Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 18 augustus 2004, inzake het aanwijzen van rechtspersonen waarop artikel 45 van de Comptabiliteitswet 2001 van toepassing is (Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 12 juli 2004, nr. BZ2004-648M, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting, Directie Begrotingszaken;
Gelet op artikel 45 van de Comptabiliteitswet 2001;
De Raad van State gehoord (advies van 29 juli 2004, nr. W06.04.0349/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 13 augustus 2004, nr. BZ2004-733U, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting, Directie Begrotingszaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Als rechtspersonen, bedoeld in artikel 45, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001, worden aangewezen de rechtspersonen, opgenomen in bijlage A, onderdeel 1 , behorende bij dit besluit.
Artikel 2
Als rechtspersonen, bedoeld in artikel 45, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001, worden aangewezen de rechtspersonen, opgenomen in bijlage B, onderdeel 1 , behorende bij dit besluit.
Artikel 3
Als rechtspersonen, bedoeld in artikel 45, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001, waarop het bepaalde in artikel 45, eerste lid, van toepassing is, worden aangewezen de rechtspersonen, opgenomen in bijlage A, onderdeel 2 , behorende bij dit besluit.
1.
Onze Minister van Financiën kan in overeenstemming met Onze betrokken Ministers andere rechtspersonen als bedoeld in artikel 45, eerste en tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001, aanwijzen.
2.
Onze Minister van Financiën kan in overeenstemming met Onze betrokken Ministers de aanwijzing van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 45, eerste en tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 intrekken, indien hij handhaving op deze lijsten uit een oogpunt van een doelmatig en risico-arm kasbeheer niet langer zinvol oordeelt.
3.
Van besluiten, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.
1.
Artikel 1 is gedurende zes maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit niet van toepassing op liquide middelen, die door een aangewezen rechtspersoon buiten 's Rijks schatkist worden uitgezet na het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.
2.
Artikel 1 is voorts in aansluiting op de periode van zes maanden, bedoeld in het eerste lid, gedurende zes maanden niet van toepassing op de in het eerste lid bedoelde liquide middelen waarvan de uitzetting binnen de in het eerste lid bedoelde periode van zes maanden door een aangewezen rechtspersoon is aangemeld bij Onze betrokken Minister, teneinde afspraken te maken over de periode waarbinnen de betrokken rechtspersoon alsnog de bedoelde middelen in 's Rijks schatkist zal brengen.
3.
Onze Minister van Financiën kan de periode van zes maanden, bedoeld in het tweede lid, verlengen met een door hem te bepalen termijn.
4.
Onze Minister van Financiën kan de perioden van zes maanden, bedoeld in het eerste en het tweede lid, voor een afzonderlijke rechtspersoon verkorten.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2004. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 augustus 2004, dan treedt het in werking met ingang van de dag na de uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 september 2004.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de bijlagen en met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 18 augustus 2004
De Minister van Financiën ,
Uitgegeven de dertigste augustus 2004
De Minister van Justitie ,