Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsregeling gegevensdragers statistieken goederenverkeer

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling van de Minister van Economische Zaken van 19 mei 2004, nr. WJZ 4032462, houdende aanwijzing gegevensdragers statistieken goederenverkeer
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op artikel 18, eerste lid, van de Statistiekwet 1950;
Besluit:
Artikel 1
Voor het doen van de in artikel 16 van de Statistiekwet 1950 bedoelde opgave kan gebruik worden gemaakt van de volgende gegevensdragers:
a. computerbestanden waarvan de indeling naar het oordeel van de directeur-generaal van het Centraal bureau voor de statistiek overeenkomt met de door het Centraal bureau voor de statistiek opgestelde standaard indeling voor elektronische waarneming van het goederenverkeer tussen de lid-staten van de Europese Gemeenschappen, waarvan het model is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage ;
b. computerbestanden die zijn opgesteld met behulp van door het Centraal bureau voor de statistiek opgestelde software;
c. de originele door het CBS beschikbaar gestelde formulieren die bij verordening (EEG) nr. 3590/92 van de Commissie van 11 december 1992 betreffende de gegevensdragers voor de statistiek van de handel tussen de Lid-Staten (PbEG L 364) zijn vastgesteld;
d. het Enig Document, bedoeld in verordening (EEG) nr. 679/85 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 februari 1985 betreffende de invoering van het model van aangifteformulieren dat in het goederenverkeer binnen de Gemeenschap dient te worden gebruikt (PbEG L 79).
Artikel 2
Bij het doen van de in artikel 16 van de Statistiekwet 1950 bedoelde opgave kan gebruik worden gemaakt van de volgende procedures:
a. verstrekking van een computerbestand als bedoeld in artikel 1, onder a of b, door middel van een door het Centraal bureau voor de statistiek goedgekeurde procedure voor elektronische gegevensoverdracht;
b. toezending van de in artikel 1, onder c en d, bedoelde bescheiden.
Artikel 3
De regeling van de Minister van Economische Zaken van 27 oktober 1993, nr. 93073088, Directie Wetgeving en andere Juridische Aangelegenheden/W, houdende aanwijzing gegevensdragers statistieken goederenverkeer (Stcrt. 207), wordt ingetrokken.
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd bij het Centraal bureau voor de statistiek. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
Den Haag, 19 mei 2004
De
Minister