Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
Datum van in werking treden
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsbesluit en Beleidsregels Nummerportabiliteit 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzingsbesluit en Beleidsregels Nummerportabiliteit 2008
Inleiding
Het college van de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatieautoriteit maakt hierbij het Aanwijzingsbesluit en Beleidsregels Nummerportabiliteit 2008 (hierna: beleidsregels nummerportabiliteit 2008) bekend.
Nummerportabliteit betreft het behoud van het nummer als de afnemer van een telefoondienst er voor kiest hetzelfde nummer te blijven gebruiken als hij zijn overeenkomst tegen andere voorwaarden, op een andere locatie of met een andere aanbieder voortzet. Nummerportabiliteit wordt ook wel aangeduid als nummerbehoud.
De beleidsregels nummerportabiliteit 2008 zijn op 7 november 2007 in conceptvorm ter consultatie aan de betrokken marktpartijen voorgelegd. De consultatie heeft geleid tot beperkte aanpassingen van de beleidsregels. Een samenvatting van de reacties is te vinden in de Nota van Bevindingen (OPTA/ACNB/2008/200372).
De beleidsregels nummerportabiliteit 2008 richten zich op de positie van de afnemer van de dienst die de wens te kennen heeft gegeven om zijn nummer te behouden bij de voortzetting van het contract tegen andere voorwaarden bij dezelfde aanbieder of bij de wisseling van aanbieder of locatie. Kwesties rond de vergoedingen die aanbieders aan elkaar betalen blijven buiten beschouwing.
Hierna treft u de het Aanwijzingsbesluit en de Beleidsregels Nummerportabiliteit 2008 aan.
Aanwijzingsbesluit Nummerportabiliteit 2008 1. De Autoriteit Consument en Markt wijst op grond van artikel 4.10, vierde lid, Telecommunicatiewet (hierna: Tw) geografische nummers, nummers voor mobiele telefonie en nummers met de dienstcodes 084, 085, 087 en 091 aan als nummers waarvoor geldt dat, in het geval dat een nummer uit die categorie na een overgang op grond van het derde lid van dat wetsartikel niet langer in gebruik is, de toekenning van het nummer teruggaat naar de aanbieder aan wie het nummer op basis van een aanvraag was toegekend.
Beleidsregels Nummerportabiliteit 2008 2. Aanbieders dienen een portering, zoals genoemd in artikel 4.10, vijfde en zesde lid, Tw, (behoudens interne nummerporteringen) aan de Autoriteit Consument en Markt mee te delen. Indien een aanbieder de portering (direct of indirect) uitvoert met gebruikmaking van het netwerk van de vereniging COIN, geschiedt deze mededeling aan de Autoriteit Consument en Markt automatisch.
3. Het recht op nummerbehoud geldt zowel bij het wisselen van aanbieder als bij het wisselen van contractsvorm bij één aanbieder.
4. De nieuwe aanbieder hoeft alleen nummerbehoud te leveren als hij een dienst levert waarvoor hij dezelfde soort nummers in gebruik heeft als het/de te porteren nummer(s). Hij hoeft niet meer nummers te porteren dan past bij de vorm waarin hij de dienst aanbiedt.
5. Aanbieders zijn verantwoordelijk voor de informatie aan en voor het gedrag van de personen en bedrijven die zij inschakelen bij het sluiten, wijzigen en beëindigen van contracten met eindgebruikers van de voor nummerbehoud aangewezen openbare elektronische communicatiediensten.
6. Bij de overgang van een afnemer van de ene aanbieder naar de andere aanbieder met behoud van een nummer dienen beide aanbieders op grond van artikel 4.10 Tw hun medewerking te verlenen. De Autoriteit Consument en Markt is van oordeel dat beide aanbieders dienen mee te werken aan het binnen tien werkdagen afronden van de overgang van het nummer of uiterlijk op de eerste werkdag na afloop van het contract als het verzoek meer dan tien dagen voor de afloop van het contract is gedaan.
7. De nummergebruiker kan ook een beroep doen op het recht op nummerbehoud als de nummergebruiker gebruik maakt van een nummer dat aan hem zelf is toegekend.
8. De afnemer die het contract heeft opgezegd, heeft tot het einde van de looptijd van het contract het recht beroep te doen op nummerbehoud waaraan de aanbieder(s) medewerking moet(en) verlenen.
9. Terugval van een nummer (zoals aan de orde in het Aanwijzingsbesluit) mag niet eerder plaatsvinden dan een maand na de beëindiging van het contract, zodat eventuele fouten bij de afhandeling van een verzoek om nummerbehoud nog kunnen worden hersteld.
10. Indien het contract betrekking heeft op meerdere nummers kan de afnemer zelf kiezen welk(e) nummer(s) hij wil behouden om te worden aangesloten bij één of meerdere andere aanbieders.
Datum van in werking treden
11. Dit Aanwijzingsbesluit Nummerportabiliteit 2008 op grond van artikel 4.10, vierde lid, Tw en deze Beleidsregels Nummerportabiliteit 2008 vinden hun toepassing vanaf 1 maart 2008. Op dat moment vervalt de toepassing van de Bekendmaking nummerportabiliteit 1 , van de richtlijn informatieverschaffing nummerportabiliteit 2 en van de Beleidsregels nummerportabiliteit mobiele telefonie 3 .
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, namens het college, 1
OPTA/N/98/3576 2
Bijlage bij OPTA/EGM/2001/201639. 3
Bijlage bij OPTA/EGM/2001/201639.
Plv. hoofd afdeling Consument, Nummers en Bestuur,