Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Willekeurige afschrijving milieu-investeringen
Artikel 2. Milieu-investeringsaftrek
Artikel 3. Uitzondering
Artikel 4. Intrekking Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2006
Artikel 5. Inwerkingtreding
Artikel 6. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 december 2006, nr. SB2006341126, houdende regels inzake aanwijzing van investeringen die in het belang zijn van het Nederlandse milieu (Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2007)
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en na overleg met de Ministers van Economische Zaken en, voorzover het betreft artikel 2, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
Gelet op de artikelen 3.31, tweede lid, en 3.42a, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001;
Besluit:
Artikel 1. Willekeurige afschrijving milieu-investeringen
Als milieubedrijfsmiddelen als bedoeld in artikel 3.31, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 worden aangewezen de bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, opgenomen in de bijlage bij deze regeling, indien:
a. zij in overeenstemming zijn met de bestemming die voor die bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan is aangegeven in de bijlage bij deze regeling;
b. zij niet eerder zijn gebruikt;
c. zij bestaan uit de in de bijlage bij deze regeling met betrekking tot die bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan genoemde bestanddelen;
d. zij gericht zijn op de verbetering van het natuurlijke milieu of het dierenwelzijn;
e. zij, indien het bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan in landbouwbedrijven betreft, niet gericht zijn op een productieverhoging waarvoor op de markt geen normale afzetmogelijkheden kunnen worden gevonden, en
f. daarvoor niet vanwege de overheid of de Commissie van de Europese Gemeenschappen uit anderen hoofde dan toekenning van de willekeurige afschrijving een zodanig bedrag aan geldelijke steun is of zal worden verstrekt, dat door die toekenning het totale bedrag aan geldelijke steun dat ingevolge communautaire regelgeving mag worden verstrekt, zou worden overschreden.
Artikel 2. Milieu-investeringsaftrek
Als investeringen, behorend tot categorie I, II respectievelijk III, in het belang van de bescherming van het Nederlandse milieu (milieu-investeringen), als bedoeld in artikel 3.42a van de Wet inkomstenbelasting 2001 worden aangewezen de investeringen in bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, die zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling en die voldoen aan de in artikel 1, onderdelen a tot en met f, genoemde voorwaarden.
Artikel 3. Uitzondering
De artikelen 1 en 2 zijn niet van toepassing op investeringen waarvan de kosten meer dan € 25 miljoen bedragen, tenzij hiervoor goedkeuring is verleend door de Commissie van de Europese Gemeenschappen.
1.
De Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2006 wordt ingetrokken.
2.
De Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2006 blijft van toepassing op investeringen die zijn gedaan voor 1 januari 2007, met dien verstande dat investeringen in de in hoofdstuk 5 van de bijlage bij die regeling genoemde bedrijfsmiddelen D5078a, D5079a, D5080 en D5081 ook in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek indien:
a. de investeringsverplichting is aangegaan voor 1 oktober 2006;
b. de datum waarop de productie zodanig ver was gevorderd dat aan de opbouw is of kon worden begonnen aantoonbaar is gelegen voor 1 oktober 2006, en
c. het kentekenbewijs wordt afgegeven na 31 december 2006.
Artikel 5. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.
Artikel 6. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2007.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 21 december 2006
De
Staatssecretaris