Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemeen deel
+ Hoofdstuk II. De studierichtingen
+ Hoofdstuk III. De opleidingen van de tweede fase
+ Hoofdstuk IV. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Academisch Statuut

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 23 juni 1988, houdende vaststelling van het Academisch Statuut
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens Onze Minister van Landbouw en Visserij, van 16 oktober 1987, nr. 9419/4610, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 11, tweede lid, 12, tweede, vierde en vijfde lid, 13, vijfde lid, 16, eerste, tweede en vierde lid, 17, eerste, tweede en derde lid, 18, eerste, tweede, derde en vijfde lid, 19, 20, eerste lid, 21, tweede lid, 22, tweede lid, 24, tweede lid, 28, eerste lid, 29, eerste lid, 30 en 231, vierde lid, van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs ( Stb. 1986, 414);
Voorts gelet op artikel D.3 van de Invoeringswet W.W.O. ( Stb. 1986, 388), artikel 5 van de Tijdelijke wet taakverdeling w.o., artikel 7 van de Wet maatregelen 1987-1991 inzake voorzieningen w.o. en artikel 31, derde lid, van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs;
Gezien de adviezen van de universiteiten en van de Onderwijsraad (advies van 15 mei 1987, nr. 3A/416 T);
De Raad van State gehoord (advies van 11 april 1988, nr. W05.87.0576);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens Onze Minister van Landbouw en Visserij, van 13 juni 1988, nr. 88010708/4610, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De bezitter van een getuigschrift van met goed gevolg voor de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 27 september 1982 ( Stb. 558) afgelegd examen in de bedrijfskunde, uitgaande van de Stichting Nijenrode, Instituut voor Bedrijfskunde, gevestigd te Breukelen, is vrijgesteld van het afleggen van het propedeutisch examen van de studierichting der economie.
2.
De bezitter van een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd examen aan het Internationaal Instituut voor Sociale Studiën, gevestigd te 's-Gravenhage, kan tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, op een daartoe strekkend verzoek worden vrijgesteld van het afleggen van een of meer der in hoofdstuk I van het Academisch Statuut, zoals vastgesteld bij dit besluit, bedoelde examens of gedeelten daarvan.
3.
De in het tweede lid bedoelde vrijstelling wordt verleend door het college van bestuur, overeenkomstig het advies van de desbetreffende examencommissie.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 23 juni 1988
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
De Minister van Landbouw en Visserij,
Uitgegeven de eenentwintigste juli 1988
De Minister van Justitie,