Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Willekeurige afschrijving milieu-investeringen
Artikel 2. Milieu-investeringsaftrek
Artikel 3. Uitzondering
Artikel 4. Intrekking andere regelingen
Artikel 5. Inwerkingtreding
Artikel 6. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen en milieu-investeringsaftrek 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 december 2005, nr. DGM/SB/, houdende regels inzake aanwijzing van investeringen die in het belang zijn van het Nederlandse milieu (Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2006)
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën en na overleg met de Minister van Economische Zaken en, voor zover het betreft artikel 2, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
Gelet op artikelen 3.31, tweede lid, en 3.42a van de Wet inkomstenbelasting 2001;
Besluit:
Artikel 1. Willekeurige afschrijving milieu-investeringen
Als milieubedrijfsmiddelen als bedoeld in artikel 3.31, eerste lid, in verbinding met het derde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 worden aangewezen de bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, opgenomen in de bijlage bij deze regeling, indien:
a. zij in overeenstemming zijn met de bestemming die voor die bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan is aangegeven in de bijlage bij deze regeling;
b. zij niet eerder zijn gebruikt;
c. zij bestaan uit de in de bijlage bij deze regeling met betrekking tot die bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan genoemde bestanddelen;
d. zij gericht zijn op de verbetering van het natuurlijke milieu of het dierenwelzijn;
e. zij, indien het bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan in landbouwbedrijven betreft, niet gericht zijn op een productieverhoging waarvoor op de markt geen normale afzetmogelijkheden kunnen worden gevonden, en
f. daarvoor niet uit anderen hoofde vanwege de overheid of de Commissie van de Europese Gemeenschappen een zodanig bedrag aan geldelijke steun is of zal worden verstrekt, dat door toekenning van de willekeurige afschrijving het totale bedrag aan geldelijke steun dat ingevolge communautaire regelgeving mag worden verstrekt, zou worden overschreden.
Artikel 2. Milieu-investeringsaftrek
Als investeringen, behorend tot categorie I, categorie II onderscheidenlijk categorie III, in het belang van de bescherming van het Nederlandse milieu (milieu-investeringen), als bedoeld in artikel 3.42a van de Wet inkomstenbelasting 2001 worden aangewezen de investeringen in bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, welke bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan als zodanig zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling en die voldoen aan de in artikel 1, onder a tot en met f, genoemde voorwaarden.
Artikel 3. Uitzondering
De artikelen 1en 2 zijn niet van toepassing op investeringen waarvan de kosten meer dan € 25 miljoen bedragen, tenzij hiervoor goedkeuring is verleend door de Commissie van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 4. Intrekking andere regelingen
De Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen 2005 en de Aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek 2005 worden ingetrokken.
Artikel 5. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.
Artikel 6. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen en milieu-investeringsaftrek 2006.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 16 december 2005
De
Staatssecretaris