruggaaf in beginsel slechts plaatsvinden voor het bedrag aan accijns dat bij aanvraag om blanco sluitzegels is betaald of verschuldigd. In het verzoek om teruggaaf moet dan ook duidelijk worden verwezen naar de aanvraag om blanco sluitzegels en de gebruikte mgp als bedoeld onder 3.3. hiervoor.
Teruggaaf van accijns voor het bedrag dat de zelfbedrukte sluitzegels blijkens de op de zegels aangebrachte gegevens vertegenwoordigen, wordt alleen verleend als met zekerheid kan worden vastgesteld dat de tabaksproducten waarop die sluitzegels zijn aangebracht daadwerkelijk zijn uitgeslagen en de accijns is betaald overeenkomstig de op de sluitzegels aangebrachte gegevens. Een dergelijke situatie kan zich vooral voordoen bij verzoeken om teruggaaf als bedoeld in de artikelen 71 en 76a van de wet.
4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2009.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 13 november 2009
De
staatssecretaris